IPPB2/415-680/13-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przypadku odpłatnego wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nabytych w formie potrącenia wierzytelności pieniężnych, dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z tytułu wykupu certyfikatów, a kosztami poniesionymi na nabycie tych certyfikatów. Koszt uzyskania przychodów stanowić będzie na gruncie ww. art. 23 ust. 1 pkt 38 updof „wydatek na nabycie tytułów uczestnictwa (...) w funduszach kapitałowych”. Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem wartość potrąconej wierzytelności odpowiadająca wartości wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych (równa iloczynowi liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisem Wnioskodawcy oraz ceny emisyjnej 1 certyfikatu) określona w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego oraz w dokumencie zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego złożonego przez Wnioskodawcę.Poniesiony w ten sposób przez Wnioskodawcę wydatek będzie kosztem uzyskania przychodu w momencie, w którym ma miejsce wykup i umorzenie tych certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz Inwestycyjny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2013 r. (data wpływu 19.09.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy dokonana zapłata za certyfikaty inwestycyjne w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu, oraz w którym momencie tak poniesiony wydatek należy uwzględnić, jako koszt uzyskania przychodu (pytanie Nr 1 i 2 wniosku) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.09.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy dokonana zapłata za certyfikaty inwestycyjne w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu, oraz w którym momencie tak poniesiony wydatek należy uwzględnić, jako koszt uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca („Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca nie prowadzi indywidualnej działalności gospodarczej i tym samym nie jest wpisany do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Opis sposobu nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym:

Wnioskodawca nabędzie w przyszłości certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym prawa polskiego z siedzibą w Polsce („Fundusz Inwestycyjny”), funkcjonującym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr 146, poz. 1546).

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych nastąpi:

  1. Nabycie w ramach potrącenia:

Wnioskodawca zawrze z Funduszem inwestycyjnym umowę sprzedaży wcześniej nabytych udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce lub akcji w spółce lub spółkach akcyjnych prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce. Na podstawie tej umowy Wnioskodawca przeniesie na rzecz Funduszu Inwestycyjnego własność udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce lub akcji w spółce lub spółkach akcyjnych prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce w zamian za zapłatę ceny. W umowie sprzedaży udziałów / akcji zawartej między Wnioskodawcą a Funduszem Inwestycyjnym znajdzie się postanowienie, zgodnie z którym zapłata ceny za te udziały lub akcje zostanie dokonana w formie potrącenia wierzytelności Wnioskodawcy wobec Funduszu Inwestycyjnego z tytułu zapłaty tej ceny z wierzytelnością Funduszu Inwestycyjnego wobec Wnioskodawcy z tytułu wpłaty na certyfikaty inwestycyjne wyemitowane i zaoferowane Wnioskodawcy.

  1. Nabycie w ramach wniesienia aktywów w zamian za certyfikaty:

Wnioskodawca dokona wpłat do Funduszu Inwestycyjnego w formie wcześniej nabytych udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce lub akcji w spółce lub spółkach akcyjnych prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce w zamian za certyfikaty inwestycyjne w tym Funduszu.

Odbędzie się to zgodnie ze stosownymi przepisami opisanej ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z jej artykułem 15 ustęp 1 punkt 4 utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie.

Zgodnie natomiast z jej artykułem 18 ustęp 1 statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 statut określa:

  1. łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15 ust. 2 lub ust. 4;
  2. rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;
  3. rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Jest to tzw. wniesienie udziałów lub akcji do Funduszu Inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.

Opis wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (zdarzenie przyszłe):

W ramach zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca uzyska w przyszłości od Funduszu Inwestycyjnego wynagrodzenie z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez ten fundusz w oparciu o artykuł 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z ustępem 1 tego artykułu fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Zgodnie z jego ustępem 2 fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać tylko certyfikaty w pełni opłacone. W ustępie 3 tego artykułu postanowiono że w statucie funduszu inwestycyjnego zamkniętego należy określić przesłanki, tryb i warunki wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz terminy i sposób dokonywania ogłoszeń o wykupie certyfikatów. W szczególności należy określić, czy wykup certyfikatów inwestycyjnych następuje na żądanie uczestnika, czy niezależnie od zgłoszenia takiego żądania, oraz przypadki, w których wykup certyfikatów może nastąpić niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu. Zgodnie z ustępem 4 cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Ustęp 5 stanowi, że przy wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat. Zgodnie z jego ustępem 6 z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa. Ustęp 7 stanowi natomiast, że fundusz inwestycyjny zamknięty niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 4, w sposób określony w statucie funduszu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, w sytuacji gdy zapłata za certyfikaty inwestycyjne zostanie dokonana przez Wnioskodawcę w formie potrącenia wierzytelności Wnioskodawcy wobec Funduszu Inwestycyjnego z tytułu zapłaty ceny za udziały lub akcje z wierzytelnością Funduszu Inwestycyjnego wobec Wnioskodawcy z tytułu wpłaty na certyfikaty inwestycyjne, przepisy podatkowe powinny być interpretowane w ten sposób, że w takiej sytuacji koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy stanowi kwota łącznej wartości wpłat na certyfikaty inwestycyjne wymaganych od Wnioskodawcy (równa iloczynowi liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisem Wnioskodawcy oraz ceny emisyjnej 1 certyfikatu) określona w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego oraz w dokumencie zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego złożonego przez Wnioskodawcę...
  2. W którym momencie, w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, w sytuacji gdy zapłata za certyfikaty inwestycyjne zostanie dokonana w formie potrącenia wierzytelności Wnioskodawcy wobec Funduszu Inwestycyjnego z tytułu zapłaty ceny za udziały lub akcje z wierzytelnością Funduszu Inwestycyjnego wobec Wnioskodawcy z tytułu wpłaty na certyfikaty inwestycyjne, wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy...
  3. Czy w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, w sytuacji gdy Wnioskodawca dokona wpłat do Funduszu Inwestycyjnego w formie wniesienia wcześniej nabytych udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce lub akcji w spółce lub spółkach akcyjnych prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce w zamian za certyfikaty inwestycyjne w tym Funduszu, przepisy podatkowe powinny być interpretowane w ten sposób, że w takiej sytuacji koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy stanowi kwota łącznej wartości wpłat na certyfikaty inwestycyjne wymaganych od Wnioskodawcy (równa iloczynowi liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisem Wnioskodawcy oraz ceny emisyjnej 1 certyfikatu) określona w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego oraz w dokumencie zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego złożonego przez Wnioskodawcę...
  4. W którym momencie, w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, w sytuacji gdy Wnioskodawca dokona wpłat do Funduszu Inwestycyjnego w formie wcześniej nabytych udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce lub akcji w spółce lub spółkach akcyjnych prawa polskiego z siedzibą i zarządem w Polsce w zamian za certyfikaty inwestycyjne w tym Funduszu, wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 i 2 wniosku. Odpowiedź na pytanie Nr 3 i 4 zostanie udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej Nr IPPB2/415-680/13-3/MK

Zdaniem Wnioskodawcy:

STANOWISKO WNIOSKODAWCY ODNOŚNIE DO PYTANIA NR 1:

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 roku, poz. 361, zwanej dalej: „Ustawą o PIT”): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w artykule 23.

Zgodnie natomiast z artykułem 23 ustęp 1 punkt 38 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W ramach zdarzenia przyszłego objętego niniejszym wnioskiem Wnioskodawca może uzyskać w przyszłości od Funduszu Inwestycyjnego wynagrodzenie z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez ten fundusz w oparciu o artykuł 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednym ze sposobów nabycia opisanych certyfikatów inwestycyjnych jest opisane w stanie faktycznym nabycie z zapłatą dokonaną w formie potrącenia.

Pytanie wnioskodawcy sprowadza się do tego, czy w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, w sytuacji gdy zapłata za certyfikaty inwestycyjne zostanie dokonana przez Wnioskodawcę w formie potrącenia wierzytelności Wnioskodawcy wobec Funduszu Inwestycyjnego z tytułu zapłaty ceny za udziały lub akcje z wierzytelnością Funduszu Inwestycyjnego wobec Wnioskodawcy z tytułu wpłaty na certyfikaty inwestycyjne, przepisy podatkowe powinny być interpretowane w ten sposób, że w takiej sytuacji koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy stanowi kwota łącznej wartości wpłat na certyfikaty inwestycyjne wymaganych od Wnioskodawcy (równa iloczynowi liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisem Wnioskodawcy oraz ceny emisyjnej 1 certyfikatu) określona w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego oraz w dokumencie zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego złożonego przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy zapłata ceny za opisane certyfikaty inwestycyjne w drodze opisanego potrącenia stanowi niewątpliwie „wydatek na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych”. Sam fakt uregulowania zobowiązania do zapłaty ceny za opisane certyfikaty inwestycyjne w drodze potrącenia nie pozostaje w sprzeczności z twierdzeniem zawartym w zdaniu poprzednim. Potrącenie stanowi jedynie sposób regulowania zobowiązania, alternatywę wobec zapłaty w gotówce lub w drodze przelewu bankowego, który często ułatwia wzajemne rozliczenia stron.

Tym samym w kontekście zdarzenia przyszłego, w sytuacji gdy zapłata za certyfikaty inwestycyjne zostanie dokonana przez Wnioskodawcę w formie potrącenia wierzytelności Wnioskodawcy wobec Funduszu Inwestycyjnego z tytułu zapłaty ceny za udziały lub akcje z wierzytelnością Funduszu Inwestycyjnego wobec Wnioskodawcy z tytułu wpłaty na certyfikaty inwestycyjne, przepisy podatkowe powinny być interpretowane w ten sposób, że w takiej sytuacji koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy stanowi kwota łącznej wartości wpłat na certyfikaty inwestycyjne wymaganych od Wnioskodawcy (równa iloczynowi liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisem Wnioskodawcy oraz ceny emisyjnej 1 certyfikatu) określona w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego oraz w dokumencie zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego złożonego przez Wnioskodawcę.

STANOWISKO WNIOSKODAWCY ODNOŚNIE DO PYTANIA NR 2:

Zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 punkt 38 Ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego wynika zdaniem Wnioskodawcy, że w sytuacji gdy zapłata za certyfikaty inwestycyjne zostanie dokonana przez Wnioskodawcę w formie potrącenia wierzytelności Wnioskodawcy wobec Funduszu Inwestycyjnego z tytułu zapłaty ceny za udziały lub akcje z wierzytelnością Funduszu Inwestycyjnego wobec Wnioskodawcy z tytułu wpłaty na certyfikaty inwestycyjne, przepisy podatkowe powinny być interpretowane w ten sposób, że w takiej sytuacji koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy stanowi kwota łącznej wartości wpłat na certyfikaty inwestycyjne wymaganych od Wnioskodawcy (równa iloczynowi liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisem Wnioskodawcy oraz ceny emisyjnej 1 certyfikatu) określona w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego oraz w dokumencie zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego złożonego przez Wnioskodawcę, przy czym jest ona kosztem uzyskania przychodu w momencie, w którym ma miejsce wykup i umorzenie tych certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz Inwestycyjny, a nie w momencie, w którym miało miejsce uregulowanie zobowiązania poprzez potrącenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Pojęcie „fundusze kapitałowe” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdefiniowane zostało w art. 5a pkt 14 updof. Zgodnie z tym przepisem przez pojęcie „fundusze kapitałowe” należy rozumieć fundusze inwestycyjne i fundusze zagraniczne (o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych) oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Pojęcie to nie obejmuje funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jest dochód.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Dochód kalkulowany jest jako różnica pomiędzy przychodem uzyskanym przychodów umorzenia certyfikatów przychodów wydatkami poniesionymi na nabycie tych certyfikatow (art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy).

Dochodów (przychodów) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy stanowi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Zastrzeżenie powyższe stanowi, że przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna uzyska w przyszłości od Funduszu Inwestycyjnego wynagrodzenie z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez ten fundusz. Przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne zostaną przez Wnioskodawcę objęte w ramach potrącenia wzajemnych zobowiązań (wierzytelności Wnioskodawcy wobec Funduszu Inwestycyjnego oraz wierzytelności Funduszu Inwestycyjnego wobec Wnioskodawcy).

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii czy dokonana zapłata za certyfikaty inwestycyjne w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu, oraz w którym momencie tak poniesiony wydatek należy uwzględnić, jako koszt uzyskania przychodu.

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne, które w momencie złożenia zlecenia wykupu przez uczestnika są umarzane.

Cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikaty inwestycyjne, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty za wykup certyfikatów inwestycyjnych w sposób określony w statucie funduszu. Przy wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat.

Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wzajemna kompensata wierzytelności, polegająca na zaliczeniu jednej wierzytelności na poczet drugiej - zwana również potrąceniem jednej z drugą, w obrocie prawnym występuje w dwóch postaciach.

Pierwsza - to kompensata, u której podstaw leży umowa pomiędzy zainteresowanymi stronami (tzw. kompensata umowna), natomiast druga - to kompensata ustawowa (potrącenie), oparta na przepisach art. 498-505 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dokonywana w drodze jednostronnej czynności prawnej przez jednego z wierzycieli i skuteczna o tyle, o ile zachowane zostaną przesłanki określone w tych przepisach.

Wygaśnięcie zobowiązania przez potrącenie, czyli kompensata wierzytelności, następuje wówczas, jeżeli jedna strona jest w stosunku do drugiej dłużnikiem i jednocześnie wierzycielem, tj. ma zarówno wierzytelności, jak i zobowiązania względem tej drugiej strony. Na skutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się na wzajem do wysokości wierzytelności niższej. Nie dochodzi do efektywnej zapłaty w pieniądzu. Pomimo, iż potrącenie dotyczy zobowiązania do świadczeń tego samego rodzaju, nie prowadzi do ich realizacji, a jedynie do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej, co w rezultacie skutkuje zaspokojeniem wierzyciela i osiągnięciem przez to celu zobowiązania. Potrącenie (konwersja) wierzytelności jest więc jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami.

Organ podatkowy zauważa, że w postępowaniu dotyczącym wydawania interpretacji indywidualnych nie jest zobowiązany do oceny tej czynności prawnej z uwzględnieniem jej celu i zamiarów, tak by ustalać w postępowaniu podatkowym charakter objętych certyfikatów inwestycyjnych. Wnioskodawca we wniosku wskazał, że certyfikaty inwestycyjne zostały objęte w wyniku zapłacenia ceny w postaci umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności (zobowiązań), tym samym organ przyjął, że konwersja była alternatywą zapłaty powyższego w formie pieniężnej.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przypadku odpłatnego wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nabytych w formie potrącenia wierzytelności pieniężnych, dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z tytułu wykupu certyfikatów, a kosztami poniesionymi na nabycie tych certyfikatów. Koszt uzyskania przychodów stanowić będzie na gruncie ww. art. 23 ust. 1 pkt 38 updof „wydatek na nabycie tytułów uczestnictwa (...) w funduszach kapitałowych”. Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem wartość potrąconej wierzytelności odpowiadająca wartości wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych (równa iloczynowi liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych zapisem Wnioskodawcy oraz ceny emisyjnej 1 certyfikatu) określona w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego oraz w dokumencie zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego złożonego przez Wnioskodawcę. Poniesiony w ten sposób przez Wnioskodawcę wydatek będzie kosztem uzyskania przychodu w momencie, w którym ma miejsce wykup i umorzenie tych certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz Inwestycyjny.

Należy zwrócić uwagę, iż użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą odkupienia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne ich nabycie nie byłoby możliwe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.