IPPB6/4510-170/15-2/AZ | Interpretacja indywidualna

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do sprzedaży biletów lotniczych
IPPB6/4510-170/15-2/AZinterpretacja indywidualna
 1. Hong Kong
 2. ceny transferowe
 3. dokumentacja
 4. oddział
 5. transakcja
 6. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do sprzedaży biletów lotniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do sprzedaży biletów lotniczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zagraniczną osobą prawną (działającą w formie public company limited by shares), zarejestrowaną w zagranicznym rejestrze przedsiębiorców, posiadającą siedzibę w Hong Kongu (dalej: „Wnioskodawca” lub „Centrala”). Wnioskodawca posiada szereg oddziałów zlokalizowanych w krajach europejskich.

Wnioskodawca utworzył w Polsce oddział na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 584), dalej: „Oddział”.

Profil działalności Oddziału będzie oparty o świadczenie usług call center. Usługi i czynności wykonywane przez Oddział będą świadczone wyłącznie na rzecz Centrali (w tym innych jednostek wewnętrznych Centrali).

Oddział dokonywał będzie odbioru połączeń telefonicznych od klientów Wnioskodawcy (głównie z krajów europejskich) i podawał dostępność oraz cenę biletów lotniczych. Po otrzymaniu tych informacji klienci będą mogli albo dokonać rezerwacji biletów (w tym przypadku klient nie dokonuje zapłaty za bilet i nie otrzymuje biletu drogą elektroniczną) albo zdecydować się na zakup biletu (klient dokonuje płatności kartą kredytową i po rozmowie telefonicznej otrzymuje bilet drogą elektroniczną). Pracownicy Oddziału przeprowadzą czynności związane ze sprzedażą biletów w imieniu odpowiednich biur Wnioskodawcy (oddziałów zlokalizowanych w innych krajach europejskich). Odpowiednie biuro Wnioskodawcy zostanie wskazane na bilecie jako strona transakcji.

Dla przykładu, jeżeli dzwoniącym jest klient z Niemiec, wówczas transakcja będzie dokonywana pomiędzy klientem a biurem Wnioskodawcy w Niemczech w oparciu o umowę sprzedaży rządzoną niemieckim prawem. Połączenia telefoniczne będą wykonywane przez klientów - będą to połączenia przychodzące.

Oddział nie będzie świadczył usług ani dokonywał czynności innych niż wskazanych powyżej.

Centrala będzie zwracała Oddziałowi koszty świadczenia powyższych usług i wykonywania określonych czynności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z regulacjami ustawy o CIT w stosunku do sprzedaży biletów (transakcji z ostatecznym klientem)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami ustawy o CIT w stosunku do sprzedaży biletów (transakcji z ostatecznym klientem).

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy o CIT, zakresem opodatkowania podatkiem dochodowym (dalej: „podatek CIT”) objęte są m. in. osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. Wnioskodawca wpisuje się w ten katalog będąc osobą prawną. Ze względu na posiadanie siedziby oraz zarządu poza terytorium RP, Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, tj. tylko od dochodów, które osiągnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą na terytorium RP poprzez Oddział, zasadna jest ocena czy jednostka ta stanowi zakład Wnioskodawcy. Pomiędzy Hong Kongiem (na terytorium którego posiada siedzibę Wnioskodawca) a RP nie została podpisana umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Pomimo tego, że Hong Kong stanowi region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, to umowa zawarta pomiędzy ChRL a RP nie znajdzie w tym wypadku zastosowania (stanowisko to zostało potwierdzone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego 2008 r. DD7/0682/68/ZDA/08/1464/07). Powyższe ma istotne znaczenie, jako że wyłączne zastosowanie mają w tym wypadku przepisy ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 11 ustawy o CIT zagraniczny zakład oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych;
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa;
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.

Powyższa definicja może być modyfikowana przez postanowienia właściwej umowy w sprawie unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska - w omawianym przypadku umowa taka nie została jednak zawarta.

Oceniając działalność Oddziału na tle artykułu 4a pkt 11 ustawy o CIT, należy uznać że stanowi on zakład Wnioskodawcy na terytorium RP. Stanowić będzie bowiem stałą placówkę, poprzez którą podmiot zagraniczny (Wnioskodawca) wykonywać będzie częściowo działalność. Art. 4a pkt 11 lit. a ustawy o CIT wskazuje przy tym, że zakładem jest w szczególności oddział.

Należy zauważyć, że terytorium Hong Kongu zostało wskazane w § 1 pkt 13 Rozporządzenia, co oznacza, że terytorium te jest traktowane na gruncie ustawy o CIT jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z treścią art. 9a ustawy o CIT podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Na podstawie art. 9a ust. 5a ustawy o CIT przepis ten stosuje się stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w tym także w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przypisanych do tego zagranicznego zakładu.

Pomimo tego, że Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium uznanym zgodnie z Rozporządzeniem na terytorium stosującym szkodliwą konkurencje podatkową, a zapłata nastąpi na jego rzecz (pośrednio lub bezpośrednio), zdaniem Wnioskodawcy nie można uznać, że pomiędzy Oddziałem a klientami Wnioskodawcy dojdzie do transakcji w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, co oznacza że Wnioskodawca nie będzie obarczony obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z wymogami ustawy o CIT w stosunku do każdej sprzedaży biletu po przekroczeniu limitu, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o CIT.

Oddział świadczyć będzie wyłącznie usługi pomocnicze, wspomagające proces sprzedaży prowadzonej przez inne biura Wnioskodawcy zlokalizowane na terytorium innych państw unijnych. Usługi te będą świadczone wyłącznie na rzecz Wnioskodawcy i jego jednostek wewnętrznych. Pomimo tego, że zapłata za bilety lotnicze nastąpi bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Wnioskodawcy, to zapłata ta nie będzie związana z działalnością Oddziału - Oddział nie dokona transakcji, które wiązałyby się z powstaniem należności z tego tytułu.

Wnioskodawca nie będzie więc zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami ustawy o CIT w stosunku do sprzedaży biletów na rzecz klientów (transakcji sprzedaży pomiędzy Wnioskodawcą a klientem). Sprzedaż ta nie jest bowiem dokonywana przez Oddział (a w konsekwencji Wnioskodawcę) na terytorium Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do sprzedaży biletów lotniczych uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) reguluje, w myśl art. 1 ust. 1, opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Wnioskodawca jest zagraniczną osobą prawną (działającą w formie public company limited by shares), zarejestrowaną w zagranicznym rejestrze przedsiębiorców, posiadającą siedzibę w Hong Kongu. Wnioskodawca utworzył w Polsce Oddział.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy przepis dotyczy w szczególności przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie tzw. zakładu.

W świetle art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez zakład zagraniczny należy rozumieć:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całościowo lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje
  • chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Hong Kongiem. Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem do transakcji zawieranych z Hong Kongiem nie ma zastosowania umowa z dnia 7 czerwca 1988 r. zawarta między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65). Hong Kong bowiem stanowi Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, który zachował swoją niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych. Jednocześnie między Polską a Hong Kongiem nie została zawarta odrębna umowa o unikania podwójnego opodatkowania.

Tym samym, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą wyłącznie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Utworzony w Polsce, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności Oddział, stanowiący stałą placówkę, poprzez którą Wnioskodawca wykonywać będzie działalność w zakresie usług call center, spełnia przesłanki wynikające z art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. A zatem opisany we wniosku Odział stanowi zakład Wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy zauważyć, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 600) wydane na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy terytorium Hong Kongu zostało wskazane jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, obowiązek sporządzenia dokumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

Zgodnie z art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do podatników , o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w tym także w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przypisanych do tego zagranicznego zakładu.

Zatem z powyższych regulacji wynika, że obowiązek sporządzenia szczególnej dokumentacji podatkowej transakcji przez podatników prowadzących działalność za pośrednictwem zagranicznego zakładu położonego w Polsce jest zależna od występowania powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 ww. ustawy, lub jeżeli zapłata należności za transakcję jest dokonywana na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Reasumując, należy opracować dokumentację w przypadku zawarcia transakcji z podmiotami powiązanymi lub gdy należność za kontrakt uiszczana jest do kraju z tzw. „listy rajów podatkowych”.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach utworzonego w Polsce Oddziału będą świadczone usługi call center. Usługi i czynności wykonywane przez Oddział będą wykonywane wyłącznie na rzecz Centrali (w tym innych jednostek wewnętrznych Centrali). Pracownicy Oddziału Polskiego przeprowadzą czynności związane ze sprzedażą biletów lotniczych w imieniu odpowiednich biur Wnioskodawcy (Oddziałów zlokalizowanych w innych krajach europejskich). Odpowiednie biuro Wnioskodawcy zostanie wskazane na bilecie jako strona transakcji. Oddział Polski nie będzie świadczył usług ani dokonywał czynności innych niż wskazanych powyżej. Centrala będzie zwracała Oddziałowi Polskiemu koszty usług i wykonywania określonych czynności.

Opisana we wniosku transakcja dokonywana będzie pomiędzy klientem a Oddziałem zlokalizowanym w innym kraju europejskim. Jak wskazał Wnioskodawca Oddział w Polsce świadczyć będzie wyłącznie usługi pomocnicze, wspomagające proces sprzedaży prowadzonej przez biura Wnioskodawcy, a usługi te będą świadczone na rzecz Wnioskodawcy i jego jednostek wewnętrznych. Sprzedaż biletów lotniczych nie będzie dokonywana przez Odział na terytorium Polski i nie będzie związana z działalnością Oddziału Polskiego.

Zatem w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przesłanki do zastosowania art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakładającego obowiązek dokumentowania transakcji.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do sprzedaży biletów (transakcji z ostatecznym klientem).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku sporządzania cen transferowych w stosunku do sprzedaży biletów lotniczych należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.