Cena nabycia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena nabycia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
cze

Istota:

Możliwość powiększenia ceny nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych o wydatki na usługi doradcze dotyczące transakcji nabycia ww. zespołu składników.

Fragment:

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. W przypadku, gdy przedmiotem transakcji są poszczególne składniki materialne i niematerialne, w świetle art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT wydatki z tytułu usług doradczych poniesione do dnia przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania, winny co do zasady zwiększać cenę nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ocenie Wnioskodawcy, Zakład Drobiarski będzie jednak stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Natomiast, jak wspomniano, cena nabycia Zakładu Drobiarskiego będzie wyższa aniżeli wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w jego skład. Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z dnia kupna. Wyjaśniając pojęcie „ wartość firmy ” należy podkreślić, że dodatnia wartość firmy wystąpi, gdy nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest skłonny zapłacić za nie więcej niż wynosi wartość rynkowa składników majątkowych (w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności, przy uwzględnieniu wartości przejmowanych zobowiązań).

2016
30
cze

Istota:

Sposób ustalenia ceny nabycia towarów handlowych oraz zasady przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych

Fragment:

(...) ceny nabycia towarów handlowych. W interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2009 r., Nr IBPBI/1/415-983/08/KB, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w zakresie pytania nr 1, wyjaśnił, że w odniesieniu do podatników prowadzących ewidencję księgową w formie ksiąg rachunkowych, przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia ceny nabycia towarów handlowych. Kwestię tę regulują przepisy ustawy o rachunkowości, niebędące jednak przepisami prawa podatkowego. Jednocześnie, odnosząc się do opisanych we wniosku kosztów ponoszonych przez Wnioskodawczynię w związku z transakcją nabycia towarów, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przedstawił stanowisko, że wydatki, które w myśl przepisów ustawy o rachunkowości składają się na cenę nabycia towarów handlowych będą stanowiły koszt uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności poprzez zaliczenie do tychże kosztów właściwie ustalonej ceny nabycia. Wydatki stanowiące element ceny nabycia są kosztem bezpośrednim prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast te wydatki, które nie składają się na ww. cenę nabycia mogą stanowić koszty prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pośrednio związane z uzyskaniem przychodu, jeżeli spełniają przesłanki określone w ww. art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
6
mar

Istota:

Prowizja od kredytu inwestycyjnego do dnia przekazania środka trwałego do używania wliczona w wartość początkową (cena nabycia), a potem zaliczana do innych niż bezpośrednie kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o pdop za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 16g ust. 3 ustawy o pdop stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4d ustawy o pdop. W świetle art. 16g ust. 3 ustawy o pdop pewne kategorie kosztów związane z zakupem środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej, w tym prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej do używania stanowią element ceny nabycia, która, z kolei, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop stanowi wartość początkową nabytych odpłatnie środków trwałych.

2016
6
mar

Istota:

Prowizja od kredytu inwestycyjnego do dnia przekazania środka trwałego do używania wliczona w wartość początkową (cena nabycia), a potem zaliczana do innych niż bezpośrednie kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o pdop za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 16g ust. 3 ustawy o pdop stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4d ustawy o pdop. W świetle art. 16g ust. 3 ustawy o pdop pewne kategorie kosztów związane z zakupem środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej, w tym prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej do używania stanowią element ceny nabycia, która, z kolei, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop stanowi wartość początkową nabytych odpłatnie środków trwałych.

2015
13
lut

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zapłata ceny nabycia Praw w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych zobowiązań i wierzytelności pieniężnych stanowi uregulowanie ceny nabycia Praw w rozumieniu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zapłata ceny nabycia Praw zostanie uiszczona w gotówce lub, potencjalnie, nastąpi w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności (zobowiązań) stron, np. ze zobowiązaniem do wydania przedmiotu pożyczki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zapłata ceny nabycia Praw w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych zobowiązań i wierzytelności pieniężnych stanowi uregulowanie ceny nabycia Praw w rozumieniu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, zapłata ceny nabycia Praw w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych zobowiązań i wierzytelności pieniężnych stanowi uregulowanie ceny nabycia Praw w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT. Należy wskazać, że na gruncie przepisów ustawy o CIT spółki komandytowe (tj. spółki osobowe nie posiadające osobowości prawnej) nie są podatnikami podatku dochodowego. W takim przypadku podatnikami w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółki komandytowe są odpowiednio wspólnicy tych spółek. Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o CIT podatnicy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

2014
18
gru

Istota:

Czy Spółka prawidłowo ustaliła cenę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Fragment:

(...) ceny nabycia została natomiast zawarta w ust. 3 tego artykułu. W myśl tego przepisu, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Definicja ceny nabycia zawarta w ww. regulacji wskazuje, że oprócz kwoty należnej zbywcy cena nabycia przyjęta dla potrzeb podatkowych może zostać powiększona jedynie o tzw. koszty techniczno-organizacyjne, które poniósł nabywca do dnia przekazania nabytego składnika majątku do używania.

2014
16
lis

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł

Fragment:

W przypadku części omawianych wydań, jednostkowa cena nabycia przekazywanych towarów lub materiałów nie przekracza 10 zł netto. Przy czym, Spółka może jednorazowo przekazać nieodpłatnie jednemu podmiotowi większą ilość tego rodzaju towarów (np. w opakowaniu zbiorczym), tak że ich łączna wartość przekroczy 100 zł. Niemniej, w każdym takim przypadku pojedynczym towarem pozostaje sztuka danego wyrobu, o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł netto. Z uwagi na fakt, iż jednostkowa cena nabycia omawianych towarów nie przekracza 10 zł netto, Spółka nie prowadzi ewidencji przekazywanych towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Niemniej dla celów kontrolnych, dokumentacja wewnętrzna Spółki (np. dokumenty magazynowe) zawiera co do zasady informację o podmiocie, któremu zostały przekazane określone towary. W odniesieniu do wszystkich przekazywanych nieodpłatnie towarów Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z ich nabyciem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w okresie od 1 kwietnia 2011 r., opisane w stanie faktycznym wniosku nieodpłatne wydania towarów, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10 zł, jako przekazania prezentów o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, nie podlegają opodatkowaniu VAT, niezależnie od łącznej ilości towarów wydanych jednorazowo, wartości towarów przekazywanych jednej osobie w roku podatkowym oraz od faktu prowadzenia lub nie ewidencji tych wydań...

2014
14
lut

Istota:

Ustalenie wartości początkowej firmy.

Fragment:

(...) cenę nabycia Przedsiębiorstwa (w ramach datio in solutum), jak i długi Spółki Osobowej wobec podmiotów trzecich, które nie zostały zaliczone przez strony transakcji do ceny nabycia Przedsiębiorstwa, niemniej Spółka zobowiązana będzie je spłacić po nabyciu Przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, skoro długi Spółki Osobowej wobec Wnioskodawcy – zgodnie z zamiarem stron transakcji – zaliczone zostaną do ceny nabycia Przedsiębiorstwa, to wartość rynkowa przejmowanych aktywów pomniejszona powinna być jedynie o te długi funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą Spółki Osobowej, które nie zostały zaliczone do ceny nabycia Przedsiębiorstwa, a więc o wartość długów Spółki Osobowej wobec podmiotów trzecich spełniających warunki uznania za długi funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem zbywcy (stosownie do dyspozycji art. 4a pkt 2 ustawy o podatku)”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2013
28
maj

Istota:

1. Czy prawidłowo Wnioskodawca ustala kwotę nabycia sumując cenę auta i części?
2. Czy prawidłowo Wnioskodawca nie dolicza do kwoty nabycia opłaty za akcyzę?

Fragment:

Dyrektywy zawarte zostały następujące definicje: „ cena nabycia ” – cena, która oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, określonego w pkt 1, uzyskanego lub do uzyskania przez dostawcę od podatnika – pośrednika. W przypadku Wnioskodawcy mamy do czynienia z kilkoma dostawcami. Produkt finalny zostaje tu złożony z części nabytych od kilku dostawców. W tej więc sytuacji koszty nabycia części do sprzedawanego samochodu (alufelgi czy filrt), jako wydatki zapłacone dostawcom tych towarów zwiększą cenę nabycia. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo stosuje stawkę 0% („ zero techniczne ”). Zainteresowany uważa, że prawidłowo nie dolicza do ceny nabycia opłaty za akcyzę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: prawidłowości ustalania kwoty nabycia poprzez zsumowanie ceny auta i części - uznaje się za nieprawidłowe, prawidłowości ustalania kwoty nabycia poprzez niedoliczenie do kwoty nabycia kwoty akcyzy - uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2013
21
mar

Istota:

Ustalenie wartości początkowej - art. 16g ust. 10 pkt 2

Fragment:

Zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, łączną wartość początkową środków trwałych powinna stanowić różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy. Zdaniem Spółki, przez cenę nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy, należy rozumieć cenę nabycia określoną w umowie (25.000 tys. zł) powiększoną o część zobowiązań, funkcjonalnie związanych z działalnością przedsiębiorstwa (tzn. 3.107 tys. zł), co daje kwotę 28.107 tys. zł. Jak podano w opisie stanu faktycznego dodatnia wartość firmy nie wystąpiła. Podatkowo składniki majątkowe to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi, funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia (art. 4a pkt 2 updop). Wynegocjowana cena za przedsiębiorstwo (25.000 tys. zł) była znacznie niższa od wartości nabytych przez spółkę w tej transakcji aktywów (47.090 tys. zł), czyli długi te miały wpływ na ustaloną cenę nabycia, co oznacza, że nie zostały one uwzględnione w cenie nabycia przedsiębiorstwa.