Cena rynkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena rynkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Jak udokumentować przy otwieraniu sklepu fakt posiadania tych przedmiotów (czy może być remanent początkowy)?
Jeśli może być remanent początkowy to na jakiej podstawie należy wycenić wartość tych przedmiotów (cena katalogowa, wartość rynkowa)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2009 r. (data wpływu 9 września 2009 r.), uzupełnionym w dniach 13 października 2009 r. i 15 października 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia remanentu początkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
lip

Istota:

W sytuacji gdy Wnioskodawca dokona świadczenia usług – sprzedaży wczasów w obiekcie socjalnym – na rzecz pracowników po cenach niższych niż ceny rynkowe i wynikają one np. z aktów wewnętrznych jednostki (zakładowy układ zbiorowy, regulamin pracy itp.) uzasadniających rozbieżności cen, to nie znajdzie zastosowania art. 32 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania sprzedaży wczasów dla pracowników – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania sprzedaży wczasów dla (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Czy Spółka ma prawo do obniżenia przychodu z likwidacji o cenę rynkową lub cenę nabycia w dniu powstania przychodu, tj. w roku 2008?
2. Czy Spółka ma prawo do obniżenia przychodu z likwidacji o cenę nabycia (a więc cenę w wartości, jaka została zapłacona za wniesiony do spółki X aport)?

Fragment:

(...) przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania uzyskanego przychodu w związku z likwidacją spółki zagranicznej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka w roku 2001 nabyła udziały w czterech zagranicznych spółkach. Następnie w roku 2002 udziały te wniosła aportem do spółki austriackiej (spółka X). Wartość aportu została wyceniona po niższej cenie (cena rynkowa) od ceny nabytych wcześniej i wniesionych do spółki X udziałów, a powstałej różnicy (strata) nie ujęto jako kosztu uzyskania przychodu, ani też nie obniżyła w inny sposób podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od tej straty. W roku 2008 w wyniku procesu likwidacji spółki X, wnioskodawca otrzymał na rachunek bankowy pieniądze z likwidacji. Spółka X zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorstw w roku 2009. W rozumieniu ustawodawstwa państwa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nabycie akcji spółki zagranicznej po cenie niższej niż cena rynkowa w dniu nabycia nie spowoduje powstania przychodu odlegającego w tym momencie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z wniesionego w dn.15.02.2006 r. pisma wynika, że jako pracownik XXX S.A. uczestniczy Pani w międzynarodowym Planie Opcji na Akcje XXX (dalej "Spółka Zagraniczna") mającej swą siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W ramach tego Planu pracownicy otrzymają opcje na prawo do nabycia akcji Spółki Zagranicznej. Zdaniem Pani, nabycie akcji Spółki zagranicznej po cenie niższej niż cena rynkowa w dniu nabycia nie spowoduje powstania przychodu podlegającego w tym momencie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną rynkową akcji w dniu nabycia a ceną zapłaconą przez Panią za te akcje będzie powiększała w momencie odpłatnego zbycia akcji dochód podlegający opodatkowaniu. W tym stanie faktycznym zwróciła się Pani z zapytaniem o zasady opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży podatkiem dochodowym od (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób określić cenę rynkową sporządzając wycenę towarów przy spisie z natury?

Fragment:

(...) ich wartości stanowiło czynnik skutkujący zmniejszeniem ceny. Czynniki te uwzględnione są natomiast przy wycenie towarów dokonywanej według cen rynkowych. W związku z tym, że przepisy w/w ustawy nie definiują, co należy rozumieć pod pojęciem ceny rynkowej, powszechne jest sięganie w tym zakresie do definicji z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Ta zaś zakłada, że cena rynkowa to cena stosowana w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu uznaje przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Interpretacja powyższa została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w dokumencie wewnętrznym, stanowiącym podstawę wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w prowadzenie do przedsiębiorstwa jako towaru handlowego nieruchomości uzyskanej nieodpłatnie w wyniku zniesienia współwłasności ze współmałżonką, może być podana wartość nieruchomości wskazana przez strony w akcie notarialnym o zniesieniu współwłasności?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2006, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza iż przedstawione we wniosku stanowisko j e s t p r a w i d ł o w e. U Z A S A D N I E N I E W dniu 09.05.2006 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności podatnika jest budowa budynków mieszkalnych, a następnie ich sprzedaż wraz z gruntem. W ramach prowadzonej działalności nabywane są grunty z zamiarem ich zabudowy. Jedna z nieruchomości, na której będzie realizowana budowa, stanowi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w momencie sprzedaży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu akcji nabytych na podstawie umowy kupna - sprzedaży oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt6, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje, że przedstawione przez panią we wniosku stanowiska są nieprawidłowe . Wnioskiem z dnia 25.08.2006 r. zwróciła się pani do tutejszego Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie dotyczącym zaliczenia w momencie sprzedaży do kosztów uzyskania przychodu akcji nabytych na podstawie umowy kupna - sprzedaży. Z treści złożonego wniosku wynika, że w dniu 28.08.2001 r. dokonała pani (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości zastosowania cen rynkowych przy dokonaniu wyceny roślin pochodzących z własnej produkcji rolnej.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21 listopada 2006r. dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zastosowania cen rynkowych przy dokonaniu wyceny roślin pochodzących z własnej produkcji rolnej stwierdza, iż Pana stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N IE W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku ze zbyciem przedmiotowych lokali mieszkalnych za 5% ich wartości rynkowej, w stosunku do Spółki będzie miał zastosowanie przepis art. 14 cyt. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając zapisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie złożonego w dniu 07 marca 2006r. wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko w zakresie zastosowania art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku zbycia lokali zakładowych za 5% ich wartości rynkowej jest nieprawidłowe Uzasadnienie W dniu 07 marca 2006r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm), uzupełniony pismem z dnia 22 marca 2006r. Jednostka przedstawiła (...)

2011
1
mar

Istota:

Jako pracownik X S.A. uczestniczę w międzynarodowym Planie Opcji na Akcje X Company ("Spółka Zagraniczna") mającej swą siedzibę w Stanach Zjednoczonych.W ramach tego Planu pracownicy otrzymają opcje na prawo do nabycia akcji Spółki Zagranicznej. Moim zdaniem, nabycie akcji Spółki zagranicznej po cenie niższej niż cena rynkowa w dniu nabycia nie spowoduje powstania przychodu podlegającego w tym momencie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną rynkową akcji w dniu nabycia a ceną zapłaconą przez Pana za te akcje będzie powiększała w momencie odpłatnego zbycia akcji dochód podlegający opodatkowaniu..W tym stanie faktycznym zwracam się z zapytaniem o zasady opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jako pracownik X S.A. uczestniczy Pan w międzynarodowym Planie Opcji na Akcje X Company ("Spółka Zagraniczna") mającej swą siedzibę w Stanach Zjednoczonych.W ramach tego Planu pracownicy otrzymają opcje na prawo do nabycia akcji Spółki Zagranicznej. Zdaniem Pana, nabycie akcji Spółki zagranicznej po cenie niższej niż cena rynkowa w dniu nabycia nie spowoduje powstania przychodu podlegającego w tym momencie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną rynkową akcji w dniu nabycia a ceną zapłaconą przez Pana za te akcje będzie powiększała w momencie odpłatnego zbycia akcji dochód podlegający opodatkowaniu.. W tym stanie faktycznym zwrócił się Pan z zapytaniem o zasady opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży podatkiem dochodowym od (...)