ILPB3/423-711/14-3/JG | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku umorzenia, odkupienia przez FIZ lub odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) Udziałów w Spółkach Zagranicznych wniesionych do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów inwestycyjnych?
ILPB3/423-711/14-3/JGinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. fundusz inwestycyjny
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpłatne zbycie
 6. spółka kapitałowa
 7. udział
 8. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu związanego z umorzeniem, odkupieniem przez FIZ lub odpłatnym zbyciem certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym przez Spółkę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu związanego z transakcją wniesienia udziałów w spółkach kapitałowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz
 • określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu związanego z umorzeniem, odkupieniem przez FIZ lub odpłatnym zbyciem certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym przez Spółkę.
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”) zamierza nabyć w drodze aportu (dalej: „wymiana udziałów”) udziały bądź akcje (dalej: „Udziały”) w spółkach kapitałowych mających siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „Spółki Zagraniczne”).

Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółkach Zagranicznych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, zarówno Spółka Nabywająca, Spółki Zagraniczne, jak i wnoszący podlegają w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów (akcji) wydanych wnoszącemu przez Wnioskodawcę (dalej: „Udziały Wnioskodawcy”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółkach Zagranicznych, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów, na podstawie zewnętrznej wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółkach Zagranicznych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „FIZ”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „UoFI”) w zamian za certyfikaty inwestycyjne, wyemitowane przez ten FIZ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółkach Zagranicznych do FIZ...
 2. Czy w przypadku umorzenia, odkupienia przez FIZ lub odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) Udziałów w Spółkach Zagranicznych wniesionych do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów inwestycyjnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 26 marca 2015 r. nr ILPB3/423-711/14-2/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia, odkupienia przez FIZ lub odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa (godziwa) Udziałów w Spółkach Zagranicznych wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: (i) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; (ii) wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów udziałów akcji oraz innych papierów wartościowych w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym do kosztów nabycia (objęcia) certyfikatów inwestycyjnych w FIZ zaliczyć należy wartość rynkową (godziwą) Udziałów w Spółkach Zagranicznych w zamian za które objęto certyfikaty w FIZ (ustaloną na moment ich wniesienia do FIZ) oraz ewentualne inne koszty bezpośrednio związane nabyciem certyfikatów inwestycyjnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, np.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2012 r. sygn. IPPB3/423-130/12-2/DP stwierdzono, że: „W przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę certyfikatów Inwestycyjnych w FIZ nabytych poprzez wniesienie przez Spółkę do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę w spółce kapitałowej, w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia łub umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów/akcji wniesionych przez Spółkę do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 września 2012 r. sygn. IPPB3/423-400/12-3/AG uznano, że: „Reasumując, kwota uzyskana przez Spółkę z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub z tytułu likwidacji FIZ stanowić będzie przychód podatkowy (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP), zaś poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie tych certyfikatów będą stanowić koszty uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP). Przy tym do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne (odpowiadającą rynkowej wartości akcji lub udziałów w zamian za które objęto certyfikaty) oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.)”;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 września 2012 r. sygn. IPPB3/423-400/12-3/AG, w której organ uznał za w pełni prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „kwota uzyskana przez Spółkę z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub z tytułu likwidacji FIZ stanowić będzie przychód podatkowy (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP), zaś poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie tych certyfikatów będą stanowić koszty uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP). Przy tym do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne (odpowiadającą rynkowej wartości akcji lub udziałów w zamian za które objęto certyfikaty) oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.)”;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2010 r. sygn. IPPB3/423-468/10-4/JB w myśl której: „w przypadku zbycia certyfikatów inwestycyjnych Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania, zgodnie z art. 12 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy, przychodu z tego tytułu. Koszt uzyskania przychodów będą stanowić wydatki związane z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, odpowiadające wartości za jaką nastąpiło nabycie certyfikatów (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy)”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ustosunkowując się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.