IPTPB3/423-107/12-2/MF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1.Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo zaliczając w całości poniesione koszty w koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
2.Czy w przypadku nie uznania w całości poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodu, w związku z którym może powstać przychód do opodatkowania, to będzie on zwolniony od podatku dochodowego jako dochód przeznaczony na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2012 r. (data wpływu 26 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia w całości wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu do kosztów uzyskania przychodów jest nieprawidłowe,
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego w związku z niezaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację obchodów jubileuszu w sytuacji jego przeznaczenia na cele statutowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność statutową w zakresie sportu samochodowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego.

Podstawową działalnością statutową Wnioskodawcy jest rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i popularyzowanie wśród społeczeństwa (osób zrzeszonych w naszym klubie i niezrzeszonych) poprzez organizacje zawodów sportowych dla zawodników z licencją sportową, jak również dla amatorów.

Wnioskodawca posiada własny obiekt sportowy, na którym organizuje zawody sportowe o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, klubowym i okręgowym przy ścisłej współpracy z PZM, Automobilklubami zrzeszonymi w PZM, jak również z organami administracji państwowej i samorządowej.

Klubowa Komisja przy ścisłej współpracy z kuratorium oświaty i policji jest od lat organizatorem Powiatowych i Wojewódzkich Finałów Turniejów Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Wojewódzkich Finałów Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Oprócz działalności statutowej, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, a dochód przeznacza w całości na działalność statutową, który na podstawie art. 17 ust. l pkt 4 jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca jest podmiotem, który nie ma jako celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie, które mimo wszystko osiągnie, przeznacza na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług statutowych.

Przychody z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności statutowej są zwolnione z podatku od towarów i usług (na podstawie art. 43 ust. l pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług - usługi ściśle związane ze sportem), jak również opodatkowane (PKWiU 93.11.10.0 - usługi związane z działalnością obiektów sportowych).

Wnioskodawca planuje zorganizować uroczyste obchody jubileuszu x-lecia Automobilklubu i x-lecia, podczas którego zostanie omówiona Jego działalność statutowa od początku istnienia (Wnioskodawca planuje wyświetlenie zdjęć i krótkich relacji filmowych, dokumentujących organizację zawodów sportowych od początku Jego działalności do dziś).

Wnioskodawca przewiduje wręczenie honorowych odznaczeń z logo klubu (o wartości około 20 zł netto), dyplomów, plakietek okolicznościowych (o wartości około 70 zł netto) dla zasłużonych członków, zawodników, pracowników i instytucji w podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości zasłużone osoby działające na rzecz sportu i BRD zostaną odznaczone odznaką Polskiego Związku Motorowego, jak również dostaną podziękowania od instytucji współpracujących z Wnioskodawcą w ramach Jego zadań statutowych. Obchody jubileuszu co 5-lat, są organizowane w związku z kultywowaniem działalności statutowej Automobilklubu, będąc jednocześnie okazją do poszerzania wiedzy na jej temat. Na uroczystości zostaną zaproszeni: pracownicy, członkowie stowarzyszenia, władze państwowe, samorządowe, miasta, gminy, i przedstawiciele instytucji współpracujących (PZM, Automobilkubów, Policji, Kuratorium Oświaty, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, przy czym ich udział będzie dobrowolny i nieodpłatny).

W trakcie części oficjalnej, Wnioskodawca planuje dodanie oprawy muzycznej w postaci występów solowych muzyków i wokalistów (planuje zatrudnić na umowę o dzieło 3 wykonawców w kwocie około 500 zł brutto od osoby).

Wnioskodawca wskazał, iż z okazji jubileuszu, na podstawie umowy o dzieło, jest opracowywana książka zawierającą historię działalności statutowej Stowarzyszenia. Będzie ona wydana w wydawnictwie w nakładzie 1000 szt. (o wartości około 28 zł za sztukę).

Książka zostanie rozdana podczas uroczystości, wśród członków stowarzyszenia i instytucji z Nim współpracujących w ramach prowadzonej działalności statutowej na rzecz sportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, służąc do pogłębiania wiedzy na temat potrzeby prowadzenia dalszej działalności statutowej (pozostałe egzemplarze będą rozdane nowym zapisującym się do Stowarzyszenia członkom, a nie uczestniczącym w uroczystościach, przy okazji płacenia składek - jako materiał informacyjny).

Wnioskodawca szacuje, że na obchody jubileuszowe przyjdzie około 250 osób i w związku z tym planuje zorganizowanie ich w wynajętej sali z uwagi na brak posiadania przez Niego takiego lokalu, który by pomieścił wszystkich.

Po części oficjalnej, Wnioskodawca planuje zaprosić wszystkich na poczęstunek w formie stołu szwedzkiego w celu przeprowadzenia dyskusji i wymiany zdań wśród przybyłych osób na temat prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Wnioskodawca wskazał, iż wszystkie koszty planuje ponieść ze środków obrotowych Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałą Zarządu nr z dnia 15 marca 2012 r.

Wnioskodawca informuje również, że:

 1. prowadzi pełną księgowość, a z podatków rozlicza się na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. stowarzyszenie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., zrzesza 1819 członków.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo odliczając podatek od towarów i usług naliczony proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej według ustalonego wskaźnika za 2011 r. od faktur dokumentujących zakupy: zaproszeń, odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów, wydanej książki i wynajmu sali...
 2. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie naliczając podatku od towarów i usług należnego od wręczonych odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów i książek...
 3. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie obciążając podatkiem dochodowym od osób fizycznych osób uhonorowanych odznaczeniami, plakietami i książką...
 4. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie obciążając podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osób uczestniczących w poczęstunku (formie stołu szwedzkiego)...
 5. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo zaliczając w całości poniesione koszty w koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...
 6. Czy w przypadku nie uznania w całości poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodu, w związku z którym może powstać przychód do opodatkowania, to będzie on zwolniony od podatku dochodowego, jako dochód przeznaczony na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytania nr 5 i nr 6.

Wniosek w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 5, wszystkie planowane koszty (zaproszeń, wynajmu sali, poczęstunku w formie stołu szwedzkiego, odznaczeń, plakiet okolicznościowych, książki, oprawy muzycznej), będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca stwierdza, że planowane przez Niego koszty są związane z prowadzeniem działalności statutowej w zakresie sportu samochodowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będą to koszty reprezentacji. Spotkanie organów jednostki z przedstawicielami współorganizatorów i instytucji wspierających jest konieczne w celu podtrzymanie dalszej współpracy i kontynuowania dalszej działalności statutowej.

Uczestnictwo w jubileuszu oprócz pracowników i członków Stowarzyszenia - osób związanych z klubem, z uwagi na profil prowadzonej działalności, z którymi wiążą się liczne kontakty z władzami, jest niezbędne. Zgodnie ze statutem (rozdział II, § 6 pkt 9) celem automobilklubu jest współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi, w działaniach mających na celu szerzenie kultury motoryzacyjnej, organizowanie imprez sportowych i podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, uhonorowanie przedstawicieli instytucji współpracujących na rzecz działalności statutowej, poprzez zaproszenie ich na obchody jubileuszu i wyróżnienie odznaczeniami, plakietami okolicznościowymi i wydawnictwem jubileuszowym jest podziękowaniem za współpracę, jako jedną z form działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Bez współpracy z takimi instytucjami jak Policja, Straż Pożarna, Polski Związek Motorowy, prasa oraz organy administracji rządowej i samorządowej nie można by organizować imprez statutowych w zakresie sportu samochodowego i BRD, a tym samym realizować celów statutowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 6, w przypadku nie uznania w całości poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodu, w związku z którym może powstać przychód do opodatkowania, to będzie on zwolniony od podatku dochodowego jako przeznaczony na cele statutowe na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 • w zakresie możliwości zaliczenia w całości wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu do kosztów uzyskania przychodów jest nieprawidłowe,
 • w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego w związku z niezaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację obchodów jubileuszu w sytuacji jego przeznaczenia na cele statutowe – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania, ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia.

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo–skutkowym z osiąganymi przychodami.

Właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:

 • przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz
 • potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.

Wnioskodawca planuje zorganizować uroczyste obchody jubileuszu x-lecia Automobilklubu i x-lecia, podczas którego zostanie omówiona Jego działalność statutowa od początku istnienia (Wnioskodawca planuje wyświetlenie zdjęć i krótkich relacji filmowych, dokumentujących organizację zawodów sportowych od początku Jego działalności do dziś).

Wnioskodawca przewiduje wręczenie honorowych odznaczeń z logo klubu (o wartości około 20 zł netto), dyplomów, plakietek okolicznościowych (o wartości około 70 zł netto) dla zasłużonych członków, zawodników, pracowników i instytucji w podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości zasłużone osoby działające na rzecz sportu i BRD zostaną odznaczone odznaką Polskiego Związku Motorowego, jak również dostaną podziękowania od instytucji współpracujących z Wnioskodawcą w ramach Jego zadań statutowych. Obchody jubileuszu co 5-lat, są organizowane w związku z kultywowaniem działalności statutowej Automobilklubu, będąc jednocześnie okazją do poszerzania wiedzy na jej temat. Na uroczystości zostaną zaproszeni: pracownicy, członkowie stowarzyszenia, władze państwowe, samorządowe, miasta, gminy, i przedstawiciele instytucji współpracujących (PZM, Automobilkubów, Policji, Kuratorium Oświaty, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, przy czym ich udział będzie dobrowolny i nieodpłatny).

W trakcie części oficjalnej, Wnioskodawca planuje dodanie oprawy muzycznej w postaci występów solowych muzyków i wokalistów (planuje zatrudnić na umowę o dzieło 3 wykonawców w kwocie około 500 zł brutto od osoby).

Wnioskodawca wskazał, iż z okazji jubileuszu, na podstawie umowy o dzieło, jest opracowywana książka zawierającą historię działalności statutowej Stowarzyszenia. Będzie ona wydana w wydawnictwie w nakładzie 1000 szt. (o wartości około 28 zł za sztukę).

Książka zostanie rozdana podczas uroczystości, wśród członków stowarzyszenia i instytucji z Nim współpracujących w ramach prowadzonej działalności statutowej na rzecz sportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, służąc do pogłębiania wiedzy na temat potrzeby prowadzenia dalszej działalności statutowej (pozostałe egzemplarze będą rozdane nowym zapisującym się do Stowarzyszenia członkom, a nie uczestniczącym w uroczystościach, przy okazji płacenia składek - jako materiał informacyjny).

Wnioskodawca szacuje, że na obchody jubileuszowe przyjdzie około 250 osób i w związku z tym planuje zorganizowanie ich w wynajętej sali z uwagi na brak posiadania przez Niego takiego lokalu, który by pomieścił wszystkich.

Po części oficjalnej, Wnioskodawca planuje zaprosić wszystkich na poczęstunek w formie stołu szwedzkiego w celu przeprowadzenia dyskusji i wymiany zdań wśród przybyłych osób na temat prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Wnioskodawca wskazał, iż wszystkie koszty planuje ponieść ze środków obrotowych Stowarzyszenia.

Dokonując oceny charakteru wydatków związanych z organizacją jubileuszu należy rozstrzygnąć, czy spełniają one kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 tej ustawy. Ocena prawna danego wydatku wymaga bowiem uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 ww. ustawy, w którym ustawodawca dokonał enumeratywnego wyliczenia wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, nawet jeśli ponoszone są w celu uzyskania przychodów (zabezpieczenia źródła).

Odnosząc powyższe do przedstawionych we wniosku okoliczności, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że – co do zasady – wydatki ponoszone na rzecz pracowników ze środków obrotowych, w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych (w tym organizacji jubileuszu) związane są z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy i mają na celu uzyskanie przychodów. Kosztami podatkowymi są bowiem tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą (podatnikiem), a przez to zwiększenie efektywności ich pracy.

Tak więc, istnieje możliwość zaliczenia wydatków na organizację obchodów jubileuszu dla pracowników do kosztów podatkowych, jednakże pracodawca musi położyć szczególny nacisk na motywacyjny charakter imprezy. Organizując dla pracowników określoną imprezę, pracodawca musi jako cel tej imprezy przyjąć zintegrowanie pracowników z nim oraz pracowników między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych. Jeżeli nie przyjmie takiego celu, to samo spotkanie polegające m.in. na konsumpcji nie będzie kosztem uzyskania przychodów. Z takiego spotkania musi wynikać wprost cel motywacyjno-integracyjny dla pracowników, a nie konsumpcja lub przebywanie w swojej obecności jako cel sam w sobie. Przykładem może być nagradzanie na takim spotkaniu osób, które wyróżniają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, itp. W takim przypadku można przyjąć, że pomiędzy prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz wydatkami ponoszonymi, nawet w sposób pośredni, na lepszą, bardziej wydajną pracę pracowników, a przez to na zwiększenie przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę, istnieją określone związki.

Wobec powyższego, w przypadku, jeżeli wydatki zostaną poniesione na zorganizowanie obchodów jubileuszu jako spotkania, które ma na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych innych niż bezpośrednio związane z przychodem. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, to w takim przypadku nie można uznać, iż wydatki poniesione na organizację takiej imprezy mają związek z przychodem. Wówczas nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.

Z przedstawionych okoliczności wynika także, iż część wydatków, które Wnioskodawca zamierza ponieść w związku z organizacją jubileuszu może nosić znamiona reklamy. Pod pojęciem reklamy należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Może być ona realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Można wobec tego wyróżnić reklamę towaru, usługi, a także reklamę firmy (przedsiębiorstwa). Wydatki ponoszone na reklamę firmy przyczyniają się pośrednio do uzyskania przychodów. Nie są także wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mogą więc stanowić koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodem.

Jednocześnie wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie część ponoszonych wydatków nosi znamiona reprezentacji. Wydatki na reprezentację natomiast zostały wyłączone z kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu „reprezentacja”, ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „reprezentacja”, nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Występujący w obrocie prawnym termin „reprezentacja”, wyrażający się w sposobie jego stosowania i rozumienia przez ustawodawcę, a także przez naukę i praktykę prawa, prowadzi jednak do wniosku, że termin ten w zakresie języka prawnego i prawniczego należy rozumieć jako „przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu”, a nie „wystawność, okazałość, wytworność”. Termin „reprezentacja” użyty w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zatem rozumieć jako „przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz”, a nie jako „wystawność, wytworność, czy okazałość”.

Norma art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawiera żadnych wyjątków, tak odnoszących się do miejsca, w którym obowiązki przedstawicielstwa są realizowane, jak i do wystawności lub braku wystawności w zakresie nabywania usług gastronomicznych, zakupu żywności lub napojów. Rozróżnienie wydatków związanych z reprezentacją na przeciętne, typowe i wystawne, okazałe, nie ma żadnego uzasadnienia normatywnego.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż niektóre wydatki związane z organizacją jubileuszu mogą mieć charakter reprezentacyjny – dotyczyć mogą zarówno stworzenia oczekiwanego wizerunku, pozycji podatnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jak i podtrzymania dalszej współpracy z podmiotami i instytucjami wspomagającymi prowadzenie działalności statutowej przez Wnioskodawcę. Do takich wydatków należeć mogą między innymi wydatki związane z wręczeniem honorowych odznaczeń z logo klubu, dyplomów, plakietek okolicznościowych dla zasłużonych członków, zawodników i instytucji w podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia, a także zapewnieniem oprawy muzycznej podczas części oficjalnej jubileuszu, czy też poczęstunkiem w formie stołu szwedzkiego po części oficjalnej.

W konsekwencji, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy podatkowej, wydatki na reprezentację nie będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Reasumując – w przedmiotowej sprawie – poniesione przez Wnioskodawcę wydatki mogą mieć znamiona kosztów ogólnych (pracowniczych), reklamowych, promocyjnych, jak również reprezentacyjnych, w zależności od całokształtu okoliczności związanych z organizacją jubileuszu. Jednoznaczne przesądzenie o charakterze tych kosztów wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego. Ocena podatkowa poszczególnych kosztów ponoszonych w związku z organizacją jubileuszu, w każdym przypadku winna być dokonywana indywidualnie i całościowo. Dodatkowo w celu oceny, czy dany rodzaj wydatku może zostać uznany za reprezentację, czy też inny rodzaj wydatków konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Tutejszy organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Z tego względu, niniejsza interpretacja ogranicza się do wykładni przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wyłączeń z kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 ww. ustawy) mogących znaleźć zastosowanie w sprawie i wskazania elementów faktycznych, które są istotne dla kwalifikacji przedmiotowych kosztów.

Dodatkowo zauważyć należy, że na tle wymienionych we wniosku, przykładowo, ogólnie rodzajów wydatków związanych z organizacją jubileuszu, bez badania ich charakteru w świetle weryfikacji zgromadzonych konkretnych dowodów – nie można przesądzić, że wydatki te są racjonalnie uzasadnione. Samo ogólne przedstawienie wydatków nie wystarcza, aby można je było uznać za koszty uzyskania przychodów bez analizy ich związków z przychodem. Należy przy tym podnieść, że tego rodzaju kwestie nie są przedmiotem postępowania w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), gdyż to postępowanie opiera się na przyjęciu zdarzenia przyszłego opisanego przez podatnika – a nie na weryfikacji, czy takie zdarzenie zaistniało w rzeczywistości, tj. czy w tym konkretnym przypadku Wnioskodawca poprzez posiadane konkretne dowody udowodnił, że szczegółowe pozycje i kwoty kosztów są kosztem uzyskania przychodów, gdyż jest to właściwość postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Odnosząc się natomiast do poruszonego zagadnienia w przedmiocie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego w związku z niezaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację obchodów jubileuszu w sytuacji jego przeznaczenia na cele statutowe, należy wskazać, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; (...) – art. 7 ust. 2 ww. ustawy.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach (art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na płacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zatem, zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 2. uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia, ale także wydatkowania osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli podatnik przeznaczy i wydatkuje środki na realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Należy wskazać, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Ważny jest cel na jaki dochód jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia. Oznacza to, że każdy dochód przeznaczony przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy na cele statutowe, które są zbieżne z celami określonymi tym przepisem, wolny będzie od opodatkowania. Dotyczy to również dochodu powstałego wskutek niezaliczenia do kosztów podatkowych poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków.

Wobec powyższego, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego w związku z niezaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację obchodów jubileuszu ponoszonych ze środków obrotowych, w sytuacji jego przeznaczenia na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.