Certyfikacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
cze

Istota:

W zakresie zastosowania stawki (zwolnienia) dla usługi organizacji szkolenia dotyczącego certyfikacji ISO jak również opodatkowania nabytych usług oraz prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego

Fragment:

Firma E. przedstawiła ofertę (oferta na organizację specjalistycznego szkolenia w zakresie budowania kompetencji zespołu w zakresie certyfikacji ISO 20000 dla 50 pracowników P. i K.) na zorganizowanie szkolenia wymienionego w zapytaniu. O. zaakceptowała ofertę firmy E. i zamówiła usługę organizacji szkolenia specjalistycznego z zakresu budowania kompetencji zespołu w zakresie certyfikacji ISO 20000. Dodatkowo strony zgodziły się na zapewnienie przez wykonawcę materiałów szkoleniowych. W ramach organizacji tego szkolenia firma E. dokonała następujących czynności: znalezienie i wybór miejsca szkolenia (hotel), dokonanie rezerwacji: sali konferencyjnej z wyposażeniem, noclegu dla grupy, zamówienie usługi gastronomicznej, organizacja transportu grupy do i z miejsca, w którym odbywało się szkolenie, znalezienie i wybór firmy szkoleniowej, która przeprowadza szkolenia z zakresu budowania kompetencji zespołu w zakresie certyfikacji ISO 20000 zamówienie szkolenia w wybranej firmie szkoleniowej, przygotowanie graficzne i druk certyfikatów, koordynacja przeprowadzenia szkolenia na miejscu przez pracownika firmy E.. dokonanie rozliczenia szkolenia. Za wszystkie zamówione usługi firma E. otrzymała od podwykonawców faktury VAT z odpowiednią stawką VAT. Po realizacji usługi firma E. wystawiła na firmę O. fakturę tytułem „ Organizacja szkolenia specjalistycznego w dniach 5-6 listopad 2015 ” ze stawką VAT 23 % na kwotę 90 036,00 złotych brutto (VAT 16 836,00 zł).

2011
1
maj

Istota:

Czy od płatności dokonywanych na rzecz kontrahentów zagranicznych należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy.

Fragment:

Czy od płatności dokonywanych na rzecz kontrahentów zagranicznych należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy.Zdaniem wnioskodawcy usługi świadczone na rzecz Spółki przez kontrahentów zagranicznych nie mają charakteru usług wymienionych w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
mar

Istota:

Spółka stoi na stanowisku, iż czynności związane z certyfikacją monterów nie zalicza się do usług edukacyjnych, w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Fragment:

Integralną częścią umowy sprzedaży automatu zgrzewalniczego AAA, zawieraną pomiędzy Spółką a firmą wykonawczą, jest pokrycie przez kupującego kosztów certyfikacji pracowników tej firmy, oraz zobowiązanie firmy wykonawczej, iż montażu będą wykonywać jedynie monterzy legitymujący się aktualnym certyfikatem. Pytanie Wnioskodawcy: Czy opisana czynność certyfikowania pracowników firm wykonawczych, związanych z konkretnym produktem Spółki, jest czynnością z mocy ustawy zwolnioną z podatku VAT, jako mieszczącą się w zakresie usług edukacyjnych, wymienionych w zał. nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r, czy też nie ma ona cech edukacyjnych i mimo szkoleniowego charakteru, powinna być zakwalifikowana do usług pozostałych i obciążona 22% podatkiem VAT? Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego: Spółka stoi na stanowisku, iż czynności związane z certyfikacją monterów nie zalicza się do usług edukacyjnych, w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.