Ceny transferowe | Interpretacje podatkowe

Ceny transferowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ceny transferowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowi1zku/braku obowi1zku sporz1dzania dokumentacji cen transferowych w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2015 r. do 31grudnia 2016 r., w przypadku transakcji zawieranych przez Spó3ke Komandytow1, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem
Fragment:
Nale?y zgodzia sie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, ?e obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku, który jest stron1 umowy transakcji. Zatem, w przypadku zawarcia umowy pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 oraz innymi powi1zanymi spó3kami komandytowymi nie bedzie ci1?y3 na Wnioskodawcy obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, gdy? sam nie jest stron1 takiej umowy. Stanowisko Wnioskodawcy co do pytania nr 2 jest wiec prawid3owe; ad. pyt. 3 - w brzmieniu przepisów obowi1zuj1cych od 1 stycznia 2015 r. do konca 2016 r., w przypadku zawierania transakcji pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 a innymi spó3kami komandytowymi - Spó3ka Komandytowa nie bedzie mia3a obowi1zku sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów art. 9a ust. 1 updop obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku. Poniewa? spó3ka komandytowa jest osobow1 spó3k1 prawa handlowego i nie posiada osobowooci prawnej, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami s1 poszczególni wspólnicy tej spó3ki. W zwi1zku z powy?szym Spó3ka Komandytowa nie ma obowi1zku sporz1dzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 1 updop.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie obowi1zku/braku obowi1zku sporz1dzania dokumentacji cen transferowych w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2015 r. do 31grudnia 2016 r., w przypadku transakcji zawieranych przez Spó3ke Komandytow1, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem
Fragment:
Nale?y zgodzia sie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, ?e obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku, który jest stron1 umowy transakcji. Zatem, w przypadku zawarcia umowy pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 oraz innymi powi1zanymi spó3kami komandytowymi nie bedzie ci1?y3 na Wnioskodawcy obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, gdy? sam nie jest stron1 takiej umowy. Stanowisko Wnioskodawcy co do pytania nr 2 jest wiec prawid3owe; ad. pyt. 3 - w brzmieniu przepisów obowi1zuj1cych od 1 stycznia 2015 r. do konca 2016 r., w przypadku zawierania transakcji pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 a innymi spó3kami komandytowymi - Spó3ka Komandytowa nie bedzie mia3a obowi1zku sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów art. 9a ust. 1 updop obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku. Poniewa? spó3ka komandytowa jest osobow1 spó3k1 prawa handlowego i nie posiada osobowooci prawnej, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami s1 poszczególni wspólnicy tej spó3ki. W zwi1zku z powy?szym Spó3ka Komandytowa nie ma obowi1zku sporz1dzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 1 updop.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie obowi1zku/braku obowi1zku sporz1dzania dokumentacji cen transferowych w stanie prawnym obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2015 r. do 31grudnia 2016 r., w przypadku transakcji zawieranych przez Spó3ke Komandytow1, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem
Fragment:
Nale?y zgodzia sie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, ?e obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku, który jest stron1 umowy transakcji. Zatem, w przypadku zawarcia umowy pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 oraz innymi powi1zanymi spó3kami komandytowymi nie bedzie ci1?y3 na Wnioskodawcy obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, gdy? sam nie jest stron1 takiej umowy. Stanowisko Wnioskodawcy co do pytania nr 2 jest wiec prawid3owe; ad. pyt. 3 - w brzmieniu przepisów obowi1zuj1cych od 1 stycznia 2015 r. do konca 2016 r., w przypadku zawierania transakcji pomiedzy Spó3k1 Komandytow1 a innymi spó3kami komandytowymi – Spó3ka Komandytowa nie bedzie mia3a obowi1zku sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów art. 9a ust. 1 updop obowi1zek sporz1dzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych ci1?y wy31cznie na podatniku. Poniewa? spó3ka komandytowa jest osobow1 spó3k1 prawa handlowego i nie posiada osobowooci prawnej, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami s1 poszczególni wspólnicy tej spó3ki. W zwi1zku z powy?szym Spó3ka Komandytowa nie ma obowi1zku sporz1dzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 1 updop.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia oraz w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji.
Fragment:
Biorąc zatem pod uwagę brak możliwości ustalenia wartości rynkowej, za niemożliwe należy uznać zastosowanie przepisów dotyczących cen transferowych w opisanym zdarzeniu przyszłym. Podsumowując, w przypadku przeprowadzenia planowanego umarzenia udziałów posiadanych przez spółkę cypryjską w Spółce w formie umorzenia dobrowolnego bez zapłaty wynagrodzenia na rzecz spółki cypryjskiej przepisy u.p.d.o.f. dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 25 i art. 25a u.p.d.o.f., nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawców. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o PDOF. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 listopada 2015 r. (sygn. ILPB2/4511-1-1010/15-3/DJ ) oraz z dnia 25 sierpnia 2015 r. (sygn. ILPB2/4511-1-513/15-3/JK ). Z uwagi na powyższe, wniesiono o uznanie stanowiska Wnioskodawców za prawidłowe w pełnym zakresie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
17
gru

Istota:
Powstanie przychodu i kosztów uzyskania przychodu w związku wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych
Fragment:
Spółka powinna rozpoznać kwoty wynikające z Dokumentu księgowego dokumentującego wyrównanie dochodowości z tytułu cen transferowych za cały rok 2015 „ na bieżąco ”, tj. w okresie rozliczeniowym roku 2016, w którym Spółka otrzymała dany Dokument księgowy dotyczący wyrównania dochodowości z tytułu cen transferowych za cały rok 2015. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w ramach Umowy jest stosowany mechanizm wyrównania dochodowości Spółki z tytułu cen transferowych, dla którego obliczenia zostały ustalone okresy rozliczeniowe (kwartalne, półroczne lub roczne), zgodnie z którym Koordynator jest zobowiązany do wystawiania Dokumentów księgowych na rzecz Spółki, w zależności od wyniku jaki zostanie przez nią osiągnięty w danym okresie rozliczeniowym. Wyrównanie z tytułu cen transferowych nie ma przełożenia na kwoty należne z tytułu zakupu towarów dokumentowane poszczególnymi fakturami wystawianymi przez Dostawców. Zamierzeniem podmiotów uczestniczących w mechanizmie wyrównania z tytułu cen transferowych na podstawie Umowy jest wyrównanie dochodowości Spółki w celu uzyskania przez nią założonego wyniku zgodnego z zasadą ceny rynkowej (arms lenghf). Wyrównanie z tytułu cen transferowych dotyczy ogółu kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z nabyciem produktów od Dostawców w danym okresie rozliczeniowym.
2016
28
lis

Istota:
Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?
Fragment:
Ustawodawca w sposób wyraYny i wyczerpuj1cy wskaza3 w updop regulacje, które nie maj1 zastosowania do ustalania dochodów spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej; s1 to przepisy dotycz1ce cen transferowych (art. 11 ust. 8 pkt 1 updop) oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 updop. Ustawodawca zatem uzna3, ?e tylko okreolonych, jednoznacznie wskazanych przepisów nie stosuje sie do ustalania dochodów podatkowej grupy kapita3owej, przy jednoczesnym za3o?eniu, ?e ka?da ze spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej podlega przepisom updop (art. 7a updop). Podsumowuj1c, za prawid3owe nale?y uznaa stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym – w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 updop. Koncowo nale?y zaznaczya, ?e niniejsza interpretacja dotyczy tylko problematyki bed1cej ociole przedmiotem pytania postawionego przez Wnioskodawce. Treoa pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji i w niniejszej sprawie dotyczy wy31cznie zastosowania przepisów dotycz1cych cen transferowych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem.
2016
28
lis

Istota:
Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?
Fragment:
Ustawodawca w sposób wyraYny i wyczerpuj1cy wskaza3 w updop regulacje, które nie maj1 zastosowania do ustalania dochodów spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej; s1 to przepisy dotycz1ce cen transferowych (art. 11 ust. 8 pkt 1 updop) oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 updop. Ustawodawca zatem uzna3, ?e tylko okreolonych, jednoznacznie wskazanych przepisów nie stosuje sie do ustalania dochodów podatkowej grupy kapita3owej, przy jednoczesnym za3o?eniu, ?e ka?da ze spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej podlega przepisom updop (art. 7a updop). Podsumowuj1c, za prawid3owe nale?y uznaa stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym – w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 updop. Koncowo nale?y zaznaczya, ?e niniejsza interpretacja dotyczy tylko problematyki bed1cej ociole przedmiotem pytania postawionego przez Wnioskodawce. Treoa pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji i w niniejszej sprawie dotyczy wy31cznie zastosowania przepisów dotycz1cych cen transferowych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem.
2016
28
lis

Istota:
Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?
Fragment:
Ustawodawca w sposób wyraYny i wyczerpuj1cy wskaza3 w updop regulacje, które nie maj1 zastosowania do ustalania dochodów spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej; s1 to przepisy dotycz1ce cen transferowych (art. 11 ust. 8 pkt 1 updop) oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 updop. Ustawodawca zatem uzna3, ?e tylko okreolonych, jednoznacznie wskazanych przepisów nie stosuje sie do ustalania dochodów podatkowej grupy kapita3owej, przy jednoczesnym za3o?eniu, ?e ka?da ze spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej podlega przepisom updop (art. 7a updop). Podsumowuj1c, za prawid3owe nale?y uznaa stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym – w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 updop. Koncowo nale?y zaznaczya, ?e niniejsza interpretacja dotyczy tylko problematyki bed1cej ociole przedmiotem pytania postawionego przez Wnioskodawce. Treoa pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji i w niniejszej sprawie dotyczy wy31cznie zastosowania przepisów dotycz1cych cen transferowych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem.
2016
28
lis

Istota:
Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?
Fragment:
Ustawodawca w sposób wyraYny i wyczerpuj1cy wskaza3 w updop regulacje, które nie maj1 zastosowania do ustalania dochodów spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej; s1 to przepisy dotycz1ce cen transferowych (art. 11 ust. 8 pkt 1 updop) oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 updop. Ustawodawca zatem uzna3, ?e tylko okreolonych, jednoznacznie wskazanych przepisów nie stosuje sie do ustalania dochodów podatkowej grupy kapita3owej, przy jednoczesnym za3o?eniu, ?e ka?da ze spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej podlega przepisom updop (art. 7a updop). Podsumowuj1c, za prawid3owe nale?y uznaa stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym – w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 updop. Koncowo nale?y zaznaczya, ?e niniejsza interpretacja dotyczy tylko problematyki bed1cej ociole przedmiotem pytania postawionego przez Wnioskodawce. Treoa pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji i w niniejszej sprawie dotyczy wy31cznie zastosowania przepisów dotycz1cych cen transferowych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem.
2016
28
lis

Istota:
Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?
Fragment:
Ustawodawca w sposób wyraYny i wyczerpuj1cy wskaza3 w updop regulacje, które nie maj1 zastosowania do ustalania dochodów spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej; s1 to przepisy dotycz1ce cen transferowych (art. 11 ust. 8 pkt 1 updop) oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 updop. Ustawodawca zatem uzna3, ?e tylko okreolonych, jednoznacznie wskazanych przepisów nie stosuje sie do ustalania dochodów podatkowej grupy kapita3owej, przy jednoczesnym za3o?eniu, ?e ka?da ze spó3ek wchodz1cych w sk3ad podatkowej grupy kapita3owej podlega przepisom updop (art. 7a updop). Podsumowuj1c, za prawid3owe nale?y uznaa stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym – w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiedzy spó3kami tworz1cymi PGK nie bed1 miea zastosowania przepisy dotycz1ce cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 updop. Koncowo nale?y zaznaczya, ?e niniejsza interpretacja dotyczy tylko problematyki bed1cej ociole przedmiotem pytania postawionego przez Wnioskodawce. Treoa pytania wyznacza bowiem granice tematyczne wydawanej interpretacji i w niniejszej sprawie dotyczy wy31cznie zastosowania przepisów dotycz1cych cen transferowych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.