DP/443-65/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy jednostkowa cena netto wykazana na fakturze VAT może być zapisana z czterema cyframi po przecinku? Czy zamiast stosowania na fakturze VAT jednostkowych cen netto z czterema cyframi po przecinku można w miejsce ceny netto wpisać cenę brutto?

DP/443-65/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. cena umowna
  2. faktura VAT
  3. usługi gastronomiczne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania

W odpowiedzi na pismo Ośrodka z dnia 24 maja 2004 r. znak: MOPS.VI.336/8/04 z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia:

Stosownie do regulacji art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwanej w dalszej części ustawą - w okresie od 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do usług gastronomicznych, z wyłączeniem:
- sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
- sprzedaży kawy i herbaty wraz z dodatkami, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%).

Kwestie zasad wystawiania faktur uregulowane zostały w Dziale XI (Rozdział 1) ustawy oraz w wydanym na podstawie delegacji art. 106 ust. 8 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971). Elementy jakie co najmniej powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży zawarte zostały w par. 12 ww. rozporządzenia. Wśród tych elementów zgodnie z par. 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia wymienione zostały m.in.:
- cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
- wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku(wartość sprzedaży netto);,
stawki podatku,
- suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem naposzczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegającychopodatkowaniu,
- kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwotydotyczące poszczególnych stawek podatku.
Sprzedawca na podstawie par. 12 ust. 3 rozporządzenia może określić na fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze.
Zwraca się przy tym uwagę na treść par. 12 ust 6 w/w rozporządzenia, zgodnie z którym kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do l grosza.

Jednocześnie, zgodnie z par 15 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:
- jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto,
- kwota podatku jest obliczana według wzoru podanego w pkt 2 ww. przepisu tj. rachunkiem w stu;
- sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.