IPPB5/4510-367/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku umorzenia przez Stowarzyszenie niemieckie (E.) opisanych w stanie faktycznym zobowiązań powstały u Wnioskodawcy w związku z tym zdarzeniem dochód (rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 i ust. 1 b updop, jeżeli „zaoszczędzone” w ten sposób środki finansowe Wnioskodawca przeznaczy i wydatkuje na wskazane w stanie faktycznym cele statutowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 04 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem pod nazwą P. (dalej P.).Stowarzyszenie wpisane jest do krajowego rejestru sądowego stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych.Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru sądowego przedsiębiorców.

Stowarzyszenie zrzesza pracowników migracyjnych, tj. sezonowych i oddelegowanych, zwanych dalej pracownikami migracyjnymi oraz inne osoby, które popierają cele stowarzyszenia.

Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie ekonomicznych, społecznych, zawodowych i kulturowych interesów pracowników migracyjnych zatrudnionych we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Stowarzyszenie stawia sobie w szczególności za zadanie osiągnięcie następujących celów:

 1. ochrona równości oraz zapobieganie dyskryminacji pracowników migracyjnych poprzez bezpodstawne bezpośrednie zróżnicowanie ich praw i obowiązków w umowach z pracodawcą oraz bezpodstawne pośrednie zróżnicowanie poprzez faktyczną realizację tych umów w praktyce ich stosowania:
 2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, szczególnie w zakresie stosowania przepisów prawa pracy
 3. poprawę ogólnej sytuacji socjalnej pracowników migracyjnych
 4. poprawę ochrony pracy i zdrowia pracowników
 5. interwencję w przypadkach gorszego traktowania pracowników migracyjnych aniżeli miejscowych - w pracy i w czasie wolnym
 6. poprawę warunków pracy pracowników migracyjnych, w szczególności poprzez:
  • inicjowanie rozpoczęcia przez związki zawodowe oraz pracodawców negocjacji w sprawie zawierania układów zbiorowych pracy
  • inicjatywy zmierzające do objęcia pracowników migracyjnych obowiązującymi układami zbiorowymi pracy
 7. udzielanie informacji dotyczących warunków obowiązujących w danym kraju w szczególności w zakresie prawa o cudzoziemcach, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego i podatkowego. W miarę możliwości udzielane będą również porady prawne, przy czym nie przysługuje roszczenie o udzielanie takich porad prawnych,
 8. umożliwianie i poprawę kontaktów oraz solidarności pomiędzy pracownikami miejscowymi i zagranicznymi oraz porozumienia pracowników migracyjnych między sobą poprzez stwarzanie odpowiednich możliwości i instytucji,
 9. reprezentowanie interesów członków wobec MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy) i innych organizacji międzynarodowych, instytucji i organizacji europejskich, rządów oraz wobec pracodawców i ich organizacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie, wspieranie oraz organizację akcji informacyjnych
 2. podejmowanie działań w zakresie public relations oraz lobbingu
 3. udzielanie wyjaśnień i prowadzenie doradztwa w zakresie określonym przez swoje cele
 4. prowadzenie działalności wydawniczej oraz szkoleniowej tematycznie związanej z celami Stowarzyszenia
 5. gromadzenie i analizę informacji o sytuacji pracowników migracyjnych i ich rodzin, rozpoznawanie na tej podstawie ich problemów oraz poszukiwanie odpowiednich dla nich rozwiązań.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje również poprzez współpracę z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi ruchami związkowymi, które mają na celu poprawę warunków pracowników migracyjnych. Współpracuje ono również ze wszystkimi innymi organizacjami i instytucjami niepaństwowymi, państwowymi i ponadpaństwowymi, które deklarują gotowość wspierania celu Stowarzyszenia.

W dniu 01.03.2006 r. P. zawarło umowę o finansowanie z E. (dalej E.) z siedzibą we Frankfurcie/nad Menem (Niemcy). P. (Wnioskodawca) jest stowarzyszeniem członkowskim E..

Tytułem umowy o finasowanie E. udzielało P. w latach 2006-2012 pożyczek.

W/w pożyczki zostały przeznaczone przez P. m.in. na koszty administracyjne (najem biura, usługi telekomunikacyjne, wydatki biurowe - materiały i urządzenia, literatura, oprogramowanie, usługi księgowe), koszty organizacyjne (włączając zebrania członków) oraz koszty działalności statutowej (koszty porad prawnych na rzecz pracowników migracyjnych, koszty szkoleń pracowników migracyjnych, organizację spotkań informacyjnych o możliwości podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, druk ulotek informacyjno - edukacyjnych o warunkach pracy w poszczególnych branżach oraz krajach Unii Europejskiej, umocnienie i ścisłą współpracę ze wszystkimi organizacjami non - profit dla migrantów).

Pożyczki do dnia dzisiejszego nie zostały spłacone.

Ponadto P. posiada wobec E. zobowiązania wynikające ze wzajemnych rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności statutowej (udzielanie pomocy pracownikom migracyjnym na terenie Niemiec, rozliczanie kosztów podróży, druk materiałów informacyjnych dla migrantów, szkolenia pracowników migracyjnych, itp.).

E. rozważa możliwość umorzenia Wnioskodawcy w/w zobowiązań (zobowiązań z tytułu pożyczek oraz zobowiązań wynikających z wzajemnych rozliczeń) na zasadzie zwolnienia Wnioskodawcy z długu.

Warunkiem tego umorzenia (zwolnienia z długu) byłoby wydatkowanie przez Wnioskodawcę „zaoszczędzonych” w ten sposób środków finansowych na realizację celów statutowych, które z uwagi na fakt, że Wnioskodawca (P.) jest stowarzyszeniem członkowskim E. pokrywa się z - celami statutowymi E..

W przypadku umorzenia, tj. zwolnienia z obowiązku zapłaty wskazanych powyżej zobowiązań, Wnioskodawca przeznaczyłby zaoszczędzone środki na cele statutowe, tj. na bezpłatne szkolenia BHP pracowników migracyjnych, bezpłatne doradztwo prawne (konsultacje prawne oraz przedstawicielstwo w sprawach sądowych), organizację szkoleń dla pracowników migracyjnych w zakresie przepisów prawa pracy obowiązujących zagranicą, organizację spotkań informacyjnych o możliwości podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, druk ulotek informacyjno - edukacyjnych o warunkach pracy w poszczególnych branżach oraz krajach Unii Europejskiej, szkolenia wolontariuszy (w metodyce wsparcia dla migrantów), umocnienie i ścisłą współpracę ze wszystkimi organizacjami non - profit dla migrantów) oraz na koszty administracyjne związane z tą działalnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku umorzenia przez Stowarzyszenie niemieckie (E.) opisanych w stanie faktycznym zobowiązań powstały u Wnioskodawcy w związku z tym zdarzeniem dochód (rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1 b updop, jeżeli „zaoszczędzone” w ten sposób środki finansowe Wnioskodawca przeznaczy i wydatkuje na wskazane w stanie faktycznym cele statutowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) updop (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej updop) przychodem jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszy Pracy.

Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części , przeznaczonej na te cele.

Jak stanowi art. 17 ust. 1b w/w ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest zwolnieniem warunkowym. Aby móc skorzystać z tego zwolnienia należy spełnić łącznie dwie przesłanki:

 1. podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) wymienioną w tym przepisie,
 2. dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest zatem, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Celami statutowymi P. - jak wynika ze Statutu - są między innymi:

 • działalność oświatowa (w Statucie wskazano, iż Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową tematycznie związaną z celami Stowarzyszenia, inicjuje, wspiera, organizuje akcje informacyjne, udziela informacji dotyczących warunków obowiązujących w danym kraju, w szczególności w zakresie prawa o cudzoziemcach, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego i podatkowego)
 • w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej (w Statucie wskazano, iż celem działania Stowarzyszenia jest poprawa ochrony zdrowia oraz poprawa ogólnej sytuacji socjalnej pracowników migracyjnych)
 • dobroczynności (prowadzenie przez Stowarzyszenie doradztwa (nieodpłatnego), np. w formie porad prawnych).

Warunek pierwszy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest zatem spełniony. P. prowadzi bowiem działalność statutową wymienioną w w/w przepisie (choć nie wyłącznie).

Odnośnie drugiej przesłanki wymienionej w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na cele ściśle określonych rodzajów działalności), to wskazać należy, iż w przypadku umorzenia opisanych wyżej zobowiązań przez Stowarzyszenie niemieckie (E.), środki pieniężne, z których P. musiałoby spłacić te zobowiązania (gdyby ich nie umorzono) przeznaczone zostałyby i wydatkowane na:

 • organizację bezpłatnych szkoleń BHP dla pracowników migracyjnych,
 • bezpłatne doradztwo prawne na rzecz pracowników migracyjnych (konsultacje prawne oraz przedstawicielstwo w sprawach sądowych),
 • organizację bezpłatnych szkoleń dla pracowników migracyjnych w zakresie przepisów prawa pracy obowiązujących zagranicą,
 • organizację spotkań informacyjnych o możliwości podniesienia przez pracowników migracyjnych ich kwalifikacji zawodowych,
 • druk ulotek informacyjno - edukacyjnych o warunkach pracy w poszczególnych branżach oraz krajach Unii Europejskiej,
 • szkolenia wolontariuszy (w metodyce wsparcia dla migrantów),
 • umocnienie i ścisłą współpracę ze wszystkimi organizacjami non - profit dla migrantów
 • koszty administracyjne związane z w/w działalnością statutową.

W/w działania mieszczą się w definicji działalności oświatowej (szkolenia pracowników migracyjnych i wolontariuszy, organizacja spotkań informacyjnych o możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych, druk ulotek informacyjno - edukacyjnych) oraz działalności w zakresie dobroczynności (bezpłatne doradztwo prawne - konsultacje prawne oraz przedstawicielstwo w sprawach sądowych). Nie bez znaczenia dla możliwości skorzystania przez P. ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop pozostaje ponadto w niniejszej sprawie okoliczność, iż pożyczki, a także inne zobowiązania, które miałaby być obecnie umorzone zostały uprzednio przeznaczone i wydatkowane przez P. w całości na cele statutowe wymienione powyżej.

W ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b updop ma zastosowanie nie tylko do dochodów powstałych w następstwie uzyskania świadczeń pieniężnych, ale także do dochodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw majątkowych oraz świadczeń nieodpłatnych. Skoro bowiem art. 17 ust. 1 pkt 4 updop nie wyszczególnia wprost jako zwolnionych od podatku wyłącznie dochodów pieniężnych, to brak jest uzasadnienia dla ograniczenia w/w zwolnienia jedynie w odniesieniu do takich dochodów.

W przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop mowa jest ogólnie o „dochodach” przeznaczonych na określone cele. Ponieważ art. 12 ust. 1 pkt 3 updop wprost stanowi, iż przychodem jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu pożyczek i kredytów, to nie ma przeszkód, aby traktować jako zwolnione od podatku dochody (rozumiane jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów) powstałe w związku z umorzeniem pożyczek oraz innych zobowiązań posiadanych przez Wnioskodawcę wobec Stowarzyszenia niemieckiego, o ile środki zaoszczędzone w ten sposób zostaną wydatkowe na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, albo jeśli zobowiązania (w tym: pożyczki) były wykorzystane na cele wskazane w w/w przepisie - por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 08.03.2011 r. Nr ILPB3/423-964/10-2/JG.

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop do dochodu powstałego w wyniku uzyskania przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań potwierdzają organy podatkowe.

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr ILPB3/423-434/11-2/KS z dnia 9 grudnia 2011 r., w której zaakceptował on zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w stosunku do przychodu z tytułu umorzenia odsetek od pożyczki: „(...) przychód z tyt. umorzonych odsetek od pożyczek będzie zwolniony przedmiotowo z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia pokrywające się z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Również w interpretacji indywidualnej Nr IPPB5/4510-334/15-4/RS z dnia 16 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, iż uzyskany przez podatnika (organizację samorządu gospodarczego) przychód z tytułu umorzenia mu zobowiązania do zapłaty czynszu najmu powierzchni biurowej i usług outsourcingowych (informatyczne, zużycie materiałów biurowych, śr. czystości i sprzątania, personalne, pocztowo - kurierskie i inne związane z infrastrukturą biurową), w przypadku gdy zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia zobowiązań przez Stowarzyszenie niemieckie (E.) uzyskany w związku z tym zdarzeniem dochód korzystałby w niniejszym przypadku ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.; dalej updop), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ponadto, art. 12 ust. 1 pkt 3 updop stanowi, że przychodami jest wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

 1. zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
 2. środków na rachunkach bankowych - w bankach.

Natomiast z treści przepisu art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że do przychodów nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:

 1. bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub
 2. postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub
 3. realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw.

W powołanych wyżej przepisach ustawodawca używa w odniesieniu do wymienionych w nich kategorii przychodów m.in. terminu umorzone zobowiązania. Jednakże pojęcie to w ww. ustawie podatkowej nie zostało zdefiniowane. „Umorzenie”, wg. Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, t. III, str. 557), oznacza „zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowiązania pieniężnego poprzez uzyskanie zrzeczenia się należności przez wierzyciela lub spłatę stopniową długu. Umorzyć dług. Umorzyć podatek, należność”.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), wierzytelność jest prawem i nie ma przeszkód, aby zrzec się tego prawa w każdej chwili. Zrzeczenie się, polega na umorzeniu zobowiązania bez uzyskania świadczenia ze strony dłużnika. W oparciu o art. 508 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik przyjmuje zwolnienie. Zatem skutkiem umorzenia jest zmniejszenie lub zlikwidowanie w całości lub części zobowiązania dłużnika w stosunku do wierzyciela, za jego zgodą, co prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym P. (P.) zawarło umowę o finansowanie z E. (E.). Tytułem umowy o finansowanie E. udzielało P. w latach 2006 – 2012 pożyczek.

Ponadto P. posiada wobec E. zobowiązania wynikające ze wzajemnych rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności statutowej (udzielanie pomocy pracownikom migracyjnym, na terenie Niemiec, rozliczanie kosztów podróży, druk materiałów informacyjnych dla migrantów, szkolenia pracowników itp.)

E. rozważa możliwość umorzenia Wnioskodawcy w/w zobowiązań (zobowiązań z tytułu pożyczek oraz zobowiązań wynikających z wzajemnych rozliczeń) na zasadzie zwolnienia Wnioskodawcy z długu.

Warunkiem tego umorzenia (zwolnienia z długu) byłoby wydatkowanie przez Wnioskodawcę „zaoszczędzonych” w ten sposób środków finansowych na realizację celów statutowych, które z uwagi na fakt, że Wnioskodawca (P.) jest stowarzyszeniem członkowskim E. pokrywa się z - celami statutowymi E..

W przypadku umorzenia, tj. zwolnienia z obowiązku zapłaty wskazanych powyżej zobowiązań, Wnioskodawca przeznaczyłby zaoszczędzone środki na cele statutowe, tj. na bezpłatne szkolenia BHP pracowników migracyjnych, bezpłatne doradztwo prawne (konsultacje prawne oraz przedstawicielstwo w sprawach sądowych), organizację szkoleń dla pracowników migracyjnych w zakresie przepisów prawa pracy obowiązujących zagranicą, organizację spotkań informacyjnych o możliwości podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, druk ulotek informacyjno - edukacyjnych o warunkach pracy w poszczególnych branżach oraz krajach Unii Europejskiej, szkolenia wolontariuszy (w metodyce wsparcia dla migrantów), umocnienie i ścisłą współpracę ze wszystkimi organizacjami non - profit dla migrantów) oraz na koszty administracyjne związane z tą działalnością.

Z treści art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że przychodem jest również wartość umorzonych zobowiązań. Wyjątek uczyniono tylko dla zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek, umorzonych w związku z bankowym postępowaniem ugodowym, z postępowaniem upadłościowym albo z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw. Biorąc pod uwagę powyższy przepis, należy uznać, że wartość umorzonych pożyczek stanowi dla Wnioskodawcy przychód.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b ww. ustawy stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 5a.

Z kolei w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ściśle określa więc dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszy z nich wymaga, by statut jednostki zawierał wskazane w ustawie cele, drugi zaś by dochód był przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany na cele statutowe.

W konsekwencji, wartość umorzonych pożyczek przeznaczonych i wykorzystanych przez Wnioskodawcę w całości na cele statutowe będzie stanowił dla P. przychód, z którego dochód będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.