IBPB-1-3/4510-178/15/APO | Interpretacja indywidualna

Czy koszt, do jakiego uprawniona będzie Spółka w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, przejętych od spółki X w wyniku połączenia transgranicznego, należy ustalić zgodnie z Ustawą o CIT, w wysokości wartości rynkowej akcji/udziałów wniesionych do FIZ przez spółkę X w zamian za objęte certyfikaty inwestycyjne w FIZ, ustalonej na moment wniesienia tych akcji do FIZ?
IBPB-1-3/4510-178/15/APOinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. dochód
 3. koszt
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpłatne zbycie
 6. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 9 lipca 2015 r.), uzupełnionym 24 i 28 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, przejętych od spółki X w wyniku połączenia transgranicznego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, przejętych od spółki X w wyniku połączenia transgranicznego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 września 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4518-5/15/APO, IBPB-1-3/4510-178/15/APO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 24 i 28 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów. Spółka jest częścią Grupy Holdingowej, a w zakresie jej działalności jest m.in. prowadzenie działalności inwestycyjnej i zarządzanie aktywami związanymi z działalnością w zakresie nieruchomości. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale spółki X, która jest spółką kapitałową z siedzibą na Cyprze i cypryjskim rezydentem podatkowym. Spółka X jest pośrednio zaangażowana w działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami w Polsce. Posiada ona certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym, inwestującym w sektorze nieruchomości (dalej: „FIZ”). Spółka X nabyła certyfikaty inwestycyjne w FIZ w zamian za wkład gotówkowylub w zamian za wniesienie do FIZ akcji i udziałów w polskich spółkach inwestujących w różnegorodzaju nieruchomości. Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego zrównane jest z wpłatą na poczet ceny emisyjnej za certyfikaty inwestycyjne (por. art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, dalej: „UFI”). Emisja nowej serii certyfikatów inwestycyjnych FIZ, które obejmowane były przez spółkę X w zamian za akcje w spółkach nieruchomościowych, przeprowadzana była kilkukrotnie. Przy każdej nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych spółka X zbywała akcje na FIZ w drodze odpowiedniej umowy, zgodnie z procedurą określoną w art. 28 ust. 2 UFI. Wartość rynkowa emitowanych certyfikatów inwestycyjnych zawsze korespondowała (była ekwiwalentna) z wartością rynkową zbywanych przez spółkę X do FIZ akcji w spółkach nieruchomościowych. Obecnie, Wnioskodawca rozważa przeprowadzenie połączenia transgranicznego ze spółką X poprzez przejęcie spółki X, zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 5161 i art. 51615 KSH oraz postanowieniami art. 2 pkt 2 lit. c Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych.

Połączenie transgraniczne nastąpi przez:

 1. przeniesienie na Wnioskodawcę, jako spółkę przejmującą, całego majątku spółki X, jako spółki przejmowanej,
 2. rozwiązanie spółki X, jako spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

W szczególności, w wyniku połączenia transgranicznego, na własność Wnioskodawcy przejdą certyfikaty inwestycyjne w FIZ. Połączenie transgraniczne pozwoli na uzyskanie wymiernych oszczędności kosztowych w wyniku wyeliminowania kosztów utrzymania spółki kapitałowej na Cyprze i uproszczenie struktury własnościowej. Połączenie transgraniczne jest również elementem szerszej restrukturyzacji, której ostatecznym celem jest wyeliminowanie kosztów utrzymania FIZ i uproszczenie zarządzania nieruchomościami Grupy Holdingowej.

Po połączeniu transgranicznym, następnym krokiem restrukturyzacyjnym będzie zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, w celu ich umorzenia przez FIZ, a następnie likwidacja FIZ. Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych odbędzie się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 139 UFI. W szczególności, FIZ przed wykupem dokona wyceny posiadanych aktywów. Wykup nastąpi po uzgodnionej cenie (Wnioskodawca uzyska prawo do tzw. wynagrodzenia umorzeniowego), która odzwierciedlać będzie wartość rynkową aktywów posiadanych przez FIZ – cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych równa będzie w praktyce wartości aktywów netto FIZ, przypadającej na te certyfikaty. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne będą umorzone z mocy prawa (por. art. 139 ust. 6 UFI). Spółka X nie rozpoznała wydatków na objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ w postaci zbytych akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych jako kosztów uzyskania przychodów dla celów księgowych, ani też dla celów podatkowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy koszt, do jakiego uprawniona będzie Spółka w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, przejętych od spółki X w wyniku połączenia transgranicznego, należy ustalić zgodnie z Ustawą o CIT, w wysokości wartości rynkowej akcji/udziałów wniesionych do FIZ przez spółkę X w zamian za objęte certyfikaty inwestycyjne w FIZ, ustalonej na moment wniesienia tych akcji do FIZ... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 i/lub 2 będzie negatywna, czy w związku z połączeniemtransgranicznym Spółki (jako przejmującej) ze spółką X, wobec Spółki znajdzie zastosowanie zasada tzw. podatkowej sukcesji generalnej, wyrażonej w odpowiednich przepisach podatkowych prawa cypryjskiego i w związku z tym Spółka wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach cypryjskiego prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Jeżeli odpowiedź na pytanie 3 jest twierdząca, czy koszt, do jakiego uprawniona będzie Spółka w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przejętych od spółki X w wyniku połączenia transgranicznego, należy ustalić zgodnie z odpowiednimi przepisami cypryjskiego prawa podatkowego... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt do jakiego uprawniony będzie w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, przejętych od spółki X w wyniku połączenia transgranicznego, należy ustalić zgodnie z ustawą o CIT, tj. w wysokości poniesionego przez spółkę X wydatku, a więc w wysokości wartości rynkowej akcji/udziałów wniesionych do FIZ przez spółkę X, w zamian za objęte certyfikaty inwestycyjne w FIZ, ustalonej na moment wniesienia tych akcji do FIZ, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Skoro w związku z połączeniem transgranicznym Spółki ze spółką X, wobec spółki przejmującej znajdzie zastosowanie zasada tzw. podatkowej sukcesji generalnej, o której mowa w art. 93 § 2 w zw. z § 1 Ordynacji podatkowej i w związku z tym Wnioskodawca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach polskiego prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej, to kluczowe jest ustalenie, jak szeroki zakres ma zasada podatkowej sukcesji generalnej wobec Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, art. 93 § 2 w związku z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej należy tak rozumieć, że wstąpienie „we wszelkie” przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się (przez przejęcie) osób lub spółek nie powinno być ograniczane. Ograniczenie takie musi wynikać z wyraźnego przepisu prawa, tak jak ma to przykładowo miejsce w przypadku zakazu pomniejszenia straty podatkowej podatnika o stratę wykazaną przez spółkę przejętą w ramach połączenia, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej: „Ustawa o CIT”). Natomiast, uszczegółowienie zasady podatkowej sukcesji generalnej stanowią przepisy Ustawy o CIT, wyrażające tzw. zasadę kontynuacji ustalania wartości początkowej oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych zarówno w zakresie ich wysokości, jak i metody amortyzacji dla podmiotów powstałych z przekształcenia, połączenia czy podziału (w szczególności art. 16g ust. 9 oraz art. 16h ust. 3 Ustawy o CIT). Fakt, że polskie ustawy podatkowe, w tym Ustawa o CIT, nie odnoszą się do kwestii takich, jak przykładowo uprawnienie spółki przejmującej do potrącenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez spółkę przejmowaną, lecz nie uwzględnionych w wyniku podatkowym (niepotrąconych) do dnia połączenia w spółce przejętej, nie oznacza w żadnym wypadku, że takie uprawnienie nie przysługuje. Jak już wskazano powyżej, art. 93 § 2 w zw. z § 1 Ordynacji podatkowej, stanowi klauzulę generalną, w myśl której spółka przejmująca jako następca prawny wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki swojego spółki przejmowanej na gruncie polskiego prawa podatkowego. Tak więc przykładowo, nie budzi wątpliwości fakt, że w przypadku przejęcia spółki produkcyjnej, spółka przejmująca będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie surowców i materiałów, które zostały poniesione, ale nie zostały ujęte jako koszt podatkowy przez spółkę przejmowaną, w sytuacji, kiedy to sprzedaż (a więc przychód) gotowych produktów powstałych z tych surowców i materiałów, zostanie zrealizowana przez spółkę przejmującą. Powyżej wskazana zasada sukcesji generalnej, oparta o polskie przepisy podatkowe, odnosi się więc również do ustalenia treści uprawnienia Wnioskodawcy do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, przejętych od spółki X w wyniku połączenia transgranicznego. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższych uwag, prawo Wnioskodawcy do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, które w wyniku połączenia zostaną przejęte od spółki X, należy rozpoznawać na gruncie odpowiednich przepisów Ustawy o CIT. Chodzi tu o przepisy, które znalazłyby zastosowanie do spółki X, gdyby mogły do niej mieć zastosowanie polskie przepisy podatkowe. Skoro bowiem przychód Wnioskodawcy z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ będzie określony w oparciu o polskie przepisy podatkowe, to również i koszty uzyskania przychodu powinny być określone na podstawie tych przepisów. Zastosowanie w tym przypadku znajdzie, zdaniem Wnioskodawcy, art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT oznacza, że w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia umorzeniowego należy ustalić, jakie wydatki zostały poniesione na objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym. Przy czym, jako wydatek należy rozumieć wszelkiego rodzaju uszczuplenia majątku podatnika. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ w zamian za wniesienie do FIZ akcji/udziałów, za wydatki na objęcie certyfikatów należy uznać wartość rynkową akcji/udziałów zbytych przez spółkę X na rzecz FIZ, określoną na moment zbycia tych akcji/udziałów na rzecz FIZ. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), spółka X nabyła certyfikaty inwestycyjne w FIZ w zamian za wniesienie do FIZ akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych. Kilkukrotnie przeprowadzana była emisja nowej serii certyfikatów inwestycyjnych o określonej wartości rynkowej, odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonych do FIZ przez spółkę X akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych. Tym samym, wartość rynkowa akcji/udziałów zbytych przez spółkę X na rzecz FIZ, określona na moment zbycia tych akcji/udziałów na rzecz FIZ, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu (tzw. wynagrodzenia umorzeniowego), który uzyska Wnioskodawca, w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przejętych od spółki X.

Prawidłowość stanowiska Spółki w zakresie określenia kosztu uzyskania przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu wynagrodzenia za umorzone certyfikaty inwestycyjne, które zostaną przejęte od spółki X w ramach połączenia transgranicznego tych spółek, znajduje potwierdzenie na gruncie interpretacji podatkowych wydawanych przez władze skarbowe i odnoszących się połączeń polskich spółek kapitałowych. Z perspektywy podatkowej połączenia transgraniczne spółek należy traktować tak samo, jak połączenia spółek polskich, stąd Wnioskodawca uważa przywołanie tych interpretacji w niniejszym wniosku na poparcie swojego stanowiska za uzasadnione. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 27 czerwca 2014 r. Znak: IPPB3/423-378/14-2/MS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził następujące stanowisko Wnioskodawcy (spółki przejmującej), odstępując równocześnie od własnego uzasadnienia w sprawie: E. przysługiwało uprawnienie do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup akcji Wnioskodawcy. Realizacja tego uprawnienia nastąpiłaby w momencie, w którym E. dokonałby zbycia akcji Wnioskodawcy. Związane jest to z mechanizmem określonym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdop, na podstawie którego poniesienie kosztu uzyskania przychodu (wydatków na nabycie akcji) odroczone jest do momentu, w którym podatnik dokona zbycia akcji. A zatem, wydatki na zakup akcji Wnioskodawcy nie mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu dla E. w momencie ich poniesienia, ale mogłyby stanowić koszt dopiero w momencie zbycia tych akcji na rzecz innego podmiotu. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, E. nie dokona sprzedaży akcji Wnioskodawcy na rzecz innego podmiotu, gdyż wcześniej nastąpi przejęcie E. przez Wnioskodawcę w ramach połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Dopiero po tym połączeniu, Wnioskodawca planuje sprzedaż tych akcji innemu podmiotowi jako akcji własnych. Tym samym, skutki podatkowe sprzedaży akcji własnych Wnioskodawcy (obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu zakupu akcji i uwzględnienia kosztu zakupu tych akcji poniesionego przez E.) zostaną ujęte w rozliczeniu podatku dochodowego Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, w którym przy sprzedaży akcji własnych Wnioskodawcy, nie miałby on prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez poprzednika prawnego na ich zakup, wystąpiłaby sytuacja, w której nie doszłoby w ogóle do realizacji kosztu podatkowego na zbyciu akcji. Skutkowałoby to obowiązkiem rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodu ze zbycia akcji własnych przy braku uwzględnienia w rachunku podatkowym kosztów podatkowych związanych z tym przychodem tj. wydatków na zakup tych akcji. Byłoby to niezgodne z zasadami generalnej sukcesji podatkowej, na podstawie których zarówno uprawnienia, jak i obowiązki podatkowe poprzednika prawnego, przechodzą również na następcę prawnego. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, po połączeniu przez przejęcie dotychczasowego akcjonariusza, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów, na moment sprzedaży akcji własnych, wydatków poniesionych przez E. na zakup akcji Wnioskodawcy. Wynika to z faktu, iż E. byłaby uprawniona do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji Wnioskodawcy w momencie ich zbycia, a zgodnie z zasadami sukcesji podatkowej, w wyniku połączenia przez przejęcie, wskazane uprawnienie będzie przysługiwać Wnioskodawcy.

Stanowisko Spółki zostało również potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z 12 września 2011 r. Znak: IPPB3/423-524/11-2/DP: Na zasadzie sukcesji podatkowej określonej w art. 93 par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - koszty uzyskania przychodów powinny również obejmować wydatki poniesione przez Spółkę Matkę przed połączeniem, które nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, w szczególności, wydatki poniesione przez Spółkę Matkę na nabycie udziałów w Spółce (np. cena nabycia, podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczony w związku z nabyciem udziałów, itp.).

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z 28 lipca 2008 r. Znak: IP-PB3/423-578/08-2/MK wskazał, że: Wskazany powyżej przepis art. 93 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa przewiduje sukcesję w zakresie praw i obowiązków łączących się spółek. W związku z tym, uznać należy, że wydatek na nabycie akcji poniesiony przez poprzednika prawnego będącego spółką powstałą w wyniku łączenia przez przejęcie (...) może być obecnie uwzględniony przez następcę prawnego (...).

Reasumując, powyższe interpretacje potwierdzają, że Wnioskodawca, w związku z uzyskaniem przychodu (w wysokości wynagrodzenia umorzeniowego) z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, przejętych od Spółki X w wyniku połączenia transgranicznego, będzie miał prawo rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości poniesionego przez Spółkę X wydatku.

Kolejną kwestię, którą należy rozważyć jest więc to, jak w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, określić wysokość tego wydatku. Zdaniem Wnioskodawcy, należy go określić w wysokości wartości rynkowej akcji/udziałów wniesionych do FIZ przez spółkę X w zamian za objęte certyfikaty inwestycyjne w FIZ, ustalonej na moment wniesienia tych akcji do FIZ. Wartość rynkowa akcji/udziałów wniesionych do FIZ przez spółkę X w zamian za objęte certyfikaty inwestycyjne w FIZ stanowiła bowiem o wysokości uszczuplenia majątku Spółki X, do jakiego doszło w związku z objęciem przez spółkę X certyfikatów. Wartość rynkowa akcji/udziałów wniesionych do FIZ przez spółkę X wynikała z obowiązkowej wyceny akcji/udziałów, jaka musiała zostać przeprowadzona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające FIZ, w związku ze zbyciem akcji/udziałów na rzecz FIZ w zamian za certyfikaty nowej emisji. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowość jego stanowiska w zakresie określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za umorzone certyfikaty inwestycyjne znajduje potwierdzenie na gruncie interpretacji podatkowych wydawanych przez władze skarbowe. Przykładowo, w interpretacji wydanej 16 maja 2014 r. Znak: IPPB5/423-224/14-3/AJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że podatnik może uzyskać przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT w wyniku dwóch odrębnych zdarzeń: zbycia udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego w zamian za objęcie nowo wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem Organu, dla każdego z tych zdarzeń należy ustalić odrębnie koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT. Podobnie w interpretacji wydanej 30 lipca 2010 r. Znak: IPPB3/423-280/10-4/JB Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał następujące stanowisko podatnika za prawidłowe, odstępując jednocześnie od uzasadnienia interpretacji (przedmiotowa interpretacja dotyczy wniesienia do funduszu inwestycyjnego nieruchomości w zamian za certyfikaty inwestycyjne nowej emisji a następnie zbycia/umorzenia tychże certyfikatów):

W związku z powyższym skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych w takim przypadku należy rozpatrywać wg następującego schematu:

-transakcja zbycia nieruchomości na rzecz funduszu:

Przychód - w wysokości wartości pieniężnej certyfikatów inwestycyjnych nabywanych przez P. S.A. (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Koszt - wartość podatkowa netto nieruchomości wnoszonych do funduszu (ustalona zgodnie z przepisami art. 15 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT). Skutki podatkowe transakcji należy rozpoznać na dzień przeniesienia własności nieruchomości na FIZ.

-transakcja nabycia certyfikatów inwestycyjnych:

Wydatek związany z nabyciem certyfikatów (odpowiadający wartości rynkowej nieruchomości wniesionych do funduszu) nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w momencie nabycia certyfikatów inwestycyjnych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT).

-transakcja zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych:

Przychód - wynagrodzenie za zbywane, odkupywane lub umarzane certyfikaty (art. 12 ust. 1 ustawy o CIT).

Koszt - wydatki związane z nabyciem certyfikatów, odpowiadające wartości za jaką nastąpiło nabycie certyfikatów (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT).

Przychody i koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia lub umorzenia certyfikatów należy rozpoznać w momencie ich zbycia, odkupienia lub umorzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, prezentowane stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacji z 12 września 2008 r. Znak: IP-PB3-423-981/08-3/JB, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził: Reasumując, wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych nabywanych przez Spółkę w zamian za akcje spółek komandytowo-akcyjnych stanowi jej przychód na dzień objęcia certyfikatów, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, powstanie koszt uzyskania przychodu ze zbycia akcji w związku z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych. Natomiast wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych, również w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, odpowiadające wysokością wartości akcji wniesionych do funduszu stanowić będą koszt uzyskania przychodu, w momencie zbycia, odkupienia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, w interpretacji indywidualnej wydanej 18 lutego 2014 r. Znak: ILPB2/415-1113/13-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu na gruncie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego odpowiednikiem w Ustawie o CIT jest właśnie art. 16 ust. 1 pkt 8 stwierdził: Stosownie natomiast do art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Zatem kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za udziały lub papiery wartościowe będzie wysokość faktycznie poniesionych wydatków na nabycie certyfikatów (w przedmiotowej sprawie jest to wartość rynkowa wnoszonych udziałów lub papierów wartościowych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Tryb dokonywania wpłat do funduszu inwestycyjnego w celu objęcia certyfikatów uczestnictwa w funduszu podlega przepisom ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy, mogą być wniesione:

 1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub
 2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 – jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Natomiast, w myśl art. 7 ust. 3, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2. Zatem, wniesienie papierów wartościowych i udziałów do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą do funduszu.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

W myśl art. 128 ust. 1 tej ustawy, statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawami, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2. W tym przypadku, papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, będą wyceniane według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów (art. 128 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych).

Powołane regulacje ustawy o funduszach inwestycyjnych wskazują, że wpłata do funduszu inwestycyjnego w postaci papierów wartościowych lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi szczególną formę ich zbycia. Przemawia za tym także fakt, że w odniesieniu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienie ich do funduszu związane będzie z obowiązkiem zachowania wymogów przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), regulującymi m.in. kwestię formy prawnej zbycia udziałów w spółce z o.o. (art. 180 KSH), jak również zawiadomienia spółki o fakcie zbycia udziałów (art. 187 § 1 KSH).

Reasumując, poprzez wniesienie papierów wartościowych lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do funduszu inwestycyjnego, w zamian za jednostki uczestnictwa, dochodzi do ich zbycia na rzecz funduszu oraz do jednoczesnego nabycia innych papierów wartościowych, tj. certyfikatów inwestycyjnych.

Stosownie do powyższego, należy oceniać skutki tej transakcji w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Konstrukcja tego przepisu daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 updop), pod warunkiem, że wykaże istnienie związku przyczynowego pomiędzy ich poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu. Dotyczy to zarówno takich wydatków, które bezpośrednio przekładają się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i tych, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione, jako zmierzające do ich osiągnięcia.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów. Spółka jest częścią Grupy Holdingowej, a w zakresie jej działalności jest m.in. prowadzenie działalności inwestycyjnej i zarządzanie aktywami związanymi z działalnością w zakresie nieruchomości. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale spółki X, która jest spółką kapitałową z siedzibą na Cyprze i cypryjskim rezydentem podatkowym. Spółka X jest pośrednio zaangażowana w działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami w Polsce, posiada certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym, inwestującym w sektorze nieruchomości (dalej: „FIZ”). Spółka X nabyła certyfikaty inwestycyjne w FIZ w zamian za wkład gotówkowy lub w zamian za wniesienie do FIZ akcji i udziałów w polskich spółkach inwestujących w różnego rodzaju nieruchomości. Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego zrównane jest z wpłatą na poczet ceny emisyjnej za certyfikaty inwestycyjne. Emisja nowej serii certyfikatów inwestycyjnych FIZ, które obejmowane były przez spółkę X w zamian za akcje w spółkach nieruchomościowych, przeprowadzana była kilkukrotnie. Przy każdej nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych spółka X zbywała akcje na FIZ w drodze odpowiedniej umowy, zgodnie z procedurą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wartość rynkowa emitowanych certyfikatów inwestycyjnych zawsze korespondowała (była ekwiwalentna) z wartością rynkową zbywanych przez spółkę X do FIZ akcji w spółkach nieruchomościowych. Obecnie, Wnioskodawca rozważa przeprowadzenie połączenia transgranicznego ze spółką X poprzez przeniesienie na Wnioskodawcę, jako spółkę przejmującą, całego majątku spółki X, jako spółki przejmowanej i rozwiązanie spółki X, jako spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. W wyniku połączenia transgranicznego, na własność Wnioskodawcy przejdą certyfikaty inwestycyjne w FIZ. Po połączeniu transgranicznym, następnym krokiem restrukturyzacyjnym będzie zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, w celu ich umorzenia przez FIZ, a następnie likwidacja FIZ. Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych odbędzie się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych. W szczególności, FIZ przed wykupem dokona wyceny posiadanych aktywów. Wykup nastąpi po uzgodnionej cenie (Wnioskodawca uzyska prawo do tzw. wynagrodzenia umorzeniowego), która odzwierciedlać będzie wartość rynkową aktywów posiadanych przez FIZ – cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych równa będzie w praktyce wartości aktywów netto FIZ, przypadającej na te certyfikaty. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne będą umorzone z mocy prawa. Spółka X nie rozpoznała wydatków na objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ w postaci zbytych akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych jako kosztów uzyskania przychodów dla celów księgowych, ani też dla celów podatkowych.

W tym miejscu wskazać należy, że w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z 2 października 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4518-5/15/APO tut. Organ potwierdził, że Spółka w wyniku połączenia transgranicznego wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przejętej spółki X z siedzibą na Cyprze, zgodnie z art. 93 § 1 w zw. z art. 93 § 2 Ordynacja podatkowa.

Uznać zatem należy, że Wnioskodawca w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, przejętych od spółki X w wyniku połączenia transgranicznego, uprawiony będzie do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez spółkę X, odpowiadających wartości rynkowej udziałów i akcji ustalonej na moment ich wniesienia do FIZ przez spółkę X.

W świetle powyższego stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

W związku z uznaniem za prawidłowe stanowiska Spółki w zakresie:

 • sukcesji prawnopodatkowej polskiej spółki kapitałowej w wyniku połączenia transgranicznego ze spółką cypryjską (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz
 • sposobu ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, przejętych od spółki X w wyniku połączenia transgranicznego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

bezprzedmiotowe stało się udzielenie odpowiedzi na pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4 (w zakresie których Wnioskodawca oczekiwał interpretacji w przypadku uznania za nieprawidłowe stanowisk do pytań nr 1 i/lub 2) oraz ocena przypisanych do nich stanowisk Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.