IPPB1/4511-693/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca zwraca się z pytaniem czy dokonanie przez niego odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych do FIZ, w związku z ich wykupem przez FIZ w celu umorzenia, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będzie wiązało się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT?
IPPB1/4511-693/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. certyfikaty
 3. działalność gospodarcza
 4. odpłatne zbycie
 5. rozwiązanie
 6. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu (dochodu) z tytułu odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu (dochodu) z tytułu odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu (i na moment opisanego zdarzenia przyszłego podlegać będzie) obowiązkowi podatkowemu w PIT w Polsce. Wnioskodawca był wspólnikiem w spółce osobowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) (dalej: „HoldCo”) z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce. HoldCo była spółką jawną, która powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka kapitałowa”). Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności ze spółki kapitałowej na spółkę osobową nastąpiła w drodze jej przekształcenia, zgodnie z art. 551 § 1 i nast. KSH. W wyniku przekształcenia cały majątek Spółki kapitałowej stał się majątkiem HoldCo.

W skład majątku HoldCo wchodziły certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym mającym siedzibę na terenie Polski (dalej jako „FIZ”), działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2004 r., poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o FIZ”). Certyfikaty inwestycyjne w FIZ zostały nabyte przez HoldCo lub przez jej poprzednika prawnego - Spółkę kapitałową, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej odpowiednio przez HoldCo lub Spółkę kapitałową.

Przedmiotem działalności HoldCo było m.in. inwestowanie (nabywanie/zbywanie) w udziały, akcje w innych spółkach, certyfikaty inwestycyjne w FIZ lub inne papiery wartościowe. W umowie HoldCo wpisany był, między innymi, następujący zakres działalności: działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłącznie ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z. Wskazane transakcje dokonywano w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej HoldCo. Zakres działalności gospodarczej wykonywanej przez HoldCo i wpisanej do jej umowy pokrywał się z zakresem działalności gospodarczej wykonywanej przez jej poprzednika prawnego - Spółkę kapitałową i wpisanej do umowy Spółki kapitałowej.

HoldCo została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W konsekwencji, w wyniku rozwiązania HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Wnioskodawca otrzymał przypadający na niego w stosunku do jego udziału w HoldCo majątek HoldCo. W ramach uzyskanego majątku Wnioskodawcą otrzymał również certyfikaty inwestycyjne w FIZ.

Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości dokona odpłatnego zbycia do FIZ certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku rozwiązania HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w związku z ich wykupem przez FIZ w celu umorzenia. W rozważanym zdarzeniu przyszłym odpłatne zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce rozwiązanie HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Dodatkowo, odpłatne zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nie nastąpi w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca uzyskał interpretację indywidualną wydaną przez Ministra Finansów potwierdzającą, iż sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych w FIZ otrzymanych w związku z rozwiązaniem HoldCo bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, nie będzie wiązała się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie HoldCo, do dnia ich sprzedaży upłynie sześć lat i sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca zwraca się z pytaniem czy dokonanie przez niego odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych do FIZ, w związku z ich wykupem przez FIZ w celu umorzenia, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będzie wiązało się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy dokonanie przez niego odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych do FIZ, w związku z ich wykupem przez FIZ w celu umorzenia, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie będzie wiązało się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 17 lit. b) ustawy o PIT za przychody z działalności gospodarczej uznaje się m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącej osobą prawną.

Jednocześnie, wyłączone z przychodów są:

 • środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT), w tym też wartość wierzytelności uprzednio zarachowanych jako przychody należne, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika (art. 14 ust. 8 ustawy o PIT);
 • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki do dnia ich odpłatnego zbycia, upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (art. 14 ust 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT).

Przepisy te wprowadzają mechanizm, na mocy którego otrzymanie majątku wskutek likwidacji spółki osobowej (w tym spółki jawnej) jest dla celów PIT neutralne dla wspólnika otrzymującego taki majątek, a dopiero ewentualny dochód z późniejszego zbycia przez niego tego majątku podlega opodatkowaniu PIT.

Jednakże, jeżeli zbycie powyższego majątku nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja spółki osobowej (w tym spółki jawnej) i sprzedaż majątku nie nastąpi w wyniku wykonania działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, to ewentualny dochód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego zbycie do FIZ certyfikatów inwestycyjnych (otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem HoldCo (spółka jawna) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego), w związku z ich wykupem przez FIZ w celu umorzenia, nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce rozwiązanie HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Dodatkowo, odpłatne zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nie zostanie dokonane w ramach prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie przez niego odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych do FIZ, w związku z ich wykupem przez FIZ w celu umorzenia, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, nie będzie wiązało się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy bowiem, pojęcie „odpłatnego zbycia” użyte w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT powinno być rozumiane szeroko i uwzględniać różne formy dysponowania majątkiem, które prowadzą do tego samego efektu gospodarczego, tj. w zamian za wyzbycie się danych składników majątkowych podatnik otrzymuje wynagrodzenie. Przykładowo, w przypadku certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym, pojęcie „odpłatnego zbycia” powinno obejmować również odpłatne zbycie certyfikatów inwestycyjnych w związku ich wykupem przez fundusz w celu ich umorzenia. Gdyby ustawodawca chciał ograniczyć stosowanie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) wyłącznie do określonych sytuacji, np. zbycia na podstawie umowy sprzedaży, to wyraźnie by to w przepisie określił.

Za taką wykładnią pojęcia „odpłatnego zbycia” przemawia również argument, iż ustawa o PIT wskazuje wprost w art. 23 ust. 1 pkt 38, że wydatki na objęcie lub nabycie papierów wartościowych stanowią koszty uzyskania przychodów w związku z ich odpłatnym zbyciem rozumianym również jako ich wykup lub odkup lub umorzenie: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust 3e”.

Artykuł ten stanowi przepis ogólny, który reguluje sytuacje, w których odpłatnie zbywane papiery wartościowe (również w związku z ich wykupem lub odkupem lub umorzeniem) zostały nabyte bezpośrednio przez osobę fizyczną na podstawie umowy sprzedaży lub w drodze ich objęcia w związku z ich emisją. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że pojęcie „odpłatnego zbycia” określone art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT powinno być rozumiane w taki sam sposób w przypadku innych artykułów ustawy o PIT, w których zostało użyte, w tym w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b). W innej sytuacji, wystąpiłaby sprzeczność, polegająca na możliwości interpretowania tego samego zwrotu w ustawie o PIT na różne sposoby. Taka sytuacja byłaby niezgodna z zasadą racjonalnego ustawodawcy, polegającą na tym, iż ustawodawca, używając w tekście prawnym tych samych sformułowań, nie może nadawać im różnych znaczeń.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje również, że wyżej przedstawione zasady opodatkowania i poczynione uwagi, znajdą również zastosowanie w przypadku kiedy uzyskanie przez niego certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nastąpi w związku z rozwiązaniem HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, a nie w wyniku likwidacji. Zarówno likwidacja, jak i rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego prowadzi do tych samych rezultatów w postaci zakończenia działalności przez taki podmiot. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, interpretacja art. 14 ust. 3 pkt 10 i art. 14 ust. 12 lit. b ustawy o PIT nie powinna być zawężana jedynie do rozumienia pojęcia likwidacji jako zakończenia działalności spółki niebędącej osobą prawną w wyniku postępowania likwidacyjnego, ale również obejmować swoim zakresem rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia takiego postępowania.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie przez niego odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych do FIZ, w związku z ich wykupem przez FIZ w celu umorzenia, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie HoldCo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie będzie wiązało się z powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT.

Dodatkowo, w następujących interpretacjach, organy podatkowe potwierdzały, że w przypadku odpłatnego zbycia przez osobę fizyczną składników majątkowych, uzyskanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną i odpłatne zbycie nie nastąpiło w ramach wykonania działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, to po stronie osoby fizycznej nie powstawał przychód podlegający opodatkowaniu PIT:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2014 r. (sygn. IBPB1/1/415-1194/14/JS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 r. (sygn. IPPB1/415-813/14-2/KS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-272/14-5/MD) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB1/415-256/14-5/JB) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-958/13-4/AP) wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.