IPPB2/4511-271/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika w tym samym dniu wyceny, w ramach jednego lub więcej żądań wykupu certyfikatów jednej lub więcej serii tego samego funduszu inwestycyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika w tym samym dniu wyceny, w ramach jednego lub więcej żądań wykupu certyfikatów jednej lub więcej serii tego samego funduszu inwestycyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika w tym samym dniu wyceny, w ramach jednego lub więcej żądań wykupu certyfikatów jednej lub więcej serii tego samego funduszu inwestycyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest domem maklerskim, prowadzącym działalność maklerską w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm., dalej: „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”).

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a także pełni funkcję płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach oferowanych usług Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich klientów będących osobami fizycznymi usługi pośrednictwa w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi emitowanymi przez fundusze inwestycyjne zamknięte w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. z dnia 6 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 157, ze zm., dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”). W szczególności, Spółka pośredniczy przy nabyciu przez swoich klientów certyfikatów inwestycyjnych oraz przy ich wykupie i umorzeniu dokonywanym przez fundusz inwestycyjny na żądanie klienta. Środki pieniężne otrzymane przez klienta z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych są przekazywane za pośrednictwem Spółki na rachunek prowadzony przez Spółkę na rzecz klienta. Zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy o PIT, w powyższych przypadkach Wnioskodawca występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym jest obowiązany do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia podatku od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych osiągniętego przez klienta.

Możliwa jest sytuacja, w której fundusz inwestycyjny umorzy jednocześnie (w tym samym dniu wyceny) certyfikaty różnych serii nabyte przez danego klienta po różnych cenach, w odpowiedzi na jedno lub kilka żądań wykupu złożonych przez danego klienta.

Spółka zamierza pośredniczyć w realizacji wykupu certyfikatów inwestycyjnych dla swoich klientów również w przyszłości.

W związku z powyższym, Spółka powzięła wątpliwości co do sposobu rozliczenia takiej transakcji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika w tym samym dniu wyceny, w ramach jednego lub więcej żądań wykupu certyfikatów jednej lub więcej serii tego samego funduszu inwestycyjnego, dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem osiągniętym z tytułu umorzenia tych certyfikatów (sumą przychodów z tytułu odkupienia wszystkich certyfikatów funduszu objętych żądaniami wykupu) a łącznymi kosztami poniesionymi na nabycie tych certyfikatów (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych certyfikatów podlegających umorzeniu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika w tym samym dniu wyceny, w ramach jednego lub więcej żądań wykupu certyfikatów jednej lub więcej serii tego samego funduszu inwestycyjnego, dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem osiągniętym z tytułu umorzenia tych certyfikatów (sumą przychodów z tytułu odkupienia wszystkich certyfikatów funduszu objętych żądaniami wykupu) a łącznymi kosztami poniesionymi na nabycie tych certyfikatów (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych certyfikatów podlegających umorzeniu).

  1. Uwagi ogólne oraz przepisy regulujące zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z udziału w funduszach kapitałowych

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłem przychodów są m. in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się z kolei m. in. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT).

Ustawa o PIT przewiduje szczególne zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, od takich dochodów pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. W przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych dochód kalkulowany jest jako różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z tytułu odkupienia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych a wydatkami poniesionymi na ich nabycie (art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 5a pkt 14 ustawy o PIT, funduszami kapitałowymi są fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, Spółka pośredniczy w rozliczeniu transakcji umorzenia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Fundusze inwestycyjne zamknięte stanowią jedną z kategorii funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych. W związku z powyższym, fundusze te spełniają również definicję funduszu kapitałowego w świetle przepisów ustawy o PIT. W konsekwencji, dochód z tytułu transakcji polegających na wykupie i umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez ww. fundusze stanowi dla klientów Spółki dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy o PIT, dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Na mocy art. 41 ust. 4d ustawy o PIT, zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Wnioskodawca pośredniczy w wypłacie dochodu wskazanego w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT (dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych). W związku z powyższym pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

  1. Prawidłowe ustalenie dochodu do opodatkowania uzyskanego z udziału w funduszach kapitałowych

Mając na względzie powyższe regulacje prawne, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż obowiązujące przepisy nie przewidują ograniczeń co do zakresu czy przedmiotu transakcji, polegającej na wykupie i umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych funduszy kapitałowych. W szczególności przepisy te nie ustanawiają zasady, aby każde umorzenie certyfikatów danej serii było kwalifikowane jako osobna transakcja.

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy o PIT, dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Treść powyższego przepisu nie wskazuje jednak, iż ma on zastosowanie również w przypadku jednoczesnego umarzania certyfikatów (w tym samym dniu wyceny), tego samego funduszu inwestycyjnego. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy przepis dotyczy przykładowo sytuacji, w której umarzane są certyfikaty inwestycyjne w dwóch różnych funduszach inwestycyjnych. Wówczas strata z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych jednego funduszu nie może zostać rozliczona z dochodem uzyskanym z umorzenia w innym funduszu. Natomiast literalna wykładnia art. 30a ust. 5 ustawy o PIT nie wyklucza, iż wszystkie przychody i koszty przy umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych różnych serii tego samego funduszu mogą być rozliczone wspólnie jako jedna transakcja.

Odnosząc powyższe do opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku o interpretację należy zauważyć, że przychodem uczestnika funduszu inwestycyjnego będzie kwota przekazana uczestnikowi z tytułu wszystkich wykupionych w danym dniu wyceny certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów podatkowych takie umorzenie powinno być traktowane jako jedna transakcja, która generuje dla uczestnika jeden przychód związany z całą inwestycją uczestnika w certyfikaty inwestycyjne danego funduszu. W konsekwencji brak jest podstaw dla odrębnego opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wykupu certyfikatów tego samego funduszu inwestycyjnego, przypadających na poszczególne serie lub żądania wykupu, o ile wykup ten zostanie zrealizowany w tym samym dniu wyceny.

Dla tak wspomnianej transakcji koszt uzyskania przychodu stanowić będą wszystkie wydatki, które zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT mogą zostać uwzględnione jako poniesione przez uczestnika w związku z wcześniejszym nabyciem wszystkich certyfikatów podlegających umorzeniu w związku z wykupem.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika w tym samym dniu wyceny, w ramach jednego lub więcej żądań wykupu certyfikatów jednej lub więcej serii tego samego funduszu inwestycyjnego, dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem osiągniętym z tytułu umorzenia tych certyfikatów (sumą przychodów z tytułu odkupienia wszystkich certyfikatów funduszu objętych żądaniami wykupu) a łącznymi kosztami poniesionymi na nabycie tych certyfikatów (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych certyfikatów podlegających umorzeniu).

  1. Stanowisko prezentowane przez organy podatkowe potwierdzające argumentację Spółki

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki w odniesieniu do sposobu ustalania podstawy opodatkowania przy wykupie certyfikatów inwestycyjnych znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 kwietnia 2015 r. sygn. IPPB2/4511-105/15-2/MK, organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy wskazujące, że: „ (...) należy zwrócić uwagę, iż obowiązujące przepisy prawa; w tym podatkowe, nie przewidują ograniczeń co do zakresu czy przedmiotu transakcji, której przedmiotem jest wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszy kapitałowych. Przepisy te nie ustanawiają zasady, aby wykup każdego certyfikatu był kwalifikowany jako osobna transakcja przyjęcie powyższej zasady naruszałoby zasadę swobody zawierania umów, której istota przejawia się w tym, że to strony umowy (tutaj: uczestnik oraz Wnioskodawca związani statutem Wnioskodawcy oraz warunkami emisji danych certyfikatów) ustalają zakres dokonywanej przez siebie transakcji’, a więc i jego przedmiot. Tylko od woli stron zależy więc, czy na przedmiot transakcji składa się jeden składnik majątkowy (rzecz bądź prawo majątkowe), czy też więcej tych składników. W konsekwencji, jeżeli w ramach jednej czynności (transakcji) uczestnik będzie chciał zbyć określoną ilość certyfikatów na rzecz Wnioskodawcy (poprzez ich wykup), to całkowicie sztucznym byłoby twierdzenie, że w rzeczywistości chce on dokonać takiej ilości transakcji, która odpowiadałaby ilości zbywanych certyfikatów

Analogiczne stanowisko potwierdził Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 października 2014 r., sygn. 1PPB2/415-589/14-2/MK.

Natomiast zgodnie z treścią interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2012 r., sygn. IPPB2/415-847/12-2/MG: „ponieważ umorzenie Certyfikatów, o którym mowa spełnia powyższe przesłanki, skutkując również przekazaniem uczestnikowi jednej kwoty pieniężnej z tytułu wszystkich wykupionych przez FIZ Certyfikatów, dlatego dla celów podatkowych takie umorzenie powinno być traktowane jako jedna transakcja, która generuje dla uczestnika jeden przychód, dla którego ustala się całkowity koszt uzyskania przychodu związany z całą inwestycją uczestnika w Certyfikaty danego FIZ. Dla wspomnianego przychodu koszt uzyskania stanowić będą wszystkie wydatki, które zgodnie z updof mogą zostać uwzględnione jako poniesione przez uczestnika w związku z wcześniejszym nabyciem wszystkich Certyfikatów podlegających umorzeniu w związku z wykupem. (...).

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki zostało również potwierdzone w innych interpretacjach indywidualnych m. in.:

  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB2/415-109/11-4/AS,
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 maja 2012 r., sygn. IPPB2/415-188/ 12-2/M K,
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn, IPPB2/415-567/12-2/MG.
  1. Podsumowanie

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika w tym samym dniu wyceny, w ramach jednego lub więcej żądań wykupu certyfikatów jednej lub więcej serii tego samego funduszu inwestycyjnego, dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy łącznym przychodem osiągniętym z tytułu umorzenia tych certyfikatów (sumą przychodów z tytułu odkupienia wszystkich certyfikatów funduszu objętych żądaniami wykupu) a łącznymi kosztami poniesionymi na nabycie tych certyfikatów (sumą kosztów poniesionych na nabycie poszczególnych certyfikatów podlegających umorzeniu). Dochód obliczony w sposób przedstawiony powyżej powinien stanowić podstawę do obliczenia, pobrania i wpłaty podatku dochodowego przez Spółkę, działającą w charakterze płatnika podatku w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez klientów Spółki będących osobami fizycznymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.