Cena zakupu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena zakupu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy:1) ustalenia kosztów uzyskaniia przychodów przy zakupie przez korzystającego z przedmiotu umowy leasingu z tzw. opcją wykupu, po upływie podstawowego okresu umowy leasingu i spłaceniu przez niego wszelkich - zawartych w umowie - opłat leasingowych oraz 2) zakwalifikowania do przychodu wartości otrzymanej częściowo odpłatnie rzeczy będącej przedmiotem leasingu operacyjnego - wykorzystywanej uprzednio przez kupującego w oparciu o umowę leasingu.

Fragment:

(...) Pismem z dn. 23.01.2007r. ... Spółka z o.o. zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny, z którego wynikają następujące okoliczności: Dnia 26 listopada 2003r. ... Sp. z o.o. zawarła z ... Sp. z o.o. umowę leasingu samochodu ciężarowego Mercedes VITO 115 CDI. Umowa została zawarta na okres 35 miesięcy. Cena zakupu przedmiotu umowy leasingu przez finansującego wynosiła 127.000,00 zł. netto, opłata wstępna 3.810,00 zł netto, zaś rata leasingowa 3.850,00 zł. netto. Suma rat leasingowych przewyższa cenę zakupu przedmiotu leasingu. Zgodnie z zawartą umową leasingu korzystający nie miał prawa do dokonywania w czasie trwania umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych obejmujących przedmiot leasingu i nie dokonywał takich odpisów. Zawarta umowa leasingu była z opcją zakupu przedmiotu leasingu. Po upływie okresu, na jaki zawarta byłą umowa, Spółka – (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatniczka prowadzi jednoosobową firmę zajmującą się sprowadzaniem używanych samochodów z krajów Unii Europejskiej w celu dalszej odsprzedaży. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatniczka księguje zakup towaru w kolumnie 10 (towary i materiały). Czy słusznie jako cenę zakupu traktuje kwotę zapłaconą dostawcy przeliczoną według kursu euro na dzień zakupu oraz kwotę akcyzy, zapłaconej po przyprowadzeniu samochodu do Polski.

Fragment:

(...) akcyzie podlegają samochody osobowe nie zarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikami akcyzy są między innymi importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego. Zastosowanie powyższego uregulowania pozwala na doliczenie podatku akcyzowego do ceny (przeliczonej na złote polskie), jaką podatnik płaci za zakupiony towar kontrahentowi zagranicznemu i łączne zaewidencjonowanie tych wielkości w księdze jako ceny zakupu (kolumna 10). Cena zakupu ustalana jest, bowiem w celu określenia wartości danego towaru ujmowanej w kosztach uzyskania przychodów. Należy pokreślić, iż cytowanej powyżej definicji „ceny zakupu” dla potrzeb podatku dochodowego określanej w celu ustalenia wartości danego towaru ujmowanej w kosztach uzyskania przychodów nie należy utożsamiać z definicją „ceny zakupu” dla celów podatku VAT. Są to dwie równe wielkości. Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony stan faktyczny, (...)