Cena | Interpretacje podatkowe

Cena | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dotacje przedmiotowe otrzymane przez Zakład Usług Wodnych od Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich - po centralizacji rozliczeń podatku VAT, z dniem 1 stycznia 2017 r., będą objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług w rozliczeniach pomiędzy tym Związkiem a Zakładem
Fragment:
Z drugiej strony nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy by możliwe było jej ustalenie. Cena jaką płaci nabywca musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co zatem stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni. Trybunał w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania wskazał sądowi odsyłającemu szereg wskazówek, stwierdzając, że sąd krajowy musi zbadać obiektywnie, czy fakt, iż dotacja jest wypłacana sprzedawcy lub świadczącemu pozwala mu sprzedawać towary lub świadczyć usługi po cenie niższej, niż musiałby on żądać w braku takiej dotacji. Nie jest konieczne, by dotacja odpowiadała bezpośrednio zmniejszeniu ceny dostarczanych towarów, wystarczy by relacja pomiędzy zmniejszeniem ceny a dotacją, która może być wyrażona ryczałtowo, była istotna. W wyroku C-353/00 Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający. Z powyższych przepisów jasno zatem wynika, że przychodem jest cena sprzedaży określona w umowie, pod warunkiem, że wyraża wartość rynkową rzeczy lub praw. Tym samym należy stwierdzić, że Wnioskodawca może sam określić cenę zbycia nieruchomości obciążonej hipoteką. Może przy tym brać pod uwagę fakt obciążenia nieruchomości hipoteką. Tak ustalona cena sprzedaży winna jednak odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości w takim stanie faktycznym i prawnym. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, że jego przychód będzie równy cenie oznaczonej w umowie sprzedaży nieruchomości (tj. wysokość wartości rynkowej nieruchomości bez obciążeń pomniejszona o aktualną wysokość hipoteki obciążającej nieruchomość), pomniejszonej o koszty jej odpłatnego zbycia jest prawidłowe, o ile cena podana w akcie notarialnym – umowie sprzedaży będzie odpowiadała cenom rynkowym stosowanym w obrocie innymi nieruchomościami obciążonymi hipoteką. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.
Fragment:
Poszczególne Bonusy, wraz z liczbą punktów uprawniających do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto, określone są w katalogu Bonusów zamieszczonym w Serwisie Internetowym Programu. Uczestnik uprawniony jest do nabycia od Spółki Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto każdy pod warunkiem zgromadzenia na swoim koncie określonej dla danego Bonusu liczby punktów uprawniającej do nabycia tego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto. Jeżeli liczba Punktów widocznych na koncie uczestnika jest niższa niż liczba punktów, które uprawniają do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto, zamówienie Bonusu jest niemożliwe, w szczególności nie jest możliwa jakakolwiek pieniężna dopłata do Bonusu. Bonusy nie podlegają zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne Bonusy. Uczestnik nie może przenieść prawa do zakupu Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto na osobę trzecią ani na innego uczestnika. Bonusy mogą być kupowane po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Programu, od daty rezygnacji przez Salon z udziału w Programie lub od daty wykluczenia Salonu z Programu przez Spółkę. Salon może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie.
2017
7
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.
Fragment:
Poszczególne Bonusy, wraz z liczbą punktów uprawniających do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto, określone są w katalogu Bonusów zamieszczonym w Serwisie Internetowym Programu. Uczestnik uprawniony jest do nabycia od Spółki Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto każdy pod warunkiem zgromadzenia na swoim koncie określonej dla danego Bonusu liczby punktów uprawniającej do nabycia tego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto. Jeżeli liczba Punktów widocznych na koncie uczestnika jest niższa niż liczba punktów, które uprawniają do nabycia danego Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto, zamówienie Bonusu jest niemożliwe, w szczególności nie jest możliwa jakakolwiek pieniężna dopłata do Bonusu. Bonusy nie podlegają zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne Bonusy. Uczestnik nie może przenieść prawa do zakupu Bonusu po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto na osobę trzecią ani na innego uczestnika. Bonusy mogą być kupowane po promocyjnej cenie 1,23 zł brutto nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Programu, od daty rezygnacji przez Salon z udziału w Programie lub od daty wykluczenia Salonu z Programu przez Spółkę. Salon może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie.
2017
7
lut

Istota:
Czy powyżej opisane korekty ceny wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie przychodu w przypadku gdy korekta będzie dotyczyć naszej sprzedaży i analogicznie czy opisane powyżej korekty cenowe wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów podatkowych w przypadku gdy korekta będzie dotyczyć nabywanego przez nasz asortymentu
Fragment:
Jednakże w przypadku ustalenia błędnych kosztów planowanych lub nieuaktualnienia w kosztach planowanych zmian w poziomach cen rynkowych tak ustalane ceny nie zawsze muszą odpowiadać rzeczywistości. W związku z powyższym Spółka planuje dopisać w umowie z kontrahentem sformułowanie o korekcie cen, dla zrealizowanych w określonych okresach transakcji. W okresach kwartalnych lub rocznych dokonywane będą więc korekty cen. Wartość korekt cen ustalana będzie dla każdego asortymentu oddzielnie. Cena stanowiąca podstawę ustalenia korekty ceny będzie wyliczana w oparciu o poniesione rzeczywiste koszty bezpośrednie związane z zakupem lub produkcją danego asortymentu. Cena ta będzie powiększana o ustaloną pomiędzy Spółkami marżę. Na różnicę pomiędzy tak ustaloną ceną, a ceną po jakiej dany towar był sprzedawany w trakcie okresu rozliczeniowego strony będą wystawiać sobie nawzajem korekty faktur sprzedaży. W ten sposób strony chcą zapewnić sobie możliwość ustalania cen na podstawie realnych kosztów i wyeliminować ewentualne błędy jakie mogą powstać w trakcie ustalania cen na podstawie cen planowanych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy powyżej opisane korekty ceny wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie przychodu w przypadku gdy (...)
2016
21
gru

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej oraz prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjną.
Fragment:
Z przytoczonych powyżej przepisów wynika przede wszystkim, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) użyte w ustawie określenie cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W myśl ust. 2 powołanego wyżej artykułu w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Jednak wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (...)
2016
6
gru

Istota:
Opodatkowanie korekty wzajemnych rozliczeń polegającej na wyrównaniu (w górę lub w dół) zakładanego poziomu dochodowości na sprzedaży przez Wnioskodawcę produktów zakupionych od podmiotów z Grupy oraz dokumentowanie wyrównania z tytułu cen transferowych
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego stanu przyszłego, w ramach Umowy zostanie zastosowany mechanizm wyrównania dochodowości Spółki z tytułu cen transferowych, dla którego obliczenia zostaną ustalone okresy rozliczeniowe, i zgodnie z którym Koordynator będzie wystawiać dokumenty księgowe na rzecz Spółki, w zależności od wyniku jaki zostanie przez nią osiągnięty w danym okresie. Wyrównanie z tytułu cen transferowych nie będzie mieć przełożenia na kwoty należne z tytułu zakupu towarów dokumentowane poszczególnymi fakturami wystawianymi przez Dostawców. Zamierzeniem podmiotów uczestniczących w mechanizmie wyrównania z tytułu cen transferowych na podstawie Umowy będzie wyrównanie dochodowości Spółki w celu uzyskania przez nią założonego wyniku zgodnego z zasadą ceny rynkowej (arm’s lenght). Wyrównanie z tytułu cen transferowych dotyczyć będzie ogółu transakcji wykonanych przez Spółkę w danym okresie rozliczeniowym. Zatem wyrównanie dochodowości z tytułu cen transferowych nie będzie stanowiło także korekty dostawy towarów realizowanych pomiędzy Dostawcami, a Spółką. Spółka stoi na stanowisku, iż wyrównanie z tytułu cen transferowych nie będzie mogło zostać również uznane za świadczenie usług na gruncie Ustawy VAT. Twierdzenie to jest uzasadnione faktem, iż dla zaistnienia usługi w rozumieniu Ustawy VAT konieczne jest wystąpienie świadczenia wzajemnego między stronami czynności.
2016
28
lis

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym rozliczenie polegające na wyrównaniu (w górę lub w dół) zakładanego poziomu Marży Wnioskodawcy, dokonywana w oparciu o dokument korygujący, wywiera dla Wnioskodawcy skutki na gruncie podatku VAT?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy kwota korekty Marży (niezależnie czy prowadzi do obniżenia czy do podwyższenia dochodowości Dystrybutora w danym roku) nie ma przełożenia na kwoty należne z tytułu poszczególnych dostaw Produktów, dokumentowanych fakturami wystawianymi przez Sprzedawcę, zaś w szczególności nie stanowi korekty ich ceny. Przyjęty mechanizm zakłada wyrównanie poziomu Marży (co w ocenie Spółki odbywa się w oderwaniu od ceny jednostkowej poszczególnych Produktów), a nie korektę w górę lub dół cen kupowanych przez Wnioskodawcę towarów (jakkolwiek w umowie rozliczenie to zostało nazwane płatnością rozliczeniową dostosowującą cenę dostawy stosowaną w danym okresie). Potwierdza to również fakt, że korekta taka dokonywana jest dla wszystkich Produktów łącznie, nie zaś na poszczególnych transakcjach. Dopiero analiza wyniku wszystkich transakcji - zarówno pomiędzy Stronami, jak i sprzedaży Produktów osobom trzecim przez Dystrybutora - pozwala określić, czy w ogóle potrzebna jest korekta, a jeśli tak, to w jakim zakresie i w którym kierunku (tj. w górę czy w dół). Takie intencje mają przełożenie na sposób dokumentowania korekty Marży, która nie będzie się odwoływać do konkretnych faktur zakupowych, poszczególnych pozycji tych faktur, czy też cen pierwotnie stosowanych. Odwołanie takie byłoby sztuczne i nieuzasadnione. Strony efektywnie nie chcą bowiem obniżać/podwyższać stosowanym pomiędzy nimi cen Produktów, ale zmierzają do ustalenia Marży Dystrybutora (w całości za Okres rozliczeniowy) na poziomie zgodnym z pełnioną funkcją, zaangażowanymi aktywami i ponoszonym ryzykiem.
2016
11
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
Zdarzenie przyszłe niepewne, o którym mowa powyżej, będzie determinowało ostateczną wysokość ceny i nie będzie stanowiło jedynie odroczenia terminu płatności pozostałej części ceny, lecz warunkować będzie w ogóle wymagalność tej części ceny. Jeśli zdarzenie to w ogóle nie wystąpi, cena należna będzie jedynie częścią ceny określonej w umowie, odpowiadającą pierwszej części ceny zbycia, płatnej w momencie zawarcia umowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji dokonania przez Wnioskodawcę odpłatnego zbycia udziałów lub akcji, na warunkach określonych w umowie sprzedaży udziałów lub akcji oraz zawartym równolegle z umową porozumieniu, zgodnie z którymi część ceny udziału lub akcji będzie płatna w momencie zawarcia umowy, a zapłata pozostałej części ceny będzie uzależniona od wystąpienia zdarzenia przyszłego niepewnego, takiego jak osiągnięcie określonego wyniku finansowego przez spółkę, której udziały lub akcje są przedmiotem sprzedaży, przychód z tytułu odpłatnego zbycia po stronie Wnioskodawcy wystąpi: - co do pierwszej części ceny zbycia - w momencie zawarcia umowy i w wysokości części ceny należnej w tym momencie, - co do pozostałej części ceny zbycia - jedynie w przypadku wystąpienia zdarzenia przyszłego niepewnego, z którym łączy się spełnienie wskazanego w umowie warunku powodującego zapłatę pozostałej części ceny, w wysokości powiązanej z wystąpieniem tego zdarzenia i w terminie nie wcześniejszym, niż wystąpienie tego zdarzenia...
2016
22
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów lub akcji.
Fragment:
(...) ceny sprzedaży udziałów lub akcji – wynikająca z aneksu. Od takiej sytuacji należy jednak odróżnić przypadek, gdy do zmiany ceny dojdzie już po zakończeniu roku podatkowego i złożeniu zeznania. W takich okolicznościach bowiem sytuacja kształtuje się dwojako, w zależności od tego, czy cena uległa podwyższeniu czy obniżeniu. W przypadku obniżenia ceny w następstwie zmian umowy dokonanych aneksem, Wnioskodawca powinien uwzględnić dokonaną zmianę składając korektę deklaracji odpowiednio obniżając kwotę przychodu uzyskaną ze zbycia udziałów lub akcji. Natomiast, gdy w następstwie zmian umowy dojdzie do podwyższenia ceny, przychód z kapitałów pieniężnych powstanie w dacie jej wymagalności, czyli w roku, w którym dojdzie do podwyższenia ceny. Zatem jeżeli aneksem do umowy cena za udziały lub akcje zostanie obniżona, Zainteresowanemu będzie przysługiwała możliwość skorygowania złożonego zeznania podatkowego za poprzedni rok. W przypadku natomiast gdy cena ulegnie podwyższeniu, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać nowy przychód z kapitałów pieniężnych w postaci nadwyżki ceny ponad cenę wykazaną w umowie. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
2016
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Cena
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.