IPPB2/4511-292/15-4/MK1 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane ze zwrotem części ceny (kwoty Cashback) wypłaconej Klientom i związanych z tym obowiązków płatnika
IPPB2/4511-292/15-4/MK1interpretacja indywidualna
 1. Cash back
 2. cena
 3. płatnik
 4. rabaty
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) oraz piśmie z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/4511-292/15-2/MK1, IPPB1/4511-345/15/2/JS z dnia 22 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zwrotem części ceny (kwoty Cashback) wypłaconej Klientom i związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zwrotem części ceny (kwoty Cashback) wypłaconej Klientom i związanych z tym obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Uwagi ogólne

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym. Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy O. (dalej: „Grupa”), której liderem jest podmiot z siedzibą poza terytorium Polski (dalej: „O. HQ”). Spółka na terytorium Polski prowadzi sprzedaż opodatkowaną m. in. drukarek, kserokopiarek, skanerów czy biurowych urządzeń wielofunkcyjnych O. (dalej: „Produkty”) poprzez rozwiniętą sieć dystrybucyjną składającą się z hurtowników, dystrybutorów oraz Autoryzowanych Punktów Sprzedaży O. Sprzedaż następuje przez łańcuch kilku niezależnych podmiotów sprzedających kolejno Produkty aż do podmiotu będącego osobą fizyczną (zarówno osobą prywatną - konsumentem indywidualnym, jak i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) lub prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu Produktów na użytek własny lub prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (dalej: „Klient końcowy”). Klientem końcowym nie jest podmiot, który faktycznie zajmuje się lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji, dalszej odsprzedaży, zbywania na podstawie jakichkolwiek innych umów lub udostępniania w sposób odpłatny lub nieodpłatny Produktów osobom trzecim, w szczególności na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu. W szczególności Klientami końcowymi nie są żadne komercyjne punkty sprzedaży, w tym specjalistyczne punkty sprzedaży sprzętu komputerowego bądź inni sprzedawcy detaliczni, dystrybutorzy czy Autoryzowane Punkty Sprzedaży O. Należy podkreślić, iż w zakresie niniejszego zapytania, Klient końcowy nie dokonuje bezpośredniego zakupu Produktów od Spółki, a Spółka nie wystawia mu z tego tytułu faktur VAT.

Program wsparcia sprzedaży

2.1. Uwagi ogólne

W celu wsparcia sprzedaży Produktów Spółki w Grupie wdrożono program premiowania podmiotów, które nabywają Produkty pochodzące pierwotnie od Spółki (dalej: „Program”). Program obowiązuje w całej Grupie, a w Polsce działa od kwietnia 2014 r. Programem premiowania zostali objęci Klienci końcowi oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży O., które podobnie jak Klienci końcowi nie nabywają Produktów bezpośrednio od Spółki i nie otrzymują od niej z tego tytułu faktur VAT (dalej: „Beneficjenci”). Beneficjenci dowiadują się o możliwości wzięcia udziału w programie poprzez informacje udzielane przez Spółkę np. w formie ulotek czy informacji handlowych. Program realizowany jest na podstawie Regulaminu promocji dla klientów końcowych oraz Regulaminu Promocji dla punktów sprzedaży O. (dalej: „Regulamin”). Beneficjenci mają wgląd i akceptują regulamin w momencie wysyłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego, którego złożenie jest warunkiem uczestnictwa w programie. Z Regulaminu wynika, że organizatorem Programu jest Spółka, a jego obsługą zajmuje się usługodawca zewnętrzny - agencja marketingowa z siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej (dalej: „Agencja”).

2.2. Warunki udzielenia zwrotu części kwoty zakupu (Cashback)

Beneficjenci uprawnieni są do wystąpienia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Spółki o otrzymanie zwrotu części ceny uiszczonej za zakupione Produkty (dalej: „Cashback”). W przypadku, gdy Beneficjentem jest Klient końcowy, formularz zawiera m. in. następujące dane:

 • dane osobowe Beneficjenta (Klienta końcowego) - imię, nazwisko, nazwę, adres siedziby, miejsce zamieszkania, PESEL, numer telefonu,
 • dane dotyczące płatności Cashback,
 • nazwę właściwego dla Beneficjenta (Klienta końcowego) Urzędu Skarbowego oraz jego adres,
 • informacje o zakupionym Produkcie, numer seryjny, liczba zakupionych Produktów, nazwa sklepu,

zaś w przypadku, gdy Beneficjentem jest Autoryzowany Punkt Sprzedaży O., formularz zawiera m. in, następujące dane:

 • dane Beneficjenta (Autoryzowanego Punktu Sprzedaży O.) - imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, numer telefonu,
 • dane dotyczące płatności Cashback,
 • informacje o zakupionym Produkcie, numer seryjny, liczba zakupionych Produktów, nazwa sklepu,

(dalej łącznie jako: „Zgłoszenie”).

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest nabycie przez Beneficjenta co najmniej jednego z Produktów Spółki. W Programie mogą brać udział jedynie oryginalne produkty pochodzące od Spółki zakupione wyłącznie u autoryzowanego dystrybutora O. na terytorium Polski, czego muszą dowodzić dane zawarte na fakturze. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu nowych urządzeń O.. Nie dotyczy ona produktów używanych, m.in. takich jak produkty pokazowe.

W celu zakwalifikowania się do uczestnictwa w promocji należy wysłać kompletne i prawidłowe Zgłoszenie wraz z kopią oryginalnego dowodu zakupu Produktu bądź Produktów. Zgłoszenie może być przesłane drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Spółki bądź pocztą tradycyjną. Dla swojej skuteczności Zgłoszenie Beneficjenta musi spełniać następujące warunki:

 • Przy składaniu Zgłoszenia obowiązkowe jest przesłanie dowodu zakupu (kopia faktury wystawionej przez punkt sprzedaży lub dystrybutora). Bez tego dokumentu roszczenie nie zostanie uznane i zostanie odrzucone. Spółka nie przetwarza żadnych Zgłoszeń bez załączonego dowodu zakupu. Jest to wymóg konieczny i nieprzekraczalny. Jednocześnie ważne będą tylko te Zgłoszenia, które dotyczą daty zakupu objętej okresem promocyjnym.
 • Należy podać ważny numer seryjny drukarki. Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć zdjęcie zakupionego urządzenia wraz z widocznym na nim numerem seryjnym. W przypadku braku dostarczenia ww. fotografii Beneficjent powinien przedstawić dokument dostawy lub inny dokument potwierdzający numer seryjny Produktu.

Do każdego przesłanego Zgłoszenia przypisany zostanie unikalny numer identyfikacyjny.

Promocja obejmuje wyłącznie wybrane modele Produktów, do których przypisana jest określona wysokość kwoty Cashback przypadającej na jeden Produkt. Regulamin przewiduje ograniczenie ilościowe możliwych do otrzymania płatności z tytułu Cashback w odniesieniu do jednego modelu Produktu. Wobec powyższego liczba Zgłoszeń pochodzących od jednego Beneficjenta została ograniczona w Regulaminie. O wypłatę kwoty Cashback można się ubiegać tylko raz, wszelkie Zgłoszenia powtórne będą odrzucane. Program nie łączy się z innymi promocjami związanymi z Produktami Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania rozpatrywania Zgłoszeń dotyczących produktów O., za które nie zapłacono, które zostały zwrócone lub objęte uznaniem należności z tytułu zakupu. Dokonanie przez Spółkę płatności kwoty Cashback jest ujmowane w księgach rachunkowych jako zmniejszenie przychodu Spółki.

2.3. Procedura udzielenia i rozliczania kwoty Cashback pomiędzy Spółką a O. HQ

Agencja dokonuje weryfikacji złożonych Zgłoszeń oraz dokonuje na tej podstawie wypłaty kwoty Cashback przelewem na konto Beneficjentów. Agencja obciąża kosztami udzielonych płatności Cashback O. HQ. O. HQ refakturuje okresowo (np. kwartalnie) poniesione koszty wypłaconych kwot Cashback na rzecz Beneficjentów z Polski na Spółkę. W załączniku do faktury wystawianej przez O. HQ w związku z poniesionymi kosztami wypłaconych przez Agencję kwot Cashback znajduje się wykaz prawidłowych Zgłoszeń, na podstawie których została wypłacona kwota Cashback. Suma wypłaconych środków w ramach Cashback jest równa sumie wykazanej na fakturze otrzymywanej przez Spółkę od O. HQ.

2.4. Rozliczanie płatności Cashback pomiędzy Spółką a Beneficjentem

Wykaz załączony do faktury od O. HQ pozwala na zidentyfikowanie Beneficjenta, w szczególności jego imienia, nazwiska, nazwy, adresu, punktu dokonującego sprzedaży, rodzaju Produktu, jego numeru seryjnego. Spółka dokonuje weryfikacji danych zawartych w załączniku do otrzymanej faktury z danymi wprowadzonymi przez Beneficjentów do Zgłoszenia. W szczególności Spółka weryfikuje zbieżność danych identyfikujących beneficjentów oraz numerów seryjnych Produktów.

Mając na uwadze prawidłowo udzielony Cashback stanowiący obniżenie ceny zakupu Produktu, Spółka wystawia Beneficjentom noty księgowe obejmujące upust ceny zakupu udokumentowanego wskazaną w treści noty fakturą. Dodatkowo, w treści noty wskazany jest numer seryjny Produktu, na który została udzielona kwota Cashback. Udzielona kwota Cashback jest kwotą brutto (tj. zawiera podatek VAT, który jest wykazywany na nocie księgowej).

Spółka dopuszcza sytuacje, w których zgromadzona dokumentacja dotycząca wypłacanego Cashback nie będzie kompletna. W szczególności, mogą zdarzyć się przypadki, źe Spółka nie będzie dysponowała kopią elektronicznego formularza zgłoszeniowego, numerem seryjnym Produktu, lub wykaz załączony do faktury od O. HQ nie będzie zawierał informacji o numerach PESEL, NIP, itp. Niemniej jednak, w takich przypadkach Spółka jest w stanie jednoznacznie powiązać dokonaną wypłatę Cashback ze sprzedawanym Produktem.

Pismem z dnia 22 maja 2015 r. Nr IPPB2/4511-292/15-2/MK1, IPPB1/4511-345/15/2/JS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

- uzupełnienie informacji poprzez złożenie oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Pismem z dnia 29 maja 2015 r. (data nadania 29 maja 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku ze zwrotem części ceny (kwoty Cashback) wypłaconej na rzecz Klienta końcowego będącego osobą fizyczną prywatną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika - czy Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić informację PIT-8C i czy jest zobowiązany do uregulowania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy w związku ze zwrotem części ceny (kwoty Cashback) wypłaconej na rzecz Klienta końcowego będącego przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika - czy Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić informację PIT-8C i czy jest zobowiązany do uregulowania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji dotyczy pytania Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad.l.

Zwrot części ceny (Cashback) na rzecz konsumenta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

W ocenie Spółki, w związku z wypłatą kwot Cashback w ramach prowadzonego Programu promocyjno-marketingowego, na Spółce nie spoczywają żadne obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W szczególności Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia deklaracji PIT-8C dla Klientów końcowych będących konsumentami - osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

 1. Uzasadnienie
 1. Zwrot części ceny (Cashback) na rzecz konsumenta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca prowadzi sprzedaż drukarek, kserokopiarek, skanerów oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych itp. poprzez złożoną sieć dystrybucyjną składającą się z hurtowników, dystrybutorów oraz Autoryzowanych Punktów Sprzedaży O. Przedmiotowy Program jest przedsięwzięciem o charakterze promocyjno-marketingowym, którego celem jest rozwój rozpoznawalności marki O., zwiększenie sprzedaży produktów Spółki, jak i pozyskanie nowych klientów, w drodze zwiększenia atrakcyjności oferowanych towarów. Docelowymi odbiorcami produktów Spółki są Klienci końcowi, którymi, oprócz osób prawnych, mogą być także osoby fizyczne (konsumenci bądź przedsiębiorcy).

W ramach prowadzonego Programu Spółka zdecydowała się wprowadzić rozwiązanie zmierzające efektywnie do obniżenia ceny swoich produktów dla Klientów końcowych. Jednakże, z uwagi na fakt, że sieć dystrybucyjna produktów Spółki zawiera podmioty pośrednie: hurtowników, dystrybutorów i punkty sprzedaży, Spółka zrezygnowała z wprowadzenia upustów cenowych na etapie dystrybucji swoich produktów do pośredników. Spółka zdecydowała się na dokonywanie upustów cenowych poprzez model Cashback dla Beneficjentów, gdyż jest to jej zdaniem najefektywniejszy sposób rzeczywistego obniżenia ceny dla Beneficjenta. Udzielenie bezpośredniego rabatu podmiotowi, który występuje na wcześniejszym etapie obrotu (np. hurtownikowi) pociągałoby za sobą ryzyko, że rabat ten zostanie skonsumowany przez te podmioty i nie zapewni tym samym realnego obniżenia ceny za dany Produkt dla odbiorcy końcowego, który to w założeniu Programu miał być jego Beneficjentem.

Proces wypłaty i rozliczenia kwoty Cashback jest dokonywany w kilku etapach, tj. kwotę rabatu wypłaca Beneficjentom Agencja po weryfikacji prawidłowości zgłoszeń, a następnie refakturuje te kwoty na O. HQ, który z kolei refakturuje je na Spółkę. Zdaniem Spółki, ponieważ to ona ponosi koszty Programu, a jego Beneficjentami są Klienci Spółki, sam sposób wypłaty pozostaje bez wpływu na charakter Programu, który polega na udzieleniu przez Spółkę rabatu dla Klienta końcowego w formie pośredniej. Beneficjenci mogą otrzymać zwrot części ceny nabycia produktu Spółki w wysokości określonej kwotą Cashback w określonym czasie. Podstawą udziału w promocji jest dokonanie zakupu produktu i wysłanie odpowiedniego formularza. Tym sposobem, zgodnie z intencją Spółki z upustu może skorzystać nie bezpośredni kontrahent Wnioskodawcy, tj. hurtownik czy dystrybutor, który mógłby spożytkować rabat udzielony przez Spółkę na podwyższenie swojej marży, ale Klient końcowy, będący finalnym odbiorcą Produktu oferowanego przez Spółkę.

W związku z powyższym, na gruncie przepisów ustawy PDOF należy przeanalizować, czy wskazany model Programu nie będzie skutkował powstaniem przychodu po stronie Beneficjentów, a tym samym wiązał się z obowiązkami Spółki jako płatnika w zakresie podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Katalog źródeł przychodów zawiera art. 10 ust. 1 ustawy PDOF, w tym m.in. „ inne źródła”.

Przychodami, w rozumieniu z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy PDOF za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z treści powołanych powyżej przepisów wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, czyli osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc podstawą uzyskania przychodów mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 42a ustawy PDOF, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, zdaniem Spółki, w przypadku udzielenia Beneficjentom rabatu, po stronie Klienta końcowego nie powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia i tym samym na Spółce nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C wg ustalonego wzoru wynikający z art. 42 a ustawy PDOF, ani obowiązek pobrania zaliczki bądź podatku ani żadne inne obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca opiera swoje stanowisko na założeniu, że udzielany rabat, jako upust cenowy, nie niesie ze sobą powstania u Klientów przychodu, który podlegałby opodatkowaniu w rozumieniu właściwych przepisów ustawy PDOF.

Należy zauważyć, że ustawa PDOF nie definiuje pojęcia bonifikaty, rabatu. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego (http://www.slownik-online.pl) definiuje pojęcie - bonifikata, rabat, opust, upust jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po dokonaniu transakcji. Termin „rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).

W praktyce udzielenie rabatu polega na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. „Ceną” - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W efekcie udzielonego przez Spółkę rabatu, cena towaru zakupionego przez Klienta ulega zmniejszeniu, a w rezultacie zapłacona kwota pomniejszona o udzielony rabat, stanowi dla nabywcy rzeczywistą cenę zakupu towaru. Przy czym w przypadku rabatu nie zawsze występuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przyjętą linią interpretacyjną, rabat jest neutralny podatkowo w sytuacji, gdy krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Takie stanowisko zostało potwierdzone np. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej 14 stycznia 2014 r. (IPPB2/415-747/13-2/MK1).

Należy zauważyć, że przedstawione we wniosku zasady Programu nie ograniczają kręgu uprawnionych do uczestnictwa w programie promocyjnym, a zatem krąg uprawnionych do zakupów z rabatem pośrednim jest potencjalnie nieograniczony. Jeśli zatem grono Beneficjentów - podmiotów korzystających z zakupów z rabatem jest szerO.e, gdyż Program będzie dedykowany wszystkim klientom spełniającym warunki określone w Regulaminie, to przyznane im świadczenie w postaci rabatu nie będzie miało indywidualnego charakteru.

Na gruncie przepisów podatkowych, nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenie może zatem mieć miejsce w przypadku transakcji zawieranych na warunkach odbiegających od warunków rynkowych (cen rynkowych). Niemniej jednak w ocenie Spółki, w przedstawionej sytuacji sprzedaż towarów w ramach akcji promocyjnej za określoną cenę, a następnie udzielenie przez Spółkę rabatu na warunkach określonych w regulaminie Programu, jest w pełni uzasadniona i jako taka nie może zostać uznana za odbiegającą od warunków rynkowych. Zatem skoro udzielenie rabatu ma charakter rynkowy (każdy nabywca określonego typu Urządzenia może zrealizować swój rabat na określoną kwotę wynikającą z modelu zakupionego sprzętu poprzez formularz zgłoszeniowy o dokonanie wypłaty Cashback), nie może być mowy o powstaniu nieodpłatnego świadczenia. Kwoty upustu są określone z góry kwotowo, a kwota rabaty (w postaci zwrotu części ceny Cashback) jest taka sama dla wszystkich nabywców urządzenia danego typu (zgodnie z założeniami Programu kwoty rabatu Cashback wynoszą od 650 do 1720 zł i są przypisane do konkretnego typu urządzeń).

W świetle powyższego, w opinii Spółki udzielany rabat pośredni w formie kwoty Cashback (wypłacanej ex post) jest ekonomicznie równoważny z upustem cenowym (udzielanym ex ante), a konsekwentnie nie niesie ze sobą powstania u Klientów końcowych przychodu, który podlegałby opodatkowaniu w rozumieniu właściwych przepisów ustawy PDOF, w tym w szczególności nie powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia. Wypłaty Cashback są formą udzielenia rabatu cenowego będącego działaniem marketingowym, mającym na celu zwiększenie pozytywnej asocjacji marki, pogłębienie relacji z klientem, zwiększenie atrakcyjności sprzedawanych Produktów. W konsekwencji, Program ma na celu zwiększenie liczby Produktów Spółki kupowanych przez Klientów, a tym samym zwiększenie przychodów Spółki.

Przyznanie rabatu w postaci zwrotu części ceny w formie Cashback będzie w takiej sytuacji czynnością obojętną podatkowo w zakresie skutków PIT. Nie powstanie przychód z częściowo nieodpłatnych świadczeń dla Beneficjentów korzystających z zakupów z rabatem. W konsekwencji, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia klientom - osobom fizycznym, informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, o której mowa w art . 42a ustawy PDOF. Takie same wnioski wyciągnął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 25 kwietnia 2012 r., IPTPB1/415-55/12-4/AG).

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, iż nawet gdyby uznać (hipotetycznie), iż obniżka ceny dokonana w postaci wypłaty Cashback stanowi jednak przychód u Beneficjenta (z czym, zdaniem Spółki, jak wskazano powyżej, nie można się zgodzić), nawet wówczas na Spółce nie ciążyłyby żadne obowiązki płatnika, tj. nie byłaby zobowiązana do naliczania i pobierania podatku PIT bądź zaliczki na podatek PIT ani też nie byłaby zobowiązana sporządzać informację PIT-8C. Należy bowiem zwrócić uwagę na literalne brzmienie przepisu art. 42a ustawy PDOF, który wskazuje, że to podmioty, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. I ustawy, są zobowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C). Należy zauważyć, że Spółka jednak nie dokonuje bezpośrednio w żaden sposób wypłaty należności Cashback (czyli zwrotu części ceny wynikającej z programu rabatowego). Wypłaty Cashback są dokonywane przez inny podmiot (Agencję zagraniczna), a zatem w świetle wyraźnego i nie budzącego wątpliwości brzmienia przepisu art. 42a ustawy PDOF, to nie Spółka jest adresatem obowiązku wynikającego z przedmiotowej normy prawnej, gdyż nie jest ona podmiotem określonym w dyspozycji tego przepisu.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r., sygn. II FSK 1467/07 płatnikami w ustawach podatkowych ustanawia się takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku (Małgorzata Niezgódka -Medek i inni "Ordynacja podatkowa" Komentarz, LexisNexis, W-wa 2007, str. 70).” oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. sygn. III SA/WA 730/10, w którym wskazano m.in. „Zdaniem Sądu „dokonywanie wypłat”, o którym mowa w art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. należy rozumieć dosłownie, a mianowicie jako właśnie faktyczną realizację wypłaty („faktyczne wypłacenie”). Uprawniony jest przy tym pogląd, że analogicznie jak podmiot, który faktycznie dokonuje wypłat (świadczeń) należy rozumieć podmiot, który stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężnych. Przez „faktyczne wypłacenie” Sąd rozumie wypłatę środków finansowych rzeczywiście dokonaną przez określony podmiot, niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Innymi słowy, podmiotem faktycznie wypłacającym jest podmiot przekazujący środki pieniężne osobie uprawnionej do ich otrzymania, czyniąc to czy to w gotówce, czy też na np. rachunek bankowy.

Podobne stanowisko uznał za prawidłowe Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazując w interpretacji z dnia 20.08.2010 r. (sygn. IPPB4/415-414/10-4/SP) że , Art . 42a ustawy o PIT dotyczy obowiązku sporządzania informacji PIT-8C i przesyłania jej właściwemu organowi podatkowemu i podatnikowi. Przepis ten ma zastosowanie wówczas, gdy m.in. osoby prawne dokonują wypłaty dochodów z innych źródeł (art. 20 ustawy o PIT) i nie są obowiązane do poboru podatku ani zaliczki na podatek (gdy nie nakłada się na nie obowiązków płatnika). Przepis ten nakłada obowiązek sporządzenia i przesłania informacji podatkowej PIT-8C tylko na podmiot dokonujący wypłaty należności lub świadczeń (identyczna konstrukcja jak w przypadku obowiązków płatnika). W związku z tym, że nie Spółka, lecz Agencja będzie dokonywać wypłaty świadczeń w rozpatrywanym przypadku, stąd też tylko na Agencji, a z pewnością nie na Spółce, mógłby ciążyć obowiązek sporządzenia i złożenia informacji PIT-8C, jeśli zastosowanie do danej akcji promocyjnej miałby art. 42a ustawy o PIT. (...) W związku z tym, że nagrody uzyskiwane przez uczestników opisanych akcji marketingowych będą wypłacane przez Agencję - tylko na tym podmiocie będą ciążyć obowiązki płatnika (obliczenie, pobór i odprowadzenie podatku oraz złożenie odpowiedniej deklaracji) albo obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C - w zależności od tego, jak klasyfikowane będą dochody z danej akcji promocyjnej. Spółka nie będzie dokonywać wypłaty nagród w związku z akcjami organizowanymi na jej zlecenie przez Agencję. Stąd też Spółka nie będzie podatnikiem, płatnikiem ani inkasentem w odniesieniu do nagród wypłacanych uczestnikom opisanych akcji (...) Na Spółce nie będzie też ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C ani jakichkolwiek innych informacji podatkowych, gdyby w odniesieniu do dochodów osiąganych przez uczestników nie miała zastosowania instytucja płatnika.

Podsumowując, w przypadku dokonywania wypłat Cashback dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, na Spółce nie ciążą żadne obowiązki płatnika ani inne obowiązki informacyjne względem wypłat Cashback dla tych osób, w szczególności, Spółka nie jest zobowiązana do poboru zaliczek bądź podatku ani też nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyrO. dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art . 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.