IBPB-1-2/4510-497/16/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłat na rzecz Inwestora z tytułu likwidacji Funduszu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłat na rzecz Inwestora z tytułu likwidacji Funduszu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłat na rzecz Inwestora z tytułu likwidacji Funduszu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej: „Fundusz”). Fundusz funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych”).

Jednym z uczestników w Funduszu jest spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze – G. (dalej: „Inwestor”). Inwestor jest rezydentem podatkowym na Cyprze w rozumieniu Umowy z Cyprem oraz nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu Umowy z Cyprem. Inwestor był pierwszym uczestnikiem Funduszu i jako jedyny uczestnik funduszu posiada certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii A (ale posiada także certyfikaty serii B). Oprócz Inwestora, uczestnikami Funduszu są obecnie także inne podmioty, które posiadają certyfikaty inwestycyjne serii B. Poza emisją certyfikatów serii A i B (w tym B1, B2 czy B3) nie jest planowana emisja innych serii certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu.

Statut Funduszu przewiduje m.in. możliwość dystrybucji środków pieniężnych z Funduszu uczestnikom funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, a także określa zasady wypłacania dochodów oraz przychodów Funduszu jego uczestnikom w związku z likwidacją Funduszu.

Fundusz jest akcjonariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych z siedzibą na terenie Polski. Jedna z tych spółek ma w przyszłości zostać przekształcona w spółkę komandytową. Niemniej, zgodnie z art. 145 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz obowiązującymi wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, Fundusz może lokować środki w spółkach wyłącznie poprzez nabywanie ich udziałów lub emitowanych papierów wartościowych. Nie jest więc możliwe przystąpienie funduszu inwestycyjnego bezpośrednio do spółki komandytowej, bowiem ogół praw i obowiązków w spółce osobowej nie stanowi żadnej z kategorii wskazanych w tym przepisie.

Ze względu na powyższe, jak i na możliwość realizacji projektów przy współudziale innych inwestorów, co z kolei wymusza opracowanie i zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania przepływami pieniężnymi, podjęto decyzję o utworzeniu nowego podmiotu, spółki osobowej z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „LuxLP” lub „Spółka”). LuxLP zostanie utworzona i zarejestrowana wg prawa luksemburskiego jako Société en Commandite Spéciale (dalej: „SCSp”). Spółka będzie mieć siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga w mieście Luksemburg.

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Luksemburga, SCSp może emitować papiery wartościowe, a co za tym idzie, możliwe jest ich objęcie przez polski fundusz inwestycyjny.

Planowane jest, iż Fundusz wniesie akcje w spółce komandytowo-akcyjnej do LuxLP. Następnie, spółka komandytowo-akcyjna zostanie przekształcona w spółkę komandytową.

Ramy prawne działalności SCSp

LuxLP będzie zorganizowana i zarejestrowana wg. prawa luksemburskiego jako SCSp, która w swoich założeniach jest zbliżona do konstrukcji prawnej polskiej spółki komandytowej. Według prawa luksemburskiego, SCSp jest spółką, która powinna posiadać co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest wspólnikiem z nieograniczoną odpowiedzialnością, a drugi wspólnikiem z ograniczoną odpowiedzialnością, z czego:

 1. wspólnicy z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania SCSp jedynie do wysokości wniesionych wkładów, a
 2. wspólnicy z nieograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania SCSp całym swoim majątkiem.

Co do zasady, osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw SCSp oraz jej reprezentację są wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności, którzy mogą także delegować swoje uprawnienia osobom trzecim. Z kolei wspólnicy o ograniczonej odpowiedzialności nie są uprawnieni do reprezentacji i prowadzenia spraw SCSp, z zastrzeżeniem enumeratywnie wymienionych czynności w stosunkach wewnętrznych spółki.

SCSp na gruncie prawa luksemburskiego nie posiada osobowości prawnej. Niemniej, przepisy prawa luksemburskiego nadają SCSp pewną autonomię prawną, polegającą m.in. na możliwości posiadania własnego majątku, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych oraz zdolności sądowej.

Na gruncie luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym (Loi du 4 décembre 1967 concernant limpôt sur le revenu), dochody SCSp nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki, ale na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału). Należy zatem stwierdzić, że na gruncie prawa luksemburskiego SCSp jest transparentna podatkowo dla celów podatku dochodowego.

SCSp może jednak podlegać w Luksemburgu tzw. podatkowi municypalnemu (impôt commercial communal), pobieranemu w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Podatkowi temu podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a jego celem jest zapewnienie finansowania infrastruktury niezbędnej do wykonywania takiej działalności. Podstawa opodatkowania tego podatku jest obliczana podobnie jak podstawa opodatkowania luksemburskiego podatku dochodowego.

W świetle przepisów luksemburskiego prawa, SCSp podlega podatkowi municypalnemu w Luksemburgu w przypadku łącznego ziszczenia się następujących przesłanek:

 1. SCSp prowadzi działalność gospodarczą w Luksemburgu (zdefiniowaną jako „jakakolwiek niezależna działalność przynosząca dochód prowadzona w sposób stały, stanowiąca udział w ogólnej wspólnocie gospodarczej”) lub jest uznawana za podmiot prowadzący działalność gospodarczą (co ma miejsce, jeżeli jej luksemburski wspólnik z nieograniczoną odpowiedzialnością posiada co najmniej 5% udział w SCSp); oraz
 2. działalność jest prowadzona za pośrednictwem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej położonego w Luksemburgu.

Podleganie SCSp podatkowi municypalnemu ma zatem charakter warunkowy, tj. o tym, czy SCSp podlega opodatkowaniu, decyduje spełnienie określonych warunków. LuxLP nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem municypalnym w Luksemburgu ze względu na niespełnienie tych warunków.

Jak wskazano powyżej, LuxLP będzie emitować papiery wartościowe. Fundusz przystąpi do LuxLP w charakterze wspólnika z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmując wyemitowane przez nią papiery wartościowe. Komplementariuszem w LuxLP będzie natomiast luksemburska spółka będąca odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest wykluczone, iż w przyszłości do LuxLP przystąpią inne osoby prawne z siedzibą w Polsce lub innych krajach, jak również, iż LuxLP zostanie wspólnikiem innych spółek.

Reasumując, w celu osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych, w tym m.in. zwiększenia płynności posiadanych aktywów oraz elastyczności zarządzania przepływami pieniężnymi przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej prawnie struktury własnościowej grupy, planowane jest osiągnięcie następującej struktury korporacyjnej:

 1. Inwestor jest jednym z uczestników w Funduszu,
 2. Fundusz stanie się jednym ze wspólników LuxLP,
 3. LuxLP stanie się jednym z akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce,
 4. Spółka komandytowo-akcyjna zostanie w przyszłości przekształcona w spółkę komandytową.

W rezultacie, Inwestor jest posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, który będzie wspólnikiem w LuxLP, która zostanie wspólnikiem w polskiej spółce komandytowo-akcyjnej, która w przyszłości zostanie przekształcona w spółkę komandytową.

Fundusz może otrzymywać m.in. wypłaty z zysku LuxLP oraz z tytułu umorzenia papierów wartościowych w LuxLP. W przyszłości Fundusz może dokonywać wypłat na rzecz uczestników (w tym na rzecz Inwestora).

Rodzaje wypłat dochodów Funduszu

Statut Funduszu przewiduje możliwość dystrybucji środków pieniężnych Funduszu jego uczestnikom:

 1. bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, oraz
 2. w związku z likwidacją Funduszu.

Ad. a) Wypłata środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz

Zgodnie z art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu. Nie dochodzi w tym wypadku do wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz inwestycyjny.

Ze względu na fakt, że statut Funduszu przewiduje możliwość i zasady wypłacania przychodów ze zbycia lokat Funduszu (na podstawie art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), możliwe jest, iż Inwestor będzie otrzymywał od Funduszu wypłaty z tego tytułu (tj. wypłaty, które nie wiążą się z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz).

Zgodnie z treścią statutu Funduszu, certyfikaty inwestycyjne serii A (posiadane przez Inwestora) i B są uprzywilejowane w wypłatach (i) przychodów uzyskanych ze zbycia lokaty wchodzącej w skład portfela aktywów podstawowych Funduszu oraz (ii) udziałów w aktywach netto Funduszu w przypadku jego likwidacji.

Zgodnie ze statutem Funduszu, uczestnicy Funduszu posiadający certyfikaty inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii B otrzymają wypłaty z Funduszu w pierwszej kolejności, proporcjonalnie do liczby certyfikatów, aż do momentu otrzymania kwot równych dokonanym wpłatom pieniężnym na objęcie przedmiotowych certyfikatów inwestycyjnych.

W drugiej kolejności, wypłaty z Funduszu otrzymają uczestnicy posiadający certyfikaty serii B, proporcjonalnie do liczby certyfikatów, aż do chwili, kiedy na każdy z tych certyfikatów wypłacona zostanie kwota zapewniająca określoną wewnętrzną stopę zwrotu na wpłatach pieniężnych dokonanych na te certyfikaty pomniejszonych o wypłaty na dany certyfikat dokonane w pierwszej kolejności. Status Funduszu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu.

W trzeciej kolejności, po dokonaniu opisanych powyżej wypłat z Funduszu, pozostałe wypłaty będą dokonywane na rzecz uczestników posiadających certyfikaty inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii B proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów, przy czym 20% kwoty przeznaczonej do wypłaty będzie wypłacone na rzecz uczestników posiadających certyfikaty serii A, proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów, a pozostałe 80% tej kwoty będzie wypłacone na rzecz uczestników posiadających certyfikaty serii B, proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów.

Ad. b) Wypłata środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu

Zgodnie z art. 246 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może m.in. emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu. Natomiast, na podstawie przepisu art. 249 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych. Zaznaczyć należy, że możliwa jest sytuacja, gdy nabywcą aktywów likwidowanego funduszu w trybie art. 249 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych jest uczestnik funduszu (przepisy nie wprowadzają ograniczeń w tym zakresie).

Biorąc powyższe pod uwagę, możliwe jest, iż w przypadku likwidacji Funduszu:

 1. Inwestor otrzyma środki pieniężne od likwidowanego Funduszu w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych, lub
 2. Inwestor nabędzie aktywa likwidowanego Funduszu, w związku z czym stanie się zobowiązany względem Funduszu do zapłaty ceny za aktywa, a jednocześnie będzie mu przysługiwało roszczenie o wypłatę środków pieniężnych przez Fundusz w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych; w takim przypadku wzajemne wierzytelności Inwestora, z jednej strony, i Funduszu, z drugiej strony, ulegną potrąceniu.

Uprzywilejowanie certyfikatów inwestycyjnych serii A i kolejnych serii B w przypadku likwidacji Funduszu polega na tym, że uczestnicy Funduszu posiadający certyfikaty inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii B otrzymają (w przypadku likwidacji Funduszu) w pierwszej kolejności wypłaty udziałów w aktywach netto Funduszu, proporcjonalnie do liczby certyfikatów, aż do momentu otrzymania kwot równych dokonanym wpłatom pieniężnym na objęcie przedmiotowych certyfikatów inwestycyjnych, pomniejszone o wcześniejsze wypłaty opisane w punkcie a) powyżej.

W drugiej kolejności, wypłaty z Funduszu otrzymają uczestnicy posiadający certyfikaty serii B, proporcjonalnie do liczby certyfikatów, aż do chwili, kiedy na każdy z tych certyfikatów wypłacona zostanie kwota zapewniająca określoną wewnętrzną stopę zwrotu na wpłatach pieniężnych dokonanych na te certyfikaty pomniejszonych o wszystkie wcześniej dokonane wypłaty na dany certyfikat. Status Funduszu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu w przypadku likwidacji Funduszu.

W trzeciej kolejności, po dokonaniu opisanych powyżej wypłat z Funduszu w przypadku jego likwidacji, pozostałe wypłaty będą dokonywane na rzecz uczestników posiadających certyfikaty inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii B proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów, przy czym 20% kwoty przeznaczonej do wypłaty będzie wypłacone na rzecz uczestników posiadających certyfikaty serii A, proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów, a pozostałe 80% tej kwoty będzie wypłacone na rzecz uczestników posiadających certyfikaty serii B, proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów.

Wnioskodawca niniejszym pragnie wskazać, iż wystąpił również z wnioskiem o wydanie interpretacji w przedmiocie potwierdzenia transparentności podatkowej SCSp na gruncie prawa polskiego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Fundusz będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz Inwestora z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Funduszu, w tym wypłat dokonanych poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Inwestora i Funduszu, opisanych w punkcie b) zdarzenia przyszłego... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Fundusz w tym miejscu pragnie podkreślić, iż występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie ewentualnych obowiązków Funduszu jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora.

Ponadto, Fundusz niniejszym pragnie wskazać, iż z analogicznym wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymywania wypłat środków pieniężnych z Funduszu pod tytułami określonymi w punktach a) i b) zdarzenia przyszłego wystąpi również Inwestor.

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „Ustawa o PDOP”), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 wspomnianej ustawy, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 Ustawy o PDOP, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zakres pojęcia „dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych” określa przepis art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Niemniej, jak precyzuje przepis art. 22a Ustawy o PDOP, przepis art. 22 Ustawy o PDOP stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym, Fundusz jest, co do zasady, zobowiązany do poboru, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowanego podatku dochodowego od wszelkich wypłat, które są kwalifikowane jako dywidendy lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP, chyba że odpowiednia umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania mająca zastosowanie w danym przypadku stanowi inaczej, w tym wykluczając możliwość opodatkowania danego dochodu podatkiem u źródła.

Z uwagi na fakt, iż Inwestor jest spółką kapitałową z siedzibą na Cyprze i w tym państwie jest i uznawany za rezydenta podatkowego w rozumieniu Umowy z Cyprem, dla określenia ewentualnych obowiązków Funduszu na gruncie art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP konieczne jest ustalenie, w przypadku pytania objętego zakresem niniejszego wniosku, czy w świetle Umowy z Cyprem wypłaty dokonywane przez Fundusz na rzecz Inwestora, opisane w punkcie b) zdarzenia przyszłego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

W przypadku bowiem negatywnej odpowiedzi na to pytanie w stosunku do danego rodzaju wypłat dokonywanych przez Fundusz na rzecz Inwestora, opisanych w punktach a) i b) zdarzenia przyszłego, Fundusz nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat tego rodzaju.

Fundusz stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora, o których mowa w punkcie b) zdarzenia przyszłego. Wynika to z faktu, iż wypłaty pieniężne z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uzyskiwane przez Inwestora od likwidowanego Funduszu, w tym wypłaty dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Funduszu i Inwestora, będąc przychodami w rozumieniu art. 12 Ustawy o PDOP, nie będą kwalifikowane jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP. Z tego względu nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 ze zm., dalej: ”Umowa z Cyprem”), a w konsekwencji Fundusz nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od powyższych wypłat dokonywanych na rzecz Inwestora.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o PDOP, Inwestor, jako podatnik nie mający na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągnął na terytorium Polski.

Generalną zasadą w polskim systemie podatkowym jest, iż w przypadku podmiotu zagranicznego pochodzącego z państwa, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdują postanowienia takiej umowy, które stanowią integralną część polskiego systemu prawnego (podatkowego). Oznacza to, że pierwszeństwo stosowania mają przepisy tych umów.

Umowa z Cyprem nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących opodatkowania dochodu osiąganego przez osobę prawną posiadającą rezydencję podatkową na Cyprze z tytułu wypłat pieniężnych z likwidowanego polskiego funduszu inwestycyjnego. W myśl art. 3 ust 2 Umowy z Cyprem: „Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane ma takie znaczenie jakie w tym czasie ma ono w prawie tego Państwa dla celów podatków, do których ma zastosowanie Umowa, przy czym jakiekolwiek znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego Państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym temu pojęciu przez inne przepisy prawne tego Państwa.

W konsekwencji, w zakresie zasad opodatkowania wypłat z Funduszu w związku z jego likwidacją należy odnieść się w pierwszej kolejności do uregulowań zawartych w ustawie o PDOP.

2.1. Klasyfikacja wypłat w świetle Ustawy o PDOP

Zdaniem Funduszu, wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w likwidowanym Funduszu należy uznać za przychody, o których mowa w art. 12 Ustawy o PDOP. Jednocześnie stwierdzić należy, że przychody z tytułu umorzenia certyfikatów w likwidowanym Funduszu nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w art. 10 Ustawy o PDOP, gdyż nie mogą być klasyfikowane jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, kategoria przychodów w zyskach osób prawnych obejmuje (za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych przez ustawodawcę podatkowego) wszelkie dochody wynikające z uprawnień korporacyjnych.

Certyfikaty inwestycyjne natomiast nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych, a fundusz inwestycyjny zamknięty jest kategorią prawną odrębną od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Certyfikaty inwestycyjne reprezentują określone prawa majątkowe uczestników mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów - co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Certyfikaty nie dają więc uczestnikowi prawa do udziału w samych zyskach osiąganych z działalności funduszu.

Przedstawiona powyżej specyfika inwestycji prowadzonych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych znalazła odzwierciedlenie w przepisach ustawy o PDOP. Mianowicie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o PDOP, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów ustawy o PDOP przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są opodatkowane według zasad ogólnych.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest twierdzenie, iż intencją ustawodawcy było opodatkowanie wszelkich przychodów związanych z uczestnictwem w zamkniętym funduszu inwestycyjnym na zasadach ogólnych, w tym również w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w ramach umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu.

Powyższe stanowisko potwierdza fakt, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PDOP, wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych stanowią koszt uzyskania przychodu m.in. z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych. Równocześnie Fundusz chciałby zaznaczyć, iż zgodnie z art. 16 ust. 7f Ustawy o PDOP, przez fundusze kapitałowe rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, iż w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz w przypadku jego likwidacji, Inwestorowi przysługuje prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tego tytułu.

Należy przy tym zauważyć, że rozpoznawanie kosztów związanych z uzyskaniem danego przychodu charakterystyczne jest dla tych przychodów, które opodatkowane są na zasadach ogólnych. W takim przypadku, opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodów osiągniętych w ciągu roku podatkowego nad kosztami uzyskania tych przychodów. Natomiast, w przypadku dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP, przychody podlegają, co do zasady, opodatkowaniu w sposób zryczałtowany, tj. bez określania kosztów uzyskania przychodów (z wyjątkiem uprawnień do obniżenia przychodu, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o PDOP).

Zatem, skoro - jak wspomniano powyżej - Ustawa o PDOP określa koszty uzyskania przychodów z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wskazuje to, iż przychody osiągnięte z tego tytułu przez uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego (tu: Inwestora) podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wynikających z Ustawy o PDOP. Zatem przedmiotowe przychody nie mogą być klasyfikowane jako dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP.

W rezultacie, brak jest podstaw, aby uznać, iż dochody uzyskiwane przez Inwestora z tytułu umorzenia tych certyfikatów przez likwidowany Fundusz stanowią dochody z udziału w zyskach osób prawnych.

Konkluzja ta jest prawidłowa także w odniesieniu do tych wypłat, które Inwestor uzyska w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, odpowiednio, Inwestora z jednej strony, oraz Funduszu z drugiej strony.

2.2. Klasyfikacja wypłat w świetle Umowy z Cyprem

Jak wskazano powyżej, klasyfikacja na gruncie Ustawy o PDOP wypłat pieniężnych z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, uzyskiwanych przez Inwestora od likwidowanego Funduszu, ma istotne znaczenie dla klasyfikacji tych wypłat w świetle Umowy z Cyprem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w świetle Ustawy o PDOP uzyskiwane przez Inwestora wypłaty od likwidowanego Funduszu (w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych) nie stanowią dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, wypłaty te nie mogą być uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Umowy z Cyprem. Zgodnie, bowiem z art. 10 ust. 3 Umowy z Cyprem, „określenie "dywidendy" oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Tym samym do opodatkowania tych dochodów może znaleźć zastosowanie wyłącznie uregulowanie zawarte w art. 7 Umowy z Cyprem (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi). Biorąc pod uwagę fakt, iż Inwestor nie posiada zakładu na terytorium Polski, wypłaty pieniężne z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uzyskiwane przez Inwestora od likwidowanego Funduszu, w tym wypłaty dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Inwestor z jednej strony, oraz Funduszu z drugiej strony, powinny być opodatkowane wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika, tj. na Cyprze.

Na marginesie, Fundusz pragnie zauważyć, że rozważanie klasyfikacji powyższych wypłat w świetle art. 13 ust. 4 Umowy z Cyprem (zyski ze sprzedaży majątku) jest bezprzedmiotowe ze względu na fakt, iż w świetle art. 246 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, z dniem otwarcia likwidacji fundusz nie może wykupywać certyfikatów inwestycyjnych, a zatem nie dochodzi do zbycia certyfikatów inwestycyjnych przez Inwestora na rzecz Funduszu. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody powinny zostać ostatecznie uznane za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Umowy z Cyprem, czy też za zyski ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 ust. 4 tej umowy, czy inne dochody w rozumieniu art. 22 tej umowy, we wszystkich tych przypadkach skutki podatkowe będą identyczne. Przepisy Umowy z Cyprem pozwalają, bowiem na opodatkowanie tych kategorii przychodów (objętych zakresem przedmiotowym art. 7, art. 13 albo art. 22 umowy) wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym (tj. na Cyprze).

Zaprezentowane przez Fundusz stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2015 r., sygn. IPPB5/4510-209/15-2/RS, z 5 marca 2015 r., sygn. IPPB5/423-1259/14-2/JC, z 18 lutego 2015 r„ IPPB5/423-1201/14-5/JC, z 12 grudnia 2014 r. sygn. IPPB5/423-918/14-4/MW, z 23 września 2011 r., sygn. IPPB5/423-627/11-2/AJ, z 11 lipca 2011 r. sygn. IPPB5/423-523/11-3/AJ, z 7 lutego 2011 r. sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ, a w ostatnim okresie także w interpretacji z 19 października 2012 r., sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS oraz w interpretacji z 22 marca 2012 r., sygn. IPPB5/423-31/12-2/AM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosowanie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.