Certyfikat inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Certyfikat inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/wykupienia w celu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy (w zakresie pytania pierwszego i drugiego), kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy na moment zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub otrzymania wynagrodzenia za ich umorzenie w związku z ich wykupem przez Emitenta, które Wnioskodawca opłacił Udziałami i środkami pieniężnymi, będą wydatki na nabycie certyfikatów, które należy przyjąć w wysokości wartości certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich objęcia (nabycia), czyli jest to iloczyn ilości certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ceny emisyjnej każdego certyfikatu. Odrębnym zdarzeniem od odpłatnego zbycia Udziałów w Spółkach kapitałowych jest zbycie certyfikatów inwestycyjnych bądź otrzymanie wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z ich wykupem przez Emitenta.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej oraz sposobu opodatkowania przychodu Wnioskodawcy otrzymanego w związku z uczestnictwem w funduszu
Fragment:
W analizowanym zdarzeniu przyszłym, utworzony Fundusz będzie mógł dokonywać wypłat na rzecz Wnioskodawcy w formie wypłaty: dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w zw. z art. 21 uofi), przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 uofi), wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (art. 139 uofi), likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 249 uofi). W ocenie Wnioskodawcy, wszelkie przewidziane statutem Funduszu formy dystrybucji środków Funduszu na rzecz Spółki, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (formy opisane powyżej w punktach a, b oraz d), powinny zostać zakwalifikowane jako przychody Wnioskodawcy o charakterze ogólnym zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4a updop. Art. 12 updop wskazuje na przykładowe kategorie przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie wyczerpując tym samym ich zakresu. Fakt, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wskazana w punkcie c) powyżej, a opierająca się na wykupie certyfikatów inwestycyjnych) nie znajduje się wprost w przykładowo wymienionym w tym przepisie katalogu, nie przesądza w żadnym wypadku o braku możliwości objęcia tego źródła przychodu dyspozycją zawartą w analizowanym artykule. Co więcej, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż certyfikatów inwestycyjnych nie należy utożsamiać ani z udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych, gdyż reprezentują one prawa majątkowe o odmiennym charakterze.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie obowi1zków p3atnika zwi1zanych z przeliczaniem przychodów i kosztów na z3ote polskie, w zwi1zku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych
Fragment:
Statut Funduszu przewiduje bowiem przypadki, w których mo?e dojoa do nieprzydzielenia certyfikatów inwestycyjnych, czego konsekwencj1 jest zwrot inwestorom dokonanych wp3at na poczet certyfikatów inwestycyjnych. Nieprzydzielenie certyfikatów inwestycyjnych mo?e bya spowodowane np. niedojociem do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych w przypadku niez3o?enia w czasie trwania subskrypcji wa?nych zapisów na minimaln1 liczbe oferowanych certyfikatów inwestycyjnych danej emisji lub zebrania wp3at do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych w wysokooci mniejszej ni? minimalna okreolona statutem. W odniesieniu do wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, trzeba wskazaa, ?e wykup ten nast1pi wg nastepuj1cych zasad: Fundusz dokonuje wykupu certyfikatów inwestycyjnych na ?1danie uczestnika; wykup certyfikatów inwestycyjnych mo?e nastepowaa, m.in. od uczestników bed1cych osobami fizycznymi, którzy: nabyli certyfikaty inwestycyjne, wskutek wniesienia wp3at do Funduszu w zwi1zku z emisj1 certyfikatów inwestycyjnych; gdzie jak wskazano powy?ej, prawa z certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamknietego, które nie maj1 formy dokumentu, powstaj1 z chwil1 dokonania wpisu w ewidencji uczestników funduszu i przys3uguj1 osobie w niej wskazanej jako posiadacz certyfikatu inwestycyjnego (art. 123 ust. 2 ustawy o Fi); nabyli certyfikaty (...)
2017
26
sty

Istota:
Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Inwestorów Luksemburskich w związku z wykupywaniem od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu?
Fragment:
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Uwagi wstępne Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, wyłącznym przedmiotem działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest lokowanie zebranych środków w określone w ustawie o FI papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe. Na podstawie art. 139 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty, certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa. Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy o CIT, osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, obowiązane są do poboru i odprowadzenia podatku u źródła na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W świetle powyższego, gdyby wypłaty związane z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych stanowiły dochody z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Fundusz byłby - jako płatnik-zobowiązany do poboru podatku u źródła z tytułu tych wypłat.
2016
17
gru

Istota:
Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestorów Luksemburskich bez wykupywania od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu?
Fragment:
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter certyfikatów inwestycyjnych. Mianowicie, zgodnie z polskim prawem, certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie od uczestników funduszu w określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Certyfikaty inwestycyjne nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Natomiast, reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników przewidziane ustawą o FI oraz statutem danego funduszu mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów, co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika fundusz inwestycyjny jest bowiem formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej.
2016
17
gru

Istota:
Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
Fragment:
Czy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały, która to odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta? Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy (Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą, w momencie nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za udziały w spółce kapitałowej dochodzi do odpłatnego zbycia tych udziałów.
2016
15
gru

Istota:
Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia Certyfikatów inwestycyjnych tj. zastosowania art.12 ust.1 w zw. z art.14 oraz art.15 ust.1 w zw. z art.16 ust.1 pkt 8 updop.
Fragment:
Czy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały, która to odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta? Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy (Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą, w momencie nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym w zamian za udziały w spółce kapitałowej dochodzi do odpłatnego zbycia tych udziałów.
2016
15
gru

Istota:
1. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zyski ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 13 ust. 5 UPO Polska-Luksemburg, i jako takie, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce?2. Czy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty CIT w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz?
Fragment:
Inwestor nie będzie zobowiązany do zapłaty CIT w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1 Klasyfikacja wynagrodzenia otrzymywanego przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz jako zysków ze sprzedaży majątku niepodlegających opodatkowaniu w Polsce Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego (a w przypadkach określonych w ustawie o FI, również niepublicznego) proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Zebrane środki mogą być inwestowane w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe określone w ustawie o FI. Na podstawie art. 139 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu. Z chwilą wykupienia, certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.
2016
8
gru

Istota:
Przychód z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za udziały.
Fragment:
Innymi słowy, Wnioskodawca wniósł Udziały do Emitenta w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Emitenta. Wartość Udziałów została wyceniona według metody przyjętej przez Emitenta dla wyceny aktywów. Wartość ta była niższa niż iloczyn ilości certyfikatów inwestycyjnych i ich ceny emisyjnej, tj. niższa niż kwota do jakiej zapłaty był zobowiązany Wnioskodawca aby nabyć certyfikaty. Stąd też, pozostała kwota została opłacona przez Wnioskodawcę poprzez wpłatę środków pieniężnych na rzecz Funduszu. Po opłaceniu całości ceny za certyfikaty inwestycyjne w powyższy sposób, doszło do objęcia (nabycia) certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę, tj. Emitent dokonał przydziału certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Spółki. Nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę, w ilości na którą nastąpi zapis, byłoby niemożliwe w przypadku nieopłacenia przez Spółkę całości ceny emisyjnej. Tym samym Spółka poniosła wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych Emitenta w postaci przeniesienia własności Udziałów na rzecz Emitenta oraz środków pieniężnych. Łączna wartość tych wydatków odpowiadała wartości równej iloczynowi ilości nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabył Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej.
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa we wniosku otrzymanych w wyniku rozwiązania (likwidacji) spółki jawnej
Fragment:
Głównym aktywem Spółki będą certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego („ FIZ ”) utworzonego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych („ Ustawa FI ”). W związku z tym można przyjąć, że podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki będzie inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne. W wykonaniu tej działalności Spółka może również nabywać i dokonywać sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Spółka nabędzie certyfikaty inwestycyjne w zamian za wniesiony do FIZ wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki kapitałowej („ Spółka Kapitałowa ”). Na moment wniesienia udziałów Spółki Kapitałowej oraz objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ, Spółka rozpozna przychód podatkowy odpowiadający wartości otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych. Na skutek przekształcenia, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki osobowej, któremu przysługiwał będzie tzw. ogół praw i obowiązków w tej spółce, o którym mowa w art. 10 KSH. Na dzień przekształcenia nie nastąpi zwiększenie majątku jakim dysponować będzie Spółka osobowa w porównaniu z majątkiem Spółki (majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki osobowej, w ramach przekształcenia nie zostaną natomiast wniesione nowe wkłady przez udziałowców czy osoby trzecie).
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.