Cena transakcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena transakcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
kwi

Istota:

W zakresie w zakresie ustalenia, czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem odbiegającym od ich wartości rynkowej zastosowanie znajdą przepisy o tzw. cenach transferowych.

Fragment:

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że przewidziane w ramach obowiązujących przepisów metody ustalania ceny transakcyjnej są całkowicie nieadekwatne i nieodpowiednie do umorzenia udziałów. Nawet bowiem gdyby uznać, że umorzenie udziałów w Spółce jest „ transakcją ”, z czym Wnioskodawca zdecydowanie się nie zgadza, to brak jest metody, która mogłaby znaleźć zastosowanie w odniesieniu do takiej transakcji. Za nieprzystające do umorzenia udziałów należy bowiem uznać: metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej - ze względu na brak ceny i brak transakcji porównywalnych; metodę ceny odsprzedaży - ze względu na brak ceny oraz brak sprzedaży (a tym bardziej odsprzedaży); metodę „ koszt plus ” - ze względu na brak sprzedaży, brak bazy kosztowej i narzutu zysku; metody zysku transakcyjnego - ze względu na brak transakcji oraz brak zysku. Jak wynika z powyższego metody określania dochodów znajdują odniesienie do zupełnie innych zdarzeń niż umorzenie udziałów, co w ocenie Wnioskodawcy, dodatkowo potwierdza, że regulacje dotyczące cen transferowych nie mogą w stosunku do takiej czynności znaleźć zastosowania. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia planowanego Umorzenia udziałów posiadanych przez Sp. z o.o. w Spółce w formie Umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem na rzecz Sp. z o.o., albo bez wynagrodzenia, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 11 i art. 9a tej ustawy, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do Wnioskodawcy.

2011
1
lip

Istota:

W związku z likwidacją zwolnienia od podatku wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółek prawa handlowego, jaka wartość stanowić będzie podstawę naliczenia podatku VAT?

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą podatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust 2-22 art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Stosownie do art. 29 ust. 9 ww. ustawy, w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12. W przypadku dokonania czynności wniesienia do spółki prawa handlowego wkładu niepieniężnego (aportu), nie występuje kwota należna (cena) w zamian za wniesione towary, lecz formę należności stanowią udziały w spółce objęte w zamian za wniesione towary.

2011
1
sty

Istota:

Grupa producencka wprowadziła nową strukturę współpracy w zakresie produkcji materiałów budowlanych. W ramach nowej struktury podatnik zleca podmiotom powiązanym produkcję wyrobów oznaczonych znakami towarowymi i w oparciu o technologie własne. Podatnik pełni w ramach grupy funkcje centralne oraz rolę dystrybutora wyrobów.
  • Czy metoda rozsądnej marży (koszt plus) jest prawidłowa dla opisanej struktury?
  • Czy podstawa kosztowa opisana w piśmie pozwala spełnić założenia metody rozsądnej marży?
  • Czy zryczałtowanynarzut zysku od 15% do 27% i docelowy poziom 21% spełnia kryteria rynkowe?
  • Czy przyjęcie tych samych zasad ustalania ceny dla usługi produkcyjnej jak dla produkcji wyrobów jest prawidłowy?

Fragment:

(...) Mógłby być rozstrzygnięty dopiero w decyzji wymiarowej wydanej po przeprowadzeniu kontroli podatkowej na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przepisy art. 25 ww. ustawy określają przypadki, w których organ podatkowy winien dokonać oszacowania podstawy opodatkowania, a jedną z metod oszacowania wymienioną w art. 25 ust. 2 jest metoda rozsądnej marży. Również powołane przez Pana przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U. Nr 128, poz. 833 ) dotyczą metod i sposobów określania przez te organy dochodów podatników w drodze oszacowania. Wymienione powyżej przepisy miałyby zastosowanie gdyby w wyniku powiązań pomiędzy Spółką a producentami zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywał dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż nie jest uprawniony do wyrażania opinii na temat analiz ekonomicznych opracowanych przez niezależne podmioty.

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem o stosowanie przepisów dotyczących stosowania poziomu cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi - art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Sprzedaż ma być dokonana w cenach zakupu.Kupującego i sprzedającego łączą powiązania o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle przepisów art. 11 ust. 4 ww. ustawy podmioty krajowe uważa się za powiązane, gdy: 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo 2. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów. Jeżeli w przypadku zaistnienia takich powiązań podmiot krajowy będzie wykonywał na rzecz tych podmiotów krajowych świadczenia na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków ogólnie stosowanych wobec innych świadczeniobiorców nie powiązanych z tym podmiotem, w wyniku czego nie będzie wykazywał dochodów w ogóle lub będzie je wykazywał odpowiednio w niższej wysokości od tych jakich należałoby oczekiwać, gdyby takie powiązania nie występowały, to wówczas organy podatkowe są obowiązane do oszacowania dochodu takiego podatnika według metod określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmioty powiązane przy ustalaniu cen we wzajemnych transakcjach, powinny kierować się takimi samymi regułami jakie stosują podmioty gospodarcze nie powiązane ze sobą.Zatem ceny stosowane we wzajemnych rozliczeniach podmiotów powiązanych nie powinny odbiegać od cen, jakie ustaliłyby we wzajemnych transakcjach podmioty niezależne, czyli cen rynkowych.