ILPB3/423-711/14-3/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w przypadku umorzenia, odkupienia przez FIZ lub odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) Udziałów w Spółkach Zagranicznych wniesionych do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów inwestycyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu związanego z umorzeniem, odkupieniem przez FIZ lub odpłatnym zbyciem certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym przez Spółkę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu związanego z transakcją wniesienia udziałów w spółkach kapitałowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz
  • określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu związanego z umorzeniem, odkupieniem przez FIZ lub odpłatnym zbyciem certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym przez Spółkę.
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”) zamierza nabyć w drodze aportu (dalej: „wymiana udziałów”) udziały bądź akcje (dalej: „Udziały”) w spółkach kapitałowych mających siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „Spółki Zagraniczne”).

Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółkach Zagranicznych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, zarówno Spółka Nabywająca, Spółki Zagraniczne, jak i wnoszący podlegają w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów (akcji) wydanych wnoszącemu przez Wnioskodawcę (dalej: „Udziały Wnioskodawcy”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółkach Zagranicznych, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów, na podstawie zewnętrznej wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółkach Zagranicznych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „FIZ”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „UoFI”) w zamian za certyfikaty inwestycyjne, wyemitowane przez ten FIZ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółkach Zagranicznych do FIZ...
  2. Czy w przypadku umorzenia, odkupienia przez FIZ lub odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) Udziałów w Spółkach Zagranicznych wniesionych do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów inwestycyjnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 26 marca 2015 r. nr ILPB3/423-711/14-2/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia, odkupienia przez FIZ lub odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa (godziwa) Udziałów w Spółkach Zagranicznych wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: (i) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; (ii) wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów udziałów akcji oraz innych papierów wartościowych w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym do kosztów nabycia (objęcia) certyfikatów inwestycyjnych w FIZ zaliczyć należy wartość rynkową (godziwą) Udziałów w Spółkach Zagranicznych w zamian za które objęto certyfikaty w FIZ (ustaloną na moment ich wniesienia do FIZ) oraz ewentualne inne koszty bezpośrednio związane nabyciem certyfikatów inwestycyjnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, np.:

  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2012 r. sygn. IPPB3/423-130/12-2/DP stwierdzono, że: „W przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę certyfikatów Inwestycyjnych w FIZ nabytych poprzez wniesienie przez Spółkę do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę w spółce kapitałowej, w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia łub umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ kosztem uzyskania przychodu Spółki będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów/akcji wniesionych przez Spółkę do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów”;
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 września 2012 r. sygn. IPPB3/423-400/12-3/AG uznano, że: „Reasumując, kwota uzyskana przez Spółkę z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub z tytułu likwidacji FIZ stanowić będzie przychód podatkowy (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP), zaś poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie tych certyfikatów będą stanowić koszty uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP). Przy tym do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne (odpowiadającą rynkowej wartości akcji lub udziałów w zamian za które objęto certyfikaty) oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.)”;
  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 września 2012 r. sygn. IPPB3/423-400/12-3/AG, w której organ uznał za w pełni prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „kwota uzyskana przez Spółkę z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub z tytułu likwidacji FIZ stanowić będzie przychód podatkowy (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP), zaś poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie tych certyfikatów będą stanowić koszty uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP). Przy tym do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne (odpowiadającą rynkowej wartości akcji lub udziałów w zamian za które objęto certyfikaty) oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.)”;
  • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2010 r. sygn. IPPB3/423-468/10-4/JB w myśl której: „w przypadku zbycia certyfikatów inwestycyjnych Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania, zgodnie z art. 12 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy, przychodu z tego tytułu. Koszt uzyskania przychodów będą stanowić wydatki związane z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, odpowiadające wartości za jaką nastąpiło nabycie certyfikatów (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy)”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ustosunkowując się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.