Centralny organ administracji rządowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to centralny organ administracji rządowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy odpłatne przekazanie materiałów przetargowych, sprzedaż istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
Czy czynności te powinny być udokumentowane fakturami VAT, czy rachunkami ?

Fragment:

(...) W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/141/PP1/443/39/04 z dnia 04.07.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił skorygowanie powyższej interpretacji. W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego koryguje udzieloną odpowiedź. Usługa sprzedaży materiałów przetargowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach została przez Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikowana w grupowaniu: PKWiU 75.11.11-00.10 jako „Usługi ustawodawcze i wykonawcze naczelnych i centralnych organów administracji publicznej”. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej. Zatem na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej (organa administracji rządowej są (...)

2011
1
sty

Istota:

  • Ze stanu faktycznego, przedstawionego przez Panią ww. piśmie oraz dokumentów dołączonych do tegoż pisma wynika, iż jest Pani właścicielem lokalu użytkowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej a/b.
  • Prowadzi Pani działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest wynajem ww. własnego lokalu użytkowego.
  • Przedmiotowy lokal wynajęła Pani; na podstawie umowy najmu zawartej do 2005 r. Firmie „B” i „I”. Wg. umowy najmu ww. Firmy obowiązane są regulować czynsz umowny powiększony o 22 % podatku VAT. W 2001 r. przegrała Pani proces cywilny dot. zobowiązań finansowych Pani zmarłego męża Zbigniewa K.

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 09 października 2002r. w sprawie interpretacji art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 09 września 2002r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Izba Skarbowa w Łodzi informuje.Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 sierpnia 2002r. wynika, że nie może ona korzystać z przedmiotowego zwolnienia z PCC. Nieruchomość Do zastosowania powyższego zwolnienia konieczne jest ustalenie czy w chwili sprzedaży dana nieruchomość spełniała kryteria do opodatkowania podatkiem rolnym, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Definicja gospodarstwa rolnego, wynikająca z ww. ustawy, nie uzależnia zakwalifikowania danej nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym jedynie od powierzchni przekraczającej 1 ha. W art. 2 ust. 1 wymienione są np. rodzaje gruntów nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (m.in. zajęte na prowadzenie innej (...)