ITPB3/423-473/14/KK | Interpretacja indywidualna

Czy nadwyżka zebranych środków nad poniesionymi kosztami będzie podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy zostanie ona przeznaczona na inny cel, niż wymieniony w projekcie (opisanym na portalu crowdfunding’owym), a związany z realizacją filmu?
ITPB3/423-473/14/KKinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochody wolne od podatku
 3. działalność kulturalna
 4. działalność statutowa
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja zamierza zbierać pieniądze na wyprodukowanie pełnometrażowego filmu fabularnego w drodze tzw. crowdfunding’u poprzez jeden z portali zajmujących się takimi akcjami. Zgodnie z art. 3 statutu Fundacji do jej działań statutowych należy wspieranie idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza świadomości obywatelskiej, działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, zbliżenia kultur, narodów i państw Europy a w szczególności Basenu Morza ... oraz propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Działanie jest następujące: Fundacja zgłasza się do portalu i zamieszcza na nim swoje ogłoszenie ważne przez określony czas, jeśli znajdzie darczyńców - Ci wpłacają na konto portalu określone kwoty na realizację projektu, a następnie - jeśli zebrana zostanie w oznaczonym czasie założona na początku suma lub suma wyższa od oczekiwanej - Fundacja otrzymuje ją po potrąceniu przez portal prowizji. Jeśli nie, ogłoszenie jest zamykane, a Fundacja nie otrzymuje niczego.

Darczyńcy - internauci z kraju i zagranicy wpłacają różne kwoty na konto portalu. Darczyńcy w zamian za wpłacone kwoty otrzymują mniej lub bardziej symboliczne świadczenia, uzależnione od wysokości wpłat.

Wpłacone w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną na:

 • wynajem profesjonalnego sprzętu filmowego: kamer i obiektywów filmowych oświetlenie kinoflo, wyładunki, agregaty, kran kamerowy, oktocopter;
 • zakup sprzętu dźwiękowego - tyczki, miksery, mikrofony;
 • wydatku pionu aktorskiego, operatorskiego, dźwiękowego, make-up, statystów;
 • scenografię, zgody, transport, nocleg, prąd;
 • postprodukcję - montaż - udźwiękowienie, prawa do muzyki, koloryzacja.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nadwyżka zebranych środków nad poniesionymi kosztami będzie podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy zostanie ona przeznaczona na inny cel, niż wymieniony w projekcie (opisanym na portalu crowdfunding’owym), a związany z realizacją filmu...

W opinii Fundacji, w przypadku gdy kwota zebrana na realizację zamierzonego celu- wyprodukowanie filmu fabularnego, po potrąceniu kosztów związanych z realizacją tego celu (wymienionych w poz. 68 niniejszego wniosku) będzie wyższa niż poniesione koszty i zostanie przeznaczona na inne cele związane z realizacją zamierzonego zadania będzie ona podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody podatników, (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1c - pozostającym bez znaczenia dla zaistniałego stanu faktycznego), których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego przeznaczone na te cele. Nie ulega wątpliwości, że produkcja filmu fabularnego - jako działalność na cele kulturalne całkowicie wypełnia cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc zwolnienie będzie miało zastosowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) jako podmioty, które są zwolnione od podatku. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Generalnie działalność fundacji można podzielić na:

 • działalność statutową (niegospodarczą) oraz
 • działalność gospodarczą.

Jednocześnie podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Działalność statutowa wiąże się bezpośrednio z realizacją celów, do jakich fundacja została utworzona. Przykładem tego typu działalności jest:

 • działalność oświatowa,
 • działalność naukowa,
 • działalność szkoleniowa, wydawnicza,
 • organizowanie i finansowanie,
 • realizacja konkretnych zadań jedno - lub wielokrotnych.

Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z:

 • majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku;
 • dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych.

Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza.

Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 tej ustawy po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
 • zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy.

Wskazać należy również, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Reasumując, zwolnienie podatkowe, o którym mowa, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników - czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku zauważyć należy, że istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy dochody Fundacji w części przeznaczonej na działalność statutową mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem istotnym jest rozstrzygnięcie, czy wskazane w przedmiotowym wniosku cele statutowe są tożsame z celami statutowymi preferowanymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym wskazać należy, że organy podatkowe sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawnione są jedynie do badania treści celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe.

A zatem sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i nie budzący wątpliwości by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie są do tego upoważnione. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i stanowiskiem wnioskodawcy.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

W związku z tym, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na pokrywanie wydatków związanych z całokształtem działalności podmiotów. Zatem, wydatkowanie dochodu na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub na nabycie środków trwałych niesłużących bezpośrednio realizacji celów, o których w nim mowa, nie może być objęte przedmiotowo zwolnieniem.

Z okoliczności przestawionych we wniosku wynika, że do jej działań statutowych należy wspieranie idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza świadomości obywatelskiej, działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, zbliżenia kultur, narodów i państw Europy a w szczególności Basenu Morza ... oraz propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja zamierza zbierać pieniądze na wyprodukowanie pełnometrażowego filmu fabularnego w drodze tzw. crowdfunding’u poprzez jeden z portali zajmujących się takimi akcjami.

Dokonując kwalifikacji wyżej podanych celów statutowych Fundacji w kontekście realizacji zadania jakim będzie produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego pod kątem możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego i zestawiając te cele z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej, należy zauważyć, że cele te pod względem ich charakteru najbardziej zbliżone są do celów, które ustawodawca określił jako działalność kulturalną.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia działalności kulturalnej jak również samego pojęcia kultury. W tym zakresie należy odnieść się zatem do znaczenia pojęcia kultury funkcjonującego w języku potocznym. Tak pojmowane pojęcie kultury jest wprawdzie wieloznaczne, jednakże najczęściej poprzez kulturę rozumie się całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczności, obejmujący całość jej dziejów bądź określoną epokę (I. Kamińska-Szmaj (red.), Milenijny Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa 2005,). W zakresie tego pojęcia wyróżnić można kulturę duchową obejmującą wiedzę, literaturę i wszelkiego rodzaju piśmiennictwo oraz sztukę, w tym sztuki plastyczne, teatr, muzykę i film.

Przytoczyć w tym miejscu można również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Op 263/14, w którym wskazano: Organ prawidłowo w tym zakresie posiłkował się znaczeniem językowym nadanym pojęciu "kultura", bowiem wobec braku definicji tego terminu w ustawie takie działanie jest dopuszczalne. Sąd podziela w tym zakresie stanowisko organu, że w realiach rozpatrywanej sprawy Stowarzyszenie nie wykazało związku przyczynowo skutkowego między poniesionymi wydatkami a realizacją celów w zakresie kultury, rozumianej jako "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania" (Encyklopedia Popularna PWN, wydanie dwudzieste drugie, Warszawa 1992 r., s. 422).

Nie ulega zatem wątpliwości, że pojęcie kultury może również obejmować swym zakresem film. W konsekwencji, działalność polegająca na produkcji pełnometrażowego filmu fabularnego stanowi działalność kulturalną.

Odnosząc się zatem do celów statutowych wskazanych w treści przedmiotowego wniosku w kontekście konkretnego działania (produkcja filmu) jakie planuje zrealizować Fundacja stwierdzić należy, że cele te mogą nosić znamiona celów wskazanych przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej, w szczególności w zakresie działalności kulturalnej.

Reasumując, nadwyżka uzyskanych w celu realizacji opisanego zadania - produkcji pełnometrażowego filmu fabularnego - środków nad poniesionymi kosztami, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o ile cel na jaki zostanie przeznaczona będzie pokrywał się z celami statutowymi Fundacji.

W związku z tym zaakcentować należy, że - jak już wskazano uprzednio - organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Wobec tego precyzyjne określenie tych celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że nie mogą być one ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie są do tego upoważnione. Sposób sformułowania celów statutowych wskazanych przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym nie odzwierciedla wprost celów statutowych preferowanych przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Analizowanie, czy niejako w celach tych mieszczą się również inne zadania, czy cele, których nie preferuje ustawodawca, nie należy jednak do zadań, czy kompetencji organu, ponieważ nie jest on do tego uprawniony. Jeżeli więc wśród celów statutowych Jednostki, znajdować będą się również cele, które nie będą pokrywać się z celami wskazanymi przez ustawodawcę, a w szczególności z celami statutowymi w zakresie działalności kulturalnej, a zadania wskazane w postawionym przez Fundację pytaniu nie będą wiązały się bezpośrednio z realizacją celów statutowych preferowanych przez ustawodawcę, lecz z tymi pozostałymi celami, dochody w części przeznaczonej na te zadania nie będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w analizowanym art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Podkreślić równocześnie należy, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.