Certyfikat inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Certyfikat inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestorów Luksemburskich w związku z wykupywaniem od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu?
Fragment:
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Uwagi wstępne Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, wyłącznym przedmiotem działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest lokowanie zebranych środków w określone w ustawie o FI papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe. Na podstawie art. 139 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty, certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa. Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy o CIT, osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, obowiązane są do poboru i odprowadzenia podatku u źródła na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W świetle powyższego, gdyby wypłaty związane z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych stanowiły dochody z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Fundusz byłby - jako płatnik-zobowiązany do poboru podatku u źródła z tytułu tych wypłat.
2016
17
gru

Istota:
Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestorów Luksemburskich bez wykupywania od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu?
Fragment:
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter certyfikatów inwestycyjnych. Mianowicie, zgodnie z polskim prawem, certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie od uczestników funduszu w określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Certyfikaty inwestycyjne nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Natomiast, reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników przewidziane ustawą o FI oraz statutem danego funduszu mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów, co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika fundusz inwestycyjny jest bowiem formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej.
2016
17
gru

Istota:
Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
Fragment:
Czy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały, która to odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta? Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy (Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą, w momencie nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za udziały w spółce kapitałowej dochodzi do odpłatnego zbycia tych udziałów.
2016
15
gru

Istota:
Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
Fragment:
Czy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały, która to odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta? Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy (Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą, w momencie nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za udziały w spółce kapitałowej dochodzi do odpłatnego zbycia tych udziałów.
2016
15
gru

Istota:
1. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zyski ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 13 ust. 5 UPO Polska-Luksemburg, i jako takie, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce?2. Czy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty CIT w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz?
Fragment:
Inwestor nie będzie zobowiązany do zapłaty CIT w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1 Klasyfikacja wynagrodzenia otrzymywanego przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz jako zysków ze sprzedaży majątku niepodlegających opodatkowaniu w Polsce Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego (a w przypadkach określonych w ustawie o FI, również niepublicznego) proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Zebrane środki mogą być inwestowane w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe określone w ustawie o FI. Na podstawie art. 139 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Z chwilą wykupienia, certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.
2016
8
gru

Istota:
Przychód z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za udziały.
Fragment:
Innymi słowy, Wnioskodawca wniósł Udziały do Emitenta w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Emitenta. Wartość Udziałów została wyceniona według metody przyjętej przez Emitenta dla wyceny aktywów. Wartość ta była niższa niż iloczyn ilości certyfikatów inwestycyjnych i ich ceny emisyjnej, tj. niższa niż kwota do jakiej zapłaty był zobowiązany Wnioskodawca aby nabyć certyfikaty. Stąd też, pozostała kwota została opłacona przez Wnioskodawcę poprzez wpłatę środków pieniężnych na rzecz Funduszu. Po opłaceniu całości ceny za certyfikaty inwestycyjne w powyższy sposób, doszło do objęcia (nabycia) certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę, tj. Emitent dokonał przydziału certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Spółki. Nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę, w ilości na którą nastąpi zapis, byłoby niemożliwe w przypadku nieopłacenia przez Spółkę całości ceny emisyjnej. Tym samym Spółka poniosła wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych Emitenta w postaci przeniesienia własności Udziałów na rzecz Emitenta oraz środków pieniężnych. Łączna wartość tych wydatków odpowiadała wartości równej iloczynowi ilości nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabył Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej.
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa we wniosku otrzymanych w wyniku rozwiązania (likwidacji) spółki jawnej
Fragment:
Głównym aktywem Spółki będą certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego („ FIZ ”) utworzonego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych („ Ustawa FI ”). W związku z tym można przyjąć, że podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne. W wykonaniu tej działalności Spółka może również nabywać i dokonywać sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Spółka nabędzie certyfikaty inwestycyjne w zamian za wniesiony do FIZ wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki kapitałowej („ Spółka Kapitałowa ”). Na moment wniesienia udziałów Spółki Kapitałowej oraz objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ, Spółka rozpozna przychód podatkowy odpowiadający wartości otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych. Na skutek przekształcenia, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki osobowej, któremu przysługiwał będzie tzw. ogół praw i obowiązków w tej spółce, o którym mowa w art. 10 KSH. Na dzień przekształcenia nie nastąpi zwiększenie majątku jakim dysponować będzie Spółka osobowa w porównaniu z majątkiem Spółki (majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki osobowej, w ramach przekształcenia nie zostaną natomiast wniesione nowe wkłady przez udziałowców czy osoby trzecie).
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa we wniosku w wyniku rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia procedury likwidacji
Fragment:
Głównym aktywem Spółki będą certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego („ FIZ ”) utworzonego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych („ Ustawa FI ”). W związku z tym można przyjąć, że podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne. W wykonaniu tej działalności Spółka może również nabywać i dokonywać sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Spółka nabędzie certyfikaty inwestycyjne w zamian za wniesiony do FIZ wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki kapitałowej („ Spółka Kapitałowa ”). Na moment wniesienia udziałów Spółki Kapitałowej oraz objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ, Spółka rozpozna przychód podatkowy odpowiadający wartości otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych. Na skutek przekształcenia, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki osobowej, któremu przysługiwał będzie tzw. ogół praw i obowiązków w tej spółce, o którym mowa w art. 10 KSH. Na dzień przekształcenia nie nastąpi zwiększenie majątku jakim dysponować będzie Spółka osobowa w porównaniu z majątkiem Spółki (majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki osobowej, w ramach przekształcenia nie zostaną natomiast wniesione nowe wkłady przez udziałowców czy osoby trzecie).
2016
28
lis

Istota:
1. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz Uczestnika z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 UPDOP?
2. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz Uczestnika z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Uczestnika przychód, który podlega opodatkowaniu w Polsce?
3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodu osiągniętego przez Uczestnika?
Fragment:
Z chwilą wykupu certyfikatu inwestycyjnego przez Fundusz, certyfikat inwestycyjny ulega umorzeniu z mocy prawa. Fundusz będzie mógł zatem wypłacać na rzecz DutchCo należności m.in. z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wypłata przez Fundusz na rzecz DutchCo z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla DutchCo przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ UPDOP ”)? Czy wypłata przez Fundusz na rzecz DutchCo z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla DutchCo przychód, który podlega opodatkowaniu w Polsce? Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodu osiągniętego przez DutchCo? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1 Wypłata przez Fundusz na rzecz DutchCo z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 UPDOP.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem certyfikatów inwestycyjnych do funduszu inwestycyjnego.
Fragment:
Jak już wyżej wskazano, w momencie przeniesienia posiadanych certyfikatów inwestycyjnych na rzecz innego funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne, dochodzi do zbycia tych certyfikatów na rzecz tego funduszu oraz do jednoczesnego nabycia innych papierów wartościowych, tj. certyfikatów inwestycyjnych. Zatem, nastąpi odpłatne przeniesienie praw z certyfikatów inwestycyjnych na rzecz innego funduszu inwestycyjnego, co powoduje zmianę ich właściciela – właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny – stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem posiadanych certyfikatów w zamian certyfikaty inwestycyjne o określonej wartości. Jak powyżej wykazano certyfikaty te, będące papierami wartościowymi stanowią substrat pieniądza, a więc wartość pieniężną, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Przy czym, nie ma wątpliwości, że odpłatne zbycie posiadanych certyfikatów inwestycyjnych stanowi źródło przychodów. Reasumując, mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przeniesienie posiadanych certyfikatów na rzecz funduszu inwestycyjnego, w zamian za certyfikaty inwestycyjne, będzie implikowało powstanie przychodu, określonego w art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, o wartości stanowiącej wartość objętych certyfikatów inwestycyjnych. Tym samym, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wniesienie posiadanych certyfikatów inwestycyjnych do innego funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne będzie neutralne podatkowo, a przychód jaki powstanie, będzie miał miejsce jedynie w przypadku umorzenia lub zbycia certyfikatów należało uznać za nieprawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od czynnosci cywilnoprawnych w zakresie skutkow podatkowych wniesienia udzialow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia do funduszu inwestycyjnego zamknietego w zamian za certyfikaty inwestycyjne.
Fragment:
Stosownie do zapisu art. 128 ust. 1 ustawy o FI statut funduszu inwestycyjnego zamknietego moze przewidywac dokonywanie wplat na certyfikaty inwestycyjne m.in. papierami wartosciowymi, udzialami w spolkach z ograniczona odpowiedzialnoscia. Wnioskodawca, zamierza wniesc do FIZ udzialy Spolki. W zamian Wnioskodawca otrzyma certyfikaty inwestycyjne stanowiace emitowane przez Fundusz papiery wartosciowe na okaziciela, bedace niezdematerializowanymi certyfikatami inwestycyjnymi reprezentujacymi okreslone statutem prawa majatkowe, w szczegolnosci prawo do udzialu w aktywach FIZ i prawa zwiazane z FIZ. W tym kontekscie, z cywilnoprawnego punktu widzenia dokonanie wplat na certyfikaty inwestycyjne w formie niepienieznej nie moze byc postrzegane jako sprzedaz papierow wartosciowych lub udzialow wspolce z ograniczona odpowiedzialnoscia, czy tez jako ich zamiana na certyfikaty inwestycyjne. Opisana w zdarzeniu przyszlym transakcja nie zostala zatem odrebnie wymieniona wprost w zamknietym katalogu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu PCC. Trudno taka transakcje byloby zakwalifikowac jaka umowe sprzedazy ? nie opiera sie ona bowiem na postanowieniach Kodeksu cywilnego, zas na art. 7 ust. 2 w zwiazku z art. 7 ust. 3 ustawy o FI. Istota tej czynnosci polega na tym, ze obejmujacy certyfikaty maja mozliwosc wykorzystania posiadanych udzialow w spolkach lub innych papierow wartosciowych w celu uzyskania czlonkostwa w FIZ.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osob prawnych w zakresie ustalenia przychodow i kosztow ich uzyskania w przypadku wplaty na certyfikaty inwestycyjne w formie udzialow w spolce kapitalowej nabytych w wyniku transakcji wymiany udzialow.
Fragment:
Ewentualna nadwyzka przychodu powstalego w wyniku dokonania wplat na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie Udzialow w Spolce Kapitalowej nad wydatkami Spolki na nabycie Udzialow w Spolce Kapitalowej ustalonymi zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych bedzie stanowila dochod podatkowy Spolki. Podsumowujac, w przypadku ewentualnej wplaty na certyfikaty inwestycyjne FIZ w formie Udzialow w Spolce Kapitalowej, Spolka rozpozna przychod w wysokosci wartosci emisyjnej certyfikatow inwestycyjnych FIZ otrzymanych przez Spolke odpowiadajacy wartosci rynkowej Udzialow Spolki Kapitalowej z dnia ich wniesienia do FIZ, natomiast koszt uzyskania przychodu dla tejze transakcji zostanie ustalony w wysokosci odpowiadajacej nominalnej wartosci udzialow Spolki wydanych Wspolnikom w zamian za wniesiony przez nich do Spolki wklad niepieniezny w postaci Udzialow w Spolce Kapitalowej. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego w zakresie ustalenia przychodow i kosztow ich uzyskania w przypadku wplaty na certyfikaty inwestycyjne w formie udzialow w spolce kapitalowej nabytych w wyniku transakcji wymiany udzialow jest prawidlowe. Jednoczesnie nalezy wskazac, ze powolane w tresci wniosku orzeczenia nie moga wplynac na ocene prawidlowosci przedmiotowej kwestii.
2016
28
lis

Istota:
Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop
Fragment:
Czy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały, która to odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta? Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy (Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą, w momencie nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za udziały w spółce kapitałowej dochodzi do odpłatnego zbycia tych udziałów.
2016
28
lis

Istota:
Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
Fragment:
Czy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały, która to odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta? Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy (Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą, w momencie nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za udziały w spółce kapitałowej dochodzi do odpłatnego zbycia tych udziałów.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe związanych z odpłatnym zbyciem certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa we wniosku otrzymanych w wyniku rozwiązania (likwidacji) spółki jawnej
Fragment:
Głównym aktywem Spółki będą certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego („ FIZ ”) utworzonego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych („ Ustawa FI ”). W związku z tym można przyjąć, że podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne. W wykonaniu tej działalności Spółka może również nabywać i dokonywać sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Spółka nabędzie certyfikaty inwestycyjne w zamian za wniesiony do FIZ wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki kapitałowej („ Spółka Kapitałowa ”). Na moment wniesienia udziałów Spółki Kapitałowej oraz objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ, Spółka rozpozna przychód podatkowy odpowiadający wartości otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych. Na skutek przekształcenia, Wnioskodawczyni stanie się wspólnikiem Spółki osobowej, któremu przysługiwał będzie tzw. ogół praw i obowiązków w tej spółce, o którym mowa w art. 10 KSH. Na dzień przekształcenia nie nastąpi zwiększenie majątku jakim dysponować będzie Spółka osobowa w porównaniu z majątkiem Spółki (majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki osobowej, w ramach przekształcenia nie zostaną natomiast wniesione nowe wkłady przez udziałowców czy osoby trzecie).
2016
26
lis

Istota:
Dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Zamkniętym Funduszu Inwestycyjnym uzyskanea) w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na podstawie art. 13 ust. 4 UPO;b) bez ich wykupienia i umorzenia - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 lit. f UPO.
Fragment:
Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu. Zatem, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie w zakresie pytania oznaczonego nr 1, dochody Wnioskodawcy uzyskane w wyniku likwidacji funduszu jako uzyskane bez zbycia certyfikatów inwestycyjnych - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. f UPO. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którym przychód ze zbycia lokat funduszu w drodze wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz przychód uzyskany bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nie podlega opodatkowaniu w Polsce - należy uznać za prawidłowe (mimo częściowo odmiennego uzasadnienia prawnego), przychód uzyskany w wyniku likwidacji Funduszu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu w Polsce - należy uznać za prawidłowe.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy w sytuacji, jeśli Wnioskodawca będzie posiadać minimum 5% ogólnej liczby certyfikatów wyemitowanych przez FIZ, ale nie będzie brał udziału w Radzie Inwestorów lub nie dokona blokady co najmniej 25% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w związku z udziałem w Radzie Inwestorów, spółki zagraniczne, w których udziały (bezpośrednio lub pośrednio) będzie posiadać FIZ będą stanowić dla Wnioskodawcy zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w rozumieniu art. 30f ust. 3 punkt 3 tej ustawy?
2. Czy w sytuacji, jeśli Wnioskodawca będzie posiadać minimum 25% ogólnej liczby certyfikatów wyemitowanych przez FIZ, ale nie dokona blokady co najmniej 25% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w związku z uczestnictwem w zgromadzeniu inwestorów, spółki zagraniczne, w których udziały (bezpośrednio lub pośrednio) będzie posiadać FIZ będą stanowić dla Wnioskodawcy zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w rozumieniu art. 30f ust. 3 punkt 3 tej ustawy?
Fragment:
W odniesieniu do warunków (a) i (c) wskazanych powyżej, tj. posiadania co najmniej 25% udziałów w kapitale lub udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach, Wnioskodawca podkreśla, że natura certyfikatów inwestycyjnych nie jest jednolita. W doktrynie można znaleźć poglądy przemawiające za zrównaniem certyfikatów inwestycyjnych z udziałami, jak też poglądy odmienne. Brak jednoznacznej możliwości zakwalifikowania certyfikatów inwestycyjnych jako praw udziałowych potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, we wspomnianym wyroku z dnia 14 października 2015 r. (sygn. I SA/Bd 622/15). Podsumowując rozważania w zakresie charakteru prawnego certyfikatów inwestycyjnych, WSA stwierdził, że: „ Natura prawna certyfikatów inwestycyjnych nie jest zatem jednolita. Zdaniem Sądu dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie jest konieczne określenie charakteru prawnego certyfikatu inwestycyjnego. Ważne jest to, czy z certyfikatem inwestycyjnym wiąże się prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących ”. Prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących. Z tego względu, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym podmiotem pośredniczącym pomiędzy Wnioskodawcą, a zagranicznymi spółkami będzie FIZ, należy - zdaniem Wnioskodawcy - przywołać również odpowiednie przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych. W myśl art. 140 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów, jako organ kontrolny, lub zgromadzenie inwestorów.
2016
26
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.