Certyfikat depozytowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikat depozytowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
11
lip

Istota:

Zbycie certyfikatów depozytowych w sytuacji, gdy wydatki na ich nabycie poniesione były w walucie obcej (USD) a przychody również wypłacone w walucie obcej (USD).

Fragment:

Bez znaczenia pozostaje natomiast okoliczność, że ilość nabytych certyfikatów depozytowych (w USD) równa się ilości zbytych certyfikatów depozytowych (w USD) i że środki ponownie znajdują się na koncie Wnioskodawcy. Ze wskazanych powyżej przepisów w sposób nie budzący wątpliwości wynika bowiem sposób obliczenia ewentualnego dochodu powstałego z tytułu zbycia certyfikatów depozytowych. Oznacza to, że na podstawie porównania ilości certyfikatów depozytowych nabytych i zbytych (w USD) nie można twierdzić jakoby transakcja nie przyniosła Wnioskodawcy dochodu. Podsumowując, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia certyfikatów depozytowych stanowi różnica między przychodem uzyskanym w walucie obcej, przeliczonym na złote według kursu z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik a kosztami poniesionymi w walucie obcej przeliczonymi na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, czyli dzień nabycia przez podatnika certyfikatów depozytowych. Ustalony w ww. sposób dochód, stanowi dochód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym.