Ceny transferowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ceny transferowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
lis

Istota:

Skutki podatkowe w związku z otrzymaniem dokumentu korygującego poziom dochodowości

Fragment:

Podmioty wchodzące w skład Grupy kierują się polityką cen transferowych, której celem jest implementacja w ramach Grupy zasad cen transferowych zgodnych z zasadą ceny rynkowej określoną w „ Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych ” (ang. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) opracowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz regulacji w zakresie cen transferowych mających zastosowanie w poszczególnych krajach członkowskich tej organizacji. W szczególności, w związku z polityką cen transferowych Grupy Wnioskodawca ustala ceny stosowane w transakcjach z Kontrahentem w taki sposób, w jaki zostałyby one ustalone pomiędzy podmiotami niezależnymi. W związku z tym w celu zapewnienia zgodności cen transferowych z zasadą ceny rynkowej, Wnioskodawca porównuje marżę wygenerowaną na transakcjach z Kontrahentem do danych dotyczących porównywalnych podmiotów niepowiązanych działających na rynku. W przypadku, kiedy marża uzyskana przez Wnioskodawcę nie spełni zasady ceny rynkowej zgodnej z polityką cen transferowych Grupy, Kontrahent wystawi dokumenty korygujące (odpowiednio noty obciążeniowe lub uznaniowe), w rezultacie czego Wnioskodawca uzyska z tytułu prowadzonej działalności dystrybucyjnej dla danego asortymentu produktów, w danym roku podatkowym zysk na poziomie zgodnym z zasadą ceny rynkowej.

2018
22
wrz

Istota:

Czy na potrzeby określenia poziomu przychodów/kosztów Wnioskodawcy na koniec 2016 r., od których zależą progi istotności, a także zakres obowiązków dokumentacyjnych w sferze cen transferowych za rok 2017, należy brać pod uwagę tylko przychody/koszty spółki M jako spółki prowadzącej kluczową dla grupy działalność operacyjną?

Fragment:

(...) cen transferowych. Wprowadzone zmiany stanowią w głównej mierze implementację: rezolucji Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotyczącej kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 176/1 z dnia 28 lipca 2006 r.; dalej: „ Rezolucja ”), opublikowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dniu 16 września 2014 r. wytycznych w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz raportowania country-by-country, stanowiących Działanie nr 13 w ramach pakietu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i grupę państw G20. Na marginesie należy dodać, że Działanie nr 13 zostało ujęte w nowych Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Committee on Fiscal Affairs, Paris, July 2017). Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3697) państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły zobowiązanie polityczne do wspólnego podejścia w zakresie wymogów dokumentacji cen transferowych, które znalazło odzwierciedlenie w ww.

2018
7
wrz

Istota:

W zakresie wskazania czy Wnioskodawca w przypadku uzyskania poręczenia od podmiotu powiązanego (udziałowca lub powiązanej spółki), jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy wartość wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczy w ciągu roku próg wartości określony na podstawie art. 9a ust. 1d ww. ustawy.

Fragment:

Czy Wnioskodawca, w przypadku uzyskania poręczenia od podmiotu powiązanego (udziałowca lub powiązanej spółki), jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 lit. a (winno być: art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy wartość wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia wypłacanego na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczy w ciągu roku próg wartości określony na podstawie art. 9a ust. 1d ww. ustawy, czy też w momencie gdy wartość poręczenia (wysokość kwoty poręczenia) udzielonego Spółce przez podmiot powiązany przekroczy ww. próg wartości? Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ust. 1 lit. a (winno być: art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ ustawa CIT ”), wystąpi wyłącznie gdy łączna kwota wynagrodzenia, należna podmiotowi powiązanemu za udzielone poręczenie, przekroczy w roku podatkowym próg wartości obliczony zgodnie z art. 9a ust. 1d ustawy. Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, podatnicy których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych (...)

2018
15
lut

Istota:

Opodatkowanie czynności polegającej na otrzymaniu przez Spółkę od danego Podmiotu powiązanego albo przekazaniu przez Spółkę danemu Podmiotowi powiązanemu (również w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności) kwoty pieniężnej stanowiącej Wyrównanie cen transferowych (w dół lub w górę) do ustalonego, rynkowego poziomu rentowności, jaką powinien osiągnąć dany Podmiot powiązany,
dokumentowanie przez Wnioskodawcę otrzymania albo przekazania danemu Podmiotowi powiązanemu kwoty pieniężnej stanowiącej Wyrównanie cen transferowych notą księgową (odpowiednio uznaniową albo obciążeniową), a nie fakturą bądź fakturą korygującą.

Fragment:

Wnioskodawca nie wyklucza, że analogiczny schemat Wyrównania cen transferowych zostanie zastosowany w odniesieniu do kolejnych spółek powiązanych, które zostaną utworzone na terytorium innych państw. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy czynność polegająca na otrzymaniu przez Spółkę od danego Podmiotu powiązanego albo przekazaniu przez Spółkę danemu Podmiotowi powiązanemu (również w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności) kwoty pieniężnej stanowiącej Wyrównanie cen transferowych (w dół lub w górę) do ustalonego, rynkowego poziomu rentowności, jaką powinien osiągnąć dany Podmiot powiązany, stanowić będzie czynność opodatkowaną VAT? Czy prawidłowe będzie dokumentowanie przez Wnioskodawcę otrzymania albo przekazania danemu Podmiotowi powiązanemu kwoty pieniężnej stanowiącej Wyrównanie cen transferowych notą księgową (odpowiednio uznaniową albo obciążeniową), a nie fakturą bądź fakturą korygującą? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy: I. UZASADNIENIE W ocenie Wnioskodawcy, Wyrównanie cen transferowych (w górę lub w dół) miałoby znaczenie dla rozliczeń w zakresie podatku VAT Spółki jedynie w sytuacji, gdyby było efektem czynności podlegających opodatkowaniu VAT lub samo w sobie stanowiło czynność opodatkowaną VAT.

2018
3
sty

Istota:

1. Czy w odniesieniu do transakcji wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że są „dokonywane” – w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.) i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka i Zainteresowany będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.)?
2. W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy dla celów ustalenia wartości transakcji poręczeń determinującej uznanie tych transakcji za transakcje mające istotny wpływ w dokumentowanym roku podatkowym na wysokość dochodu (straty) Wnioskodawcy/Zainteresowanego w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9a ust. 1d, należy zsumować jedynie wartość wynagrodzenia (które ma wpływ na wynik podatkowy dokumentowanego roku), bez uwzględniania wartości poręczeń?

Fragment:

(...) cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.)? W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy dla celów ustalenia wartości transakcji poręczeń determinującej uznanie tych transakcji za transakcje mające istotny wpływ w dokumentowanym roku podatkowym na wysokość dochodu (straty) Wnioskodawcy/Zainteresowanego w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9a ust. 1d, należy zsumować jedynie wartość wynagrodzenia (które ma wpływ na wynik podatkowy dokumentowanego roku), bez uwzględniania wartości poręczeń? Zdaniem Zainteresowanych, w odniesieniu do transakcji wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r., należy uznać, że nie są „ dokonywane ” - w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o CIT - w kolejnych latach podatkowych (począwszy od 2017 r.) i w efekcie - w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d - Spółka i Zainteresowany nie będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji również w kolejnych latach (począwszy od 2017 r.). Zgodnie z art. (...)

2017
16
gru

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce

Fragment:

Biorąc zatem pod uwagę brak możliwości ustalenia wartości rynkowej, za niemożliwe należy uznać zastosowanie przepisów dotyczących cen transferowych w opisanym zdarzeniu przyszłym również w praktyce (niezależnie od powodów wymienionych powyżej). Podsumowując, w przypadku przeprowadzenia objęcia Udziałów przez Wnioskodawcę przepisy Ustawy PIT dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 25a i art. 25 Ustawy PIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2017
8
gru

Istota:

Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Wnioskodawcy po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

Fragment:

Znak: ILPB4/423-497/13-4/MC , w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym: w przypadku przeprowadzenia przez Spółkę umorzenia udziałów Wspólnika w formie umorzenia dobrowolnego bez zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wspólnika, przepisy ustawy o PDOP dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 ustawy o PDOP, nie znajdą zastosowania wobec Wnioskodawcy. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o PDOP. Podsumowując, w przypadku przeprowadzenia planowanego dobrowolnego umorzenia udziałów własnych po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę, przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy. W szczególności dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2017
7
gru

Istota:

Czy w związku z planowanym, dobrowolnym zbyciem udziałów w celu umorzenia, za zgodą Udziałowca po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej posiadanych przez niego udziałów, będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

Fragment:

Znak: ILPB4/423-497/13-4/MC , w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „ w przypadku przeprowadzenia przez Spółkę umorzenia udziałów Wspólnika w formie umorzenia dobrowolnego bez zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wspólnika, przepisy ustawy o PDOP dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 ustawy o PDOP, nie znajdą zastosowania wobec Wnioskodawcy. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o PDOP ”. Podsumowując, w przypadku przeprowadzenia planowanego dobrowolnego umorzenia udziałów własnych po cenie nieokreślonej na dzień złożenia wniosku, która może różnić się od wartości rynkowej udziałów posiadanych przez Udziałowca, przepisy Ustawy o CIT dotyczące cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Udziałowca. W szczególności dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce.

Fragment:

Biorąc zatem pod uwagę brak możliwości ustalenia wartości rynkowej, za niemożliwe należy uznać zastosowanie przepisów dotyczących cen transferowych w opisanym zdarzeniu przyszłym również w praktyce (niezależnie od powodów wymienionych powyżej). Podsumowując, w przypadku przeprowadzenia objęcia Udziałów przez Wnioskodawcę przepisy Ustawy PIT dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 25a i art. 25 Ustawy PIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy. W szczególności, dla takiego zdarzenia nie powstanie obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2017
6
paź

Istota:

Czy na spółce ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w związku z wykonywaniem przez nią zadania własnego gminy w zakresie lądowego transportu pasażerskiego komunikacji miejskiej o jakiej mowa w art. 9a ust.1 w zw. z ust. 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r, zakładając, że kwota rekompensaty przekracza określone w ustawie progi

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy na spółce ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w związku z wykonywaniem przez nią zadania własnego gminy w zakresie lądowego transportu pasażerskiego komunikacji miejskiej o jakiej mowa w art. 9a ust.1 w zw. z ust. 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r, zakładając, że kwota rekompensaty przekracza określone w ustawie progi? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka postępuje prawidłowo nie sporządzając dokumentacji podatkowej cen transferowych. Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i zakładane przez nie w formie spółek kapitałowych spółki komunalne, posiadają osobowość prawną. Co do zasady, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „ Ustawa o CIT ”), zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 13 listopada 2003 r.). Na podstawie art. 9a Ustawy o CIT, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej.