ILPB3/4510-1-157/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB3/4510-1-157/15-4/AOinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. darowizna
 3. dochody wolne od podatku
 4. szkoła niepubliczna
 5. szkoła wyższa
 6. uczelnie
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 6 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej także jako: Uczelnia) jest niepubliczną uczelnią wyższą, która w ramach swojej działalności zamierza w roku akademickim 2015/2016 uruchomić dwa programy stypendialne dla studentów finansowane ze środków niepochodzących z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: pr.s.w.).

Pierwszy program obejmuje stypendia (świadczenia pomocy materialnej) przyznawane studentom w ramach własnego funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie art. 104 ust. 1 pr.s.w. Zgodnie z przyjętym programem, stypendia mają być wypłacane, jako jednorazowe świadczenia.

Stypendium będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu. Planowane są dwa rodzaje stypendiów, o których mowa w art. 104 ust. 1 pr.s.w.:

 1. jednorazowe albo okresowe stypendium, bez dodatkowych zobowiązań ze strony studenta;
 2. jednorazowe albo okresowe stypendium, z obowiązkiem uczestniczenia ze strony Uczelni w projektach realizowanych wspólnie z prywatnymi partnerami Uczelni.

Środki funduszu, o którym mowa w ust. 104 ust. 1 pr.s.w. pochodzić będą w przeważającej części z darowizn partnerów biznesowych Uczelni.

Drugi program stypendialny obejmuje stypendia przyznawane na podstawie art. 173b pr.s.w., jako stypendia w nauce dla najlepszych studentów, wypłacane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi lub samorządowymi osobami prawymi, w zamian za odbycie u tych osób praktyk studenckich. Stypendium będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu.

Także w ramach drugiego programu, planuje się utworzyć dwa rodzaje stypendiów:

 1. bez dodatkowych zobowiązań ze strony studenta;
 2. z obowiązkiem uczestniczenia ze strony Uczelni w projektach realizowanych wspólnie z prywatnymi partnerami Uczelni.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku z 6 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.) Wnioskodawca wyjaśnił co następuje.

Na wstępie Wnioskodawca wskazał, że do wszystkich opisywanych stanów faktycznych we wniosku stosowana jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, a nie ustawa o systemie oświaty. Prezentowane stany faktyczne w całości odnoszą się wyłącznie do funkcjonowania wyłącznie niepublicznej uczelni, której działanie reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dodatkowo, Wnioskodawca doprecyzował, że stany faktyczne opisane w treści wniosku odnoszą się wyłącznie do zdarzeń przyszłych. Wnioskodawca nie prowadzi obecnie działalności polegającej na świadczeniu pomocy materialnej studentom w sposób opisany we wniosku, lecz planuje rozpocząć tego rodzaju działalność.

W odpowiedzi na wezwanie w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych, Wnioskodawca poniżej wskazał na cele statutowe wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze statutu Wnioskodawcy.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwrot „cel statutowy” użyty w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. należy rozumieć jako cel działania danego podmiotu, który przypisuje mu, jako cel statutowy, ustawa regulująca zasady jego powstawania, organizacji i funkcjonowania, nie zaś każdy cel zapisany w statucie tego podmiotu (wyrok NSA w Warszawie z 3 marca 2015 r. sygn. II FSK 910/13).

Wobec powyższego, Wnioskodawca wskazał, że cele działania uczelni w ujęciu ustawowym, wskazane zostały expressis verbis w art. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i jako takie stanowią cele statutowe Wnioskodawcy. Dodatkowo, Wnioskodawca zawarł ww. cele w treści swojego statutu, w § 5:

„1. Podstawowymi zadaniami Uczelni są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej,
 2. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz opiniodawczych i eksperckich, a także transfer technologii do gospodarki,
 3. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za Państwo Polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury narodowej, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 9. stwarzanie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych,
 10. prowadzenie działalności oświatowej.

2. Uczelnia wykonując zadania określone w ust. 1 współpracuje w szczególności z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi”.

Dodatkowo Wnioskodawca podkreślił, że wszelkie dochody, które będzie otrzymywać od podmiotów trzecich przekazywane będą na rzecz funduszu stypendialnego i tym samym, przeznaczane będą na realizację celów statutowych, w szczególności w zakresie kształcenia studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenia usług badawczych oraz opiniodawczych i eksperckich, a także transferu technologii do gospodarki.

Wobec powyższego, Wnioskodawca prowadzi przede wszystkim działalność na podstawie statutu polegającą na kształceniu studentów oraz naukową, a zatem realizuje cele tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zasadność powyższego stanowiska potwierdza przywołana przez Wnioskodawcę w treści wniosku interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 października 2013 r nr IBPBI/2/423-1212/13/CzP.

Odnosząc powyższe do przedstawionych celów statutowych, zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy przeznaczony i wydatkowany na realizację ww. celów statutowych (kształcenie studentów, działalność naukowa) w ramach prowadzenia funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 104 pr.s.w. oraz wypłaty na tej podstawie stypendiów, spełnia przesłanki zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy darowizny przekazywane na rzecz funduszu stypendialnego Uczelni, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pr.s.w., będą zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dochody przekazywane na statutowe cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, w tym również polegające na kształceniu studentów...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywanie przez Uczelnię od podmiotów prywatnych darowizn, przeznaczanych na finansowanie programu stypendialnego, podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten stanowi, że wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury i sportu - w części, w jakiej dochody te przeznaczone są na te cele.

Wnioskodawca do swoich celów statutowych zalicza m.in.

 • kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz opiniodawczych i eksperckich, a także transfer technologii do gospodarki.

Z powyższego wynika, że Uczelnia prowadzi działalność dającą możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, ze zwolnienia wynikającego z tego przepisu korzystają również dochody, których źródłem jest otrzymana darowizna.

Takie stanowisko zajęte zostało chociażby w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 października 2013 r. nr IBPBI/2/423-1212/13/CzP, w której to organ podatkowy stwierdził: „Jeżeli wydatek bezpośrednio wiąże się z realizacją celów statutowych, to równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. (...) Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca prowadzi przede wszystkim działalność na podstawie statutu polegającą na kształceniu studentów oraz naukową, a zatem realizuje cele tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, iż dochód Wnioskodawcy przeznaczony i wydatkowany na realizację ww. celów statutowych (kształcenie studentów, działalność naukowa), spełnia przesłanki zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Natomiast z treści art. 15 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Jednocześnie treść art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zwolnieniem warunkowym, uzależnionym od spełnienia przez podatnika dwóch istotnych warunków:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone, a następnie wydatkowane wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.

Należy jednak zastrzec, że omawiane w niniejszej sprawie zwolnienie – zgodnie z art. 17 ust. 1a cyt. ustawy – nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że poza ww. ograniczeniami, przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia od źródła pochodzenia przychodów. I tak, źródłem tym może być zarówno działalność statutowa, działalność gospodarcza, jak i inna.

Podsumowując, należy więc stwierdzić, że w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny od podatku będzie dochód podmiotów, prowadzących określoną w tym przepisie działalność, niezależnie od źródeł pochodzenia dochodów (oprócz dochodów określonych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), który zostanie w myśl art. 17 ust. 1b tej ustawy, przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany wyłącznie na działalność statutową (tj. działalność określoną w statucie danego podmiotu).

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Uczelnia w ramach swojej działalności zamierza w roku akademickim 2015/2016 uruchomić dwa programy stypendialne dla studentów finansowane ze środków niepochodzących z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: pr.s.w.). Pierwszy program obejmuje stypendia (świadczenia pomocy materialnej) przyznawane studentom w ramach własnego funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie art. 104 ust. 1 pr.s.w. Zgodnie z przyjętym programem, stypendia mają być wypłacane, jako jednorazowe świadczenia. Wnioskodawca wskazał, że środki funduszu, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pr.s.w. pochodzić będą w przeważającej części z darowizn partnerów biznesowych Uczelni. Dodatkowo Wnioskodawca podkreślił, że wszelkie dochody, które będzie otrzymywać od podmiotów trzecich przekazywane będą na rzecz funduszu stypendialnego i tym samym, przeznaczane będą na realizację celów statutowych Uczelni, w szczególności w zakresie kształcenia studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenia usług badawczych oraz opiniodawczych i eksperckich, a także transferu technologii do gospodarki.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy należy stwierdzić, że darowizny otrzymywane przez Uczelnię od podmiotów prywatnych są przychodem podatkowych zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, generującym dochód, jednakże w sytuacji, gdy Uczelnia przeznaczy je na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, dochód ten będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

Podsumowując, darowizny otrzymywane przez Uczelnię i przekazywane na rzecz Jej funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, będą zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dochody przekazywane na statutowe cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, w tym również polegające na kształceniu studentów.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej. Zatem, wydatkowanie dochodu na cele inne niż statutowe wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania.

Ponadto podkreślić należy, że określenie celów statutowych jednostki musi być precyzyjne i niebudzące wątpliwości. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez Organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ Organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Dodatkowo informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.