US-III/423-KK-I-OP-3/2007 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy:1) ustalenia kosztów uzyskaniia przychodów przy zakupie przez korzystającego z przedmiotu umowy leasingu z tzw. opcją wykupu, po upływie podstawowego okresu umowy leasingu i spłaceniu przez niego wszelkich - zawartych w umowie - opłat leasingowych oraz 2) zakwalifikowania do przychodu wartości otrzymanej częściowo odpłatnie rzeczy będącej przedmiotem leasingu operacyjnego - wykorzystywanej uprzednio przez kupującego w oparciu o umowę leasingu.

US-III/423-KK-I-OP-3/2007

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. cena zakupu
  2. nieodpłatne nabycie
  3. przedmiot umowy leasingu
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Pismem z dn. 23.01.2007r. ... Spółka z o.o. zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny, z którego wynikają następujące okoliczności:

Dnia 26 listopada 2003r. ... Sp. z o.o. zawarła z ... Sp. z o.o. umowę leasingu samochodu ciężarowego Mercedes VITO 115 CDI. Umowa została zawarta na okres 35 miesięcy. Cena zakupu przedmiotu umowy leasingu przez finansującego wynosiła 127.000,00 zł. netto, opłata wstępna 3.810,00 zł netto, zaś rata leasingowa 3.850,00 zł. netto. Suma rat leasingowych przewyższa cenę zakupu przedmiotu leasingu.

Zgodnie z zawartą umową leasingu korzystający nie miał prawa do dokonywania w czasie trwania umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych obejmujących przedmiot leasingu i nie dokonywał takich odpisów. Zawarta umowa leasingu była z opcją zakupu przedmiotu leasingu.

Po upływie okresu, na jaki zawarta byłą umowa, Spółka – zgodnie z umową – kupiła przedmiot leasingu za równowartość 1 % ceny, za jaką finansujący kupił ten przedmiot. Spółka zapłaciła za samochód 1.270,00 zł. netto. Jego cena rynkowa jest wielokrotnie wyższa.

W związku z powyższym Spółka zadaje następujące pytania :

1. Czy wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie rzeczywiście zapłaconą kwotę wynikającą z faktury sprzedaży samochodu (1.270,00 zł.), czy też kwotę stanowiącą wartość rynkową samochodu ?

2. Czy fakt, że wnioskodawca po upływie okresu leasingu nabywa samochód w cenie niższej niż cena rynkowa powoduje powstanie u wnioskodawcy przychodu, a wysokość tego przychodu stanowi różnicę pomiędzy ceną rynkową, a ceną rzeczywiście zapłaconą ?

STANOWISKO PODATNIKA:

Zdaniem Spółki:

1) kosztem uzyskania przychodu jest jedynie kwota wynikająca z faktury sprzedaży wystawionej przez finansującego i zapłacona przez wnioskodawcę – tj. 1.270,00 zł. netto,

2) fakt, że wnioskodawca, po upływie okresu leasingu nabywa przedmiot umowy – samochód w cenie niższej niż cena rynkowa – nie powoduje powstania u wnioskodawcy przychodu związanego z otrzymaniem nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA:

Jak wynika z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego zawarł on w 2003r. umowę leasingu operacyjnego z tzw. opcją zakupu przedmiotu leasingu, w której występował jako strona korzystająca. Po upływie podstawowego okresu umowy leasingu wnioskodawca nabył przedmiot umowy za równowartość 1 % jego pierwotnej ceny (tj. za wartość znacznie odbiegającą od wartości rynkowej).

Kwestią wątpliwą dla wnioskodawcy jest fakt, czy powinien on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie rzeczywiście zapłaconą przez niego kwotę wynikającą z faktury sprzedaży przedmiotu leasingu, czy też kosztem tym jest wartość rynkowa zakupionego – uprzednio wykorzystywanego w oparciu o umowę leasingu – przedmiotu. Ponadto wątpliwości budzi także fakt, czy wystąpienie różnicy pomiędzy ceną rynkową zakupionego przez niego – uprzednio wykorzystywanego w oparciu o umowę leasingu – przedmiotu, a faktycznie zapłaconą za ten przedmiot ceną nie wpływa na powstanie przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Regulacje dotyczące opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych zawarte są w Rozdziale 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17a pkt 1 tej ustawy, ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawi drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty. Po zakończeniu umowy leasingu finansujący może przenieść na korzystającego własność przedmiotu leasingu po cenie ustalonej przez strony. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera wymogów co do wysokości tej ceny, określa jedynie co będzie przychodem i kosztem uzyskania przychodu po stronie finansującego.

Jak wynika z art. 17c ustawy, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu (...) finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy:

1) przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 14,

2) kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.

Jak wynika z treści pkt 2 powołanego wyżej przepisu ma on zastosowanie jedynie przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży. Wynikające zatem z przedmiotowego przepisu skutki obciążają tylko podmiot finansujący, a po stronie korzystającego nie mają zastosowania. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają szczególnego przepisu określającego sposób ustalania – u korzystającego z przedmiotu umowy leasingu – kosztów uzyskania przychodów w przypadku nabycia przedmiotu leasingu poprzez tzw. opcję wykupu. Ma tu zatem zastosowanie ogólna zasada wynikająca z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (...). Zatem przy zakupie wykorzystywanego dotychczas w oparciu o umowę leasingu przedmiotu, kupujący powinien uwzględnić jako koszt uzyskania przychodu, bądź – jeżeli przedmiot jest środkiem trwałym podlegającym amortyzacji – jako wartość początkową środka trwałego faktycznie zapłaconą za ten przedmiot cenę – bez względu na fakt jaka jest wartość rynkowa tego przedmiotu.

Uwzględniając powyższe tutejszy Organ podatkowy podziela przedstawione przez wnioskodawcę jego stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Odnosząc się do drugiej wątpliwej dla wnioskodawcy kwestii – dotyczącej powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych należy zauważyć, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem (...) jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw (...). Zaznaczyć tu należy, iż fakt wykupu przedmiotu umowy leasingu po cenie niższej od jego wartości rynkowej nie przesądza o tym, że mamy do czynienia ze świadczeniem częściowo odpłatnym. Fakt wypełnienia przesłanek wynikających z zawartej umowy leasingu (w szczególności zapłata rat leasingowych w wysokości wyższej od wartości przedmiotu leasingu) przesądza o tym, iż umowa miała charakter odpłatny. W przedmiotowej sytuacji zatem art. 12 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy nie ma zastosowania.

Również więc i w przedmiotowym zakresie przedstawione przez wnioskodawcę jego stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.