IPPB3/4510-1142/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Prowizja od kredytu inwestycyjnego do dnia przekazania środka trwałego do używania wliczona w wartość początkową (cena nabycia), a potem zaliczana do innych niż bezpośrednie kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.
IPPB3/4510-1142/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. cena nabycia
  2. koszt wytworzenia
  3. odsetki
  4. prowizje
  5. wartość początkowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zapłacona prowizja od udzielonego kredytu inwestycyjnego w związku z nabyciem środka trwałego w części naliczona do dnia przekazania środka trwałego do używania stanowi, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o pdop, element ceny nabycia, natomiast w pozostałej części, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o pdop, koszt uzyskania przychodu jako nie bezpośrednio związany z przychodem, a zatem potrącalny w momencie poniesienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy zapłacona prowizja od udzielonego kredytu inwestycyjnego w związku z nabyciem środka trwałego w części naliczona do dnia przekazania środka trwałego do używania stanowi, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o pdop, element ceny nabycia, natomiast w pozostałej części, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o pdop, koszt uzyskania przychodu jako nie bezpośrednio związany z przychodem, a zatem potrącalny w momencie poniesienia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą prawną z siedziba na terytorium Polski, której głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest nabywanie i wynajem nieruchomości komercyjnych.Nabywane nieruchomości stanowią zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o pdop) środki trwałe. Zakup nieruchomości komercyjnych finansowany jest kapitałem własnym Wnioskodawcy oraz kredytem inwestycyjnym. Z tytułu udzielenia kredytu banki pobierają jednorazowo prowizję.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zapłacona prowizja od udzielonego kredytu inwestycyjnego w związku z nabyciem środka trwałego w części naliczona do dnia przekazania środka trwałego do używania stanowi, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o pdop, element ceny nabycia, natomiast w pozostałej części, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o pdop, koszt uzyskania przychodu jako nie bezpośrednio związany z przychodem, a zatem potrącalny w momencie poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowizja od kredytu inwestycyjnego finansującego nabycie środka trwałego naliczona do dnia przekazania środka używania stanowi element ceny nabycia określonej w art. 16g ust. 3 ustawy o pdop. Pozostała część prowizji jako koszt niezwiązany bezpośrednio z przychodem na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o pdop stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o pdop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Prowizja bankowa od udzielenia kredytu inwestycyjnego niewątpliwie stanowi wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie jest również wskazana w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop jako wydatek wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. Prowizja bankowa od udzielenia kredytu inwestycyjnego stanowi jednorazowe wynagrodzenie instytucji finansowej tytułem przeprowadzenia procesu kredytowego skutkującego udzieleniem finansowania, a zatem dotyczy okresu, w którym nastąpiło udzielenie kredytu inwestycyjnego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o pdop za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 16g ust. 3 ustawy o pdop stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4d ustawy o pdop.

W świetle art. 16g ust. 3 ustawy o pdop pewne kategorie kosztów związane z zakupem środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej, w tym prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej do używania stanowią element ceny nabycia, która, z kolei, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop stanowi wartość początkową nabytych odpłatnie środków trwałych. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop od wartości początkowej środków trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu.

W tym miejscu należy postawić pytanie, jak należy interpretować pojęcie kosztu naliczonego do dnia przekazania środka trwałego do używania. Ustawa o pdop nie definiuje tego pojęcia, które jest kategorią prawa bilansowego odnoszącą się wprost do zasady memoriałowej w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów bilansowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przychody i koszty powinny zostać przyporządkowane do właściwych okresów. W przypadku prowizji od kredytu bankowego jest ona dla celów bilansowych, zgodnie z zasadą memoriałową naliczana w czasie trwania kredytu i odnoszona w ciężar kosztów odpowiedniego okresu sprawozdawczego.

Mając powyższe dokonując wykładni przepisu art. 16g ust. 3 ustawy o pdop, należy wprost odnieść się do zasady memoriałowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Analogicznie, poprzez odwołanie się do ustawy o rachunkowości, interpretowany jest przepis art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdop, stanowiący, iż kosztami uzyskania przychodów nie są naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.