IPPB5/4510-324/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Czy środki pieniężne pozyskane z darowizn, które będą przeznaczane na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność rolniczą (zapłata za dzierżawę gospodarstwa rolnego, hodowlę koni i uprawę roślin na potrzeby stadniny), będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy CIT, zakładając że ww. działalność rolnicza będzie również służyła realizacji celów statutowych Stowarzyszenia?
IPPB5/4510-324/16-2/BCinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. darowizna
 3. działalność rolnicza
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 środków pieniężnych pozyskanych z darowizn – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 środków pieniężnych pozyskanych z darowizn.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie będzie otrzymywało darowizny pieniężne, które przeznaczane będą na zapłatę za dzierżawę gospodarstwa rolnego (gruntów rolnych wraz z budynkami do tego gospodarstwa przynależnymi) oraz na finansowanie działalności rolniczej wykonywanej przez Stowarzyszenie (hodowla koni i uprawa ziemi).

Konie do stadniny zostaną zakupione przez Stowarzyszenie i będą wykorzystywane zarówno w celach reprodukcyjnych jak i innych tj. rekreacja, rehabilitacja, sport, a ziemia uprawiana będzie w celu zebrania plonów na paszę dla ww. koni i sprzedaż jej ew. nadwyżki. Stowarzyszenie ma w planach również obrót końmi, czyli kupno i ich sprzedaż. Co istotne konie będą wykorzystanie również do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenia m.in. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Celami statutowym Stowarzyszenia będą:

 • Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób z różnymi dysfunkcjami,
 • Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu.
 • Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie nauki pływania,
 • Promowaniu młodych talentów w różnych dziedzinach sportu,
 • Promowanie działalność wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
 • Rozwijanie zainteresowań w zakresie różnych dyscyplin sportowych
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń,
 • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • Kształtowanie pozytywnych cech charaktery i osobowości między innymi poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych oraz w obowiązkach związanych z opieką i pracą ze zwierzętami,
 • Promocja i przybliżanie publiczności zagadnień z zakresu pracy i opieki nad zwierzętami,
 • Działania wspomagające zdrowie małych dzieci, kobiet w dąży i osób starszych.
 • Działania w zakresie ochrony przyrody i ekologii,
 • Promocją zdrowia, w szczególności aktywnego trybu życia i zdrowego odżywania.
 • Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych,
 • Działalność w zakresie zapewnienia lub poprawy bezpieczeństwa osób w akwenach.
 • Prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, krajoznawczej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży
 • Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami a także działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Działalność na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powyższe cele realizować będzie poprzez:

 • organizowanie zajęć (m.in. sportowych) wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzonych z seniorami, kobietami w ciąży, po urodzeniu dziecka, jak i z niemowlętami;
 • prowadzenie zajęć dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. autyzm, asperger - poprawa i kompensacja wad rozwojowych;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych (również z zakresu logopedii artystycznej) dla dzieci i dorosłych, w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • organizowanie różnorodnych form aktywności o charakterze edukacyjnym, artystycznym, krajoznawczym, turystycznym i sportowym, w szczególności nauki pływania, konkursów wiedzy, zawodów sportowych, szkoleń, spotkań, prelekcji, odczytów, wykładów, wystaw, koncertów itp.;
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień;
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 • prowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz szkoleń z zakresu opieki nad zwierzętami, a także współpracę w tym zakresie z instytucjami edukacyjnymi, m.in. poprzez umożliwianie ich członkom i podopiecznym, jak również wolontariuszom praktycznej nauki i obserwacji;
 • pomoc osobom zagrożonym dyskryminacją i wykluczeniem oraz ich integrację poprzez umożliwianie im zaangażowania w funkcjonowanie stadniny koni i związane z tym prace;
 • organizację szkolenia i przygotowywanie zwierząt - w tym koni - do działalności edukacyjnej oraz terapeutycznej;
 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem hipoterapii;
 • prowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz szkoleń na temat wartości żywności ekologicznej oraz jej produkcji;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, w tym z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, zasad bezpiecznego korzystania z akwenów;
 • programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób na wodach, między innymi poprzez inicjowanie i podejmowanie prac badawczych, ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów;
 • wspieranie osób z grup szczególnego ryzyka (w szczególności zagrożonych wykluczeniom, alkoholizmem, narkomanią, bezrobociem);
 • integracja i reintegracja zawodowa kobiet;
 • prowadzenie warsztatów i zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie;
 • organizowanie i prowadzenie różnorakiej pomocy, w tym psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, logopedycznej w szczególności dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • organizowanie między innymi konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, kongresów, kursów, spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw, koncertów, w tym poświęconych współczesnym problemom kultury, sztuki, nauki, edukacji, oświaty, wychowania i turystyki;
 • fundowanie stypendiów;
 • pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej Stowarzyszenia;
 • zakładanie, prowadzenie i wspieranie działalności placówek o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym;
 • wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą (m.in. PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt). Dochód z działalności gospodarczej i rolniczej Stowarzyszenia służyć będzie realizacji celów statutowych i nie będzie mógł być przeznaczany do podziału między jego członków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy środki pieniężne pozyskane z darowizn, które będą przeznaczane na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność rolniczą (zapłata za dzierżawę gospodarstwa rolnego, hodowlę koni i uprawę roślin na potrzeby stadniny), będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy CIT, zakładając że ww. działalność rolnicza będzie również służyła realizacji celów statutowych Stowarzyszenia...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w części przeznaczonej na te cele. Podmiot, który zamierza skorzystać z tego zwolnienia podatkowego, musi mieć w statucie jako przedmiot swojej działalności przynajmniej jeden z rodzajów działalności wymienionych w ustawie o CIT, a są to następujące rodzaje działalności:

 • naukowa,
 • naukowo-techniczna,
 • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • kulturalna,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • dobroczynności,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz
 • kultu religijnego.

Podatnik dla realizacji tego zwolnienia musi spełniać dwa warunki łącznię; jego celem statutowym musi być działalność wymieniona w tym przepisie oraz uzyskane przez jednostkę dochody muszą być wydatkowane na ten cel. Ustawa o CIT nie zawiera wymogu, iż wskazane w przepisie regulującym zwolnienie cele statutowe mają być głównymi czy jedynymi celami działalności osoby prawnej. Tym samym statut osoby prawnej może przewidywać inne rodzaje prowadzonej działalności, a zwolnieniu będą podlegać jedynie dochody wydatkowane na cele określone w ustawie.

Zwrot „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć nie tylko jako bezpośrednie prowadzenie przez organizacje korzystające ze zwolnienia podatkowego np. placówki oświatowej czy kulturalnej, lecz także jako wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego przez fundatora/założyciela statutu. Z tego zwolnienia mogą więc także korzystać takie podmioty jak; stowarzyszenia, fundacje, jednostki badawczo -rozwojowe, szkoły wyższe itp.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że środki otrzymane z darowizn będą ostatecznie w sposób pośredni przeznaczane na realizację ww. celów statutowych w związku z czym naszym zdaniem należy uznać, że warunki opisane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT są spełnione i darowizny te podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 otrzymanej darowizny za nieprawidłowe.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: updop) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Artykuł ten wprowadza generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowy dochodu rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w roku podatkowym.

Wystąpienie dochodu jest zależne od powstania przychodu. Za przychód uznaje się wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, powodujące wzrost aktywów albo zmniejszenie pasywów, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Natomiast zgodnie z art. 1 updop podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) określa, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. W myśl art. 33 ust. 2 tej ustawy, stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) jako podmioty zwolnione od podatku. Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 u.p.d.o.p. wynika, że powyższe zwolnienie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jednocześnie, stosownie do w art. 17 ust. 1b ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Analizowane przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b updop. wskazują, że omawiane zwolnienie ma charakter warunkowy i jest uzależnione od faktycznego wydatkowania dochodu na preferowane przez ustawodawcę cele oraz od zgodności celów statutowych działalności podatnika z działalnością uznaną przez ustawodawcę za preferowaną. Możliwość nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop uzależniona jest bowiem od wyraźnego wskazania w statucie celów działania.

Jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ponoszą wydatki, które w myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, ich równowartość wpływa na zwiększenie dochodu. Jeżeli jednak wydatki te były poniesione na cele inne niż statutowe, dochód powstały z tego tytułu nie będzie wolny od podatku.

Jednocześnie zgodnie jednak z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio (art. 15 ust. 2a ww. ustawy).

Reasumując, mając na uwadze art. 15 ust. 2a w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów służące działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych – należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów.

Wskazać jednak należy, że do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności rolniczej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 nie stosuje się przepisów ustawy o pdop, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Zgodnie z ww. art. 17 ust. 1 pkt 4e dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Mając zatem na uwadze powyższe, należy wskazać, że w przypadku, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponoszone przez niego wydatki należy najpierw rozpatrywać pod kątem ich związku z przychodem (art. 15 ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych) i w kontekście przepisu art. 16 ust. 1 ww. ustawy, a następnie, jeżeli takich kosztów nie stanowią (co skutkuje zwiększeniem dochodu do opodatkowania), należy określić, czy ich równowartość może być wolna od podatku dochodowego z racji tej, że wiążą się one z celami statutowymi podatnika. Jeżeli bowiem wydatki dotyczą realizacji celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę do skorzystania ze zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie wolna od opodatkowania.

Podkreślić należy, że poza ww. ograniczeniami, przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia od źródła pochodzenia przychodów. I tak, źródłem tym może być zarówno działalność statutowa, działalność gospodarcza, jak i inna.

Działalność gospodarcza musi być dostosowana i podporządkowana działalności statutowej, tzn. co najmniej większość dochodów z działalności gospodarczej musi być przeznaczona na cele statutowe, wydatki na działalność gospodarczą muszą pozostawać w rozsądnej proporcji do wydatków na cele statutowe a środki przeznaczone wyraźnie na działalność statutową nie mogą być przeznaczone na wspieranie działalności gospodarczej a tym bardziej na inne prowadzone działalności np. rolniczą.

Wyjaśnić należy, że omawiany przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów przeznaczonych na realizację celów statutowych zgodnych z tym przepisem, w przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie także innych działań niepodlegających zwolnieniu. Pamiętać jednak należy, że dochody przeznaczone na inne cele niż wymienione w ustawie podatkowej będą podlegały opodatkowaniu.

Podnieść należy, że z przepisów art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia podatkowego z rzeczywistym i bezpośrednim wydatkowaniem dochodu na cele statutowe. Pośrednie etapy alokacji dochodu, choćby były obliczone na zwiększenie dochodu i jego przeznaczenie w przyszłości na cele statutowe, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, przewidzianym w art. 17 cytowanej ustawy, w tym również nie są objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4. Przestrzeganie wymogu bezpośredniego przeznaczenia i wydatkowania dochodu na cele statutowe jest obligatoryjne. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby de facto do całkowitego zwolnienia od opodatkowania wszelkich dochodów podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 – nie byłoby bowiem przeszkód, aby wykazać, że wszystkie wydatki tych podmiotów są pośrednio ponoszone w celach statutowych, a przecież omawiane zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, a - nie podmiotowym.

Podkreślić jednak należy, że zgodnie z wyrokiem WSA w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2015 r. sygn. I SA/Bk 344/15, stwierdzić należy, że „Aby dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. mogły korzystać ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, powinny być nie tylko przeznaczone, ale także wydatkowane bezpośrednio w związku z realizacją celu statutowego danego podmiotu (..). Jak wskazano w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 20 listopada 2000 r. FPS 9/00, wprawdzie przepis art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p. nie mówi wprost o bezpośredniości realizacji celu statutowego, lecz jest to warunek nieodzowny zwolnienia dochodu od podatku dochodowego. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby w konsekwencji do całkowitego zwolnienia od opodatkowania wszelkich dochodów osiąganych przez jednostki realizujące cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby wykazać, że wszystkie wydatki danej jednostki są pośrednio ponoszone dla realizacji celów statutowych. Takie stanowisko pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z istotą ulg podatkowych oraz wykładnią systemową przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podkreślić również należy, że ulgi podatkowe stanowią odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania i ustawodawca wprowadzając je jako rozwiązania wyjątkowe, wspiera pożądane społecznie cele, w tym wymienione m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. W takiej sytuacji przepisy regulujące zwolnienia od podatku muszą być interpretowane ściśle. Katalog działalności podatników, z których dochody są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zatem zamknięty. Omawiane zwolnienie ma na celu inicjowanie konkretnych działań, a nie również tych, które mogą mieć jedynie pomocniczy charakter w stosunku do działań wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Jak wskazuje ustawodawca aby dochody mogły skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 muszą zostać faktycznie wydatkowane na preferowane przez ustawodawcę cele. Jak już wspomniano art. 17 ust.1 pkt 4 zawiera zamknięty katalog rodzajów działalności uprawniających do zwolnienia dochodów wydatkowanych na ich prowadzenie.

Jednakże jak wskazuje uchwała składu 7 sędziów z 20.11.2000 r. sygn. FPS 9/00 „Zważywszy, że istotą inicjatyw społecznych jest podejmowanie ich we własnym zakresie przez określoną społeczność, zwykle z zaangażowaniem własnej pracy i własnych środków finansowych, wydaje się oczywistym, że inne podmioty - w ramach swych statutowych celów - mogą przewidzieć jedynie wspieranie takich inicjatyw, a nie ich bezpośrednie podejmowanie i realizację. (...) Nie ma bowiem podstaw do uznania, że ustawodawca nie zamierzał preferować czy też stymulować instrumentami podatkowymi takich działań, które mają na celu dofinansowywanie (a więc wspieranie np. nauki, kultury, ochrony zdrowia, ograniczając zwolnienie podatkowe do podmiotów realizujących takie działania wyłącznie samodzielnie, wprost i bezpośrednio. Nie można przy tym tracić z pola widzenia, że działalność w wielu dziedzinach wymaga współdziałania różnych podmiotów oraz finansowania z różnych źródeł. Istotna rola przypada w tym właśnie zakresie podmiotom, które jako cel swej statutowej działalności przyjęły wspieranie działalności w różnych dziedzinach, nie podejmując się realizacji wprost takich działań.

Biorąc pod uwagę powyższe przekazanie dochodu może nastąpić: w sposób bezpośredni, w związku z realizacją celu statutowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, danego podmiotu, bądź też w sposób pośredni gdy, podmiot jako cel swej statutowej działalności przyjmuje wspieranie działalności w różnych dziedzinach, nie podejmując się realizacji wprost takich działań.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Stowarzyszenie będzie otrzymywało darowizny pieniężne, które przeznaczane będą na zapłatę za dzierżawę gospodarstwa rolnego oraz na finansowanie działalności rolniczej wykonywanej przez Stowarzyszenie (hodowla koni i uprawa ziemi). Konie do stadniny zostaną zakupione przez Wnioskodawcę i będą wykorzystywane zarówno w celach reprodukcyjnych jak i innych tj. rekreacja, rehabilitacja, sport, a ziemia uprawiana będzie w celu zebrania plonów na paszę dla ww. koni i sprzedaż jej ew. nadwyżki. Stowarzyszenie ma w planach również obrót końmi, czyli kupno i ich sprzedaż. Co istotne konie będą wykorzystanie również do realizacji niektórych celów statutowych. Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą (m.in. PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt). Dochód z działalności gospodarczej i rolniczej Stowarzyszenia służyć będzie realizacji celów statutowych i nie będzie mógł być przeznaczany do podziału między jego członków.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że jeśli środki otrzymane z darowizn będą ostatecznie w sposób pośredni przeznaczane na realizację celów statutowych tzn. wspieranie wykonywanej przez Stowarzyszenie działalności rolniczej to zostaną one zwolnione zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Środki takie zatem powinny zostać przekazane w sposób bezpośredni na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4.

Ze stanu faktycznego wynika także, że darowizna będzie przekazywana na działalność rolniczą. W związku z tym przychód z działalności rolniczej powinien być powiększony o tę kwotę. Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej.

Podkreślić należy, że jak wskazano wcześniej zwolniony może być jedynie dochodów z działalności gospodarczej przy spełnieniu warunków zawartych w art. 17 ust.1 pkt 4 a nie przychód.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 środków pieniężnych pozyskanych z darowizn przekazanych na działalność rolniczą jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.