ILPB1/4511-1-529/16-3/PP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych.
ILPB1/4511-1-529/16-3/PPinterpretacja indywidualna
  1. Luksemburg
  2. certyfikat inwestycyjny
  3. fundusz inwestycyjny
  4. papier wartościowy
  5. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 4 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych.

Następnie wniosek uzupełniono w dniu 4 lipca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, rezydentem polskim podlegającym w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca będzie posiadał udziały w spółce osobowej prawa luksemburskiego (Société en Commandite Spéciale – „Spółka”). Spółka zgodnie z właściwym dla niej ustawodawstwem jest transparentna podatkowo (tj. nie jest podatnikiem podatku dochodowego).

W związku z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza dokonać restrukturyzacji swojego majątku, co w szczególności obejmie przeniesienie własności niektórych aktywów. W związku z tym, Wnioskodawca rozważa wniesienie udziałów w Spółce do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych z siedzibą w Polsce („FIZAN”). W zamian za wniesione udziały w Spółce do FIZAN, Wnioskodawca uzyska certyfikaty inwestycyjne w FIZAN. W wyniku powyższego FIZAN stanie się udziałowcem Spółki (tj. jej wspólnikiem), a Wnioskodawca obejmie certyfikaty inwestycyjne FIZAN.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że będzie wspólnikiem w Spółce posiadając status wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności (komandytariusza). Ponadto, posiadane w Spółce udziały – zgodnie z właściwym prawem – będą stanowić papiery wartościowe, tj. instrumenty finansowe w rozumieniu Dyrektywy Rady 2004/39/EC z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po stronie Wnioskodawcy w związku z wniesieniem udziałów w Spółce do FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZAN powstanie jakikolwiek przychód podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem udziałów w Spółce do FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne FIZAN nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W art. 11 ust. 1 Ustawy PIT ustawodawca wskazał katalog przysporzeń, które uznaje za przychody podlegające opodatkowaniu. W szczególności, takimi przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Z tego względu, aby po stronie Wnioskodawcy powstał przychód podatkowy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce do FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZAN, konieczne jest, aby zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, w wyniku takiej darowizny uzyskał on „wartości pieniężne” lub co najmniej inną formę faktycznego przysporzenia po swojej stronie. Wprawdzie ustawy o podatku dochodowym nie zawierają normatywnej definicji przychodu, jednak z uwagi na przedmiot opodatkowania oraz cel podatku dochodowego należy uznać, iż przychodem są jedynie faktyczne przysporzenia po stronie podatnika, które mają rzeczywisty, trwały oraz definitywny charakter. Jeżeli natomiast podatnik uzyskuje świadczenie, które nie spełnia jednego z powyższych kryteriów, tj. na przykład nie stanowi rzeczywistego przysporzenia po stronie podatnika lub wręcz nawet nie można mówić o jakimkolwiek świadczeniu na rzecz podatnika, wówczas nie powstaje przychód podatkowy. Nie można bowiem mówić o faktycznym wzbogaceniu się podatnika, co jest niezbędne dla powstania przychodu podatkowego (a zatem przyrostu w majątku).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa podatkowego, na przykład w komentarzu którego autorzy stwierdzają, iż: „przychód dla celów podatkowych powinien mieć charakter definitywny oraz jednoznacznie określony. (...) Reasumując, przychód jest to taka zmiana stanu majątkowego, u której podstaw leży zamiar uzyskania przysporzenia i zmiana ta powinna cechować się definitywnością, być określona co do kwoty (bądź w inny wiarygodny sposób wyceniona), a uzyskujący przychód powinien w rezultacie mieć możliwość rozporządzania nim jak właściciel” (G. Dźwigała, Z. Huszcz, P. Karwat, R. Krasnodębski, M. Ślifirczyk, F. Świtała, Ustawa o podatku dochodowym. Komentarz, Warszawa 2007, s. 177).

W ten sam sposób pojęcie przychodu jest rozumiane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) w wyroku z 27 listopada 2003 r. (sygn. III SA 3382/02) jednoznacznie podkreślił, iż do przychodów zaliczyć można tylko takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika”. W innym wyroku z dnia 14 maja 1998 r. (sygn. SA/Sz 1305/97) NSA zaznaczył, iż: „z istoty podatku dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko taka wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są zatem (...) tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak własnymi. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 30 października 2007 r. (sygn. I SA/Wr 861/07). Analogiczne podejście do uznania uzyskanego świadczenia za przysporzenie, a w konsekwencji za przychód podatkowy prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 września 2009 r. (nr IPPB3/423-474/09-2/GJ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi w interpretacji z 17 stycznia 2006 r. (ŁUS II-2-423/133/05/JB), a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 14 listopada 2008 r. (nr ILPB3/423-506/08-2/EK) pisząc, iż: „wskazać należy, iż o przychodzie można mówić wtedy, gdy następuje trwałe i definitywne przysporzenie majątkowe”.

W świetle powyższych rozważań należy zwrócić uwagę, iż Wnioskodawca wniesie udziały w Spółce do FIZAN, w zamian za co uzyska certyfikaty inwestycyjne FIZAN. Kwestią do rozstrzygnięcia jest wobec tego ocena, czy uzyskane certyfikaty inwestycyjne będą stanowiły przychód dla Wnioskodawcy, tj. czy będą one stanowiły „otrzymany lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.

Certyfikat inwestycyjny jest pochodnym instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w art. 5a pkt 13 Ustawy PIT. Pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego, pomimo tego, że odnosi się do niego określona, wyceniana przez fundusz inwestycyjny wartość (art. 8 Ustawy o funduszach inwestycyjnych – dalej: „Ustawa FI”), nie jest niewątpliwie polskim lub zagranicznym pieniądzem ani też wartością dewizową. Pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie stanowi też wartości pieniężnej z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, ponieważ nie jest substytutem pieniądza. W przypadku wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wartość tych aktywów, zgodnie z 128 ust. 2 Ustawy FI, wyceniana jest nie umownie, ale według metody przyjętej przez fundusz inwestycyjny dla wyceny aktywów netto. Powyższe wskazuje, że pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie zastępuje pieniądza, nie stanowi postaci jego zamiennika czy substytutu, a więc nie jest wartością pieniężną, o której mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy PIT.

Wnioskodawca wnosząc udziały w Spółce do FIZAN, tj. dokonując wpłaty na certyfikaty inwestycyjne, uzyska (obejmie) certyfikaty inwestycyjne w FIZAN. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem jakiegokolwiek przyrostu w majątku (przysporzenia). Z ekonomicznego bowiem punktu widzenia majątek Wnioskodawcy nie ulegnie zwiększeniu – udziały w Spółce zostaną zastąpione certyfikatami FIZAN. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN nie jest zaś tożsame z realizacją praw z nich wynikających. Przychód taki powstanie dopiero w razie umorzenia certyfikatów (także w przypadku likwidacji funduszu), zbycia certyfikatów na rzecz osoby trzeciej albo – wyjątkowo – w następstwie wypłaty dochodów funduszu bez umarzania certyfikatów inwestycyjnych.

Również Ustawa PIT rozróżnia odpłatne zbycie udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy PIT) od odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających (art. 17 ust. 1 pkt 10 i art. 17 ust. lb Ustawy PIT).

Podsumowując, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy, gdyż nie są spełnione przesłanki z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT (tj. Wnioskodawca nie uzyska przysporzenia stanowiącego przyrost jego majątku, a tym bardziej rzeczywistych wartości pieniężnych w rozumieniu art. 11 ust. 1 Ustawy PIT).

Wnioskodawca zwraca również uwagę, iż art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT przewiduje powstanie przychodu po stronie podatnika z tytułu zdarzenia jakim jest objęcie udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za aport (wkład niepieniężny). Ustawodawca nie wspomina jednak w tym, ani w żadnym innym przepisie o analogicznych konsekwencjach dla objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym. Skoro zatem ustawodawca nie wyraził wprost takiego skutku na gruncie Ustawy PIT, to zgodnie z zakazem stosowania wykładni rozszerzającej w prawie podatkowym, jeżeli wykładnia taka miała by prowadzić do rozszerzenia zakresu należności podatkowych (nullum tributum sine lege), przychód podatkowy nie powstanie.

Intencją ustawodawcy było nie tyle opodatkowanie objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym (które nie jest tożsame z realnym przysporzeniem podatnika), a odpłatnego zbycia papierów wartościowych (certyfikatów inwestycyjnych), co znalazło swój wyraz w art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy PIT. Tym samym, wniesienie udziałów w Spółce do FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZAN nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) w wyroku z 19 października 2010 r., II FSK 1047/09 stwierdził, iż: „przychodem jest tylko takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywne, a przez to – prawnie uchwytny. (...) ostateczna wartość certyfikatów inwestycyjnych powstaje (doznaje konkretyzacji) – jak trafnie przyjął sąd administracyjny pierwszej instancji – na drugim etapie procesu inwestycji. Spostrzeżenie to prowadzi do wniosku, że wbrew dywagacjom autorki skargi kasacyjnej, w momencie wniesienia udziałów/papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, inwestor nie uzyskuje automatycznie realnego przysporzenia trwale powiększającego jego aktywa i stanowiącego przychód w rozumieniu art. 12 ust 1 u.p.d.o.p. Przychód taki – zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego – powstaje dopiero na drugim etapie procesu inwestycji, tj. w razie umorzenia certyfikatów (także w przypadku likwidacji funduszu), zbycia certyfikatów na rzecz osoby trzeciej albo – wyjątkowo – w następstwie wypłaty dochodów funduszu bez umarzania certyfikatów inwestycyjnych”. Wyrok ten, wprawdzie zapadł na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczy analogicznych skutków podatkowych również na gruncie Ustawy PIT.

Analogiczne stanowisko zaprezentował NSA w wyroku z 8 marca 2013 r., II FSK 1479/11: „Dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.), ponieważ uzyskanie (objęcie) z tytułu tych wpłat certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi przychodu podatkowego, o którym w wymienionych przepisach mowa. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 7 czerwca 2013 r., I SA/Kr 441/13.

Powyższą linię orzeczniczą podzielił niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 15 października 2015 r., I SA/Wr 1499/15: „pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie zastępuje pieniądza, nie stanowi postaci jego zamiennika czy substytutu, a więc nie jest wartością pieniężną, o której mowa w art. 11 ust 1 u.p.d.o.f. Podkreślić także należy, że zapisujący się na certyfikaty inwestycyjne z tytułu wpłaty dokonywanej udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i papierami wartościowymi uzyskuje (obejmuje) certyfikaty, nie realizuje zaś – przyszłych do tej czynności – praw z tytułu uzyskania (objęcia certyfikatu). (...) dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6 lit. a w związku z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., ponieważ uzyskanie (objęcie) z tytułu tych wpłat certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi przychodu podatkowego, o którym w wymienionych przepisach mowa”.

W konsekwencji, w związku z wniesieniem udziałów w Spółce do FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy ww. art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać wniesienia praw udziałowych (papierów wartościowych, zwanych dalej również aktywami) w spółce z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, należy odwołać się do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 110, poz. 527, z późn. zm.).

W sytuacji uzyskania przychodu z tytułu wniesienia papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 5 ww. umowy międzynarodowej, z treści którego wynika, że zyski z tytułu przeniesienia własności jakiegokolwiek innego majątku, niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 i 4 podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Czynność wniesienia papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego stanowi formę przeniesienia tytułu własności tych papierów, gdyż w jej wyniku nowym właścicielem papierów stanie się fundusz inwestycyjny zamknięty.

W konsekwencji przychód uzyskany z przeniesienia przez Wnioskodawcę tytułu własności do praw udziałowych (papierów wartościowych) w spółce z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegać będzie opodatkowaniu w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, a więc w Polsce, natomiast skutki podatkowe przedmiotowej transakcji należy ocenić w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm.) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wpłaty do funduszu inwestycyjnego dokonywane są w formie pieniężnej, a zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

  1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub
  2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2

– jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

W myśl natomiast art. 7 ust. 3 ww ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2.

Definicja papierów wartościowych, o którym mowa powyżej, została zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.). Stosownie do tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – rozumie się przez to:

  1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);

Stosownie do treści art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Zatem wniesienie aktywów (praw udziałowych), o których mowa we wniosku, do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą do funduszu.

Analiza powyższych regulacji uprawnia do wnioskowania, że w zaprezentowanym opisie zdarzenia przyszłego w momencie dokonania wpłaty omawianych aktywów za certyfikaty inwestycyjne, nastąpi odpłatne przeniesienie tytułu własności tychże aktywów.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Stosownie z kolei do art. 5a pkt 11 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w cytowanym wcześniej art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego jednoznacznie wynika, że prawa udziałowe, które zostaną wniesione do funduszu inwestycyjnego (FIZAN) będą miały formę papierów wartościowych.

Wniesienie praw udziałowych stanowiących papiery wartościowe do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela – właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny – stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych aktywów. Wniesienie przez Wnioskodawcę aktywów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych aktywów, a Zainteresowany otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości.

Wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych odpowiadająca wartości wnoszonych przez Zainteresowanego aktywów stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że ustawodawca definiując przychód w art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączył z tej ogólnej definicji niektóre rodzaje przychodów i zdefiniował je odrębnie, w tym przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6. W świetle cytowanego powyżej przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, przychód ten powstaje w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych niezależnie od daty faktycznej zapłaty.

Do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy zastosowanie mają ogólne zasady ustalania dochodu określone w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące, że dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych - pomimo tego, że stanowią majątek spółki osobowej prawa luksemburskiego - zaliczane są do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo należy podkreślić, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia udziałów w spółce w postaci papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego w zamian za jego certyfikaty inwestycyjne.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że skoro konsekwencją otrzymania certyfikatów inwestycyjnych będzie przeniesienie własności wymienionych we wniosku aktywów poprzez wniesienie powołanych walorów (wpłatę) do funduszu inwestycyjnego, po stronie Wnioskodawcy zostanie rozpoznany przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c), opodatkowany stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w zw. z art. 30b ust. 1 ww. ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy - stwierdzające, że w związku z wniesieniem udziałów w Spółce do FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZAN nie powstanie po stronie Zainteresowanego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - należało uznać za nieprawidłowe.

Należy dodatkowo podkreślić, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zdaniem tut. Organu tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Wskazane rozstrzygnięcia zapadły bowiem w innych sprawach i nie mają mocy wiążącej w omawianym przypadku.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.