IBPBII/1/4511-233/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy kwota zwrócona Wnioskodawczyni z powodu uznania wadliwości dachówki i wykazana w wystawionej informacji PIT-8C stanowi dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/4511-233/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. cena
  2. reklamacje
  3. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (data wpływu do Biura –16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu ceny zakupu wadliwej dachówki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu ceny zakupu wadliwej dachówki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni zakupiła w 2010 r. czarną dachówkę ceramiczną. Dachówka została następnie ułożona na dachu. W 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła reklamację zakupionej dachówki z powodu wystąpienia w niej wady w postaci wytrącenia białego nalotu powodującego istotne zmniejszenie walorów estetycznych pokrycia dachowego. Po przeprowadzeniu postępowania producent uznał, iż istotnie wystąpiła wada produktu i choć zdaniem producenta wada nie zmniejszała właściwości technicznych oraz trwałości dachówki, to wada uzasadnia obniżenie ceny wadliwej dachówki o 100% (zwrócił Wnioskodawczyni cenę zakupu za wadliwą ilość produktu). Wnioskodawczym wyraziła zgodę na takie rozwiązanie kwestii wady dachówki.

Producent wystawił Wnioskodawczyni informację PIT-8C, w której zawarł jako przychód z innych źródeł kwotę zwróconą Wnioskodawczyni po uznaniu wadliwości dachówki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy kwota zwrócona Wnioskodawczyni z powodu uznania wadliwości dachówki i wykazana w wystawionej informacji PIT-8C stanowi dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (tzw. rękojmia za wady fizyczne).

Przepis art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego określa uprawnienia kupującego w przypadku stwierdzenia wad określonych w art. 556 § 1 Kodeksu. Przepis ten stanowi, iż jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Z powyższego wynika, iż na mocy przepisów o rękojmi kupujący może albo odstąpić od umowy (za czym powinien iść wzajemny zwrot świadczeń obu stron), żądać obniżenia ceny, żądać wymiany lub naprawy rzeczy. Kupującemu, który nabył rzecz wadliwą służy także roszczenie o odszkodowanie, o ile zostały spełnione przesłanki z art. 471 Kodeksu cywilnego (tzw. odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia).

Przepis art. 560 § 3 Kodeksu cywilnego stanowi, iż jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. W dochodzeniu roszczenia z tytułu rękojmi sprzedawcy za wady rzeczy w postaci obniżenia ceny nie jest konieczne wykazywanie szkody.

Niemniej jednak Wnioskodawczyni wyjaśnia, że szkoda taka została przez nią poniesiona – szkoda polegała na nabyciu od sprzedawcy wadliwej dachówki o zaniżonych walorach estetycznych co powoduje zmniejszenie wartości rynkowej budynku w stosunku do tożsamego budynku z niewadliwym estetycznym pokryciem dachowym. Otrzymana tytułem obniżenia ceny kwota – ze względu na charakter opisanej szkody – dotyczy straty (damnum emergens) w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.

Zatem otrzymana tytułem zmniejszenia ceny kwota stanowi swoisty rodzaj odszkodowania za nabycie rzeczy wadliwej. Tym samym kwota ta nie stanowi przychodu z innych źródeł i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższego, przychodem z innych źródeł jest każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne. Z przychodem tym mamy jednakże do czynienia wyłącznie w przypadku, kiedy u podatnika występują realne korzyści majątkowe. Podstawą uzyskania ww. przychodu mogą być zatem tylko takie czynności faktyczne lub prawne, w wyniku których rzeczywiście następuje przyrost w majątku danej osoby fizycznej.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zakupiła w 2010 r. czarną dachówkę ceramiczną. Dachówka została następnie ułożona na dachu. W 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła reklamację zakupionej dachówki z powodu wystąpienia w niej wady w postaci wytrącenia białego nalotu powodującego istotne zmniejszenie walorów estetycznych pokrycia dachowego. Po przeprowadzeniu postępowania producent uznał, iż istotnie wystąpiła wada produktu i choć zdaniem producenta wada nie zmniejszała właściwości technicznych oraz trwałości dachówki, to wada uzasadnia obniżenie ceny wadliwej dachówki o 100% (zwrócił Wnioskodawczyni cenę zakupu za wadliwą ilość produktu). Wnioskodawczym wyraziła zgodę na takie rozwiązanie kwestii wady dachówki.

W myśl art. 560 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

Na podstawie art. 560 § 3 ww. ustawy jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że zwrócona Wnioskodawczyni kwota tytułem obniżenia ceny wadliwej dachówki nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Bez znaczenia tym samym pozostaje kwestia poniesionej przez Wnioskodawczynię szkody.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe ale z innych powodów niż wskazano we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.