IPPB2/415-582/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

W przypadku wykupu przez Fundusz wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych celem umorzenia od osoby fizycznej, która nabyła je w drodze darowizny podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jest dochód osiągnięty przez osobę fizyczną, który należy ustalić jako różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu umorzenia, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. Ponieważ nabycie certyfikatów inwestycyjnych w drodze darowizny, jest nabyciem nieodpłatnym (obdarowany nie poniósł żadnych wydatków na ich nabycie), dochód do opodatkowania z tytułu wykupu w celu umorzenia nabytych w drodze darowizny certyfikatów inwestycyjnych będzie równy uzyskanemu przychodowi. Od tak ustalonego dochodu na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek pobrania i przekazania zryczałtowanego podatku zgodnie z dyspozycją ww. art. 41 ust. 4 w związku z 42 ust. 1 ww. ustawy.
IPPB2/415-582/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. dochód
 3. fundusz
 4. uczestnicy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2014 r. (data wpływu 1 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu wykupu w celu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nabytych w drodze darowizny - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika z tytułu wykupu w celu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nabytych w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny S.A.(dalej: „Wnioskodawca”) jest towarzystwem działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j. D.U. z 2014 r., poz. 157, dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz inwestycyjny w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo jest organem funduszu inwestycyjnego.

Wnioskodawca utworzył i zarządza funduszami inwestycyjnymi, w tym funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. W przyszłości Wnioskodawca może utworzyć i zarządzać kolejnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (poszczególny fundusz, inwestycyjny zamknięty, obecny lub przyszły, utworzony i zarządzany przez Wnioskodawcę będzie zwany dalej; „funduszem”).

Na podstawie ad. 117 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne. Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi. Potwierdza to również treść art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.:94 ze zm., dalej: „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”), zgodnie z którym certyfikaty inwestycyjne stanowią papiery wartościowe.

Papiery wartościowe w postaci certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz mogą być nabywane zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne. Certyfikaty inwestycyjne jako papiery wartościowe mogą być również przedmiotem obrotu, tj. mogą być przedmiotem sprzedaży (odpłatnego zbycia) lub darowizny. Powyższe oznacza, że papiery wartościowe w postaci certyfikatów inwestycyjnych mogą być nabywane bezpośrednio od Funduszu (objęcie emisji) bądź też na rynku wtórnym.

Zgodnie z art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych, Fundusz może - przy spełnieniu ustawowych przesłanek - wykupywać wyemitowane przez siebie papiery wartościowe. Z chwilą wykupienia przez Fundusz, certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa, a Fundusz dokonuje na rzecz posiadacza wykupywanego (umarzanego) certyfikatu inwestycyjnego wypłaty ceny wykupu.

Zauważyć przy tym należy, iż Fundusz wykupuje wyemitowane przez siebie papiery wartościowe (certyfikaty inwestycyjne) celem umorzenia.

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których Fundusz dokonuje wykupu wyemitowanych przez siebie certyfikatów inwestycyjnych celem umorzenia od posiadaczy, którzy nabyli te papiery wartościowe w drodze umowy darowizny. W takim przypadku cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych jest wypłacana na rzecz obdarowanego (będącego na moment wykupu posiadaczem danych papierów wartościowych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wykupu przez Fundusz wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych celem umorzenia od osoby fizycznej, podstawą opodatkowania jest dyskonto i tym samym, w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nabytych przez osobę fizyczną w drodze darowizny, podstawę opodatkowania (dochód (przychód) osiągnięty przez osobę fizyczną) należy ustalić w oparciu o art. 5a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. dalej: „ustawa pdof”), tj. jako różnicę pomiędzy kwotą wykupu (ceną wykupu) wypłaconą na rzecz osoby fizycznej a wydatkami poniesionymi przez darczyńcę na nabycie wykupywanego (umarzanego) papieru wartościowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wykupu przez Fundusz wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych (certyfikatów inwestycyjnych) celem umorzenia od osoby fizycznej, podstawą opodatkowania jest dyskonto i tym samym, w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nabytych przez osobę fizyczną w drodze darowizny, podstawę opodatkowania (dochód (przychód) osiągnięty przez osobę fizyczną) należy ustalić w oparciu o art. 5a pkt 12 ustawy pdof, tj. jako różnicę pomiędzy kwotą wykupu (ceną wykupu) wypłaconą na rzecz osoby fizycznej a wydatkami poniesionymi przez darczyńcę na nabycie wykupywanego (umarzanego) papieru wartościowego.

Na wstępie zauważyć należy, iż ustawodawca ustanowił na gruncie ustawy pdof legalną definicję dyskonta. Mianowicie, zgodnie z art. 5a pkt 12 ustawy pdof, dyskonto oznacza różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego papieru wartościowego.

Mając na względzie powyżej przytoczą, legalną definicję dyskonta zauważyć należy, iż na gruncie ustawy pdof z dochodem z tytułu dyskonta mamy do czynienia w sytuacji, gdy następujące okoliczności (przesłanki) uzyskania dochodu (przychodu) przez osobę fizyczną zachodzą jednocześnie:

 1. dochodzi do wykupu papieru wartościowego;
 2. wykup papieru wartościowego jest dokonywany przez emitenta tego papieru,
 3. emitent dokonuje wypłaty ceny wykupu (kwoty uzyskanej z wykupu) na rzecz nabywcy (posiadacza) wykupowanego papieru wartościowego, który dokonał nabycia tego papieru na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym w drodze darowizny lub spadkobrania.

Zdaniem Wnioskodawcy ww. okoliczności zachodzą w każdym przypadku wykupu przez Fundusz wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych (certyfikatów inwestycyjnych) celem umorzenia od osoby fizycznej, co wynika z poniższego.

Odnosząc się do pierwszej ze wskazanych okoliczności, zauważyć należy, iż zgodnie z art. 5a pkt 11 i 12 ustawy pdof, ilekroć w ustawie pdof jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Artykuł 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, iż papierami wartościowymi są:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r, - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego oraz
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Mając na uwadze powyższe regulacje, należy zauważyć, iż certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz stanowią na gruncie ustawy pdof papiery wartościowe (na marginesie wskazać należy, iż również sama ustawa o funduszach inwestycyjnych stanowi że certyfikaty inwestycyjne stanowią papiery wartościowe - art. 122). Jednocześnie, Fundusz celem wypłaty na rzecz osoby fizycznej ceny wykupu, dokonuje wykupu papieru wartościowego (Zgodnie z art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych, Fundusz wykupuje certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut Funduszu tak stanowi). Nie ulega zatem wątpliwości, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym dochodzi / dojdzie do wykupu papieru wartościowego i tym samym pierwsza z ww. przesłanek jest spełniona.

Dokonując analizy zaistnienia drugiej z przesłanek, odwołać się należy do regulacji ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z art. 117 ust. 1 przywołanej ustawy Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne. (Jednocześnie, zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi). Zauważyć zatem należy, iż Fundusz jest emitentem certyfikatów inwestycyjnych stanowiących papiery wartościowe. Oznacza to, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym dochodzi / dojdzie do wykupu papieru wartościowego przez emitenta i tym samym druga z ww. przesłanek jest spełniona.

Odnosząc się do trzeciej z ww. przesłanek, wskazać należy, iż zgodnie z treścią ustawy o funduszach inwestycyjnych (art. 139) Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty ceny wykupu na rzecz nabywcy (posiadacza) wykupowanego certyfikatu inwestycyjnego. Przy czym, jak zostało wskazane, certyfikaty inwestycyjne mogą być nabywane bezpośrednio od Funduszu (objęcie emisji) bądź też na rynku wtórnym, w tym w drodze spadku lub darowizny. Mając to na względzie uznać należy, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym dochodzi / dojdzie do sytuacji, w której emitent dokona wypłaty ceny wykupu (kwoty uzyskanej z wykupu) na rzecz nabywcy (posiadacza) wykupowanego papieru wartościowego, który dokonał nabycia tego papieru na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym drodze darowizny lub spadkobrania. A zatem również trzecia z ww. przesłanek będzie spełniona.

Podsumowując powyższe, zauważyć należy, iż dochód uzyskiwany przez osobę fizyczną w sytuacji wykupu przez Fundusz (emitenta) wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych (certyfikatów inwestycyjnych) mieści się w zakresie definicji dyskonta, określonej przez ustawodawcę na gruncie ustawy pdof, tj. w art. 5a pkt 12) tejże ustawy. Oznacza to, iż podstawa opodatkowania (dyskonto) w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nabytych przez osobę fizyczną w drodze darowizny, powinna zostać ustalona, zgodnie z art. 5a pkt 12) ustawy pdof, czyli jako różnica pomiędzy kwotą wykupu (ceną wykupu) wypłaconą na rzecz osoby fizycznej a wydatkami poniesionymi przez darczyńcę na nabycie wykupywanego (umarzanego) papieru wartościowego.

Fakt, iż dyskonto powstałe zgodnie z art. 5a pkt 12) ustawy pdof, tj. przy wykupie przez emitenta papieru wartościowego stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynika bezpośrednio z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy pdof. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy pdof, dyskonto od papierów wartościowych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Jednocześnie, art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy pdof, stanowi iż dyskonto podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art, 41 ust. 4 ustawy pdof, podmiot dokonujący wypłaty lub stawiający do dyspozycji podatnika (osoby fizycznej) dochod z tytułu określonego w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy pdop (tj. z tytułu dyskonta), jest juko płatnik zobligowany pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Powyższe oznacza, iż przypadku wykupu przez fundusz wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych (certyfikatów inwestycyjnych) celem umorzenia od osoby fizycznej, która nabyła te papiery w drodze darowizny, fundusz jest zobligowany do pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od podstawy opodatkowania stanowiącej dyskonto.

Dyskonto (podstawa opodatkowania), powinna zostać ustalona zgodnie, z art. 5a pkt 12 ustawy pdof, czyli jako różnica pomiędzy kwotą wykupu (ceną wykupu) wypłacaną przez fundusz na rzecz osoby fizycznej a wydatkami poniesionymi przez darczyńcę na nabycie wykupywanego (umarzanego) papieru wartościowego.

Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca utworzył i zarządza Funduszami Inwestycyjnymi w tym Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne, które w momencie złożenia zlecenia wykupu przez uczestnika są umarzane z mocy prawa, a Fundusz dokonuje na rzecz posiadacza wykupywanego (umarzanego) certyfikatu inwestycyjnego wypłaty ceny wykupu.

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których Fundusz dokonuje wykupu wyemitowanych przez siebie certyfikatów inwestycyjnych celem umorzenia od posiadaczy, którzy nabyli te papiery wartościowe w drodze umowy darowizny. W takim przypadku cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych jest wypłacana na rzecz obdarowanego (będącego na moment wykupu posiadaczem danych papierów wartościowych).

W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość, w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania przy ustalaniu dochodu do opodatkowania z tytułu wykupu wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych celem umorzenia od posiadaczy, którzy nabyli te papiery wartościowe w drodze umowy darowizny.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Pojęcie „fundusze kapitałowe” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdefiniowane zostało w art. 5a pkt 14 updof. Zgodnie z tym przepisem przez pojęcie „fundusze kapitałowe” należy rozumieć fundusze inwestycyjne i fundusze zagraniczne (o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych) oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Pojęcie to nie obejmuje funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Natomiast certyfikat inwestycyjny zamkniętego funduszu inwestycyjnego jest papierem wartościowym na okaziciela świadczącym o udziale ich właściciela w majątku funduszu (mają niepodzielny charakter). W przeciwieństwie do jednostki uczestnictwa, może być wprowadzony do obrotu publicznego.

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jest dochód.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy od dochodu (przychodu) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Dochodów (przychodów) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy stanowi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, (akcji) oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Zastrzeżenie powyższe stanowi, że przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 12 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się m.in. podatku od spadów i darowizn.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Z przywołanych uregulowań prawnych wynika, że podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodów (przychodów) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (opodatkowanych zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy) jest dochód.

Dochód z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych w przypadku wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz w celu umorzenia – stanowi różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu umorzenia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie ww. art. 23 ust. 1 pkt 38 updof.

Ustawodawca regulując zasady ustalania dochodu z umorzenia lub wykupu tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych w tym przypadku - certyfikatów inwestycyjnych - zezwala zatem aby przychód do opodatkowania pomniejszały koszty uzyskania tego przychodu, jednocześnie uzależniając ich wysokość od sposobu nabycia (objęcia) tytułów uczestnictwa przez ich zbywcę.

Koszty uzyskania przychodów stanowić będą wydatki na objęcie (w przypadku certyfikatów inwestycyjnych od emitenta) lub nabycie (w przypadku certyfikatów inwestycyjnych na rynku wtórnym) certyfikatów inwestycyjnych. Koszty te określa się w momencie odkupienia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Należy zwrócić uwagę, iż użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą odkupienia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne ich nabycie nie byłoby możliwe.

Do wydatków na nabycie zaliczyć zatem należy zapłaconą cenę certyfikatów inwestycyjnych oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (np. prowizję od transakcji zakupu itp.). Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, ale dopiero z chwilą odpłatnego zbycia certyfikatów (w tym na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego w ramach ich wykupu w celu umorzenia) pod warunkiem, że spełniają ogólne przesłanki zaliczenia do kosztów podatkowych wynikające z art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

Przy czym wskazać należy, że w przypadku nabycia certyfikatów inwestycyjnych w drodze darowizny, nie występuje koszt nabycia tych certyfikatów inwestycyjnych, ponieważ obdarowany nie poniósł żadnych wydatków na ich nabycie. Nabycie w drodze darowizny jest nabyciem nieodpłatnym.

Z powyższego wynika, że na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek pobrania i przekazania zryczałtowanego podatku w przypadku wykupu w celu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nabytych w drodze darowizny przez uczestnika funduszu zgodnie z dyspozycją ww. art. 41 ust. 4 w związku z 42 ust. 1 ww. ustawy.

Tym samym nie sposób uznać, jak wskazał we wniosku Wnioskodawca że w przypadku wykupu w celu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz nabytych przez osobę fizyczną w drodze darowizny od osoby fizycznej, podstawą opodatkowania będzie dyskonto ustalone w oparciu o przepis art. 5a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ certyfikaty inwestycyjne stanowią papiery wartościowe wykupywane przez emitenta tego papieru.

Organ podatkowy zauważa, że na potrzeby ustalania dochodu z dyskonta (opodatkowanego 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych) w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny, ustawodawca w art. 5a pkt 12 ww. ustawy zdefiniował dyskonto jako różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę. Niemniej jednak, przepis ten nie może mieć zastosowania do dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

Zatem w przypadku wykupu przez Fundusz wyemitowanych przez siebie papierów wartościowych celem umorzenia od osoby fizycznej, która nabyła je w drodze darowizny podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych jest dochód osiągnięty przez osobę fizyczną, który należy ustalić jako różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu umorzenia, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. Ponieważ nabycie certyfikatów inwestycyjnych w drodze darowizny, jest nabyciem nieodpłatnym (obdarowany nie poniósł żadnych wydatków na ich nabycie), dochód do opodatkowania z tytułu wykupu w celu umorzenia nabytych w drodze darowizny certyfikatów inwestycyjnych będzie równy uzyskanemu przychodowi. Od tak ustalonego dochodu na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek pobrania i przekazania zryczałtowanego podatku zgodnie z dyspozycją ww. art. 41 ust. 4 w związku z 42 ust. 1 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.