1473/WV/443/150/102/2005/JZ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka stoi na stanowisku, iż czynności związane z certyfikacją monterów nie zalicza się do usług edukacyjnych, w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

1473/WV/443/150/102/2005/JZ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. certyfikacja
  3. klasyfikacja statystyczna
  4. usługi edukacyjne
  5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz .U. z 2005 Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2005r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr.54, poz.535 z późn. zm). Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:

Spółka jest producentem muf elektrycznie zgrzewanych - XXX, służących do izolowania złączy preizolowanych rurociągów ciepłowniczych. Jest to najbardziej newralgiczny punkt w sieci ciepłowniczej, gdyż niepoprawne wykonanie izolacji może spowodować zawilgocenie izolacji rurociągu, znajdującego się pod ziemią, co powoduje utratę właściwości izolacyjnych i duże straty ciepła. Dlatego też montażu XXX, można dokonywać jedynie za pomocą specjalistycznego automatu zgrzewalniczego AAA, sprzedawanego wraz z sprzętem, przez Spółkę firmom wykonawczym. Spółka przy sprzedaży muf, zastrzega, iż montażu mogą dokonywać jedynie monterzy, posiadający certyfikat producenta (Spółki). Certyfikaty są imienne, wydawane jedynie tym pracownikom firm wykonawczych, którzy zapewniają prawidłowe wykonanie montażu mufy na rurociągu. Pracownicy wskazani przez firmy wykonawcze, ubiegający się o certyfikaty, przechodzą w zakładzie Spółki kilkudniowy instruktaż praktyczny i teoretyczny, w zakresie obsługi automatu zgrzewalniczego AAA oraz zasad montażu muf XXX. Ich umiejętności sprawdzane są przez uprawnionego pracownika Spółki i na podstawie jego oceny przyznawane są certyfikaty w formie książeczek książeczek monterskich oraz identyfikujące numery, umożliwiające logowanie się do automatu AAA, który rejestruje proces zgrzewania. Certyfikat musi być odnowiony w ciągu roku, wykonanie mufy przez danego montera jest poddawane ponownej ocenie przez upoważnionego pracownika Spółki co odnotowywane jest w książeczce montera. W trakcie procesu certyfikacji Spółka ponosi koszty z tym związane, które zależne są od liczy monterów, ubiegających się o certyfikat, największą bowiem pozycję w kosztach stanowią materiały zużyte dla celów zdobywania praktycznej umiejętności obsługi AAA i montażu mufy. Integralną częścią umowy sprzedaży automatu zgrzewalniczego AAA, zawieraną pomiędzy Spółką a firmą wykonawczą, jest pokrycie przez kupującego kosztów certyfikacji pracowników tej firmy, oraz zobowiązanie firmy wykonawczej, iż montażu będą wykonywać jedynie monterzy legitymujący się aktualnym certyfikatem.
Pytanie Wnioskodawcy:
Czy opisana czynność certyfikowania pracowników firm wykonawczych, związanych z konkretnym produktem Spółki, jest czynnością z mocy ustawy zwolnioną z podatku VAT, jako mieszczącą się w zakresie usług edukacyjnych, wymienionych w zał. nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r, czy też nie ma ona cech edukacyjnych i mimo szkoleniowego charakteru, powinna być zakwalifikowana do usług pozostałych i obciążona 22% podatkiem VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

Spółka stoi na stanowisku, iż czynności związane z certyfikacją monterów nie zalicza się do usług edukacyjnych, w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji nr 7 tego załącznika zostały wymienione usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80), przy czym symbol ex należy interpretować, iż dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Powyższy zapis świadczy zatem, iż przedmiotowe zwolnienie określone normą art. 43 ust. l ustawy o VAT dotyczy tylko i wyłącznie usług w zakresie edukacji. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. nie precyzuje odrębnie pojęcia usług w zakresie edukacji, lecz poprzez zapis przepisu art. 8 odsyła do identyfikacji zawartej w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 8 ustawy o VAT: - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. l pkt. l ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane przy pomocy tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych (art.8 ust.3 ustawy).

W ramach sekcji M nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Usług grupowane są usługi w zakresie edukacji PKWiU 80usługi szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego 80.1;usługi szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 80.2;usługi szkolnictwa wyższego 80.3; usługi kształcenia ustawicznego dla dorosłych i pozostałych form kształcenia 80.4.Świadczone przez Spółkę usługi szkolenia zgodnie z przytoczoną nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie wchodzą w skład usług edukacyjnych.
Mając powyższe na uwadze Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje, iż usługi instruktażu praktycznego i teoretycznego, w zakresie obsługi automatu zgrzewalniczego AAA oraz zasad montażu muf XXX nie mają cech edukacyjnych i mimo szkoleniowego charakteru, powinny być zakwalifikowane do usług pozostałych i obciążone 22% podatkiem VAT.
Ponadto informuję, iż w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU podatnik może zwrócić się wskazanie zakwalifikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 90 -176 Łódź.

Pouczenie
1.Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
2.Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu zmiany lub uchylenia.
3.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wniesione, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7-iu dni, licząc od daty jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).
4.Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt l lit. a ustawy z dnia 09 września 2000r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późniejszymi zmianami) zażalenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 5zł oraz 50 groszy od załącznika do odwołania uiszczonej w formie naklejenia znaków opłaty skarbowej na zażaleniu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.