IPPB2/415-624/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

Skoro konsekwencją otrzymania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych będzie przeniesienie własności akcji w spółce kapitałowej poprzez wniesienie powołanych walorów (wpłatę) do funduszu inwestycyjnego u Wnioskodawcy zostanie rozpoznany przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w zw. z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/415-624/14-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. akcja
 3. aport
 4. certyfikat inwestycyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego w zamian za wydanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego w zamian za wydanie wydanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik (Wnioskodawca), będący osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, posiada akcje w spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539). Wnioskodawca objął akcje w spółce akcyjnej po ich wartości nominalnej. Akcje nie są notowane na żadnej giełdzie ani nie jest ustalana ich wartość rynkowa.

Wnioskodawca zamierza wpłacić ww. akcje do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych – Dz. U. nr 146, poz. 1546 z późn. zm. - dalej zwana ustawą o funduszach inwestycyjnych). W zamian Wnioskodawca otrzyma jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne. Ilość przyznanych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych będzie zależała od wyceny wpłaconych akcji. Wycena zostanie dokonana przez fundusz inwestycyjny. Sama umowa inwestycyjna nie będzie zawierała informacji o wartości akcji wpłaconych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne stanowią tytuł inwestycyjny, uprawniający na warunkach określonych przez fundusz do uzyskania w przyszłości potencjalnych korzyści. Na dzień wpłaty akcji korzyści te nie będą znane.

Wpłata nastąpi w oparciu o umowę inwestycyjną. Pomiędzy Wnioskodawcą a funduszem dojdzie do przeniesienia praw z akcji ale w umowie tej nie zostanie określone wynagrodzenie za te akcje. W zamian Wnioskodawca otrzyma jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, które na dzień wydania nie będą posiadały wartości rynkowej a ich ostateczna wartość zostanie ustalona dopiero po zakończeniu inwestycji.

Posiadane jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne będą podlegały rygorom opisanym w ustawy o funduszach inwestycyjnych i regulaminie funduszu inwestycyjnego. Będą one miały charakter niepodzielny i niezbywalny. Ich realizacja przez fundusz inwestycyjny zamknięty będzie ściśle określona przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i regulaminem funduszu inwestycyjnego. Do czasu wykupu nie będzie znana ich wartość (nie będzie możliwe również ustalenie czy przyniosą one zysk czy stratę). Wnioskodawca nigdy nie nabędzie uprawnienia do swobodnego dysponowania tytułami inwestycyjnymi w inny sposób niż poprzez złożenie żądania wykupu (umorzenia) ich przez fundusz inwestycyjny (wyłącznie po spełnieniu wymagać przewidzianych przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz regulaminem funduszu).

Na dzień dokonania wpłaty akcji do funduszu inwestycyjnego nie będzie znana wartość jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Wartość ta zostanie ustalona dopiero w dniu ich wykupu przez fundusz inwestycyjny a zatem w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym, wpłacenie akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego (w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych), w zamian za wydanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, jest zdarzeniem, które skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłacenie akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego (w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych), w zamian za wydanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszu, nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. W ramach wpłaty akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego nie dochodzi do ich zbycia a jedynie do zamiany na certyfikaty inwestycyjne. Wskazuje na to chociażby okoliczność, że w momencie wpłaty nie jest znana wartość jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych a zatem nie da się w ogóle określić czy świadczenie ma charakter ekwiwalentny.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w następujących orzeczeniach:

- wyroki WSA w Poznaniu:

 • z dnia 17 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Po 34/11,
 • z dnia 24 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Po 46/11,

- wyrok NSA z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt II FSK 1047/09,

- wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 marca 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 3471/08

 • interpretacja indywidualna Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 22 września 2005 r. nr 1471/DPD1/423/57/05/MK).

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca chciałby również zwrócić uwagę na wykładnię historyczną przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a) updof. Podkreślenia wymaga bowiem okoliczność, że z dniem 1 stycznia 2000 r. (nowelizacja Dz. U. 2000.104.1104) ustawodawca zastąpił słowo „przeniesienie” słowem „zbycie”. W przekonaniu Wnioskodawcy, ustawodawca tym samym zawęził zakres stanów faktycznych, podpadających pod normę prawną wskazaną w opisanym przepisie. Do takiego wniosku nakazuje dojść słownikowe znaczenie pojęć „przeniesienia” i „zbycie” (przeniesienie jest w przekonaniu Wnioskodawcy pojęciem szerszym, w którym mieści się pojęcie zbycia). Biorąc pod uwagę domniemanie działania rozsądnego ustawodawcy, oznacza to, że zmiana przepisu nie mogła oznaczać chęci objęcia opodatkowaniem wszystkich sytuacji w których dochodzi do zmiany właściciela akcji, bez względu na sposób tego przeniesienia i jego podstawę prawną.

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych dopuszcza dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi (akcjami), w wyniku czego dochodzi do przejścia własności tych papierów na fundusz inwestycyjny. Jest to jednak specyficzna transakcja, która zawiera w sobie dwa elementy będące częścią tej samej transakcji, tj. wpłatę do funduszu oraz nabycie tytułów inwestycyjnych. Czynność ta nie jest jednak jedyną czynnością procesu inwestycyjnego, bowiem o powodzeniu lub niepowodzeniu inwestycji inwestor dowiaduje się nie w momencie zamiany akcji na certyfikaty/jednostki uczestnictwa (wtedy nie może mieć nawet pewności, że fundusz odkupi jego certyfikaty według wartości zamienionych akcji) ale dopiero w momencie wykupu ich przez fundusz. Transakcja ta jest unikalną czynnością prawną o charakterze złożonym, przewidzianą jedynie przez przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż podatnikowi – w związku z zawartą transakcją - nie przysługuje prawo do żądania od funduszu zapłaty za akcje ale uzyskuje tytuły inwestycyjne co do których uzyska prawo żądania ich wykupu w określonych warunkach, a zatem w przedstawionej we wniosku sytuacji nie można w żaden sposób mówić o przychodzie należnym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. bowiem nie jest uchwytna jego wysokość. W wyniku przystąpienia do funduszu inwestycyjnego zamkniętego inwestor nie uzyskuje bowiem ani konkretnej sumy pieniężnej ani prawa którym może swobodnie zadysponować a co za tym idzie swobodnie wymienić na pieniądze. Podatnik uzyskuje jedynie tytuł inwestycyjny, uprawniający na warunkach określonych przez fundusz do uzyskania w przyszłości potencjalnych korzyści. W tym sensie nie można uznać certyfikatów inwestycyjnych za zamiennik pieniądza ale jedynie dokument potwierdzający ekspektwatywę sukcesu inwestycyjnego, który w przyszłości może przełożyć się na konkretny przychód.

Należy również zwrócić uwagę na to, że w świetle art. 9 i 10 u.p.d.o.f. wniesienie przez wnioskodawcę akcji i udziałów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne nie jest równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem, a w konsekwencji nie stanowi przychodu z kapitałów pieniężnych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ objęte certyfikaty inwestycyjne/jednostki uczestnictwa nie stanowią pieniędzy, wartości pieniężnych ani też różnic kursowych i nie mogą być traktowane jako przychód, a w konsekwencji po stronie podatnika w momencie objęcia certyfikatów nie powstaje żaden przychód podatkowy - taki przychód powstaje natomiast dopiero w momencie zbycia lub umorzenia tych certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, interpretując przedstawione zagadnienia należy uwzględnić wnioski wynikające z aktualnego orzecznictwa, w tym w szczególności wyroku NSA II FSK 1047/09. Wnioskodawca w pełni podziela pogląd NSA, według którego stosownie do wypracowanych w orzecznictwie sądowym i w doktrynie ustaleń, przychodem jest tylko takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywne), a przez to - prawnie uchwytny. Przy czym nie chodzi tutaj, w mniemaniu skarżącego o definitywność przeniesienia własności akcji ale o definitywność określenia finansowej korzyści w związku z przekazaniem akcji w zamian za certyfikaty inwestycyjne/jednostki uczestnictwa. Rzecz bowiem w tym, że ostateczna wartość certyfikatów inwestycyjnych/jednostek uczestnictwa powstaje (doznaje konkretyzacji) dopiero na drugim etapie procesu inwestycji. Spostrzeżenie to prowadzi do wniosku, że w momencie wniesienia akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, inwestor nie uzyskuje automatycznie realnego przysporzenia trwałe powiększającego jego aktywa i stanowiącego przychód w rozumieniu przepisów podatkowych. Przychód taki - zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - powstaje dopiero na drugim etapie procesu inwestycji, tj. w razie umorzenia certyfikatów (także w przypadku likwidacji funduszu), zbycia certyfikatów na rzecz osoby trzeciej albo - wyjątkowo - w następstwie wypłaty dochodów funduszu bez umarzania certyfikatów inwestycyjnych/jednostek uczestnictwa.

Dokonanie innej interpretacji prowadziłoby do sytuacji, w której organ interpretacyjny działałby w sposób oczywiście sprzeczny z zasadą nullum tributum sine lege, którą wyraża art. 217 Konstytucji RP oraz zasadą praworządności, zawartą w art. 2 i 7 Konstytucji RP. Zgodnie z tymi uregulowaniami organy podatkowe (jako organy władzy publicznej) mogą egzekwować tylko taki obowiązek podatkowy, który bezpośrednio wynika z treści przepisów prawa. Wywodzenie przedmiotów opodatkowania w sposób pośredni, a takim jest konstruowanie norm prawnych na podstawie treści innych norm prawnych, zawartych w tekście prawa, w drodze rozumowań inferencyjnych, byłoby naruszeniem zasad konstytucyjnych.

Należy również zauważyć, że w Polsce nie obowiązuje zasada, że wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów należy zawsze rozstrzygać na niekorzyść podatnika. Stanowisko to zostało potwierdzone w orzecznictwie sądowym, zgodnie z którym niedopuszczalne jest w razie wątpliwości stosowanie przez organ podatkowy zasady in dubio pro fisco - patrz wyrok NSA z dnia 7 października 1992 r. SA/Po 1218/92. Praktyka wykładania wątpliwości na korzyść fiskusa (in dubio pro fisco) ma w swej istocie charakter interpretacji rozszerzającej, a więc poniekąd prawotwórczy, nie ograniczając się tylko do stosowania przepisu budzącego wątpliwości. Prowadzi to w sposób nieuprawniony do rozszerzenia stosowania ustawy poprzez objęcie jej skutkami takich stanów faktycznych, których opodatkowanie nie jest wyraźnie i jednoznacznie wskazane w ustawie.

Ponadto, przy rozpoznaniu „przychodu” na pierwszym etapie inwestycji nie jest jeszcze jasne w jakiej wysokości miałby on być ustalony.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zadanego pytania należy uznać za prawidłowe, o co Wnioskodawca wnosi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., Nr 157) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wpłaty do funduszu inwestycyjnego dokonywane są w formie pieniężnej, a zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

 1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi lub
 2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Definicja papierów wartościowych została zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Z 2014 r., Nr 94). Stosownie do tego przepisu przez papiery wartościowe rozumie się:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);

Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2.

Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Zatem wniesienie akcji spółki akcyjnej do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą do funduszu.

Analiza powyższych regulacji uprawnia do wnioskowania, iż w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym w momencie dokonania wpłaty w postaci akcji spółki akcyjnej udziałów za certyfikaty inwestycyjne, nastąpi odpłatne przeniesienie tytułu własności tychże akcji na rzecz funduszu.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Żaden z powoływanych wyżej przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia akcji spółek akcyjnych do funduszu inwestycyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Wniesienie przedmiotowych akcji do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela – właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny – stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych akcji, papierów wartościowych. Wniesienie przez Wnioskodawcę papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych akcji Wnioskodawca otrzyma w zamian jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w ilości odpowiadającej wartości akcji, która zostanie określona poprzez wycenę dokonaną przez fundusz inwestycyjny.

Wartość otrzymanych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych odpowiadająca wartości wnoszonych przez Wnioskodawcę akcji w spółce kapitałowej stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że ustawodawca definiując przychód w art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączył z tej ogólnej definicji niektóre rodzaje przychodów i zdefiniował je odrębnie, w tym przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6. W świetle cytowanego powyżej przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy przychód ten powstaje w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych niezależnie od daty faktycznej zapłaty.

Do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy zastosowanie mają ogólne zasady ustalania dochodu określone w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące, iż dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (art. 30b ust. 5)

Po zakończeniu roku dochody te należy wykazać w zeznaniu PIT-38 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej straty w roku podatkowym), które należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a ww. ustawy). W tym terminie wnioskodawca zobowiązany będzie również do zapłaty należnego podatku (art. 45 ust. 4 ww. ustawy).

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż skoro konsekwencją otrzymania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych będzie przeniesienie własności akcji w spółce kapitałowej poprzez wniesienie powołanych walorów (wpłatę) do funduszu inwestycyjnego u Wnioskodawcy zostanie rozpoznany przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w zw. z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.