IPTPB3/423-291/12-6/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej oraz z darowizn, przeznaczone na realizację projektu „...", będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie w części udostępniany odpłatnie podmiotom zewnętrznym, a osiągnięte z wynajmu dochody przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2012 r. (data wpływu 24 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2012 r. (data wpływu dnia 23 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz z darowizn, przeznaczonych na realizację projektu w przypadku, gdy osiągnięte dochody z wynajmu obiektu przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków finansowych na realizację projektu.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 12 listopada 2012 r., wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, skutecznie doręczone dnia 19 listopada 2012 r., dnia 23 listopada 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku oraz dokonano wpłaty brakującej opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień statutu. Celem Fundacji jest:

 • rozwijanie i propagowanie żeglarstwa wśród mieszkańców,
 • integracja środowiska żeglarskiego,
 • propagowanie uprawiania żeglarstwa jako sposobu kształtowania hartu ducha i ciała, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 • kultywowanie tradycji żeglarskich.

Cele statutowe Fundacji są realizowane przez:

 • utworzenie i prowadzenie Centrum Żeglarstwa,
 • inicjowanie i ułatwianie współpracy klubów, stowarzyszeń żeglarskich,
 • organizowanie i współfinansowanie kursów i szkoleń żeglarskich, w szczególności dla dzieci, młodzieży,
 • organizowanie i współfinansowanie żeglarstwa regatowego,
 • przyznawanie stypendiów, nagród oraz innej pomocy w rozwijaniu talentów i doskonaleniu swoich umiejętności dla uzdolnionych sportowo młodych żeglarzy,
 • współpracę ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka poprzez m.in. dofinansowanie zakupów sprzętu żeglarskiego, kosztów udziału w regatach i obozach żeglarskich,
 • podejmowanie poprzez żeglarstwo działań zmierzających do integracji społecznej osób niepełnosprawnych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 • organizowanie i współfinansowanie lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności regat żeglarskich,
 • organizowanie akcji informacyjnych dotyczących żeglarstwa oraz wydawanie książek, albumów, plakatów i innych publikacji związanych z żeglarstwem,
 • organizowanie i współfinansowanie imprez kulturalnych związanych z żeglarstwem,
 • upowszechnianie kultury morskiej, wiedzy o morzu, problematyki żeglarstwa morskiego,
 • opiekę nad zabytkami żeglarskiej kultury materialnej i niematerialnej,
 • popularyzację dobrych obyczajów żeglarskich.

Zgodnie ze Statutem, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże prowadzenie tej działalności nie jest celem Fundacji, a jedynie sposobem zdobywania środków na działalność statutową. Wszystkie dochody uzyskane przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej zostaną przeznaczone w całości na cele statutowe.

Wypełniając swoją misję określoną w statucie, Fundacja przystąpiła do realizacji projektu „...” Inwestycja będzie realizowana na terenie dzierżawionym przez Fundację od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na realizację I etapu projektu Fundacja pozyskała finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Oś Priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki zawierając z Zarządem Województwa umowę na dofinansowanie projektu.

Pozostała część środków na sfinansowanie realizacji I etapu projektu oraz sfinansowanie II etapu projektu będzie pochodziła z darowizn.

Umowa o dofinansowanie projektu: „...” została zawarta dnia 20 października 2011 r. pomiędzy Zarządem

Województwa a Fundacją, która jest Beneficjentem. Do dnia złożenia niniejszego wniosku, Fundacja nie uzyskała jeszcze żadnych płatności wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.

Środki finansowe na realizację projektu określone w umowie o dofinansowanie pochodzić będą:

 1. ze środków europejskich, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywanych z rachunku Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 2. ze środków krajowych, tj. z budżetu państwa w formie dotacji celowej, określonej w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Środki będą wypłacane przez Instytucję Zarządzającą czyli Zarząd Województwa.

Do dofinansowania wynikającego z zawartej umowy zastosowanie mają następujące przepisy:

 1. art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1200/1999,
 2. art. 13 rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 3. art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 4. art. 127 ust. 2 i art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Fundacja przeznacza swoje dochody na realizację następujących celów statutowych:

 • rozwijanie i propagowanie żeglarstwa wśród mieszkańców,
 • integrację środowiska żeglarskiego,
 • propagowanie uprawiania żeglarstwa jako sposobu kształtowania hartu ducha i ciała, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, które są realizowane poprzez:
 • utworzenie i prowadzenie Centrum Żeglarstwa,
 • inicjowanie i ułatwianie współpracy klubów, stowarzyszeń żeglarskich,
 • organizowanie i współfinansowanie kursów i szkoleń żeglarskich, w szczególności dla dzieci, młodzieży,
 • organizowanie i współfinansowanie żeglarstwa regatowego,
 • przyznawanie stypendiów, nagród oraz innej pomocy w rozwijaniu talentów i doskonaleniu swoich umiejętności dla uzdolnionych sportowo młodych żeglarzy,
 • współpracę ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka poprzez m.in. dofinansowanie zakupów sprzętu żeglarskiego, kosztów udziału w regatach i obozach żeglarskich,
 • podejmowanie poprzez żeglarstwo działań zmierzających do integracji społecznej osób niepełnosprawnych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
 • organizowanie i współfinansowanie lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności regat żeglarskich,
 • organizowanie akcji informacyjnych dotyczących żeglarstwa oraz wydawanie książek, albumów, plakatów i innych publikacji związanych z żeglarstwem,
 • organizowanie i współfinansowanie imprez kulturalnych związanych z żeglarstwem,
 • upowszechnianie kultury morskiej, wiedzy o morzu, problematyki żeglarstwa morskiego,
 • opiekę nad zabytkami żeglarskiej kultury materialnej i niematerialnej,
 • popularyzację dobrych obyczajów żeglarskich.

I etap projektu obejmuje:

 1. Wybudowanie dwóch pomostów o konstrukcji drewniano żelbetowej i slipów do wodowania i wyciągania jachtów z wody.
 2. Umocnienie nabrzeża z miejscem przystosowanym do zrzucania i wyciągania jachtów z wody.
 3. Wybudowanie zewnętrznych parkingów na 150 miejsc.
 4. Zorganizowanie pola namiotowego na 30 namiotów i 10 przyczep kampingowych.
 5. Przystosowanie terenu na ogólnodostępne boisko (zaplecze dużych imprez).
 6. Wybudowanie ogólnodostępnych sanitariatów z prysznicami i toaletami.
 7. Wybudowanie pawilonu żeglarskiego o powierzchni 1000 m2 z pomieszczeniami dla bosmanów, hangarem na łodzie i sprzęt żeglarski.
 8. Budowa systemu monitoringu wizyjnego oraz ostrzegającego o zagrożeniach pożarowych.

II etap projektu obejmuje:

 1. Budowa dwóch pawilonów żeglarskich z pomieszczeniami dla klubów sportowych i hangarami na sprzęt wodniacki.
 2. Budowa budynku klubowego z restauracją, salami konferencyjnymi, pokojami gościnnymi, tarasem widokowym, pokojami biurowymi i sklepem żeglarskim.
 3. Budowa tawerny na wodzie (na betonowym pomoście).
 4. Budowa sceny na koncerty zespołów i inne uroczystości.

Ośrodek wybudowany nad Zalewem będzie spełniał przede wszystkim funkcję szkoleniową i integracyjną. Znajdą się w nim pomosty cumownicze, nabrzeża przystosowane do wodowania sprzętu wodniackiego, sale szkoleniowe dla młodych adeptów żeglarstwa, pole namiotowe dla uczestników obozów żeglarskich, a także nowoczesne zaplecze sanitarne, dostępne również dla cyklistów korzystających z pobliskiej ścieżki rowerowej.

Fundacja chce umożliwiać organizację w ośrodku szkoleń dla sędziów żeglarskich oraz spotkań związanych z żeglarstwem i promocją zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Istotna część pomieszczeń zostanie przeznaczona na biura działających na terenie organizacji, klubów i stowarzyszeń żeglarskich. Ich przedstawiciele właśnie w ośrodku nad Zalewem będą się spotykać, planować rejsy i przekazywać swoją wiedzę młodym żeglarzom.

Jednym z kluczowych zadań jakie stawia sobie Fundacja jest współpraca ze szkołami, klubami sportowymi i domami dziecka, m.in. poprzez organizowanie sportowych klas o profilu żeglarskim, dofinansowywanie kosztów udziału młodzieży w regatach i obozach, zakupu sprzętu czy szkoleń. Fundacja zamierza się także zaangażować w działania na rzecz integracji społecznej poprzez żeglarstwo młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i młodzieży niepełnosprawnej. Centrum Żeglarstwa ma być bazą techniczną do organizacji imprez żeglarskich klasy lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Dla ich uczestników Fundacja stworzy nowoczesne szatnie, natryski i toalety oraz pokoje hotelowe o wysokim standardzie. Część terenu na wolnym powietrzu zostanie zaadaptowana na plac postojowy dla łodzi. Poza sezonem żaglówki wymagające konserwacji będą przechowywane w pomieszczeniach magazynowych. Publiczność regat będzie miała do dyspozycji taras widokowy, pojemne parkingi i ogólnodostępne toalety. Dopełnieniem będą nowoczesne pomosty umożliwiające cumowanie łodzi żaglowych.

Wybudowana infrastruktura turystyczna będzie udostępniana nieodpłatnie ogółowi turystów, a także organizacjom, klubom i stowarzyszeniom żeglarskim. Część z wybudowanych obiektów będzie wykorzystywana do realizacji celów statutowych oraz udostępniana odpłatnie podmiotom zewnętrznym, przy czym dochody uzyskiwane z tego tytułu przez Fundację zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

Fundacja zamierza czerpać pożytki z tytułu:

 1. Wynajmu pomieszczeń dla klubów i osób prywatnych,
 2. Wynajmu miejsc postojowych na łodzie.
 3. Wynajmu boi do cumowania.
 4. Wynajmu miejsc parkingowych.
 5. Wynajmu miejsc na polu namiotowym.
 6. Wynajmu tawerny.
 7. Wynajmu sal konferencyjnych i powierzchni wystawowych.
 8. Wynajmu pokoi gościnnych.
 9. Wynajmu pomieszczeń sklepu żeglarskiego.

Czerpanie dochodów z wynajmu powstałych obiektów będzie służyło pozyskaniu środków na realizację celów statutowych Fundacji.

W związku z powyższym zostały zadane następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 listopada 2012 r.):

 1. Czy środki finansowe, które będą pochodzić z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektu „...” będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie służył realizacji celów statutowych Fundacji...
 2. Czy środki finansowe z darowizn uzyskane dotychczas jak również pozyskane w przyszłości przeznaczone na realizację projektu „...”, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie służył realizacji celów statutowych Fundacji...
 3. Czy środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej oraz z darowizn, przeznaczone na realizację projektu „...”, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wybudowany obiekt będzie w części udostępniany odpłatnie podmiotom zewnętrznym, a osiągnięte z wynajmu dochody przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 3, natomiast w zakresie dotyczącym pytania nr 1 i nr 2 wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy wolne od podatku są: dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

W myśl art. 17 ust 1b ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Według Wnioskodawcy z powyższych przepisów wynika, iż zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolnieniem warunkowym.

Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych.

Fundacja zamierza przeznaczyć uzyskane środki na budowę obiektu, w ramach którego powstaną środki trwałe, które będą służyły prowadzeniu działalności statutowej: kulturalnej, oświatowej, sportowej. Niektóre z powstałych środków trwałych będą także odpłatnie wynajmowane na rzecz osób trzecich, a pochodzące z wynajmu środki pieniężne będą wydatkowane wyłącznie na działalność statutową. Oddanie składników majątku w najem nie jest celem działalności Fundacji, ma jedynie służyć pozyskaniu środków na realizacje celów statutowych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają warunku negatywnego dla skorzystania z w/w zwolnienia, tj. nie formułują zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje, w szczególności zakazu wykorzystywania posiadanego przez fundacje majątku trwałego co prowadzenia działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę fakt, iż środki finansowe pozyskane przez Fundację na realizację projektu „...” będą służyły bezpośrednio realizacji celów statutowych, będą one korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1b ww. ustawy także wówczas, gdy Fundacja będzie udostępniała część obiektów odpłatnie, a osiągnięte dochody przeznaczy na realizację celów statutowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Fundacja przystąpiła do realizacji projektu „...”.

Na realizację I etapu projektu Fundacja pozyskała finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Oś Priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki zawierając z Zarządem Województwa umowę na dofinansowanie projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dnia 20 października 2011 r. pomiędzy Zarządem Województwa a Fundacją, która jest Beneficjentem. Do dnia złożenia niniejszego wniosku, Fundacja nie uzyskała jeszcze żadnych płatności wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.

Pozostała część środków na sfinansowanie realizacji I etapu projektu oraz sfinansowanie II etapu projektu będzie pochodziła z darowizn.

Fundacja przeznacza swoje dochody na realizację celów statutowych. Wybudowana infrastruktura turystyczna będzie udostępniana nieodpłatnie ogółowi turystów, a także organizacjom, klubom i stowarzyszeniom żeglarskim. Część z wybudowanych obiektów będzie wykorzystywana do realizacji celów statutowych oraz udostępniana odpłatnie podmiotom zewnętrznym, przy czym dochody uzyskiwane z tego tytułu przez Fundację zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

Zgodnie ze Statutem, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Wszystkie dochody uzyskane przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej zostaną przeznaczone w całości na cele statutowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

W myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 2. uzyskane przez niego dochody muszą być wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Zwolnieniu podlegają także dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej, o ile zostaną przeznaczone na cele statutowe tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Podkreślić należy, iż zwolnieniu określonemu w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegać może dochód uzyskany z działalności statutowej jak i z działalności gospodarczej przeznaczony wyłącznie na cele określone w tym przepisie, tj. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

W przypadku gdy statut przewiduje również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Reasumując, biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów środki finansowe, jakie otrzyma Fundacja z funduszy Unii Europejskiej oraz z darowizn na realizację projektu „...” mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na cele statutowe tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Zwolnienie powyższe będzie miało zastosowanie również w sytuacji, gdy wybudowany z ww. środków Ośrodek będzie w części udostępniany odpłatnie podmiotom zewnętrznym, a osiągnięte z wynajmu dochody przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych wymienionych w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.