2641-IBPB-1-2.4510.957.2016.1BKD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy powyżej opisane korekty ceny wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie przychodu w przypadku gdy korekta będzie dotyczyć naszej sprzedaży i analogicznie czy opisane powyżej korekty cenowe wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów podatkowych w przypadku gdy korekta będzie dotyczyć nabywanego przez nasz asortymentu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 października 2016 r. (data wpływu do Organu 31 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2016 r. do Organu wpłynął wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej mi.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Poniżej opisane transakcje sprzedaży i zakupu pomiędzy stronami podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT.

Spółka zamierza zawrzeć umowę z kontrahentem na mocy której sprzedaż lub zakup towarów (materiałów, półproduktów, wyrobów – zwanych także asortymentem) pomiędzy stronami będzie się odbywać na zasadzie algorytmu cenowego opartego o ceny planowane. Algorytm cenowy ustalany będzie oddzielnie dla każdej pozycji materiałowej. Ustalanie ceny planowanej oparte będzie o planowane koszty i narzut marży. Ustalanie ceny odbywać się będzie w zintegrowanym systemie klasy ERP. Jednakże w przypadku ustalenia błędnych kosztów planowanych lub nieuaktualnienia w kosztach planowanych zmian w poziomach cen rynkowych tak ustalane ceny nie zawsze muszą odpowiadać rzeczywistości. W związku z powyższym Spółka planuje dopisać w umowie z kontrahentem sformułowanie o korekcie cen, dla zrealizowanych w określonych okresach transakcji. W okresach kwartalnych lub rocznych dokonywane będą więc korekty cen. Wartość korekt cen ustalana będzie dla każdego asortymentu oddzielnie. Cena stanowiąca podstawę ustalenia korekty ceny będzie wyliczana w oparciu o poniesione rzeczywiste koszty bezpośrednie związane z zakupem lub produkcją danego asortymentu. Cena ta będzie powiększana o ustaloną pomiędzy Spółkami marżę. Na różnicę pomiędzy tak ustaloną ceną, a ceną po jakiej dany towar był sprzedawany w trakcie okresu rozliczeniowego strony będą wystawiać sobie nawzajem korekty faktur sprzedaży. W ten sposób strony chcą zapewnić sobie możliwość ustalania cen na podstawie realnych kosztów i wyeliminować ewentualne błędy jakie mogą powstać w trakcie ustalania cen na podstawie cen planowanych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy powyżej opisane korekty ceny wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie przychodu w przypadku gdy korekta będzie dotyczyć naszej sprzedaży i analogicznie czy opisane powyżej korekty cenowe wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów podatkowych w przypadku gdy korekta będzie dotyczyć nabywanego przez nasz asortymentu?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane we wniosku zmiany ceny sprzedawanego asortymentu wpływają na zmniejszenie lub zwiększenie wykazywanych przez Spółkę przychodów podatkowych. Natomiast analogicznie zmiany ceny kupowanego asortymentu wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów podatkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, sam mechanizm korekty przychodów podatkowych opisany w związku z wystawieniem korekt faktur sprzedaży opisany jest w art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a mechanizm korekty kosztów podatkowych opisany jest w art. 15 ust. 4i tejże ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej:„updop”), nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 updop przykładowych przysporzeń zaliczanych do tej kategorii. I tak, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Jak stanowi art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Podstawowa zasada określania daty powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą została uregulowana przez ustawodawcę w treści art. 12 ust. 3a updop. Na mocy tego przepisu, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Wyjątek od tak skonstruowanej zasady określającej moment powstania przychodów wprowadzają przepisy art. 12 ust. 3c-3e updop. Jak stanowi art. 12 ust. 3c updop, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Zapis art. 12 ust. 3d updop, wskazuje, że przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. Zgodnie z art. 12 ust. 3e updop, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Natomiast art. 12 ust. 3j updop, stanowi, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W myśl art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 updop oraz, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. W myśl art. 15 ust. 4i updop, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi odpowiedź na pytanie, czy korekty, które będą dokonywane w rozliczeniach pomiędzy Spółką a kontrahentem, wynikające z wyliczenia poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów w oparciu o poniesione rzeczywiste koszty bezpośrednie związane z zakupem lub produkcją danego asortymentu będą wpływały na zwiększenie lub zmniejszenie przychodu Spółki w przypadku korekty dotyczącej ich sprzedaży i analogicznie na zwiększenie bądź obniżenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku gdy korekta będzie dotyczyć nabywanego przez Spółkę asortymentu.

Z opisu sprawy wynika, że ostateczna wysokość przychodów Spółki jest uzależniona zarówno od ceny po jakiej sprzedaje swoje produkty oraz od ceny po jakiej kupuje asortyment do produkcji. Ceny te początkowo ustalane są na podstawie algorytmu planowego, dlatego też może zdarzyć się sytuacja, w której tak ustalone ceny sprzedaży i zakupu będą odbiegały od cen rzeczywistych. Zatem, w momencie, kiedy Spółka ustala cenę asortymentu na podstawie planowanego algorytmu nie jest w stanie przewidzieć w jakim zakresie tak ustalona cena będzie odpowiadała cenie ustalonej na podstawie rzeczywistych kosztów. Dlatego też Spółka w określonych okresach rozliczeniowych będzie weryfikowała faktycznie poniesione koszty bezpośrednio związane z produkcją danego asortymentu, podobnie kontrahent, od którego Spółka będzie zakupowała asortyment do produkcji również będzie dokonywał weryfikacji swojej ceny. Na tej podstawie oba podmioty będą ustalały rzeczywiste ceny sprzedaży/zakupu i dokonywały stosownych korekt. Sam fakt, że cena danego asortymentu ulegnie zmianie będzie mieć więc charakter wtórny. Korekty cen nie spowodują powstania nowego przychodu bądź poniesienia nowego kosztu. W związku z powyższym należy uznać, że w przypadku gdy korekta będzie dotyczyć ceny sprzedaży asortymentu Spółki to korekta ta będzie miała wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie przychodu Spółki. Zatem stanowisko Spółki w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Podobnie należy odnieść się do korekty cen zakupu asortymentu przeznaczonego do produkcji. Jeżeli korekta ta będzie dotyczyła ceny asortymentu zakupowanego przez Spółkę to korekta ta będzie miała wpływ na wysokość ponoszonych przez Spółkę kosztów, zatem stanowisko w tym zakresie również należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że stosownie do zadanego pytania wyznaczającego zakres wydawanej interpretacji, przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nie było ustalenie momentu dokonania korekty.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.