IBPB-1-3/4510-668/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y po stronie Wnioskodawcy powstanie możliwość rozpoznania wydatków poniesionych na nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych jako kosztów uzyskania przychodu, a jeśli koszty te przekraczałyby przychody osiągnięte w wyniku umorzenia tych tytułów rozpoznanie straty dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
IBPB-1-3/4510-668/15/MOinterpretacja indywidualna
  1. certyfikat inwestycyjny
  2. fundusz inwestycyjny
  3. umorzenie
  4. umorzenie certyfikatu inwestycyjnego
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po stronie Wnioskodawcy powstanie możliwość rozpoznania wydatków poniesionych na nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych jako kosztów uzyskania przychodu, a jeśli koszty te przekraczałyby przychody osiągnięte w wyniku umorzenia tych tytułów rozpoznanie straty dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po stronie Wnioskodawcy powstanie możliwość rozpoznania wydatków poniesionych na nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych jako kosztów uzyskania przychodu, a jeśli koszty te przekraczałyby przychody osiągnięte w wyniku umorzenia tych tytułów rozpoznanie straty dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez X (dalej: „Fundusz Inwestycyjny X”) oraz Y (dalej: „Fundusz Inwestycyjny Y”), łącznie określane jako Fundusze.

Fundusz Inwestycyjny X oraz Fundusz Inwestycyjny Y to fundusze inwestycyjne zamknięte z siedzibą na terytorium Polski działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „UFI”).

Głównym przedmiotem działalności Funduszy jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszy. Fundusz Inwestycyjny Y posiada obecnie aktywa finansowe w postaci akcji spółki publicznej oraz środki pieniężne.

Planowana jest restrukturyzacja Funduszy, która pozwoli na skupienie akcji w jednym funduszu i uproszczenie procesu zarządzania aktywami Funduszy.

W ramach restrukturyzacji, rozważana jest likwidacja Funduszu Inwestycyjnego Y. W tym celu, aktywa finansowe tego funduszu w postaci akcji spółki publicznej zostaną przekazane do Funduszu Inwestycyjnego X, przy czym transakcja zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

Krok 1: Fundusz Inwestycyjny Y przekaże nieodpłatnie swoje aktywa finansowe, tj. prawa własności akcji spółki publicznej do Funduszu Inwestycyjnego X; na moment przekazania aktywów jedynym uczestnikiem w obu Funduszach jest Wnioskodawca.

Krok 2: umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y posiadanych przez Wnioskodawcę (jest on jedynym uczestnikiem tego funduszu).

Ponieważ na moment umorzenia certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Y posiadanych, fundusz ten będzie posiadał środki pieniężne, w wyniku umorzenia certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Y dokonana zostanie wypłata tych środków pieniężnych na rzecz jedynego uczestnika funduszu, czyli Spółki, zgodnie z art. 249 ust. 1 UFI, który stanowi, że likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y po stronie Wnioskodawcy powstanie możliwość rozpoznania wydatków poniesionych na nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych jako kosztów uzyskania przychodu, a jeśli koszty te przekraczałyby przychody osiągnięte w wyniku umorzenia tych tytułów rozpoznanie straty dla celów podatku dochodowego od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y po stronie Wnioskodawcy powstanie możliwość rozpoznania wydatków poniesionych na nabycie tych certyfikatów inwestycyjnych jako kosztów uzyskania przychodu, a jeśli koszty te przekraczałyby przychody osiągnięte w wyniku umorzenia tych tytułów rozpoznanie straty dla celów CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych (...).

Zatem, przepisy UPDOP nakazują odroczenie rozpoznania wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych m.in. do momentu umorzenia tych tytułów. W konsekwencji, rozpoznanie jako koszt podatkowy wydatków poniesionych na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszu możliwe jest dopiero na moment umorzenia tych tytułów.

Biorąc pod uwagę powyższą regulację, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y stanowić będą koszty uzyskania przychodu dopiero na moment umorzenia tych certyfikatów inwestycyjnych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

  • interpretacja indywidualna z 26 marca 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB3/423-711/14-3/JG, w której potwierdzono prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, że „(...) w przypadku umorzenia, odkupienia przez FIZ lub odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa (godziwa) Udziałów w Spółkach Zagranicznych wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów;
  • interpretacja indywidualna z 13 września 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-400/12-3/AG (...) kwota uzyskana przez Spółkę z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub z tytułu likwidacji FIZ stanowić będzie przychód podatkowy (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP), zaś poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie tych certyfikatów będą stanowić koszty uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP). Przy tym do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłacona cenę za certyfikaty inwestycyjne (...) oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.).

Zatem, wartość posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y w cenach zakupu stanowić będzie koszt uzyskania przychodu na moment umorzenia tych certyfikatów.

W sytuacji, gdy kwota przychodu uzyskana przez Wnioskodawcę w związku z umorzeniem certyfikatów byłaby niższa od wartości zakupu umorzonych certyfikatów inwestycyjnych, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania straty - przepisy UPDOP nie zawierają bowiem żadnych ograniczeń w tym zakresie (co więcej, przypadku umorzenia w przyszłości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego X (przekazanych przez Fundusz Inwestycyjny Y w ramach transakcji opisanej w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym). Spółka nie będzie już uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu tego umorzenia).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.