Cena | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cena. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
wrz

Istota:

W przypadku otrzymania/wypłacenia środków pieniężnych stanowiących różnicy między ceną surowca lub półproduktu zastosowaną w odniesieniu do Podwykonawcy a wynegocjowaną ceną surowca lub półproduktu określoną w Umowie Ramowej należy potraktować otrzymaną/wypłaconą kwotę jako wynagrodzenie za świadczoną usługę opodatkowaną VAT. Otrzymane/wypłacone kwoty nie stanowią natomiast rabatu pośredniego.

Fragment:

I tak w przypadku gdy Podwykonawcy nabywać będą surowce lub półprodukty od Dostawcy po cenie wyższej niż wynegocjowana cena określona w Umowie Ramowej Spółka będzie otrzymywać wypłatę różnicy między ceną surowca lub półproduktu zastosowaną w odniesieniu do Podwykonawcy a ceną surowca lub półproduktu wynegocjowaną. W tej sytuacji, beneficjentem usługi jest Dostawca lub inny podmiot z grupy, do której należy Dostawca, który zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej ma świadomość, że w sytuacji gdy surowce lub półprodukty będą sprzedawane Podwykonawcy po cenie niższej niż wynegocjowana cena określona w Umowie Ramowej Spółka będzie wypłacać Dostawcy lub innemu podmiotowi z grupy, do której należy Dostawca różnicę między ceną za jaką zostaną sprzedane surowce lub półprodukty Podwykonawcy a wynegocjowaną ceną określoną w Umowie Ramowej. Podobnie wygląda sytuacja, gdy to Spółka przelewa środki pieniężne Dostawcy lub innemu podmiotowi z grupy, do której należy Dostawca. Wówczas Spółka ma świadomość tego, że w sytuacji gdy surowce lub półprodukty będą sprzedawane Podwykonawcy po cenie wyższej niż wynegocjowana cena określona w Umowie Ramowej Dostawca lub inny podmiot z grupy, do której należy Dostawca będzie wypłacać Spółce różnicę między ceną za jaką zostaną sprzedane surowce lub półprodukty Podwykonawcy a wynegocjowaną ceną określoną w Umowie Ramowej.

2018
15
cze

Istota:

Czy przyjęte przez Wnioskodawcę stanowisko, że wypłacona kwota zwaloryzowanej ceny kupna lokalu mieszkalnego nie może zostać uznana za odszkodowanie lub zadośćuczynienie i nie podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z póżn. zm.) jest prawidłowe?

Fragment:

Zwaloryzowaną cenę nabycia lokalu wskazaną w umowie sprzedaży, tj. kwota 110 027 zł przy zastosowaniu wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalono na wartość 87 381 zł 45 gr. Wypłacona kwota pieniężna została określona jako zwrot zwaloryzowanej ceny lokalu mieszkalnego. W ocenie Sądu w okresie pomiędzy zawarciem umowy z 1977 r. do chwili obecnej nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza uzasadniająca waloryzację dochodzonego świadczenia. Doszło do zmiany systemu politycznego i gospodarczego, procesów inflacyjnych, a nadto w 1995 r. dokonano denominacji złotego co spowodowało, że zapłacona 1977 r. cena kupna lokalu wynosząca 110 027 zł po denominacji wynosiłaby 11 zł. Sąd uznał wskazany przez powódkę wskaźnik aktualnej ceny rynkowej nieruchomości za niewłaściwy do dokonania obliczeń zwaloryzowanego świadczenia, gdyż odnosi się ona do najbardziej prawdopodobnej i możliwej do uzyskania na rynku ceny, przy uwzględnieniu cen transakcyjnych, a z uwagi na wzrost wartości nieruchomości jest ona obecnie kilkunastokrotnie większa niż w latach 70 XX wieku. Ponadto w trakcie zawierania umowy takie pojęcie jak rynkowa wartość nieruchomości nie funkcjonowało z uwagi na gospodarkę uspołecznioną nie zaś wolnorynkową.

2018
17
maj

Istota:

Podstawa opodatkowania sprzedaży towarów w ramach strategii marketingowych

Fragment:

Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 915 z późn. zm.), użyte w ustawie określenie cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W myśl ust. 2 powołanego wyżej artykułu, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. Wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (...)

2018
15
kwi

Istota:

Podstawy opodatkowania towarów sprzedawanych w ramach strategii marketingowej

Fragment:

W przypadku sprzedaży za taką wartość - gdy jednocześnie cena ta jest niższa od ceny zakupu tego towaru przez Spółkę? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Spółki podstawą opodatkowania VAT od towarów sprzedawanych w ramach strategii sprzedaży - poniżej wartości rynkowej i jednocześnie poniżej ceny zakupu tego towaru przez Spółkę - będzie ich cena promocyjna np. 0,81 zł. w przypadku sprzedaży za taką wartość. Na wstępie należy podkreślić, że zastosowanie w strategii sprzedażowej ceny promocyjnej jest elementem strategii marketingowej Spółki, która prowadzi do wzrostu sprzedaży. Zaproponowanie klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej (sprzedaż udokumentowana paragonem fiskalnym) możliwości nabycia produktu po cenie promocyjnej (poniżej wartości rynkowej i jednocześnie poniżej ceny zakupu przez Spółkę) zachęca do wyboru towarów Wnioskodawcy. Udzielona poszczególnym klientom Wnioskodawcy znaczna bonifikata cenowa pozwalająca na nabycie towarów za promocyjną cenę ściśle wiąże się z określonym zachowaniem tych klientów, którzy - aby zyskać możliwość nabycia innego towaru po promocyjnej cenie np. karty telefonicznej, muszą wcześniej dokonać zakupu u Wnioskodawcy określonej ilości oferowanych przez Wnioskodawcę wyrobów tytoniowych lub dokonać zakupu za określoną wartość wyrażoną w cenie.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku promocyjnej sprzedaży wykończenia i wyposażenia mieszkania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia elementów wykończenia i wyposażenia sprzedanych w promocyjnej cenie.

Fragment:

Zatem sprzedaż towarów po Cenie Promocyjnej nie powoduje obowiązku opodatkowania podatkiem wartości rynkowej (ofertowej) towarów w części, w jakiej ww. wartość towarów wykracza ponad Cenę Promocyjną ”. Również w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2011 r., nr IBPP2/443-229/11/Cz , wydanej przez Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzono: „(...) rabat w formie promocyjnej ceny sprzedawanych towarów znany będzie nabywcom wcześniej. Dokonując zakupu określonego produktu, będą wiedzieli, jakie warunki należy spełnić, aby zakupić ten produkt po „ cenie promocyjnej ” i jaka jest wysokość takiej „ ceny promocyjnej ” (...) Są to więc rabaty udzielone przed ustaleniem ceny - a zatem nie mają one wpływu na podstawę opodatkowania (...) kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy, a więc w takim przypadku kwota uwzględniająca już przyznany rabat. Analogicznie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2013 r., nr IPPP1/443-1187/12-3/AP uzasadnił, że „ (...) przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi.

2018
10
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

Fragment:

W tym przypadku dochodem będzie różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży Nieruchomości (Cena Z) a kosztem jego uzyskania, który równy jest Cenie Nabycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości, która to Cena Nabycia stanowi sumę Ceny X (część stała Ceny Nabycia zapłacona przy nabyciu Nieruchomości) i Ceny Y (część zmienna Ceny Nabycia w wysokości połowy ceny sprzedaży Nieruchomości, tj. Ceny Z, zapłacona po otrzymaniu zapłaty Ceny Z). Zdaniem Wnioskodawcy, podatek dochodowy od sprzedaży prawa własności Nieruchomości, która nastąpi w okresie pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca nabył to prawo, będzie należny od kwoty stanowiącej równowartość ceny przyszłej sprzedaży (Cena Z) pomniejszonej o Cenę Nabycia Nieruchomości, tj. pomniejszony o kwotę równą Cenie X (część stała Ceny Nabycia) - zapłacona w chwili nabywania Nieruchomości, i kwotę równą Cenie Y (część zmienna Ceny Nabycia równa 50% Ceny Z), która zostanie zapłacona po otrzymaniu zapłaty ceny przyszłej sprzedaży (Ceny Z). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2017
11
gru

Istota:

W zakresie obowiązków Wnioskodawcy w związku z dokonywanymi korektami cen surowców

Fragment:

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami, w kalkulacji ostatecznych kosztów dla OEM uwzględnione muszą być ceny surowców z okresu zakupu surowców przez Spółkę, a nie z okresu dostawy katalizatora. Urealnienie ceny następuje zazwyczaj po dokonaniu dostawy katalizatora przez Cannera na rzecz OEM i może oznaczać obniżenie ceny katalizatora (jeśli ceny surowców wzrosły) albo jej podwyższenie (jeśli ceny surowców spadły). W rezultacie korekty, B. nie poniesie ciężaru podwyższonych kosztów w przypadku nabycia surowców po cenie wyższej niż cena obowiązująca w danym roku lub też nie zyska nadmiernie w przypadku gdy cena wzrośnie. Mimo tego, że ani Spółka, ani C. nie sprzedają katalizatorów bezpośrednio do OEM, to na podstawie ustaleń pomiędzy OEM a Spółką/C., rozliczenie związane ze zmianą cen surowców następuje bezpośrednio pomiędzy Spółką/C. a OEM, bez zaangażowania Cannerów (którzy nabyli i sprzedali finalny produkt do OEM). Cannerzy w związku ze zmianą cen surowców nie mają rozliczać się z B./C. i OEM, nie są też uprawnieni do otrzymania żadnych dodatkowych kwot ani zobowiązani do wypłaty żadnych dodatkowych kwot. Może się też zdarzyć, że opisane powyżej urealnienie ceny surowców dokonywane jest w sytuacji, gdy do zmiany ceny surowców doszło jeszcze przed wyprodukowaniem katalizatora przez B., jednak już po zakupie przez Spółkę surowców - również w takim przypadku korekta cen dokonywana jest bezpośrednio pomiędzy Spółką o OEM, podczas gdy sprzedaż do Cannera odbywa się po cenach obowiązujących w momencie sprzedaży.

2017
6
gru

Istota:

Czy jeżeli Koło Łowieckie w wewnętrznej uchwale ustaliło zarówno:

1. cenę tuszy zwierzęcej pobranej przez myśliwego na własny użytek, przy przyjęciu zryczałtowanych stawek, co zobowiązuje myśliwego do wpłaty na rzecz Koła określonej kwoty,
2. jak i rekompensatę kosztów polowania w wysokości zryczałtowanej stanowiącej 20% wypłaconej przez Koło myśliwemu, który odstawił tusze do punktu skupu,

to czy różnica między ceną stosowaną przez punkt skupu, a ceną ustaloną przez Koło przy przyjęciu zwierzyny na użytek własny oraz wypłata rekompensaty za dostarczenie zwierzyny do punktu skupu, będzie stanowiła przychód myśliwego, od którego Koło Łowieckie – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – będzie zobowiązane obliczyć i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy oraz będzie zobowiązane do wystawienia informacji, o której mowa w przepisie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jeżeli dla wszystkich myśliwych należących do koła ustalane są jednakowe zasady nabywania tuszy zwierzęcej, to obniżona cena nie ma charakteru indywidualnego i różnica między ceną stosowaną przez punkt skupu, a ceną ustaloną przez koło łowieckie, nie stanowi przychodu dla myśliwego. Skoro w przedstawionym stanie faktycznym uchwałą Walnego Zgromadzenia Koło ustaliło, że w przypadku zakupu tuszy na użytek własny, myśliwy zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Koła opłaty ryczałtowej, to różnica między ceną stosowaną przez punkt skupu zwierzyny, a ceną ustaloną przez Wnioskodawcę nie stanowi dla myśliwego przysporzenia majątkowego, gdyż nie powstaje świadczenie nieodpłatne, ani też częściowo odpłatne, a tym samym przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu, jak też wystawienia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się natomiast do kwestii wypłaty myśliwemu przez Koło Łowieckie 20% ceny pozyskanej przez niego zwierzyny, którą Wnioskodawca nazwał „ rekompensatą kosztów polowania ” wskazać należy, że następuje ona w formie pieniężnej, a zatem – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – nie jest istotne, czy ww. wypłatę może otrzymać każdy myśliwy należący do Koła Łowieckiego.

2017
17
paź

Istota:

W zakresie sposobu i momentu ustalenia przez komplementariusza spółki komandytowej, wysokości przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji udzielenia kontrahentom bonifikat

Fragment:

W tym miejscu należy mieć na uwadze, że w przypadku gdy cena transakcji znacznie odbiega od ceny rynkowej, może mieć zastosowanie art. 14 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Z powyższego przepisu wynika, że ustalenie przychodu przez organ podatkowy może nastąpić tylko wówczas, gdy cena umowna znacznie odbiega od wartości rynkowej bez uzasadnionej przyczyny. Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 14 ust. 2 ustawy). Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż wskazanie przyczyn uzasadniających podanie w umowie sprzedaży ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej może być przesłanką do odstąpienia organu podatkowego od określenia wartości rynkowej zbywanej rzeczy, jeśli cena odbiega od wartości rynkowej bez uzasadnionej przyczyny.

2017
17
maj

Istota:

Czy dotacje przedmiotowe otrzymane przez Zakład Usług Wodnych od Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich - po centralizacji rozliczeń podatku VAT, z dniem 1 stycznia 2017 r., będą objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług w rozliczeniach pomiędzy tym Związkiem a Zakładem

Fragment:

Z drugiej strony nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy by możliwe było jej ustalenie. Cena jaką płaci nabywca musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co zatem stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni. Trybunał w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania wskazał sądowi odsyłającemu szereg wskazówek, stwierdzając, że sąd krajowy musi zbadać obiektywnie, czy fakt, iż dotacja jest wypłacana sprzedawcy lub świadczącemu pozwala mu sprzedawać towary lub świadczyć usługi po cenie niższej, niż musiałby on żądać w braku takiej dotacji. Nie jest konieczne, by dotacja odpowiadała bezpośrednio zmniejszeniu ceny dostarczanych towarów, wystarczy by relacja pomiędzy zmniejszeniem ceny a dotacją, która może być wyrażona ryczałtowo, była istotna. W wyroku C-353/00 Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej.