Certyfikat inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Certyfikat inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
Fragment:
(...) certyfikatów inwestycyjnych lub – w przypadkach określonych w UFI -poprzez emisję niepubliczną certyfikatów inwestycyjnych. Zebrane przez Fundusz środki mogą być inwestowane w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe określone w UFI. Na podstawie art. 139 UFI fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Z chwilą wykupienia certyfikaty inwestycyjne umarzane są z mocy prawa. Klasyfikacja wynagrodzenia Inwestora z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w ramach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm., dalej: ustawy o CIT) W celu oceny skutków podatkowych dla Inwestora wynikających z uzyskania wynagrodzenia za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz należy najpierw ustalić, czy przychody te powinny być klasyfikowane na podstawie ustawy o CIT do przychodów podlegających ogólnym zasadom opodatkowania, czy jako dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej jako „ podatek u źródła ”).
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu oraz z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu
Fragment:
Statut Wnioskodawcy określa dzień wykupu certyfikatów inwestycyjnych (dalej jako: „ Dzień Wykupu ”) oraz zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Przy czym, w dniu wykupu - w relacji do jednego uczestnika Funduszu - może dojść do wykupu certyfikatów różnych serii, nabytych przez uczestnika w różnych cenach i w różnych okresach. Przez nabycie należy rozumieć tutaj zakup (przez Uczestnika) od osoby trzeciej już uprzednio wyemitowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych, jak i nabycie poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach ich emisji przeprowadzanej przez Wnioskodawcę. Może się również zdarzyć, że nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez uczestnika nastąpi w wyniku umowy darowizny, dziedziczenia lub innych zdarzeń z mocy prawa. Uczestnik Funduszu bądź jego spadkodawca mogą ponosić wydatki związane z odpłatnym nabyciem certyfikatów inwestycyjnych takie jak m.in.: cena emisyjna certyfikatów, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy zapisach na certyfikaty, prowizja maklerska, koszty notariusza etc. Wykup certyfikatów inwestycyjnych - w wymiarze ekonomicznym dla uczestnika Funduszu - może się wiązać z osiągnięciem przez niego zysku w odniesieniu do niektórych certyfikatów lub (oraz) poniesieniem straty w odniesieniu do innych, wykupywanych wówczas, certyfikatów.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia dochodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uczestnika funduszu oraz z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu
Fragment:
Statut Wnioskodawcy określa dzień wykupu certyfikatów inwestycyjnych (dalej jako: „ Dzień Wykupu ”) oraz zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Przy czym, w dniu wykupu - w relacji do jednego uczestnika Funduszu - może dojść do wykupu certyfikatów różnych serii, nabytych przez uczestnika w różnych cenach i w różnych okresach. Przez nabycie należy rozumieć tutaj zakup (przez Uczestnika) od osoby trzeciej już uprzednio wyemitowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych, jak i nabycie poprzez objęcie certyfikatów inwestycyjnych w ramach ich emisji przeprowadzanej przez Wnioskodawcę. Może się również zdarzyć, że nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez uczestnika nastąpi w wyniku umowy darowizny, dziedziczenia lub innych zdarzeń z mocy prawa. Uczestnik Funduszu bądź jego spadkodawca mogą ponosić wydatki związane z odpłatnym nabyciem certyfikatów inwestycyjnych takie jak m.in.: cena emisyjna certyfikatów, opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przy zapisach na certyfikaty, prowizja maklerska, koszty notariusza etc. Wykup certyfikatów inwestycyjnych - w wymiarze ekonomicznym dla uczestnika Funduszu - może się wiązać z osiągnięciem przez niego zysku w odniesieniu do niektórych certyfikatów lub (oraz) poniesieniem straty w odniesieniu do innych, wykupywanych wówczas, certyfikatów.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych umorzenia nie w pełni opłaconych certyfikatów inwestycyjnych
Fragment:
Pytanie nr 1 Zgodnie z art. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami uprawnionymi z certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym, albo uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu, albo wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu. Certyfikaty inwestycyjne reprezentują z kolei prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. Zgodnie z art. 121 Ustawy o funduszach certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego są papierami wartościowymi i mogą stanowić papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, przy czy w przypadku określonym w art. 137 Ustawy o funduszach inwestycyjnych w przypadku objęcia nie w pełni opłaconych certyfikatów inwestycyjnych mogą to być wyłącznie certyfikaty imienne. Certyfikaty inwestycyjne, również te nie w pełni opłacone, dają inwestorowi prawo głosu, z tym że w przypadku certyfikatów które nie zostały opłacone w terminie uczestnik funduszu nie może wykonywać praw głosu z nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych, chyba że w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy po upływie terminu płatności, uiścił zaległą wpłatę wraz z odsetkami lub odszkodowaniem.
2017
9
paź

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą na rzecz Inwestorów środków z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
Fragment:
IBPB-1-2/4510-40/15/AK, w której organ potwierdził, że: „ Mając na uwadze, że: i. osiągany przez Uczestnika przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód opodatkowany w świetle ustawy o CIT na zasadach ogólnych (będzie to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT), ii. Konwencja nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 3 Konwencji), iii. Uczestnik nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji, przychody osiągnięte przez Uczestnika z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż przychody te nie są przychodami, które zgodnie z Konwencją podlegają opodatkowaniu w Polsce. ”; interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB5/423-60/13-2/AJ , w której potwierdzono, że: „ Zatem, biorąc pod uwagę, że Inwestor w chwili otrzymywania wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych (w związku z umorzeniem certyfikatów), wypłat bez odkupywania certyfikatów, jak również wypłat z likwidacji Funduszu nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu Traktatu stwierdzić należy, że analizowane dochody Inwestora nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu pdop, gdyż na podstawie Traktatu ten rodzaj dochodu będzie opodatkowany wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej Inwestora (tj. na Cyprze).
2017
9
wrz

Istota:
Stosowanie przepisów właściwej ustawy dla potrzeb rozpoznania w Ewidencji CFC kosztów poniesionych przez Spółkę Zależną na nabycie certyfikatów inwestycyjnych.
Fragment:
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wydatkiem podatkowym Wnioskodawcy dla celów prowadzenia Ewidencji CFC, który został poniesiony przez Spółkę Zależną w celu nabycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ będą udziały w Polskiej Spółce, którymi Spółka Zależna opłaciła certyfikaty inwestycyjne w FIZ. W celu osiągnięcia przychodu z umorzenia certyfikatu inwestycyjnego konieczne jest bowiem poniesienie kosztu w postaci pomniejszenia posiadanych aktywów uosabianych przez wartość udziałów, w zamian za które następuje objęcie certyfikatu. W chwili nabywania certyfikatu inwestycyjnego Spółka Zależna wyzbyła się udziałów Spółki Polskiej i wydatkowała te udziały na nabycie certyfikatów inwestycyjnych. Wydatkiem na nabycie certyfikatów inwestycyjnych jest wartość objętych przez Spółkę zależną certyfikatów inwestycyjnych odpowiadająca rynkowej wartości udziałów, w zamian za które obejmowane są certyfikaty. W konsekwencji taki wydatek jest kosztem uzyskania przychodu, który pomniejszy przychód podatkowy z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych objętych przez Spółkę zależną w zamian za udziały w Spółce Polskiej. d) Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych, w tym m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2015 r., nr ILPB2/415-1262/14-2/WM , w której organ zajął stanowisko, że: zarówno w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów na rzecz osoby trzeciej, jak i nabycia przez fundusz celem umorzenia lub w inny sposób unicestwienia tych certyfikatów, koszty ustala się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
sie

Istota:
W zakresie określenia dochodu w przypadku wypłaty na rzecz Uczestnika kwoty z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, które zostały uzyskane przez Uczestnika w ramach przekazania majątku po likwidacji Spółki
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, kosztami uzyskania przychodów związanymi z dokonaniem wypłaty na rzecz Uczestnika z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, uzyskanych przez Uczestnika w ramach przekazania majątku po likwidacji Spółki, będzie wartość rynkowa ww. certyfikatów, ustalona na dzień ich nabycia przez Uczestników (czyli wartość przychodu podatkowego rozpoznanego przez Uczestnika). Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca pragnie wskazać, że zanegowanie prawa do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów ww. wartości certyfikatów inwestycyjnych w przypadku ich wykupu przez Fundusz prowadziłoby do nieuzasadnionego, podwójnego opodatkowania Uczestnika. Zauważyć bowiem należy, iż podmioty, które w wyniku identycznego podziału majątku uzyskały płatność gotówkową, a następnie dokonały nabycia certyfikatów inwestycyjnych, będą miały pełne prawo do pomniejszenia przychodów ze zbycia tych certyfikatów o koszty uzyskania przychodów, podczas gdy osoby, które uzyskały majątek w formie niepieniężnej, zostaną takiego prawa pozbawione. Zdaniem Wnioskodawcy taki stan rzeczy nie może zostać uznany za prawidłowy. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku wypłaty na rzecz Uczestnika kwoty z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, uzyskanych przez tego Uczestnika w ramach przekazania majątku po likwidacji Spółki, dochód Uczestnika podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT stanowi różnica pomiędzy przychodem uzyskanym przez Uczestnika z tytułu wykupu ww. certyfikatów przez Fundusz, a kosztami uzyskania przychodów w postaci wartości rynkowej ww. certyfikatów (ustalonej na dzień ich nabycia przez Uczestnika).
2017
17
maj

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/wykupienia w celu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy (w zakresie pytania pierwszego i drugiego), kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy na moment zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub otrzymania wynagrodzenia za ich umorzenie w związku z ich wykupem przez Emitenta, które Wnioskodawca opłacił Udziałami i środkami pieniężnymi, będą wydatki na nabycie certyfikatów, które należy przyjąć w wysokości wartości certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich objęcia (nabycia), czyli jest to iloczyn ilości certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ceny emisyjnej każdego certyfikatu. Odrębnym zdarzeniem od odpłatnego zbycia Udziałów w Spółkach kapitałowych jest zbycie certyfikatów inwestycyjnych bądź otrzymanie wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z ich wykupem przez Emitenta.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej oraz sposobu opodatkowania przychodu Wnioskodawcy otrzymanego w związku z uczestnictwem w funduszu
Fragment:
W analizowanym zdarzeniu przyszłym, utworzony Fundusz będzie mógł dokonywać wypłat na rzecz Wnioskodawcy w formie wypłaty: dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w zw. z art. 21 uofi), przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 uofi), wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (art. 139 uofi), likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 249 uofi). W ocenie Wnioskodawcy, wszelkie przewidziane statutem Funduszu formy dystrybucji środków Funduszu na rzecz Spółki, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (formy opisane powyżej w punktach a, b oraz d), powinny zostać zakwalifikowane jako przychody Wnioskodawcy o charakterze ogólnym zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4a updop. Art. 12 updop wskazuje na przykładowe kategorie przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie wyczerpując tym samym ich zakresu. Fakt, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wskazana w punkcie c) powyżej, a opierająca się na wykupie certyfikatów inwestycyjnych) nie znajduje się wprost w przykładowo wymienionym w tym przepisie katalogu, nie przesądza w żadnym wypadku o braku możliwości objęcia tego źródła przychodu dyspozycją zawartą w analizowanym artykule. Co więcej, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż certyfikatów inwestycyjnych nie należy utożsamiać ani z udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych, gdyż reprezentują one prawa majątkowe o odmiennym charakterze.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie obowi1zków p3atnika zwi1zanych z przeliczaniem przychodów i kosztów na z3ote polskie, w zwi1zku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych
Fragment:
Statut Funduszu przewiduje bowiem przypadki, w których mo?e dojoa do nieprzydzielenia certyfikatów inwestycyjnych, czego konsekwencj1 jest zwrot inwestorom dokonanych wp3at na poczet certyfikatów inwestycyjnych. Nieprzydzielenie certyfikatów inwestycyjnych mo?e bya spowodowane np. niedojociem do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych w przypadku niez3o?enia w czasie trwania subskrypcji wa?nych zapisów na minimaln1 liczbe oferowanych certyfikatów inwestycyjnych danej emisji lub zebrania wp3at do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych w wysokooci mniejszej ni? minimalna okreolona statutem. W odniesieniu do wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, trzeba wskazaa, ?e wykup ten nast1pi wg nastepuj1cych zasad: Fundusz dokonuje wykupu certyfikatów inwestycyjnych na ?1danie uczestnika; wykup certyfikatów inwestycyjnych mo?e nastepowaa, m.in. od uczestników bed1cych osobami fizycznymi, którzy: nabyli certyfikaty inwestycyjne, wskutek wniesienia wp3at do Funduszu w zwi1zku z emisj1 certyfikatów inwestycyjnych; gdzie jak wskazano powy?ej, prawa z certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamknietego, które nie maj1 formy dokumentu, powstaj1 z chwil1 dokonania wpisu w ewidencji uczestników funduszu i przys3uguj1 osobie w niej wskazanej jako posiadacz certyfikatu inwestycyjnego (art. 123 ust. 2 ustawy o Fi); nabyli certyfikaty (...)
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.