ITPB3/4510-239/15/KK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
ITPB3/4510-239/15/KKinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochody wolne od podatku
 3. działalność kulturalna
 4. działalność statutowa
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja działająca na podstawie ustawy o fundacjach, została ustanowiona w dniu 20 kwietnia 2012 r. Rozpoczęcie działalności nastąpiło jesienią 2013 r. Jak wynika z zapisów Fundacji jej celem jest ochrona, renowacja i rekonstrukcja zabytkowych założeń dworskich, pałacowych i zamkowych; ochrona, renowacja i rekonstrukcja związanych z nimi zabytków ruchomych; kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu; promowanie i propagowanie szacunku dla tradycji i kultury narodowej, regionalnej i lokalnej; prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej o charakterze wielokulturowym i integracyjnym; prowadzenie działalności szkoleniowej dla Innych organizacji pozarządowych oraz w szczególności grup społecznych narażonych na wykluczenie; wspieranie społecznej aktywności obywateli; wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych; wszechstronne wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; prowadzenie i promowanie działalności proekologicznej; promowanie i propagowanie idei zjednoczonej Europy.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów Fundacji; ochronę i zagospodarowanie obiektów zabytkowych regionu; szeroko pojętą promocję terenów dawnego XXXXX i XXXXX przy wykorzystaniu wszelkich możliwych nośników informacji; prowadzenie działalności wydawniczej i muzealnej, promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego a w szczególności zabytków architektury; tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rozwoju, krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania, współdziałanie z innymi Fundacjami i organizacjami pokrewnymi na terenie kraju i za granicą; działanie na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dorobku kulturowego Polski i Niemiec; organizację projektów młodzieżowych, wymian młodzieży, warsztatów i innych działań mających wpływ na świadomość historyczną, poczucie lokalnej tożsamości oraz zaangażowanie społeczne; prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, opinii oraz współdziałanie z ośrodkami naukowymi w celu poszerzenia wiedzy na tematy zarówno społeczne jak i ogólnie pojętej historii sztuki, ochrony zabytków; propagowanie wiedzy historycznej w szkołach zwłaszcza pod kątem ochrony zabytków.

Fundacja, zgodnie z zapisami w statucie może prowadzić działalność gospodarczą, która może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskiwany z tego tytułu przez Fundację powinien być przeznaczony na statutową działalność Fundacji. Zakres działalności gospodarczej obejmuje m.in.: wydawanie książek; pozostałą działalność wydawniczą; sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych; działalność obiektów kulturalnych; badania naukowe; pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana; pozostałe formy edukacji; działalność hotelarska; zarządzanie nieruchomościami na zlecenie; tłumaczenia.

Faktyczna działalność Fundacji rozpoczęła się jesienią 2013 r. Do tej pory skupia sie ona głównie na ochronie i promocji zabytków oraz popularyzację i zachowanie dziedzictwa rzemiosła zduńskiego. Jesienią 2013 r. została wydana książka autorstwa jednego z fundatorów pt. „XXXXXXX”. Wiosną 2014 Fundacja była współwydawcą książki jednego z fundatorów pt. „XXXXXX”. Do końca 2014 r. Fundacja planuje wydać następne dwie publikacje. W marcu 2014 r. Fundacja była współorganizatorem wystawy „XXXXX”, która odbyła się w XXXXXX. Wystawa została zainaugurowana konferencją popularno-naukowa i wycieczką uczestników do muzeum pieców w Y. W grudniu 2014 r. Fundacja była współorganizatorem wystawy i konferencji popularno-naukowej „XXXXXXX”, która odbyła się w obiekcie wystawowym Z. W maju i wrześniu 2014 r. Fundacja zorganizowała dwudniowe warsztaty polegające na sprzątaniu pałacu w X. W czerwcu 2014 Fundacja zorganizowała Ogólnopolski Zlot XXXX. We wrześniu zorganizowano warsztaty ceramiczne dla dzieci; brano czynny udział w warsztatach kaflarskich w Instytucie XXXXX. Poza tym organizowano konferencje i spotkania dotyczące historii zduństwa, ceramiki. Od listopada 2014 r. Fundacja została gospodarzem XXXXXX polskiej kaflarni w Y. założonej w XXXX r. Działalność ta ma na celu zachowanie historycznego dziedzictwa, utrwalenia ręcznej produkcji (rękodzielnictwa) kafli szamotowych oraz organizacji wystaw, konferencji i warsztatów poświęconych tradycyjnemu rzemiosłu. Fundacja prowadzi jedyny w Polsce portal internetowy poświęcony historii zduństwa: XXXXX.pl. Dotychczasowe działania Fundacji finansowane były z wpływów za reklamę od firm zajmujących sie zduństwem (kominki) - na podstawie wystawianych przez Fundację faktur – w ramach działalności gospodarczej. Oprócz tego organizując warsztaty lub zloty - Fundacja pobierała opłaty od uczestników na pokrycie kosztów. Część dochodów pochodzi od prywatnych darczyńców uwrażliwionych na historyczne dziedzictwo. Pozostałe działania były nieodpłatne a sfinansowane m.in. dotacją celową uzyskaną z Gminy X.

Prowadząc działalność gospodarczą, Fundacja oprócz opłat za stronę internetową nie ponosi innych wydatków, które można przypisać bezpośrednio działalności gospodarczej, a wydatki te - dotyczące prowadzenia portalu internetowego są minimalne i są ściśle związane z celami jakie wyznaczyła sobie Fundacja - czyli propagowanie historii zwłaszcza historii kaflarstwa i rzemiosła zduńskiego. Pozostałe wydatki - oprócz ściśle związanych z prowadzeniem działalności statutowej to: opłaty bankowe, usługi księgowe, opłaty za używany samochód kupiony przez Fundację, utrzymanie domen internetowych, wynagrodzenia za umowę o dzieło-dotyczące wydania pozycji książkowych. Od miesiąca października 2014 r. Fundacja zatrudnia na etacie pracownika, zatrudnionego do prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Fundacji. W listopadzie zostały zawarte umowy o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z czterema osobami, którym będą zwracane koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. W ramach tych umów wykonywane będą m.in. prace porządkowe, remontowe, obsługa i organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji, świadczenie usług artystycznych, obsługa witryn internetowych.

Fundacja w listopadzie podpisała umowę dzierżawy części nieruchomości i gruntów należących do X. Y. Sp. z o. o. W ramach tej umowy - Fundacja zobowiązana jest do wyremontowania pomieszczeń, z których będzie korzystała oraz ponoszenia kosztów jej funkcjonowania, czyli opłat za media, podatki, ubezpieczenia itp. Dzierżawione pomieszczenia służyć będą Fundacji wyłącznie w realizacji jej celów statutowych. Zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie dzierżawy, pożytki które Fundacja osiągnie z dzierżawionych budynków, będą przeznaczone wyłącznie na jej działalność statutową. Zgodnie z zamierzeniami w dawnym magazynie Kaflarni powstanie sala konferencyjna przeznaczona na działania warsztatowe oraz seminaria i szkolenia. Sala ta będzie również wykorzystywana jako galeria sztuki współczesnej - ceramiki i malarstwa. Na piętrze budynku dzierżawionego zostanie wygospodarowana część powierzchni przeznaczona na warsztaty ceramiczne dla studentów ASP we Y. oraz uczestników międzynarodowego pleneru ceramicznego „XXXXXXXXX” który odbywa się na terenie X. od 2008 r. Niewykorzystana na produkcję część fabryki zostanie przeznaczona na „żywe muzeum’, w którym będzie prowadzona działalność edukacyjna i turystyczna. We wnętrzach budynków znajdą się maszyny i narzędzia oraz wydruki wielkoformatowe eksponujące historię rzemiosła oraz Kaflami w XXXXXXXXX. Na terenie zewnętrznym powstanie Dom Chlebowy, w którym m.in. w porozumieniu z Burmistrzem Y, Muzeum XXXXX w X oraz X Ośrodkiem Kultury odbywać się będą warsztaty związane z tradycyjnym wypiekiem pieczywa oraz XXXXX. święto Chleba i uroczyste Dożynki. Na tym samym terenie pod dużą wiatą magazynową na bazie doświadczeń Z. Ośrodka Kultury będą odbywać się koncerty i plenery malarskie. W budynku frontowym kaflami znajduje się 6 pomieszczeń mieszkalnych, które po niewielkim remoncie staną się pokojami gościnnymi dla uczestników spotkań, warsztatów i konferencji, czyli będą służyć działalności statutowej Fundacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy ponoszone przez Fundację koszty ogólnoadministracyjne niezbędne w zakresie jej funkcjonowania, tj. opłaty za bank, usługi zewnętrzne (księgowe, prawnicze, bankowe, telekomunikacyjne i inne), opłaty za samochód, media, wynagrodzenia, oraz wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku finansowania ich z dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1 b ustawy o podatku od osób prawnych, uznawać należy za wydatkowanie dochodu zwolnionego zgodnie z przeznaczeniem...
 2. Czy koszty funkcjonowania podpisanej umowy dzierżawy na pomieszczenia przeznaczone na działalność statutową Fundacji, tj. m.in. remont, opłaty na media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, itp. w przypadku finansowania ich z dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1 b ustawy o podatku od osób prawnych, uznawać należy za wydatkowanie dochodu zwolnionego zgodnie z przeznaczeniem...

Zdaniem Fundacji, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie od podatku dochodowego określone w art. 17 ust. 1 tej ustawy dotyczące podatników przeznaczających dochód na cele statutowe stosowane jest, jeżeli dochód przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany będzie na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym także na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów. Trzeba podkreślić, że ponoszone przez Fundację wydatki o charakterze ogólnoadministracyjnym, takie jak: koszty obsługi zarządu, koszty zatrudnienia pracowników, koszty księgowości, najmu pomieszczeń, koszty materiałów biurowych, eksploatacyjnych, koszty mediów, usług telekomunikacyjnych, jak też nabywanie środków trwałych i wyposażenia dotyczące ogółu jej działalności (np. sprzęt biurowy, komputery itp.), są niezbędne dla zapewnienia możliwości prowadzenia przez Fundację statutowej działalności. Tym samym w ocenie Fundacji wydatki takie spełniają warunki określone w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i dochód Fundacji przeznaczony na ich sfinansowanie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Podobnie wydatki na remont i utrzymanie pomieszczeń dzierżawionych od X. Y. Sp. z o. o., które będą z założenia służyć wyłącznie działalności statutowej Fundacji, w ocenie Fundacji mogą w całości korzystać z zapisów art. 17 ust. 1 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wszelkie dochody osiągane obecnie i w przyszłości z tytułu wykorzystywania pomieszczeń przeznaczone są i będą przeznaczone na realizację następnych zadań statutowych. Analizując art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej sformułowania „....w części przeznaczonej na te cele” (statutowe), należy rozważyć, jakich czynności należy dokonać aby móc zrealizować ten cel. I tak, muszą być poniesione koszty funkcjonowania podmiotu - czyli Fundacji. Muszą być ponoszone wyżej wymienione koszty ogólnoadministracyjne. W dzierżawionych pomieszczeniach które, aby służyły wyznaczonym celom - musi być przeprowadzony remont i muszą być poniesione jego koszty. Nie jest możliwe realizowanie szczytnych celów, jakimi są działania Fundacji bez ponoszenia codziennych kosztów jej funkcjonowania. Tym samym w ocenie Fundacji wydatki ww. spełniają warunki określone w art. 17 ust.1 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i dochód Fundacji przeznaczony na ich sfinansowanie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), jako podmioty, które zwolnione są od podatku. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c ustawy:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze, zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Przy czym w przypadku wątpliwości odnoszących się do kwestii, czy pod pojęciem „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. dobroczynną czy w zakresie pomocy społecznej, czy też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez inne jednostki, należy wskazać, że przez pojęcie to należy rozumieć nie tylko bezpośrednie wydatkowanie tych środków przez podatnika, lecz także wspieranie takiej działalności prowadzonej przez inne podmioty. W konsekwencji, zwolnienie dochodu z opodatkowania będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności, realizowanej przez inny podmiot. Ponadto wykładnia językowa pojęcia „działalność” oznacza, iż jest to „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czymś, działanie, praca; działalność artystyczna, literacka, polityczna, działalność w dziedzinie albo w zakresie (...)” - Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1978. Wobec powyższego, można więc wywieść, że w tak definiowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie działania podejmowane w określonym celu lub zakresie.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, iż osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy.

Wskazać należy również, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Reasumując, zwolnienie podatkowe, o którym mowa, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników - czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Wątpliwości Fundacji budzi fakt, czy ponoszone przez Fundację koszty ogólnoadministracyjne niezbędne w zakresie jej funkcjonowania, czy koszty funkcjonowania podpisanej umowy dzierżawy na pomieszczenia przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w przypadku finansowania ich z dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1 b ustawy o podatku od osób prawnych, uznawać można za wydatkowanie dochodu zwolnionego zgodnie z przeznaczeniem

Wskazać należy więc, że przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Zwrócić należy więc uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Fundacja oprócz opłat za stronę internetową nie ponosi innych wydatków, które można przypisać bezpośrednio działalności gospodarczej, a wydatki te - dotyczące prowadzenia portalu internetowego są minimalne i są ściśle związane z celami jakie wyznaczyła sobie Fundacja - czyli propagowanie historii zwłaszcza historii kaflarstwa i rzemiosła zduńskiego. Pozostałe wydatki - oprócz ściśle związanych z prowadzeniem działalności statutowej to: opłaty bankowe, usługi księgowe, opłaty za używany samochód kupiony przez Fundację, utrzymanie domen internetowych, wynagrodzenia za umowę o dzieło-dotyczące wydania pozycji książkowych. Fundacja zatrudnia też pracownika do prac administracyjnych związanych z jej funkcjonowaniem. Zostały również zawarte umowy o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z czterema osobami, którym będą zwracane koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. Fundacja podpisała także umowę dzierżawy części nieruchomości i gruntów. W ramach tej umowy - Fundacja zobowiązana jest do wyremontowania pomieszczeń, z których będzie korzystała oraz ponoszenia kosztów jej funkcjonowania, czyli opłat za media, podatki, ubezpieczenia itp. Dzierżawione pomieszczenia służyć będą Fundacji wyłącznie w realizacji jej celów statutowych.

W celu prawidłowej oceny, czy wydatki ogólnoadministracyjne, a także wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ponoszone przez Wnioskodawcę, finansowane z dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust.1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można uznać za wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, należy ocenić, czy dane wydatki poniesione zostały na realizację celów statutowych, zgodnych z treścią powyższych przepisów.

Zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że wskazane w treści wniosku wydatki o charakterze ogólnoadministracyjnym, takie jak: koszty obsługi zarządu, koszty zatrudnienia pracowników, koszty księgowości, najmu pomieszczeń, koszty materiałów biurowych, eksploatacyjnych, koszty mediów, usług telekomunikacyjnych, jak też nabywanie środków trwałych i wyposażenia dotyczące ogółu jej działalności (np. sprzęt biurowy, komputery itp.), są niezbędne dla zapewnienia możliwości prowadzenia przez Fundację statutowej działalności. A zatem dochody Fundacji przeznaczone na pokrycie tych kosztów i wydatkowane w ten sposób objęte są co do zasady zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Również w odniesieniu do wydatków na remont i utrzymanie wydzierżawianych pomieszczeń, które będą przeznaczone wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji, zgodnie z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie ma przeciwwskazań do zastosowania powyższego zwolnienia.

Zauważyć należy jednakże, że z przedstawionych okoliczności wynika, że zgodnie z zapisami w Statucie, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskiwany z tego tytułu przez Fundację powinien być przeznaczony na działalność statutową.

Fundacja wskazała w opisie stanu faktycznego, że przedmiotem jej działalności gospodarczej, zgodnie z jej statutem, mogą być między innymi:

 • wydawanie książek,
 • pozostałą działalność wydawniczą,
 • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
 • działalność obiektów kulturalnych;
 • badania naukowe;
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana;
 • pozostałe formy edukacji;
 • działalność hotelarska;
 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
 • tłumaczenia.

Należy więc podkreślić, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Oznacza to zatem, że w sytuacji, gdy podatnik osiąga zarówno przychody ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu oraz inne przychody, powinien prowadzić ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy.

Jeśli więc wskazane w treści wniosku wydatki służą również działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, Wnioskodawca powinien przypisać odpowiednią ich część do działalności gospodarczej zgodnie z dyspozycją art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeśli bowiem wydatki służyć będą również finansowaniu prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą spełniać warunku wydatkowania ich na realizację celów statutowych, a w konsekwencji dochód w części tak wydatkowanej nie będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, wydatki ponoszone przez Fundację na koszty ogólnoadministracyjne, nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz te związane z remontem i utrzymaniem wydzierżawionych pomieszczeń, w części dotyczącej prowadzonej przez Fundację działalności kulturalnej wynikającej ze Statutu, są niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania w tym zakresie, spełniają zatem warunki z art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust 1 pkt 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym dochody Fundacji przeznaczane na finansowanie tych wydatków korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.