Ceny transferowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ceny transferowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

Opodatkowanie czynności polegającej na otrzymaniu przez Spółkę od danego Podmiotu powiązanego albo przekazaniu przez Spółkę danemu Podmiotowi powiązanemu (również w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności) kwoty pieniężnej stanowiącej Wyrównanie cen transferowych (w dół lub w górę) do ustalonego, rynkowego poziomu rentowności, jaką powinien osiągnąć dany Podmiot powiązany,
dokumentowanie przez Wnioskodawcę otrzymania albo przekazania danemu Podmiotowi powiązanemu kwoty pieniężnej stanowiącej Wyrównanie cen transferowych notą księgową (odpowiednio uznaniową albo obciążeniową), a nie fakturą bądź fakturą korygującą.

Fragment:

Wnioskodawca nie wyklucza, że analogiczny schemat Wyrównania cen transferowych zostanie zastosowany w odniesieniu do kolejnych spółek powiązanych, które zostaną utworzone na terytorium innych państw. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy czynność polegająca na otrzymaniu przez Spółkę od danego Podmiotu powiązanego albo przekazaniu przez Spółkę danemu Podmiotowi powiązanemu (również w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności) kwoty pieniężnej stanowiącej Wyrównanie cen transferowych (w dół lub w górę) do ustalonego, rynkowego poziomu rentowności, jaką powinien osiągnąć dany Podmiot powiązany, stanowić będzie czynność opodatkowaną VAT? Czy prawidłowe będzie dokumentowanie przez Wnioskodawcę otrzymania albo przekazania danemu Podmiotowi powiązanemu kwoty pieniężnej stanowiącej Wyrównanie cen transferowych notą księgową (odpowiednio uznaniową albo obciążeniową), a nie fakturą bądź fakturą korygującą? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy: I. UZASADNIENIE W ocenie Wnioskodawcy, Wyrównanie cen transferowych (w górę lub w dół) miałoby znaczenie dla rozliczeń w zakresie podatku VAT Spółki jedynie w sytuacji, gdyby było efektem czynności podlegających opodatkowaniu VAT lub samo w sobie stanowiło czynność opodatkowaną VAT.

2018
3
sty

Istota:

1. Czy w odniesieniu do transakcji wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że są „dokonywane” – w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.) i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka i Zainteresowany będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.)?
2. W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy dla celów ustalenia wartości transakcji poręczeń determinującej uznanie tych transakcji za transakcje mające istotny wpływ w dokumentowanym roku podatkowym na wysokość dochodu (straty) Wnioskodawcy/Zainteresowanego w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9a ust. 1d, należy zsumować jedynie wartość wynagrodzenia (które ma wpływ na wynik podatkowy dokumentowanego roku), bez uwzględniania wartości poręczeń?

Fragment:

(...) cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.)? W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy dla celów ustalenia wartości transakcji poręczeń determinującej uznanie tych transakcji za transakcje mające istotny wpływ w dokumentowanym roku podatkowym na wysokość dochodu (straty) Wnioskodawcy/Zainteresowanego w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9a ust. 1d, należy zsumować jedynie wartość wynagrodzenia (które ma wpływ na wynik podatkowy dokumentowanego roku), bez uwzględniania wartości poręczeń? Zdaniem Zainteresowanych, w odniesieniu do transakcji wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że nie są „ dokonywane ” - w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.) i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka i Zainteresowany nie będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.). Zgodnie z art. (...)

2017
16
gru

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce

Fragment:

Biorąc zatem pod uwagę brak możliwości ustalenia wartości rynkowej, za niemożliwe należy uznać zastosowanie przepisów dotyczących cen transferowych w opisanym zdarzeniu przyszłym również w praktyce (niezależnie od powodów wymienionych powyżej). Podsumowując, w przypadku przeprowadzenia objęcia Udziałów przez Wnioskodawcę przepisy Ustawy PIT dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 25a i art. 25 Ustawy PIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2017
8
gru

Istota:

Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

Fragment:

Znak: ILPB4/423-497/13-4/MC , w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: w przypadku przeprowadzenia przez Spółkę umorzenia udziałów Wspólnika w formie umorzenia dobrowolnego bez zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wspólnika, przepisy ustawy o PDOP dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 ustawy o PDOP, nie znajdą zastosowania wobec Wnioskodawcy. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o PDOP. Podsumowując, w przypadku przeprowadzenia planowanego dobrowolnego umorzenia udziałów własnych po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę, przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy. W szczególności dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2017
7
gru

Istota:

Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Udziałowca po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

Fragment:

Znak: ILPB4/423-497/13-4/MC , w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „ w przypadku przeprowadzenia przez Spółkę umorzenia udziałów Wspólnika w formie umorzenia dobrowolnego bez zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wspólnika, przepisy ustawy o PDOP dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 ustawy o PDOP, nie znajdą zastosowania wobec Wnioskodawcy. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o PDOP ”. Podsumowując, w przypadku przeprowadzenia planowanego dobrowolnego umorzenia udziałów własnych po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej udziałów posiadanych przez Udziałowca, przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Udziałowca. W szczególności dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce.

Fragment:

Biorąc zatem pod uwagę brak możliwości ustalenia wartości rynkowej, za niemożliwe należy uznać zastosowanie przepisów dotyczących cen transferowych w opisanym zdarzeniu przyszłym również w praktyce (niezależnie od powodów wymienionych powyżej). Podsumowując, w przypadku przeprowadzenia objęcia Udziałów przez Wnioskodawcę przepisy Ustawy PIT dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 25a i art. 25 Ustawy PIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2017
6
paź

Istota:

Czy na spółce ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w związku z wykonywaniem przez nią zadania własnego gminy w zakresie lądowego transportu pasażerskiego komunikacji miejskiej o jakiej mowa w art. 9a ust.1 w zw. z ust. 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r, zakładając, że kwota rekompensaty przekracza określone w ustawie progi

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy na spółce ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w związku z wykonywaniem przez nią zadania własnego gminy w zakresie lądowego transportu pasażerskiego komunikacji miejskiej o jakiej mowa w art. 9a ust.1 w zw. z ust. 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r, zakładając, że kwota rekompensaty przekracza określone w ustawie progi? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postępuje prawidłowo nie sporządzając dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i zakładane przez nie w formie spółek kapitałowych spółki komunalne, posiadają osobowość prawną. Co do zasady, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „ Ustawa o CIT ”), zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 13 listopada 2003 r.). Na podstawie art. 9a Ustawy o CIT, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej.

2017
16
wrz

Istota:

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów Spółki z o.o. za wynagrodzeniem, zastosowanie znajdą przepisy dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 ustawy o PDOP oraz zasada ustalania ceny rynkowej, o której mowa w art. 14 ww. ustawy

Fragment:

Przepisy ustawy o PDOP dotyczące cen transferowych odnoszą się do transakcji lub innych zdarzeń o charakterze handlowym. Przepisy o cenach transferowych dotyczą zatem zdarzeń będących następstwem działalności gospodarczej (podstawowej lub dodatkowej), w wyniku których generowane są przychody. Nie znajdą one zatem zastosowania w przypadku umorzenia udziałów, które stanowi zdarzenie o charakterze czysto restrukturyzacyjnym i jednorazowym, uregulowane szczególnymi przepisami prawa handlowego. Umorzenie udziałów stanowi bowiem autonomiczną instytucję prawa spółek handlowych, regulującą specyficzny stosunek prawny, tj. relacje pomiędzy udziałowcem a spółką. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, art. 11 ustawy o PDOP nie będzie miał zastosowania w przypadku umorzenia udziałów, bowiem nie mamy do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem o charakterze handlowym, generującym przychód lub dochód w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Przepisy o cenach transferowych, w tym art. 11 ustawy o PDOP, a także przepis art. 14 ustawy o PDOP, nie znajdą zastosowania do umorzenia udziałów bądź za wynagrodzeniem znacząco różnym (niższym lub wyższym) od wartości rynkowych umarzanych udziałów, również dlatego, że w kontekście umorzenia udziałów nie można mówić o „ cenie ”, a takim pojęciem posługują się zarówno art. 11 oraz art. 14 ustawy o PDOP.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie obowi1zku/braku obowi1zku sporz1dzania dokumentacji cen transferowych w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2015 r. do 31grudnia 2016 r., w przypadku transakcji zawieranych przez Spó3ke Komandytow1, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem

Fragment:

Nale?y zgodzia sie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, ?e obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku, który jest stron1 umowy transakcji. Zatem, w przypadku zawarcia umowy pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 oraz innymi powi1zanymi spó3kami komandytowymi nie bedzie ci1?y3 na Wnioskodawcy obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, gdy? sam nie jest stron1 takiej umowy. Stanowisko Wnioskodawcy co do pytania nr 2 jest wiec prawid3owe; ad. pyt. 3 - w brzmieniu przepisów obowi1zuj1cych od 1 stycznia 2015 r. do konca 2016 r., w przypadku zawierania transakcji pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 a innymi spó3kami komandytowymi - Spó3ka Komandytowa nie bedzie mia3a obowi1zku sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów art. 9a ust. 1 updop obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku. Poniewa? spó3ka komandytowa jest osobow1 spó3k1 prawa handlowego i nie posiada osobowooci prawnej, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami s1 poszczególni wspólnicy tej spó3ki. W zwi1zku z powy?szym Spó3ka Komandytowa nie ma obowi1zku sporz1dzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 1 updop.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie obowi1zku/braku obowi1zku sporz1dzania dokumentacji cen transferowych w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2015 r. do 31grudnia 2016 r., w przypadku transakcji zawieranych przez Spó3ke Komandytow1, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem

Fragment:

Nale?y zgodzia sie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, ?e obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku, który jest stron1 umowy transakcji. Zatem, w przypadku zawarcia umowy pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 oraz innymi powi1zanymi spó3kami komandytowymi nie bedzie ci1?y3 na Wnioskodawcy obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, gdy? sam nie jest stron1 takiej umowy. Stanowisko Wnioskodawcy co do pytania nr 2 jest wiec prawid3owe; ad. pyt. 3 - w brzmieniu przepisów obowi1zuj1cych od 1 stycznia 2015 r. do konca 2016 r., w przypadku zawierania transakcji pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 a innymi spó3kami komandytowymi - Spó3ka Komandytowa nie bedzie mia3a obowi1zku sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów art. 9a ust. 1 updop obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku. Poniewa? spó3ka komandytowa jest osobow1 spó3k1 prawa handlowego i nie posiada osobowooci prawnej, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami s1 poszczególni wspólnicy tej spó3ki. W zwi1zku z powy?szym Spó3ka Komandytowa nie ma obowi1zku sporz1dzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 1 updop.