IPPB2/436-33/13-2/LS | Interpretacja indywidualna

Zakres skutków podatkowych wydania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu Akcji Spółek Portfelowych, nabycia od Funduszu Akcji Spółek Portfelowych jako tzw. transakcja pakietowa w rozumieniu §154 - §156 Regulaminu Giełdy wydanego na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz zawarcia z Kontrahentami umów / porozumień, o których mowa w pkt 4-7 zdarzenia przyszłego.
IPPB2/436-33/13-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. fundusz inwestycyjny
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. transakcja
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2013 r. (data wpływu 17.01.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych:

 • wydania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu Akcji Spółek Portfelowych – jest prawidłowe,
 • nabycia od Funduszu Akcji Spółek Portfelowych jako tzw. transakcja pakietowa w rozumieniu § 154 - § 156 Regulaminu Giełdy wydanego na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 • wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 • zawarcia z Kontrahentami umów / porozumień, o których mowa w pkt 4-7 zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wydania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu własnościowych papierów wartościowych oraz wykupienia certyfikatów inwestycyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W analizowanej sytuacji:

 1. Wnioskodawca (dalej: Spółka):
  1. jest spółką utworzoną według prawa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, określaną jako „unlimited private company”,
  2. posiada siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii,
  3. od założenia jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840, dalej: UPO).
 2. I. (dalej: Fundusz):
  1. jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: UFI).
 3. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz będą wydawane Spółce w zamian za wpłatę gotówkową lub wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu akcji polskich spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. (dalej odpowiednio: Akcje i Spółki Portfelowe), będących własnością Spółki. W konsekwencji nabycia Akcji, Fundusz będzie akcjonariuszem Spółek Portfelowych, a Spółka będzie uczestnikiem Funduszu.
 4. Spółka może nabyć Akcje Spółek Portfelowych lub pożyczyć je od osób trzecich (dalej: Kontrahenci). Następnie Spółka wniesie te Akcje do Funduszu (w obu przypadkach Spółka będzie właścicielem Akcji i będzie możliwe prawnie efektywne przeniesienie Akcji na Fundusz).
 5. Spółka będzie również sprzedawała Funduszowi, w zamian za wynagrodzenie w postaci środków pieniężnych, Akcje Spółek Portfelowych, które mogą być nabyte lub pożyczone od Kontrahentów (także i w tych przypadkach Spółka będzie właścicielem Akcji i będzie możliwe prawnie efektywne przeniesienie Akcji na Fundusz). Kontrahenci mogą być rezydentami państw, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (również w przypadku, o którym mowa w pkt 4 powyżej). Sprzedaż Funduszowi Akcji Spółek Portfelowych nastąpi jako tzw. transakcja pakietowa w rozumieniu § 154- § 156 Regulaminu Giełdy Papierów wartościowych S.A. (dalej: Regulamin Giełdy) wydanego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384 ze zm.; dalej: ustawa OIF). Powyższa sprzedaż nastąpi w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy OIF.
 6. Fundusz będzie sprzedawał Spółce Akcje Spółek Portfelowych, o których mowa w pkt 5 powyżej. Sprzedaż ta nastąpi jako tzw. transakcja pakietowa wy rozumieniu § 154- § 156 Regulaminu Giełdy wydanego na podstawie ustawy OIF, nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty nabycia Akcji przez Fundusz. Powyższa sprzedaż nastąpi w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy OIF.
 7. Na marginesie należy zaznaczyć, że:
  1. w przypadku Akcji nabytych od Kontrahentów Spółka może zawrzeć z nimi odrębną umowę / porozumienie (umowy takie są czasami określane jako „swap całkowitego dochodu” (ang. „total return swap”) lub ogólnie jako instrument pochodny), zgodnie z którym:
   1. Spółka będzie zobowiązana do wypłaty tym Kontrahentom kwot, których wysokość będzie uzależniona od jakichkolwiek dochodów z Akcji wygenerowanych w określonym okresie (obejmujących dochody z dywidend wypłacanych Funduszowi w odniesieniu do Akcji jak również kwoty wynikające z dodatniej zmiany wartości Akcji w okresie obowiązywania umowy / porozumienia). Kontrahenci mogą otrzymywać od Spółki wyższe dochody w postaci kwot, których wysokość będzie uzależniona od wysokości dywidend aniżeli dochody, które osiągaliby, gdyby posiadali Akcje i otrzymywali dywidendy bezpośrednio od Spółek Portfelowych, ze względu na fakt, że wartość płatności Spółki wynikać będzie z postanowień umownych odpowiadających warunkom rynkowym (w związku z powyższym, w praktyce kwoty wypłacane przez Spółkę do Kontrahentów w odniesieniu do dywidend będą niższe niż kwoty otrzymane od Funduszu w odniesieniu do tych dywidend).
   2. Spółka może również otrzymywać płatności od tych Kontrahentów w przypadku obniżenia wartości Akcji.
  2. w przypadku pożyczonych Akcji, zgodnie z odrębnymi umowami pożyczki Akcji zawartymi z Kontrahentami, nastąpi przeniesienie Akcji przez Kontrahentów tła Spółkę i Spółka będzie uprawniona do dysponowania tymi pożyczonymi Akcjami wedle własnego uznania. Oznacza to, że zgodnie z umową Spółka będzie mogła sprzedać Akcje, zastawić je, korzystać z nich, zatrzymać je lub w inny sposób nimi dysponować. Spółka będzie zobowiązana do wypłacenia Kontrahentom kwot, których wysokość będzie uzależniona od dywidend wypłaconych Funduszowi w odniesieniu do Akcji (i których wysokość może być wyższa od dochodów, które osiągaliby Kontrahenci, gdyby posiadali Akcje i otrzymywali dywidendy bezpośrednio od Spółek Portfelowych) i do zwrotu akcji odpowiadających pożyczonym akcjom (ale nie tych samych) Kontrahentom na koniec okresu umowy.
  3. rozliczenia, o których mowa w pkt a) i b) powyżej będę dokonywane bezpośrednio pomiędzy Spółkę a Kontrahentami bez jakiegokolwiek związku z terytorium Polski, w szczególności, bez żadnego prawnego lub faktycznego zaangażowania Spółek Portfelowych i / lub Funduszu. Rozliczenia te będę dokonywane w okresach czasu nie krótszych niż 7 dni.
  4. oczekuje się, że (nie będzie to jednak zawsze wymagane) Spółka może finansować powyższe wypłaty do Kontrahentów ze środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu.
 8. Fundusz będzie również nabywał Akcje Spółek Portfelowych (o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej lub innych polskich spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dalej również jako Spółki Portfelowe) od innych podmiotów na rynku papierów wartościowych w zamian za wynagrodzenie Powyższe nabycie nastąpi w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy OIF.
 9. Fundusz będzie osiągał dochody między innymi z tytułu dywidend wypłacanych Funduszowi przez Spółki Portfelowe, w szczególności w odniesieniu do Akcji nabytych od Spółki, o których mowa w pkt 5 powyżej, oraz z tytułu zbycia Akcji, Fundusz może otrzymywać należne dywidendy po zbyciu Akcji Spółek Portfelowych.
 10. Akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 11. Fundusz me będzie nabywał majątku nieruchomego.
 12. Wypłaty z Funduszu na rzecz Spółki mogą występować na skutek:
  1. wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI,
  2. wypłat przez Fundusz dochodu na podstawie brzmienia statutu Funduszu w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI,
  3. umorzenia certyfikatów w związku z likwidację Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI.
 13. Akcje Spółek Portfelowych oraz certyfikaty inwestycyjne Funduszu:
  1. nie są i nie będę związane z jakimkolwiek zakładem,
  2. nie stanowią i nie będą stanowić majątku stanowiącego część majątku jakiegokolwiek zakładu,
  w szczególności zakładu Spółki w Polsce w rozumieniu art. 5 UPO.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia cło Funduszu Akcji Spółek Portfelowych nie stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że wszystkie przychody Funduszu, niezależnie od ich charakteru, a w szczególności dywidendy wypłacone przez Spółki Portfelowe oraz zyski ze zbycia Akcji Spółek Portfelowych, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, ze nabycie pucz Fundusz od Spółki Akcji Spółek Portfelowych jako tzw. transakcja pakietowa w rozumieniu § 154- § 156 Regulaminu Giełdy wydanego na podstawie ustawy OIF jest czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu) o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, ze Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI...
 7. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, ze w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 13 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 8. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, ze przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...
 9. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI...
 10. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, ze w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu) o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 11. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...
 12. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI...
 13. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że wykupienie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 UFI nie będzie stanowić czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu PCC...
 14. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, że zawarcie przez Spółkę z Kontrahentami umów / porozumień, o których mowa w pkt 4-7 zdarzenia przyszłego, nie ma wpływu na konsekwencje podatkowe zdarzeń będących przedmiotem niniejszego wniosku, które zostały przedstawione w stanowisku Funduszu do pytań nr 1-13...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytań Nr 1, 3, 13 i 14 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zdaniem Funduszu, wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu Akcji Spółek Portfelowych nie stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC.

 1. Zgodnie z:
  1. art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC podlegają następujące czynności cywilnoprawne:
   • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
   • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
   • umowy darowizny - w części dotyczącej pojęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
   • umowy dożywocia,
   • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat,
   • ustanowienie hipoteki,
   • ustanowienie odplatanego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
   • umowy depozytu nieprawidłowego,
   • umowy spółki;
   oraz zmiany powyższych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC i orzeczenia sądów oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej;
  2. art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
   • opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
   • zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;
  3. art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o „UVAT”), zwalnia się od tego podatku między innymi usługi zarządzania:
   • funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,
   • portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. powyżej, lub ich częścią;
  4. art. 43 ust. 8 ustawy o UVAT przez zarządzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, rozumie się m.in. dystrybucję tytułów uczestnictwa.
 2. Zgodnie z literalną, logiczną i powszechnie akceptowaną interpretacją UPCC, katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC jest katalogiem zamkniętym, a w rezultacie dokonanie czynności niewymienionych w art. 1 ust. 1 UPCC nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie PCC.
 3. Opisana w stanie faktycznym transakcja wydania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do tego Funduszu Akcji Spółek Portfelowych nie została wprost wymieniona w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC.
 4. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o PCC odnosi się wyłącznie do czynności cywilnoprawnych wyraźnie zdefiniowanych w przepisach prawa cywilnego / handlowego i nie obejmuje swoim zakresem innych czynności cywilnoprawnych, co potwierdza doktryna wskazując, m.in. że „nie definiując czynności prawnych objętych opodatkowaniem, w całości odwołuje się do znaczenia nadanego im w przepisach prawa cywilnego (kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw)” (M. Goettel, A Goettel; Podatek od czynności cywilnoprawnych 2007, Oficyna, 2007).
 5. Opisana w stanie faktycznym czynność została uregulowana w UFI. Stanowi ona szczególną formę nabycia certyfikatów inwestycyjnych, gdyż:
  1. w związku z generalną zasadą wyrażoną w art. 7 ust. 1 UFI wpłaty do funduszu inwestycyjnego zasadniczo powinny zostać dokonane w formie pieniężnej;
  2. wyjątkowo, zgodnie z art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 UFI, jako wpłaty do funduszu rozumie się również wniesienie papierów wartościowych (np. akcji w spółkach akcyjnych) lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.
 6. Istota tej czynności polega na tym, że nabywający certyfikaty mają możliwość wykorzystania posiadanych udziałów / akcji w spółkach kapitałowych w celu uzyskania członkostwa w Funduszu. Jednocześnie w wyniku tej transakcji Fundusz otrzymuje udziały / akcje w spółkach.
 7. Fakt odrębnego uregulowania przedmiotowej transakcji w UFI podkreśla jej specyficzny charakter prawny i funkcję ekonomiczną. Świadczy to też o tym, że będąca przedmiotem wniosku czynność nie może być utożsamiana z żadną z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 UPCC. W szczególności przedmiotowa czynność:
  1. nie może być zaklasyfikowana, jako umowa sprzedaży, czy też umowa zamiany, które to umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.);
  2. nie może być również utożsamiana z umową spółki lub jej zmianą. Czynności te, bowiem są uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”); ponadto, należy podkreślić, że definicja spółki zawarta w art. 1a pkt 1 i 2 UPCC odnosi się wyłącznie do spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej lub europejskiej (definicja ta nie obejmuje swoim zakresem funduszu inwestycyjnego będącego specyficzną osobą prawną, która została zdefiniowana w art. 3 ust. 1 UFI).
 8. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli nawet wydanie Spółce certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu Akcji Spółek Portfelowych mogłoby być uznane za jedną z czynności zawartych w art. 1 ust. 1 UPCC, co zdaniem Funduszu jest nieprawidłowe, to będzie ona podlegała zwolnieniu z VAT i w konsekwencji wyłączeniu z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b UPCC.
 9. Fakt, że w odniesieniu do analizowanej czynności Fundusz, dokonujący dystrybucji tytułów uczestnictwa, którymi są m.in. certyfikaty inwestycyjne, będzie zwolniony z VAT wynika wprost z powyżej wskazanych regulacji art. 43 UVAT.
 10. W rezultacie, jak wynika z art. 2 pkt 4 lit. b UPCC, w przypadku, gdy jedna ze stron czynności cywilnoprawnej jest zwolniona z tytułu jej dokonania z VAT, czynność nie podlega PCC. Jednocześnie należy podkreślić, że w analizowanej sytuacji nie znajdzie zastosowania ograniczenie wyłączenia z opodatkowania PCC dotyczące umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Jak bowiem wykazano powyżej, przedmiotowa transakcja nie może być utożsamiana z umową sprzedaży.

W konsekwencji, zdaniem Funduszu, nic ulega wątpliwości, że wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu Akcji Spółek Portfelowych nie stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu PCC.

***

Powyższe stanowisko Funduszu znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 roku, znak IPPB2/436- 186/12-2/MZ, zgodnie z którą: „wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu Akcji Spółek Portfelowych nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 19 września 2012 roku, znak IPPB2/436-338/12-2/MZ, zgodnie z którą: „wydanie Spółce certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu udziałów nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 17 października 2011 roku, znak IPPB2/436-268/11-5/AF, zgodnie z którą: „wydanie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wpłatę w postaci wniesienia udziałów bądź akcji spółek kapitałowych nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy sprzedaży wymienionej w tym katalogu. A zatem przedstawiona we wniosku transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.

Ad. 3.

Zdaniem Funduszu, nabycie przez Fundusz od Spółki Akcji Spółek Portfelowych jako tzw. transakcja pakietowa w rozumieniu § 154- § 156 Regulaminu Giełdy wydanego na podstawie ustawy OIF jest czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

 1. Zgodnie z:
  1. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) UPCC, opodatkowaniu PCC podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych,
  2. art. 9 pkt 9 lit. c) UPCC, zwalnia się od PCC sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy OIF,
  3. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy OIF, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są papiery wartościowe,
  4. art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy OIF, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to m.in. akcje.
 2. Biorąc pod uwagę powyższe, Akcje Sp6lek Portfelowych, które będę nabyte przez Fundusz od Spółki stanowię instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy OIF, i tym samym ich sprzedaż może zostać objęta zwolnieniem z PCC, o którym mowa w art. 9 pkt 9 lit. c) UPCC, jeśli zostanie dokonana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy OIF.
 3. Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy OIF, ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.
 4. Jak Fundusz wskazał w opisie zdarzenia przyszłego:
  1. Nabycie przez Fundusz Akcji Spółek Portfelowych od Spółki nastąpi jako tzw. transakcja pakietowa na zasadach określonych w § 154- § 156 Regulaminu Giełdy.
  2. Powyższa sprzedaż nastąpi w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy OIF,
 5. W konsekwencji, zdaniem Funduszu, skoro:
  1. Akcje Spółek Portfelowych, które będę nabyte przez Fundusz od Spółki, stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy OIF,
  2. sprzedaż przez Spółkę Akcji Spółek Portfelowych Funduszowi w ramach tzw. transakcji pakietowej na zasadach określonych w § 154- § 156 Regulaminu Giełdy będzie stanowiła sprzedaż w ramach obrotu zorganizowanego w świetle ustawy OIF,
  - to należy uznać, że sprzedaż Akcji Spółek Portfelowych w analizowanej sytuacji będzie korzystała ze zwolnienia z PCC przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. c) UPCC.

Ad. 13.

Zdaniem Funduszu, wykupienie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 UFI nie będzie stanowić czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu PCC.

 1. Zgodnie z:
  1. art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC podlegają następujące czynności cywilnoprawne:
   • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
   • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
   • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
   • umowy dożywocia,
   • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
   • ustanowienie hipoteki,
   • ustanowienie odplatanego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
   • umowy depozytu nieprawidłowego,
   • umowy spółki,
   oraz zmiany powyższych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC i orzeczenia sądów oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej;
  2. art. 2 pkt 4 lit. b UPCC, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
   • opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
   • zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej cześć, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych,
  3. art. 43 ust. 1 pkt 12 UVAT zwalnia się od tego podatku między innymi usługi zarządzania:
   • funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,
   • portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. powyżej, lub ich częścią;
  4. art. 43 ust. 8 UVAT, przez zarządzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 rozumie się m.in. zarządzanie aktywami.
 2. Zgodnie z literalną, logiczną i powszechnie akceptowaną interpretacją ustawy o PCC, katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC jest katalogiem zamkniętym, a w rezultacie dokonanie czynności niewymienionych w art. 1 ust. 1 UPCC nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie PCC.
 3. Wykup certyfikatów inwestycyjnych nie został wymieniony na powyższej liście czynności podlegających opodatkowaniu PCC.
 4. Przepis art. 1 ust 1 UPCC odnosi się wyłącznie do czynności cywilnoprawnych wyraźnie zdefiniowanych w przepisach prawa cywilnego / handlowego i nie obejmuje swoim zakresem innych czynności cywilnoprawnych, co potwierdza doktryna wskazując, m.in. że „nie definiując czynności prawnych objętych opodatkowaniem w całości odwołuje się do znaczenia nadanego im w przepisach prawa cywilnego (kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw)” (M. Goettel, A. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2007, Oficyna, 2007).
 5. Kwestię charakteru prawnego i zasad wykupu certyfikatów inwestycyjnych reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych. W szczególności:
  1. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 138 UFI fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował, z wyjątkiem wykupu certyfikatów inwestycyjnych, w przypadku określonym w art. 139.
  2. W świetle art. 139 UFI fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi (statut funduszu powinien określać m.in. przesłanki, tryb i warunki wykupywania certyfikatów oraz czy wykup certyfikatów następuje na żądanie uczestnika czy tez niezależnie od zgłoszenia takiego żądania).
  3. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.
  4. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu.
 6. Specyficzna konstrukcja prawna czynności wykupu przez fundusz inwestycyjny zamknięty wyemitowanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych i w konsekwencji, potrzeba odrębnego, szczegółowego uregulowania takiej operacji wynika z jej odmiennej funkcji ekonomicznej w porównaniu do umowy sprzedaży lub zamiany. Celem wykupu certyfikatów inwestycyjnych, w przeciwieństwie do umowy sprzedaży, czy zamiany, nie jest przeniesienie określonego prawa majątkowego, ale (całkowite lub częściowe) wycofanie się uczestnika funduszu z inwestycji, poprzez wycofanie uprzednio wniesionych aktywów, które były lokowane przez fundusz inwestycyjny. Wartość tych aktywów jest korygowana o zysk (stratę) wynikający z działalności inwestycyjnej funduszu.
 7. Konsekwencją specyficznego celu dokonania wykupu certyfikatów przez fundusz inwestycyjny jest brak, charakterystycznego dla umowy sprzedaży (zamiany), wzajemnego charakteru transakcji, tj. ekwiwalentności świadczeń obu stron. Mając na uwadze, że z chwilą wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz inwestycyjny certyfikaty są umarzane z mocy prawa, w przypadku wykupu certyfikatów nie można mówić o ekwiwalentności świadczeń typowej dla umowy sprzedaży (zamiany), bowiem w wyniku tej transakcji fundusz inwestycyjny nie uzyskuje żadnego przysporzenia w postaci otrzymywanych rzeczy (praw).
 8. Należy również podkreślić, iż przekazywana uczestnikowi funduszu inwestycyjnego „cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego” nie stanowi ceny w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego, stanowiącej niezbędny przedmiotowo element umowy sprzedaży, tj. ekwiwalent rzeczy (praw) nabywanych w drodze umowy sprzedaży. Jak wskazano bowiem powyżej, cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego odzwierciedla udział uczestnika w wartości aktywów netto funduszu, który podlega zwrotowi w ramach transakcji wykupu.
  Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że czynność wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz nie może być utożsamiana z żadną z czynności określonych w art. 1 ust. 1 UPCC, w szczególności z umową sprzedaży lub zamiany.
 9. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli nawet wykupienie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 UFI mogłoby być uznane za jedną z czynności zawartych w art. 1 ust. 1 UPCC, co zdaniem Spółki jest nieprawidłowe, to będzie ona podlegała zwolnieniu z VAT i w konsekwencji wyłączeniu z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b UPCC.
 10. Fakt, ze w odniesieniu do analizowanej czynności Fundusz, zarządzający aktywami poprzez wykupienie certyfikatów inwestycyjnych, będzie zwolniony z VAT wynika wprost z literalnego brzmienia wskazanego powyżej przepisu art. 43 UVAT.
 11. W rezultacie, jak wynika z art. 2 pkt 4 lit. b UPCC, w przypadku, gdy jedna ze stron czynności cywilnoprawnej jest zwolniona z tytułu jej dokonania z VAT, czynność nie podlega PCC. Jednocześnie należy podkreślić, ze w analizowanej sytuacji nie znajdzie zastosowania ograniczenie wyłączenia z opodatkowania PCC dotyczące umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Jak bowiem wykazano powyżej, przedmiotowa transakcja nie może być utożsamiana z umową sprzedaży.
 12. W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, ze wykupienie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 UFI nie będzie stanowić czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu PCC.

***

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 roku, znak IPPB2/436- 186/12-2/MZ, zgodnie z którą: „wykup certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz skutkujący ich umorzeniem, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega takiemu podatkowi”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 19 września 2012 roku, znak IPPB2/436-338/12-2/MZ, zgodnie z którą: „wykup certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz skutkujący ich umorzeniem, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega takiemu podatkowi”;

Ad. 14.

Zdaniem Funduszu, zawarcie przez Spółkę z Kontrahentami umów / porozumień, o których mowa w pkt 4-7 zdarzenia przyszłego, nie ma wpływu na konsekwencje podatkowe zdarzeń będących przedmiotem niniejszego wniosku, które zostały przedstawione w stanowisku Funduszu do pytań Nr 1-13.

Zdaniem Funduszu, skoro:

 1. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym wniosku:
  1. certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz zostaną wydane Spółce w zamian za m.in. wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu Akcji, które Spółka nabędzie lub pożyczy od Kontrahentów (w obu przypadkach Spółka będzie właścicielem Akcji i będzie możliwe prawnie efektywne przeniesienie Akcji na Fundusz). W konsekwencji nabycia Akcji, Fundusz będzie akcjonariuszem Spółek Portfelowych, a Spółka będzie uczestnikiem Funduszu;
  2. Spółka będzie również sprzedawała Funduszowi, w zamian za wynagrodzenie w postaci środków pieniężnych, Akcje Spółek Portfelowych, które mogą być nabyte lub pożyczone od Kontrahentów (także i w tych przypadkach Spółka będzie właścicielem Akcji i będzie możliwe prawnie efektywne przeniesienie Akcji na Fundusz);
  3. rozliczenia dokonywane przez Spółkę z Kontrahentami, o których mowa w pkt 4-7, będą dokonywane bezpośrednio pomiędzy Spółką a Kontrahentami bez jakiegokolwiek związku z terytorium Polski, w szczególności, bez żadnego prawnego lub faktycznego zaangażowania Spółek Portfelowych i / lub Funduszu;
  4. wartość płatności Spółki na rzecz Kontrahentów wynikać będzie z postanowień umownych umów / porozumień zawartych pomiędzy Spółką a Kontrahentami.
 2. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do tego, aby uzależniać odpowiedź na pytania Nr 1-13 od sposobu rozliczeń przyjętych między Spółką a Kontrahentami, opisanych w pkt 4-7 zdarzenia przyszłego;
  - to należy uznać, że zawarcie przez Spółkę z Kontrahentami umów / porozumień, o których mowa w pkt 4-7 zdarzenia przyszłego, nie ma wpływu na konsekwencje podatkowe zdarzeń będących przedmiotem niniejszego wniosku, które zostały przedstawione w stanowisku Funduszu do pytań Nr 1 -13.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.