0114-KDIP3-2.4011.165.2018.2.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutków podatkowych wniesienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego na poczet zapisu na certyfikaty inwestycyjne odrębnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) na wezwanie organu z dnia 16 kwietnia 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.165.2018.1.MG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego na poczet zapisu na certyfikaty inwestycyjne odrębnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego na poczet zapisu na certyfikaty inwestycyjne odrębnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 10 listopada 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła Certyfikaty Inwestycyjne A. FIZ serii M w ilości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) w cenie zakupu 1,90 PLN o wartości 95.000 PLN (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) oraz w dniu 18 maja 2011 r. Certyfikaty Inwestycyjne G. Fund FIZ sub A Fund W. serii H w ilości także 50.000 w cenie zakupu 1,49 PLN o wartości 74.500 PLN.

W dniu 31 grudnia 2016 r. Wnioskodawczyni dokonała wykupu 1.859 Certyfikatów w cenie zakupu 3,0803 na łączną wartość 5.726,28 PLN – przy czym pobrano opłatę za wykup 171,79 PLN oraz podatek od zysku w kwocie 496 PLN.

W dniu 8 lutego 2017 r. A Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych potwierdziło dokonanie przez Wnioskodawczynię wpłaty na poczet zapisu na 245.540 Certyfikatów Inwestycyjnych serii J2 A Fund P. FIZ przez wniesienie 48.141 Certyfikatów Inwestycyjnych serii M oraz 50.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii H A Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie o numerze X 438, związanych z subfunduszem sub A Fund W.

Łączna wartość Certyfikatów Inwestycyjnych serii M i H A Fund W. zgodnie z wyceną dokonaną na podstawie Statutu wynosi 282.371,29 PLN.

Wpłata na poczet zapisów na certyfikaty sub A Fund P. dokonana została poprzez wniesienie Certyfikatów Inwestycyjnych sub A Fund W. serii H i M nabytych w 2011 r.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.165.2018.1.MG wezwał do ich uzupełnienia poprzez:

 • Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie:
  1. Czy w związku z dokonaną w dniu 8 lutego 2017 r. wpłatą na poczet zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Fund P. FIZ poprzez wniesienie przez Wnioskodawczynię Certyfikatów Inwestycyjnych A Fund FIZ sub A Fund W. serii M oraz serii H, nastąpiła zamiana certyfikatów inwestycyjnych jednego subfunduszu na certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, a tym samym nastąpiło umorzenie certyfikatów inwestycyjnych A Fund FIZ sub A Fund W. serii M oraz serii H subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w związku z zamianą tych certyfikatów inwestycyjnych w ramach tego samego funduszu?
  2. Czy w związku z wniesieniem przez Wnioskodawczynię Certyfikatów Inwestycyjnych A Fund FIZ sub A Fund W. serii M oraz serii H, nabytych w 2011 r., na poczet wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Fund P. FIZ, nastąpiło unicestwienie wniesionych przez Wnioskodawczynię Certyfikatów Inwestycyjnych A Fund FIZ sub Fund W. serii M oraz serii H?
 • Przeformułowanie pytania podatkowego tak aby z jego treści bezpośrednio wynikało o skutki podatkowe jakiej transakcji Wnioskodawczyni pyta.
 • Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawczyni odnośnie ponownie sformułowanego pytania podatkowego.

Wnioskodawczyni pismem z dnia 2 maja 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) m.in. doprecyzowała, że w przypadku Wnioskodawczyni nie nastąpiła zamiana certyfikatów inwestycyjnych jednego subfunduszu na certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu w ramach jednego funduszu inwestycyjnego.

Ponadto nie nastąpiło umorzenie ani unicestwienie certyfikatów inwestycyjnych A Fund FIZ sub A Fund W. serii H i M.

Fundusz A Fund P. to odrębny fundusz inwestycyjny.

Zgodnie z umową z dnia 8 lutego 2017 r. Wnioskodawczyni wniosła prawa majątkowe w postaci certyfikatów inwestycyjnych A Fund FIZ sub A Fund W. serii H i M do A Fund P. w ramach zapisu na certyfikaty inwestycyjne serii J2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z ww. wniesieniem praw majątkowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych A Fund FIZ sub A Fund W. serii H i M na poczet zapisu do A Fund P. na certyfikaty inwestycyjne serii J2 powstaje po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 maja 2018 r. Wnioskodawczyni wskazała, że w ocenie Wnioskodawczyni obecnie nie powstaje obowiązek podatkowy. Będzie on miał miejsce po likwidacji funduszu P., która nastąpi najprawdopodobniej pod koniec 2019 r.

Jak poinformowano Wnioskodawczynię w A TFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych rozliczają podatek od zysków kapitałowych jako płatnik tylko po rozliczeniu gotówkowym (w tym także przelewem bankowym).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.), fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

 1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub
 2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 (art. 7 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Zgodnie z brzmieniem art. 117 ust. 1 ww. ustawy, fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi (art. 117 ust. 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 121 ust. 1 ww. ustawy, certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być wyłącznie papierami wartościowymi na okaziciela.

W myśl. art. 128 ust. 1 ww. ustawy, statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawami, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2.

Definicja papierów wartościowych została zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768). Stosownie do tego przepisu przez papiery wartościowe rozumie się:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne);

Należy wobec powyższego uznać, że wniesienie do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów w postaci certyfikatów inwestycyjnych, będących papierami wartościowymi jest równoznaczne z wpłatą do funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Analiza powyższych uregulowań prawnych uprawnia tym samym do stwierdzenia, że w przedstawionym stanie faktycznym w momencie dokonania wpłaty przez Wnioskodawczynię w postaci certyfikatów inwestycyjnych jednego funduszu inwestycyjnego zamkniętego na certyfikaty inwestycyjne drugiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, nastąpiło odpłatne przeniesienie tytułu własności tych papierów wartościowych na rzecz funduszu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Żaden z przywoływanych wyżej przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu zbycia aktywów poprzez wniesienie papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Stosowanie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z regulacjami art. 17 ust. 1ab pkt 1 ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Wniesienie aktywów do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela - właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny - stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych aktywów. Zbycie papierów wartościowych nie miało miejsca pod tytułem darmym, gdyż w zamian za certyfikaty jednego funduszu inwestycyjnego zamkniętego Wnioskodawczyni otrzymała od funduszu certyfikaty inwestycyjne odrębnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o określonej wartości, które Wnioskodawczyni planuje zlikwidować najprawdopodobniej pod koniec 2019 r.

Wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych odpowiadająca wartości wnoszonych przez Wnioskodawczynię do funduszu certyfikatów inwestycyjnych stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że ustawodawca definiując przychód w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączył z tej ogólnej definicji niektóre rodzaje przychodów i zdefiniował je odrębnie, w tym przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6. W świetle cytowanego powyżej przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy - mając na uwadze brzmienie art. 17 ust. 1ab pkt 1 cytowanej ustawy podatkowej, przychód ten powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę papierów wartościowych.

Do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy zastosowanie mają ogólne zasady ustalania dochodu określone w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące, że dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych ustala się w zależności od sposobu w jaki nabyto te papiery wartościowe. Przepis art. 22 ust. 1f ustawy stosowany jest przy odpłatnym zbyciu papierów wartościowych nabytych (objętych) w zamian za wkład niepieniężny, art. 22 ust. 1g przy odpłatnym zbyciu papierów wartościowych nabytych w wyniku podziału, natomiast art. 23 ust. 1 pkt 38 zastosowanie znajduje w przypadku nabycia papierów wartościowych w zamian za gotówkę.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Dochodów, o których mowa powyżej - zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym został osiągnięty przychód (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Reasumując, w związku z wniesieniem przez Wnioskodawczynię certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego serii H i M na poczet zapisu do drugiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego na certyfikaty inwestycyjne serii J2 powstał po stronie Wnioskodawczyni przychód, który Wnioskodawczyni zobowiązana była opodatkować zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.