IBPBI/2/423-630/13/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku objęcia przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, w zamian za wniesione papiery wartościowe powstanie u Spółki przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2013 r. (wpływ do tut. Biura 3 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji do funduszu inwestycyjnego celem nabycia certyfikatów inwestycyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2013 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji do funduszu inwestycyjnego celem nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej także „Wnioskodawca”) posiada zakupione za gotówkę na rynku wtórnym akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka ma zamiar przeprowadzić operację gospodarczą polegającą na objęciu przez nią certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez zamknięty fundusz inwestycyjny w zamian za wniesienie do tego funduszu papierów wartościowych (posiadanych akcji).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku objęcia przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, w zamian za wniesione papiery wartościowe powstanie u Spółki przychód...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia przez niego certyfikatów inwestycyjnych w funduszu za wniesienie wpłaty w postaci papierów wartościowych (akcji) nie powstaje u podatnika przychód.

Wnioskodawca swoje twierdzenie opiera na treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2013 roku (sygn. akt II FSK1479/11). Wskazany Sąd, rozpoznając analogiczną kwestię, stwierdził, iż zaistnienie opisanej wyżej sytuacji powoduje przeniesienie na fundusz prawa z owych akcji, a zapisujący się na certyfikaty inwestycyjne wyzbywa się praw z papierów wartościowych i uzyskuje prawa do owych certyfikatów. Sąd rozważając kwestię czy uzyskanie certyfikatów inwestycyjnych z tytułu dokonania na nie wpłaty papierami wartościowymi stanowi przychód podatkowy przywołał legalną definicję przychodu podatkowego, zgodnie z którą przychodami są co do zasady otrzymane lub pozostawione w roku podatkowym do dyspozycji: pieniądze i wartości pieniężne, równowartość w pieniądzu świadczeń w naturze oraz równowartość w pieniądzu innych nieodpłatnych świadczeń. Pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie stanowi wartości pieniężnej, ponieważ nie jest, tak w ogólności jak w obrocie gospodarczym, substytutem pieniądza, a wartość certyfikatu nie jest określana w obrocie gospodarczym, ale jej wyceny dokonuje fundusz. Certyfikat inwestycyjny nie zastępuje pieniądza, nie stanowi postaci jego zamiennika czy substytutu, a więc nie jest wartością pieniężną. Uzyskanie certyfikatu inwestycyjnego za wpłaty udziałów i papierów wartościowych nie jest tożsame z realizacją prawa z certyfikatu. W ustawie podatkowej przeniesienie własności akcji jest odróżnione od zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Na podstawie przytoczonych wyżej wywodów, NSA orzekł, iż dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi nie podlega opodatkowaniu, ponieważ uzyskanie (objęcie) z tytułu tych wpłat certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi przychodu podatkowego, o którym mowa w przepisach prawa.

Przytoczony wyrok jest orzeczeniem wydanym w stosunku do osób fizycznych, jednak można wywnioskować per analogiam, iż odpowiednio analogiczne rozstrzygnięcie będzie odpowiednie w takowej sprawie w odniesieniu do osób prawnych, z jaką to sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Kwestie związane z nabywaniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 tej ustawy, wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej. Jednakże ust. 2 tegoż artykułu przewiduje, iż do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2.

Z treści art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika, iż w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

W myśl art. 128 ust. 1 ww. ustawy, statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (...). W tym przypadku, papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będą wyceniane według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów netto (art. 128 ust. 2 ustawy).

Zatem, poprzez wniesienie papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego, w zamian za certyfikaty inwestycyjne, dochodzi do ich zbycia na rzecz funduszu oraz do jednoczesnego nabycia innych papierów wartościowych – certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do powyższego, należy ocenić skutki tej transakcji w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Rozpatrując konsekwencje podatkowe transakcji nabycia oraz sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych, należy mieć na względzie przepisy art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, są przede wszystkim otrzymane pieniądze i wartości pieniężne w tym również różnice kursowe. Natomiast kosztami uzyskania przychodów, stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy wyłączone zostały z kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych nabywanych przez Spółkę w zamian za akcje stanowi Jej przychód, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2013 r., jest zatem nieprawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż ze względów wskazanych powyżej tut. Organ nie podziela zawartego w nim stanowiska.

Stanowisko tut. Organu znalazło aprobatę w orzecznictwie:

  • Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt II FSK 896/10,
  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 360/10,
  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Gl 264/09

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.