Certyfikat inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
lis

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy oraz FIZAN za podmioty niepowiązane

Fragment:

(...) certyfikatów inwestycyjnych uczestnikowi, który nie opłacił całej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych w przypadku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B i następnych, o ile uchwała zgromadzenia inwestorów w przedmiocie emisji certyfikatów inwestycyjnych danej serii przewiduje taką możliwość; emisję certyfikatów inwestycyjnych, w przypadku której cena emisyjna będzie niższa niż wartość aktywów netto FIZAN przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne kolejnej emisji; przejęcie zarządzania FIZAN przez inne towarzystwo; przejęcie zarządzania FIZAN i prowadzenie jego spraw przez zarządzającego z UE (przez co rozumie się osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi); wykupu certyfikatów inwestycyjnych; zmianę statutu, o ile konieczność dokonania takiej zmiany nie wynika z przepisów prawa, z tym że zgody wymaga każda zmiana statutu, która spowoduje ograniczenie uprawnień uczestników FIZAN lub nałożenie na uczestników Funduszu zobowiązań; rozwiązanie FIZAN, z zastrzeżeniem postanowień statutu i przepisów prawa.

2018
29
lis

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy oraz FIZAN za podmioty niepowiązane

Fragment:

(...) certyfikatów inwestycyjnych uczestnikowi, który nie opłacił całej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych w przypadku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B i następnych, o ile uchwała zgromadzenia inwestorów w przedmiocie emisji certyfikatów inwestycyjnych danej serii przewiduje taką możliwość; emisję certyfikatów inwestycyjnych, w przypadku której cena emisyjna będzie niższa niż wartość aktywów netto FIZAN przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne kolejnej emisji; przejęcie zarządzania FIZAN przez inne towarzystwo; przejęcie zarządzania FIZAN i prowadzenie jego spraw przez zarządzającego z UE (przez co rozumie się osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi); wykupu certyfikatów inwestycyjnych; zmianę statutu, o ile konieczność dokonania takiej zmiany nie wynika z przepisów prawa, z tym że zgody wymaga każda zmiana statutu, która spowoduje ograniczenie uprawnień uczestników FIZAN lub nałożenie na uczestników Funduszu zobowiązań; rozwiązanie FIZAN, z zastrzeżeniem postanowień statutu i przepisów prawa.

2018
28
paź

Istota:

1. Czy Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 Ustawy o CIT?2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e Ustawy o CIT?

Fragment:

Zmienne Składniki Wynagrodzenia będą wypłacane według następujących zasad: co najmniej 50% Zmiennych Składników Wynagrodzenia zostanie wypłacone w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych i wskazanych przez Spółkę w postaci certyfikatów inwestycyjnych („ Certyfikaty Inwestycyjne ”) w ten sposób, że cenę ich nabycia opłaci Spółka, a Osoba Objęta Regulaminem nabędzie Certyfikaty Inwestycyjne („ Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych ”). Certyfikaty Inwestycyjne podlegają okresowi wstrzymania, przez który rozumieć należy okres, w którym nie można zbyć oraz przedstawić do odkupu lub wykupu Zmiennych Składników Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych, pozostała wartość Zmiennych Składników Wynagrodzenia, o ile 100 % wartości Zmiennych Składników Wynagrodzenia nie zostanie wypłacona w formie Certyfikatów Inwestycyjnych, zostanie wypłacona w środkach pieniężnych w polskich złotych (PLN). W odniesieniu do Zmiennych Składników Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych, Spółka pokrywa, w imieniu Osoby Objętej Regulaminem, cenę nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych („ Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych ”). Spółka nie nabywa zatem Certyfikatów Inwestycyjnych, a jedynie ponosi koszt ich nabycia przez Osoby Objęte Regulaminem. Po zakończeniu okresu wstrzymania, Certyfikaty Inwestycyjne będą mogły zostać zbyte do Funduszu, który je wyemitował w celu umorzenia.

2018
21
wrz

Istota:

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne, należy wskazać, że przychód ze zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych na rzecz funduszu w celu ich umorzenia, podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowaną 19% stawką podatku dochodowego przewidzianą w art. 30a ust. 1 ww. ustawy, jako przychód z kapitałów pieniężnych o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek płatnika w tym przypadku nie będzie ciążył na Wnioskodawcy, lecz na Funduszu dokonującym odkupu Certyfikatów Inwestycyjnych w celu ich umorzenia.

Fragment:

W odniesieniu do Zmiennych Składników Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych, Spółka opłaci na rzecz Osoby Objętej Regulaminem cenę ich nabycia. Spółka nie będzie nabywać zatem Certyfikatów Inwestycyjnych, a jedynie ponosić koszt ich nabycia przez Osoby Objęte Regulaminem. Po zakończeniu okresu wstrzymania, Certyfikaty Inwestycyjne będą mogły być zbyte do funduszu, który je wyemitował w celu umorzenia. W przypadku, gdy ze względu na cenę emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych nie będzie możliwe wypłacenie Osobie Objętej Regulaminem Zmiennych Składników Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach zgodnie z wartością procentową wskazaną powyżej, Spółka wypłaci Osobie Objętej Regulaminem Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych w liczbie przekraczającej tę wartość, która jest jednocześnie do niej najbardziej zbliżona. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Certyfikaty Inwestycyjne będą przyznawane na podstawie Polityki, do wdrożenia której Spółka jest zobowiązana na mocy prawa, tj. Ustawy oraz Rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Certyfikaty Inwestycyjne stanowią papier wartościowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.

2018
22
sie

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu uzyskania przychodu po stronie Osób Objętych Regulaminem z tytułu Zmiennych Składników Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych.

Fragment:

W odniesieniu do Zmiennych Składników Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych, Spółka opłaci na rzecz Osoby Objętej Regulaminem cenę ich nabycia. Spółka nie będzie nabywać zatem Certyfikatów Inwestycyjnych, a jedynie ponosić koszt ich nabycia przez Osoby Objęte Regulaminem. Po zakończeniu okresu wstrzymania, Certyfikaty Inwestycyjne będą mogły być zbyte do funduszu, który je wyemitował w celu umorzenia. W przypadku, gdy ze względu na cenę emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych nie będzie możliwe wypłacenie Osobie Objętej Regulaminem Zmiennych Składników Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach zgodnie z wartością procentową wskazaną powyżej, Spółka wypłaci Osobie Objętej Regulaminem Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych w liczbie przekraczającej tę wartość, która jest jednocześnie do niej najbardziej zbliżona. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Certyfikaty Inwestycyjne będą przyznawane na podstawie Polityki, do wdrożenia której Spółka jest zobowiązana na mocy prawa, tj. Ustawy oraz Rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Certyfikaty Inwestycyjne stanowią papier wartościowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.

2018
16
sie

Istota:

1)możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wydatków na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych,2)określenie momentu poniesienia kosztów z tytułu Wydatków na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych w momencie ich poniesienia.

Fragment:

Zasady otrzymywania Zmiennych Składników Wynagrodzenia Zmienne Składniki Wynagrodzenia będą wypłacane według następujących zasad: co najmniej 50% Zmiennych Składników Wynagrodzenia zostanie wypłacone w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych i wskazanych przez Spółkę w postaci certyfikatów inwestycyjnych („ Certyfikaty Inwestycyjne ”) w ten sposób, że cenę ich nabycia opłaci Spółka, a Osoba Objęta Regulaminem nabędzie Certyfikaty Inwestycyjne („ Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych ”). Certyfikaty Inwestycyjne podlegają okresowi wstrzymania, przez który rozumieć należy okres, w którym nie można zbyć oraz przedstawić do odkupu lub wykupu Zmiennych Składników Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych, pozostała wartość Zmiennych Składników Wynagrodzenia, o ile 100 % wartości Zmiennych Składników Wynagrodzenia nie zostanie wypłacona w formie Certyfikatów Inwestycyjnych, zostanie wypłacona w środkach pieniężnych w polskich złotych (PLN). W odniesieniu do Zmiennych Składników Wynagrodzenia Płatnych w Certyfikatach Inwestycyjnych, Spółka pokrywa, w imieniu Osoby Objętej Regulaminem, cenę nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych („ Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych ”). Spółka nie nabywa zatem Certyfikatów Inwestycyjnych, a jedynie ponosi koszt ich nabycia przez Osoby Objęte Regulaminem. Po zakończeniu okresu wstrzymania, Certyfikaty Inwestycyjne będą mogły zostać zbyte do Funduszu, który je wyemitował w celu umorzenia.

2018
16
lip

Istota:

Skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych zamkniętego funduszu inwestycyjnego za wkład pieniężny po wartości wynikającej z warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych po cenie emisyjnej niższej od wartości aktywów netto funduszu przypadających na obejmowane certyfikaty

Fragment:

Jak już zostało to wskazane wyżej, samo objęcie certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi zdarzenia kreującego skutki podatkowe. Jednocześnie zaś Wnioskodawca, w związku z transakcją objęcia certyfikatów inwestycyjnych nie otrzyma żadnego innego świadczenia. W szczególności, za takie świadczenie nie może zostać uznane samo ustalenie przez Zgromadzenie Inwestorów ceny emisyjnej, za jaką certyfikaty inwestycyjne miałyby zostać przez Wnioskodawcę objęte na poziomie niższym od przypadającej na certyfikat inwestycyjny wartości aktywów netto funduszu (tzw. WANCI). Samej decyzji Zgromadzenia Inwestorów o przyznaniu certyfikatów inwestycyjnych po cenie emisyjnej niższej od wartości aktywów netto funduszu przypadających na obejmowane certyfikaty inwestycyjne nie sposób utożsamiać z jakimkolwiek świadczeniem na rzecz Wnioskodawcy, stąd nie można mówić o otrzymaniu przez Wnioskodawcę w momencie objęcia certyfikatów inwestycyjnych FIZ jakiegokolwiek świadczenia, skutkującego powstaniem przychodu w chwili objęcia certyfikatów inwestycyjnych. Wnioskodawca wskazuje, że objęcie przez niego certyfikatów inwestycyjnych FIZ nie będzie wiązać się, w momencie objęcia certyfikatów inwestycyjnych, z otrzymaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, rozumianego jako zwiększenie jego majątku lub zmniejszenie jego zobowiązań.

2018
30
maj

Istota:

Skutków podatkowych wniesienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego na poczet zapisu na certyfikaty inwestycyjne odrębnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Fragment:

FIZ poprzez wniesienie przez Wnioskodawczynię Certyfikatów Inwestycyjnych A Fund FIZ sub A Fund W. serii M oraz serii H, nastąpiła zamiana certyfikatów inwestycyjnych jednego subfunduszu na certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, a tym samym nastąpiło umorzenie certyfikatów inwestycyjnych A Fund FIZ sub A Fund W. serii M oraz serii H subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w związku z zamianą tych certyfikatów inwestycyjnych w ramach tego samego funduszu? Czy w związku z wniesieniem przez Wnioskodawczynię Certyfikatów Inwestycyjnych A Fund FIZ sub A Fund W. serii M oraz serii H, nabytych w 2011 r., na poczet wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Fund P. FIZ, nastąpiło unicestwienie wniesionych przez Wnioskodawczynię Certyfikatów Inwestycyjnych A Fund FIZ sub Fund W. serii M oraz serii H? Przeformułowanie pytania podatkowego tak aby z jego treści bezpośrednio wynikało o skutki podatkowe jakiej transakcji Wnioskodawczyni pyta. Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawczyni odnośnie ponownie sformułowanego pytania podatkowego. Wnioskodawczyni pismem z dnia 2 maja 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) m.in. doprecyzowała, że w przypadku Wnioskodawczyni nie nastąpiła zamiana certyfikatów inwestycyjnych jednego subfunduszu na certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu w ramach jednego funduszu inwestycyjnego.

2018
16
kwi

Istota:

Skutków podatkowych przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji certyfikatów

Fragment:

Czy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały, która to odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta? Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy Stanowisko dot. pytania 1 Przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta. Stanowisko dot. pytania 2 i 3 Kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy na moment zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub otrzymania wynagrodzenia za ich umorzenie w związku z ich wykupem przez Emitenta, które Wnioskodawca opłacił Udziałami i środkami pieniężnymi, będą wydatki na nabycie certyfikatów, które należy przyjąć w wysokości wartości certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich objęcia (nabycia), czyli jest to iloczyn ilości certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ceny emisyjnej każdego certyfikatu.

2018
16
kwi

Istota:

Skutków podatkowych przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji certyfikatów

Fragment:

Czy przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały, która to odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta? Czy wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych od Emitenta, poniesione przez Wnioskodawcę, będą kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich lub odpłatnego zbycia (wykupu) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Emitenta w celu ich umorzenia? Czy na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych należy przyjąć w wysokości równej wartości nabytych certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich nabycia, czyli wartości równej iloczynowi nabytych certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ich ceny emisyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy Stanowisko dot. pytania 1 Przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta w ramach opłacenia emisji, będzie stanowiło odpłatne zbycie Udziałów i skutkowało przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy w wysokości ceny za Udziały. Cena ta będzie odpowiadała cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych opłaconych poprzez przeniesienie Udziałów na rzecz Emitenta. Stanowisko dot. pytania 2 i 3 Kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy na moment zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub otrzymania wynagrodzenia za ich umorzenie w związku z ich wykupem przez Emitenta, które Wnioskodawca opłacił Udziałami i środkami pieniężnymi, będą wydatki na nabycie certyfikatów, które należy przyjąć w wysokości wartości certyfikatów inwestycyjnych z dnia ich objęcia (nabycia), czyli jest to iloczyn ilości certyfikatów inwestycyjnych, które nabędzie Wnioskodawca oraz ceny emisyjnej każdego certyfikatu.