Certyfikat inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Certyfikat inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy po stronie Wnioskodawcy z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ celem umorzenia bądź umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ bądź też w ramach otrzymania innej wypłaty z FIZ powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu w Polsce ?
Fragment:
W konsekwencji, certyfikaty inwestycyjne które obejmie Wnioskodawca, nie mogą być klasyfikowane ani jako udziały, ani jako akcje. W szczególności dowodzi tego istota certyfikatu inwestycyjnego określona w art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych („ UFI ”), która stanowi, że certyfikat inwestycyjny reprezentuje prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu. W odróżnieniu od udziałów, czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają ich posiadacza (uczestnika funduszu), do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Należy także mieć na uwadze odmienność celu, w jakim nabywa się certyfikaty inwestycyjne od celu nabycia akcji lub udziałów. W tym pierwszym przypadku celem jest inwestowanie środków członka funduszu, w drugim zaś uczestnictwo w zyskach wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Konsekwencją tego jest silniejsze powiązanie akcjonariusza/udziałowca ze spółką niż członka funduszu z funduszem, gdzie statut może dopuszczać wykup certyfikatu na każde żądanie uczestnika. Takie rozwiązanie zapewnia uczestnikom możliwość łatwego wyjścia z funduszu i otrzymania należnego im udziału w majątku funduszu.
2016
17
sie

Istota:
Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu:a. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,b. przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,c. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych,d. likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnychbędzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce ?
Fragment:
(...) certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe; wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe; likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodu z tytułu dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Portfolio R. B.V. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest spółką kapitałową prawa holenderskiego (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego), holenderskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jest posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez polski fundusz inwestycyjny X.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej przychodów spółki holenderskiej uzyskanych z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, opodatkowania tych przychodów w Polsce oraz obowiązku poboru i zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.
Fragment:
Z kolei w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP w brzmieniu nadanym mu od 1 stycznia 2001 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, a także z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było ustalenie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi. Powyższa konstatacja dotyczy także przychodu z tytułu wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych, które wcześniej wyemitował. W świetle powyższego, przychód z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 UPDOP nie stanowi dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o UPDOP. Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wielu interpretacjach prawa podatkowego m.in.: w interpretacji indywidualnej (...)
2016
17
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych.
Fragment:
Pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie stanowi też wartości pieniężnej z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, ponieważ nie jest substytutem pieniądza. W przypadku wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wartość tych aktywów, zgodnie z 128 ust. 2 Ustawy FI, wyceniana jest nie umownie, ale według metody przyjętej przez fundusz inwestycyjny dla wyceny aktywów netto. Powyższe wskazuje, że pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie zastępuje pieniądza, nie stanowi postaci jego zamiennika czy substytutu, a więc nie jest wartością pieniężną, o której mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy PIT. Wnioskodawca wnosząc udziały w Spółce do FIZAN, tj. dokonując wpłaty na certyfikaty inwestycyjne, uzyska (obejmie) certyfikaty inwestycyjne w FIZAN. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem jakiegokolwiek przyrostu w majątku (przysporzenia). Z ekonomicznego bowiem punktu widzenia majątek Wnioskodawcy nie ulegnie zwiększeniu – udziały w Spółce zostaną zastąpione certyfikatami FIZAN. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN nie jest zaś tożsame z realizacją praw z nich wynikających.
2016
14
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych.
Fragment:
Pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie stanowi też wartości pieniężnej z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, ponieważ nie jest substytutem pieniądza. W przypadku wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wartość tych aktywów, zgodnie z 128 ust. 2 Ustawy FI, wyceniana jest nie umownie, ale według metody przyjętej przez fundusz inwestycyjny dla wyceny aktywów netto. Powyższe wskazuje, że pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie zastępuje pieniądza, nie stanowi postaci jego zamiennika czy substytutu, a więc nie jest wartością pieniężną, o której mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy PIT. Wnioskodawca wnosząc udziały w Spółce do FIZAN, tj. dokonując wpłaty na certyfikaty inwestycyjne, uzyska (obejmie) certyfikaty inwestycyjne w FIZAN. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem jakiegokolwiek przyrostu w majątku (przysporzenia). Z ekonomicznego bowiem punktu widzenia majątek Wnioskodawcy nie ulegnie zwiększeniu – udziały w Spółce zostaną zastąpione certyfikatami FIZAN. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN nie jest zaś tożsame z realizacją praw z nich wynikających.
2016
14
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych.
Fragment:
Pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie stanowi też wartości pieniężnej z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, ponieważ nie jest substytutem pieniądza. W przypadku wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wartość tych aktywów, zgodnie z 128 ust. 2 Ustawy FI, wyceniana jest nie umownie, ale według metody przyjętej przez fundusz inwestycyjny dla wyceny aktywów netto. Powyższe wskazuje, że pochodny instrument finansowy w postaci certyfikatu inwestycyjnego nie zastępuje pieniądza, nie stanowi postaci jego zamiennika czy substytutu, a więc nie jest wartością pieniężną, o której mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy PIT. Wnioskodawca wnosząc udziały w Spółce do FIZAN, tj. dokonując wpłaty na certyfikaty inwestycyjne, uzyska (obejmie) certyfikaty inwestycyjne w FIZAN. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem jakiegokolwiek przyrostu w majątku (przysporzenia). Z ekonomicznego bowiem punktu widzenia majątek Wnioskodawcy nie ulegnie zwiększeniu – udziały w Spółce zostaną zastąpione certyfikatami FIZAN. Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN nie jest zaś tożsame z realizacją praw z nich wynikających.
2016
14
sie

Istota:
Czy przeniesienie przez Spółki w ramach wykonania umów darowizn własności Aktywów na rzecz Funduszu i związany z tym wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, posiadanych przez Wnioskodawcę, będą skutkowały powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) z jakiegokolwiek źródła, opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na moment dokonania darowizn Spółki nie będą posiadały certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (nie będą jego uczestnikami). Certyfikaty inwestycyjne Funduszu na moment dokonania darowizn posiadał będzie Wnioskodawca. Umowy darowizny pomiędzy Spółkami oraz Funduszem zostaną zawarte na podstawie art. 888 KC. Zgodnie ze wskazanym przepisem, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. W wyniku wykonania umów darowizn, Spółki (ani Wnioskodawca) nie otrzymają żadnego świadczenia wzajemnego od Funduszu, w szczególności zapłaty, ani nie obejmą nowych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Na skutek dokonania przez Spółki darowizn Aktywów na rzecz Funduszu, wzrośnie wartość majątku Funduszu. W związku z tym, że wartość certyfikatów inwestycyjnych jest wyliczana, zgodnie z UFI, na podstawie wartości aktywów netto funduszu, w wyniku dokonanych darowizn wzrośnie również wartość certyfikatów inwestycyjnych, jakie w Funduszu posiadał będzie już Wnioskodawca. Art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa we wniosku w wyniku rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia procedury likwidacji
Fragment:
Głównym aktywem Spółki będą certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego („ FIZ ”) utworzonego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych („ Ustawa FI ”). W związku z tym można przyjąć, że podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne. W wykonaniu tej działalności Spółka może również nabywać i dokonywać sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Spółka nabędzie certyfikaty inwestycyjne w zamian za wniesiony do FIZ wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki kapitałowej („ Spółka Kapitałowa ”). Na moment wniesienia udziałów Spółki Kapitałowej oraz objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ, Spółka rozpozna przychód podatkowy odpowiadający wartości otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych. Na skutek przekształcenia, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki osobowej, któremu przysługiwał będzie tzw. ogół praw i obowiązków w tej spółce, o którym mowa w art. 10 KSH. Na dzień przekształcenia nie nastąpi zwiększenie majątku jakim dysponować będzie Spółka osobowa w porównaniu z majątkiem Spółki (majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki osobowej, w ramach przekształcenia nie zostaną natomiast wniesione nowe wkłady przez udziałowców czy osoby trzecie).
2016
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe związanych z odpłatnym zbyciem certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa we wniosku otrzymanych w wyniku rozwiązania (likwidacji) spółki jawnej
Fragment:
Głównym aktywem Spółki będą certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego („ FIZ ”) utworzonego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych („ Ustawa FI ”). W związku z tym można przyjąć, że podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne. W wykonaniu tej działalności Spółka może również nabywać i dokonywać sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Spółka nabędzie certyfikaty inwestycyjne w zamian za wniesiony do FIZ wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki kapitałowej („ Spółka Kapitałowa ”). Na moment wniesienia udziałów Spółki Kapitałowej oraz objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ, Spółka rozpozna przychód podatkowy odpowiadający wartości otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych. Na skutek przekształcenia, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki osobowej, któremu przysługiwał będzie tzw. ogół praw i obowiązków w tej spółce, o którym mowa w art. 10 KSH. Na dzień przekształcenia nie nastąpi zwiększenie majątku jakim dysponować będzie Spółka osobowa w porównaniu z majątkiem Spółki (majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki osobowej, w ramach przekształcenia nie zostaną natomiast wniesione nowe wkłady przez udziałowców czy osoby trzecie).
2016
3
sie

Istota:
1. Czy w przypadku rozwiązania Spółki Przekształconej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie podlegać odpłatne zbycie certyfikatów inwestycyjnych FIZ przez Wnioskodawcę?Przy czym czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że:a) Wnioskodawca przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych FIZ będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie przez Spółkę - niezaliczonych w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę, Spółkę Przekształconą (tj. przez wspólników Spółki Przekształconej przed przeniesieniem składnika majątku na Wnioskodawcę) lub przez Wnioskodawcę (po nabyciu certyfikatów inwestycyjnych FIZ wskutek rozwiązania Spółki Przekształconej)?b) wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych FIZ stanowiące koszt uzyskania przychodów powinny zostać ustalone w wysokości wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ z dnia ich nabycia przez Spółkę?2. Czy w przypadku sprzedaży lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych FIZ otrzymanych w wyniku rozwiązania Spółki Przekształconej po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki Przekształconej, sprzedaż ta nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
Fragment:
Na dzień przekształcenia Spółka posiadała m.in. certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego („ FIZ ”) utworzonego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych („ Ustawa FI ”). Po przekształceniu Spółka Przekształcona kontynuuje działalność w ramach której zarządza pakietem certyfikatów inwestycyjnych FIZ, w tym może dokonać ich zbycia bądź umorzenia. Głównym aktywem Spółki Przekształconej są certyfikaty inwestycyjne FIZ. Spółka nabyła certyfikaty inwestycyjne FIZ w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów polskich spółek kapitałowych. Na moment wniesienia udziałów spółek kapitałowych oraz objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ Spółka rozpoznała przychód podatkowy odpowiadający wartości otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych. Planowane jest rozwiązanie Spółki przekształconej bez przeprowadzenia likwidacji. Wskutek rozwiązania Spółki przekształconej, Wnioskodawca otrzyma certyfikaty inwestycyjne FIZ. W przyszłości Wnioskodawca może dokonywać odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych FIZ (w tym na rzecz FIZ w ramach ich wykupu przez FIZ w celu umorzenia), przy czym może to nastąpić bądź przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie Spółki jawnej, bądź po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie Spółki jawnej.
2016
2
sie

Istota:
Czy w związku z osiągnięciem przychodu w postaci wypłaty środków z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej (godziwej) wniesionych do FIZAN udziałów w Spółkach nabywanych, powiększonej o ewentualne inne wydatki bezpośrednio związane z nabyciem certyfikatów?
Fragment:
W zamian za przekazane udziały Wnioskodawca otrzymałby certyfikaty inwestycyjne funduszu - w statucie FIZAN przewidzianoby możliwość dokonania wpłat na certyfikaty inwestycyjne w formie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 128 UFI. W dalszej przyszłości może nastąpić wyjście Wnioskodawcy z ww. inwestycji w drodze odkupienia certyfikatów inwestycyjnych przez FIZAN celem umorzenia, lub umorzeniem w związku z likwidacją funduszu. W związku z wykupem lub umorzeniem certyfikatów Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z osiągnięciem przychodu w postaci wypłaty środków z tytułu wykupu lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej (godziwej) wniesionych do FIZAN udziałów w Spółkach nabywanych, powiększonej o ewentualne inne wydatki bezpośrednio związane z nabyciem certyfikatów... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów (...)
2016
21
lip

Istota:
1. Czy w związku z otrzymaniem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN Wnioskodawca osiągnie przychód w wysokości wyrażonej w pieniądzu wartości certyfikatów?2. Czy kosztem uzyskania przychodu osiągniętego z tytułu otrzymania certyfikatów inwestycyjnych FIZAN będzie dla Wnioskodawcy łączna wartość nominalna własnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych dotychczasowym wspólnikom Spółek nabywanych?
Fragment:
W zamian za przekazane udziały Wnioskodawca otrzymałby certyfikaty inwestycyjne funduszu - w statucie FIZAN będzie przewidziana możliwość dokonania wpłat na certyfikaty inwestycyjne w formie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 128 UFI. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z otrzymaniem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN Wnioskodawca osiągnie przychód w wysokości wyrażonej w pieniądzu wartości certyfikatów... Czy kosztem uzyskania przychodu osiągniętego z tytułu otrzymania certyfikatów inwestycyjnych FIZAN będzie dla Wnioskodawcy łączna wartość nominalna własnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych dotychczasowym wspólnikom Spółek nabywanych... Ad. 1. W ocenie Wnioskodawcy w związku z otrzymaniem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN Wnioskodawca osiągnie przychód w wysokości wyrażonej w pieniądzu wartości certyfikatów. W pierwszej kolejności Wnioskodawca pragnie wskazać, że przekazanie FIZAN udziałów Spółek nabywanych w zamian za certyfikaty inwestycyjne należy uznać za odpłatne zbycie tych udziałów. Zgodnie z art. 7 UFI, wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej (ust. 1).
2016
21
lip

Istota:
W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, bądź zbycia w celu umorzenia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych w zamian za udziały?
Fragment:
Do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne odpowiadającą wartości rynkowej (godziwej) udziałów w zamian za które objęto certyfikaty oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.). Nie ma bowiem wątpliwości, że w analizowanym przypadku w celu osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych konieczne jest poniesienie przez Wnioskodawcę kosztu w postaci pomniejszenia posiadanych aktywów uosabianych przez wartość rynkową (godziwą) udziałów, w zamian za które nastąpiło nabycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN oraz kosztów bezpośrednio warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych, na przykład opłat notarialnych i prowizji biura maklerskiego. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do F1ZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w spółce kapitałowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.
2016
20
lip

Istota:
W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, bądź zbycia w celu umorzenia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych w zamian za udziały?
Fragment:
Do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne odpowiadającą wartości rynkowej (godziwej) udziałów w zamian za które objęto certyfikaty oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.). Nie ma bowiem wątpliwości, że w analizowanym przypadku w celu osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych konieczne jest poniesienie przez Wnioskodawcę kosztu w postaci pomniejszenia posiadanych aktywów uosabianych przez wartość rynkową (godziwą) udziałów, w zamian za które nastąpiło nabycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN oraz kosztów bezpośrednio warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych, na przykład opłat notarialnych i prowizji biura maklerskiego. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do F1ZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w spółce kapitałowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.
2016
20
lip

Istota:
W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, bądź zbycia w celu umorzenia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych w zamian za udziały?
Fragment:
Do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne odpowiadającą wartości rynkowej (godziwej) udziałów w zamian za które objęto certyfikaty oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.). Nie ma bowiem wątpliwości, że w analizowanym przypadku w celu osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych konieczne jest poniesienie przez Wnioskodawcę kosztu w postaci pomniejszenia posiadanych aktywów uosabianych przez wartość rynkową (godziwą) udziałów, w zamian za które nastąpiło nabycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN oraz kosztów bezpośrednio warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych, na przykład opłat notarialnych i prowizji biura maklerskiego. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do F1ZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w spółce kapitałowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.
2016
20
lip

Istota:
W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, bądź zbycia w celu umorzenia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych w zamian za udziały?
Fragment:
Do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne odpowiadającą wartości rynkowej (godziwej) udziałów w zamian za które objęto certyfikaty oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.). Nie ma bowiem wątpliwości, że w analizowanym przypadku w celu osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych konieczne jest poniesienie przez Wnioskodawcę kosztu w postaci pomniejszenia posiadanych aktywów uosabianych przez wartość rynkową (godziwą) udziałów, w zamian za które nastąpiło nabycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN oraz kosztów bezpośrednio warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych, na przykład opłat notarialnych i prowizji biura maklerskiego. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do F1ZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w spółce kapitałowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.
2016
20
lip

Istota:
W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia, bądź zbycia w celu umorzenia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych w zamian za udziały?
Fragment:
Do typowych kosztów warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych zaliczyć należy zapłaconą cenę za certyfikaty inwestycyjne odpowiadającą wartości rynkowej (godziwej) udziałów w zamian za które objęto certyfikaty oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.). Nie ma bowiem wątpliwości, że w analizowanym przypadku w celu osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych konieczne jest poniesienie przez Wnioskodawcę kosztu w postaci pomniejszenia posiadanych aktywów uosabianych przez wartość rynkową (godziwą) udziałów, w zamian za które nastąpiło nabycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN oraz kosztów bezpośrednio warunkujących nabycie certyfikatów inwestycyjnych, na przykład opłat notarialnych i prowizji biura maklerskiego. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, nabytych poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę do F1ZAN udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w spółce kapitałowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) udziałów wniesionych przez Wnioskodawcę do FIZAN w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, z dnia ich wniesienia do FIZAN, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów.
2016
20
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.