Certyfikacja | Interpretacje podatkowe

Certyfikacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to certyfikacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania stawki (zwolnienia) dla usługi organizacji szkolenia dotyczącego certyfikacji ISO jak również opodatkowania nabytych usług oraz prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego
Fragment:
Firma E. przedstawiła ofertę (oferta na organizację specjalistycznego szkolenia w zakresie budowania kompetencji zespołu w zakresie certyfikacji ISO 20000 dla 50 pracowników P. i K.) na zorganizowanie szkolenia wymienionego w zapytaniu. O. zaakceptowała ofertę firmy E. i zamówiła usługę organizacji szkolenia specjalistycznego z zakresu budowania kompetencji zespołu w zakresie certyfikacji ISO 20000. Dodatkowo strony zgodziły się na zapewnienie przez wykonawcę materiałów szkoleniowych. W ramach organizacji tego szkolenia firma E. dokonała następujących czynności: znalezienie i wybór miejsca szkolenia (hotel), dokonanie rezerwacji: sali konferencyjnej z wyposażeniem, noclegu dla grupy, zamówienie usługi gastronomicznej, organizacja transportu grupy do i z miejsca, w którym odbywało się szkolenie, znalezienie i wybór firmy szkoleniowej, która przeprowadza szkolenia z zakresu budowania kompetencji zespołu w zakresie certyfikacji ISO 20000 zamówienie szkolenia w wybranej firmie szkoleniowej, przygotowanie graficzne i druk certyfikatów, koordynacja przeprowadzenia szkolenia na miejscu przez pracownika firmy E.. dokonanie rozliczenia szkolenia. Za wszystkie zamówione usługi firma E. otrzymała od podwykonawców faktury VAT z odpowiednią stawką VAT. Po realizacji usługi firma E. wystawiła na firmę O. fakturę tytułem „ Organizacja szkolenia specjalistycznego w dniach 5-6 listopad 2015 ” ze stawką VAT 23 % na kwotę 90 036,00 złotych brutto (VAT 16 836,00 zł).
2017
28
cze

Istota:
Czy od płatności dokonywanych na rzecz kontrahentów zagranicznych należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy.
Fragment:
Czy od płatności dokonywanych na rzecz kontrahentów zagranicznych należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy.Zdaniem wnioskodawcy usługi świadczone na rzecz Spółki przez kontrahentów zagranicznych nie mają charakteru usług wymienionych w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
maj

Istota:
Spółka stoi na stanowisku, iż czynności związane z certyfikacją monterów nie zalicza się do usług edukacyjnych, w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Fragment:
Integralną częścią umowy sprzedaży automatu zgrzewalniczego AAA, zawieraną pomiędzy Spółką a firmą wykonawczą, jest pokrycie przez kupującego kosztów certyfikacji pracowników tej firmy, oraz zobowiązanie firmy wykonawczej, iż montażu będą wykonywać jedynie monterzy legitymujący się aktualnym certyfikatem. Pytanie Wnioskodawcy: Czy opisana czynność certyfikowania pracowników firm wykonawczych, związanych z konkretnym produktem Spółki, jest czynnością z mocy ustawy zwolnioną z podatku VAT, jako mieszczącą się w zakresie usług edukacyjnych, wymienionych w zał. nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r, czy też nie ma ona cech edukacyjnych i mimo szkoleniowego charakteru, powinna być zakwalifikowana do usług pozostałych i obciążona 22% podatkiem VAT? Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego: Spółka stoi na stanowisku, iż czynności związane z certyfikacją monterów nie zalicza się do usług edukacyjnych, w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Certyfikacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.