IBPBI/2/4510-320/15/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia, czy dochód przeznaczony na cele związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 marca 2015 r.), uzupełnionym 17 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód przeznaczony na cele związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji: - organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa o ruchu drogowym,
- współdziałania z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :

  • współdziałanie ze szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi i wyższymi, m.in. materiały edukacyjne, profilaktyczne (tj. kaski rowerowe, materiały odblaskowe dla dzieci i młodzieży, plansze ze znakami drogowymi, książki edukacyjne),
  • współfinansowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych prowadzonych wspólnie z instytucjami rządowym, pozarządowymi, uczelniami wyższymi,
  • organizację i prowadzenie prelekcji i pogadanek w szkołach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacja turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,
  • udział w zajęciach szkolnych i przedszkolnych z zakresu bezpiecznych postaw na drodze,
  • opracowanie merytoryczne, druk i kolportaż podręczników z zakresu wychowania komunikacyjnego dla uczniów szkół podstawowych oraz podręczników metodycznych dla nauczycieli,
  • szkolenie nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • organizacji dni bezpieczeństwa na obozach harcerskich i koloniach dla dzieci (akcja skierowana dla uczestników kolonii i obozów organizowanych przez ZHP, samorządy, organizacje pozarządowe i charytatywne),
  • udział w programach profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie wypadków drogowych oraz ich skutków,
  • szkolenia dla młodych kierowców,
  • produkcje serii filmów dydaktycznych objaśniających zasady egzaminów na prawo jazdy dla poszczególnych kategorii

- propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez m.in. organizowanie kursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu dzieci i młodzieży, współpracę z mediami, współpracę z uczelniami wyższymi, w tym w organizowaniu studiów podyplomowych -jest prawidłowe, - współdziałania z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przekazywanie darowizn na zakup, bądź zakup i przekazanie sprzętu służącego do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla policji, inspekcji transportu drogowego, państwowej i ochotniczej straży pożarnej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek służby zdrowia -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód przeznaczony na cele związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 czerwca 2015 r. Znak: IBPBI/2/4510-320/15/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 17 czerwca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej także „Ośrodek”) jest samorządową osobą prawną utworzoną przez wojewodę zarządzeniem z 7 stycznia 1998 r. działającą na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zm.). Zgodnie ze statutem nadanym Wnioskodawcy przez Sejmik Województwa oraz art. 117 ustawy prawo o ruchu drogowym do zadań Ośrodka należy:

 1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem w ośrodkach szkolenia kierowców w zakresie pomocy merytorycznej,
 3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
 4. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych kandydatów na egzaminatorów,
 5. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów,
 6. prowadzenie kursów:
  1. doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  2. dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
 7. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
 8. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów,
 9. inna niż wymieniona w pkt 4-7 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.

Ośrodek może wykonywać inne zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności:

 1. organizować i przeprowadzać szkolenia z zakresu prawa o ruchu drogowym,
 2. współdziałać z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z policją, strażą pożarną, placówkami służby zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, z samorządem gospodarczym i zawodowym, towarzystwami ubezpieczeniowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo badawczymi oraz innymi organizacjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. propagować zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez m.in. organizowanie kursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu dzieci i młodzieży, współpracę z mediami, współpracę z uczelniami wyższymi, w tym w organizowaniu studiów podyplomowych,
 4. inicjować i wspierać inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ośrodek może również wykonywać działalność gospodarczą. Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz.U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1443), a także zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). Przychodami ośrodka (zgodnie ze statutem oraz art. 119 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym) są:

 1. wpływy z wykonywania zadań o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz w § 3 ust. 1 statutu,
 2. wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. wpływy z działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ponosi koszty (zgodnie ze statutem oraz art. 119 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym) z tytułu:

 1. bieżącego utrzymania ośrodka,
 2. wykonywania zadań i działalności, o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz w § 3 statutu,
 3. inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz w § 3 statutu,
 4. działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenia kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1-3.

Zgodnie z art. 119 ust. 7 ustawy prawo o ruchu drogowym Wnioskodawca prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

Dyrektor Ośrodka przedstawia zarządowi województwa celem zatwierdzenia propozycję podziału zysku netto, określonego na podstawie sprawozdania finansowego, na części przeznaczone na inwestycje oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Równocześnie przedkłada celem zaopiniowania przez zarząd województwa szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych oraz szczegółowy plan wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dyrektor Ośrodka zobowiązany jest także do przedłożenia zarządowi województwa do zatwierdzenia sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych oraz sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W odpowiedzi na wezwanie z 5 czerwca 2015 r., Znak: IBPBI/2/4510-320/15/BG (uzupełnienie wniosku z 11 czerwca 2015 r.), Wnioskodawca wskazał, że współpraca z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z policją, strażą pożarną, placówkami służby zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, z samorządem gospodarczym i zawodowym, towarzystwami ubezpieczeniowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo badawczymi oraz innymi organizacjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego polega m.in. na przekazywaniu darowizn na zakup, bądź zakup i przekazanie sprzętu służącego do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla:

 • policji, m.in. samochody przeznaczone do działań w ruchu drogowym, radary, aparaty fotograficzne, alkomaty,
 • inspekcji transportu drogowego, m.in. sprzęt specjalistyczny do działań prowadzonych na drodze, alkomaty, materiały profilaktyczne,
 • -państwowej straży pożarnej, m.in. sprzęt służący do usuwania skutków wypadków drogowych,
 • ochotniczej straży pożarnej,
 • jednostek samorządów terytorialnych, m.in. materiały profilaktyczne,
 • jednostek służby zdrowia, m.in. sprzęt do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych w wypadkach samochodowych,
 • szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, m.in. materiały edukacyjne, profilaktyczne (tj. kaski rowerowe, materiały odblaskowe dla dzieci i młodzieży, plansze ze znakami drogowymi, książki edukacyjne),
 • współfinansowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych prowadzonych wspólnie z instytucjami rządowym, pozarządowymi, uczelniami wyższymi,
 • organizacja i prowadzenie prelekcji i pogadanek w szkołach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacja turniejów BRD dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
 • udział w zajęciach szkolnych i przedszkolnych z zakresu bezpiecznych postaw na drodze,
 • opracowanie merytoryczne, druk i kolportaż podręczników z zakresu wychowania komunikacyjnego dla uczniów szkół podstawowych oraz podręczników metodycznych dla nauczycieli,
 • szkolenie nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • dni bezpieczeństwa na obozach harcerskich i koloniach dla dzieci (akcja skierowana dla uczestników kolonii i obozów organizowanych przez ZHP, samorządy, organizacje pozarządowe i charytatywne),
 • udział w programach profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie wypadków drogowych oraz ich skutków,
 • szkolenia dla młodych kierowców,
 • produkcja serii filmów dydaktycznych objaśniających zasady egzaminów na prawo jazdy dla poszczególnych kategorii.

Podczas imprez prezentowane są m.in, symulator dachowania - (urządzenie obrazujące potrzebę zapinania pasów bezpieczeństwa podczas dachowania samochodu osobowego) alkogogle - (okulary pokazujące reakcję człowieka po spożyciu alkoholu), pokazy symulatora zderzeń - (urządzenie obrazujące kolizję samochodem osobowym przy prędkości 7 km/h.

Współpraca z mediami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ma na celu dotarcie do dorosłego odbiorcy. W tym celu Ośrodek:

 1. współuczestniczy między innymi w produkcji filmów edukacyjnych promujących i propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. publikuje na łamach prasy, antenie radiowej i telewizyjnej informacje dotyczące przepisów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego np. dotyczące istoty posiadania odblasków, zmian w przepisach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 3. przekazuje nagrody na organizowane w mediach konkursy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Udział w akcjach:

 1. bezpieczna droga do szkoły - szeroka akcja promująca bezpieczne zachowania na drodze wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, obejmuje zarówno spotkania i wykłady dla dzieci, prezentacje multimedialne, zabawy i konkursy oraz wyposażenie najmłodszych użytkowników dróg w elementy odblaskowe,
 2. akcja „bezpieczne wakacje” i „bezpieczny wypoczynek” - propagowanie bezpieczeństwa na drodze wśród uczestników kolonii i obozów dziecięcych oraz młodzieżowych, współpraca dydaktyczna z opiekunami, szeroko pojęte działania adresowane do dorosłych użytkowników dróg.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z 11 czerwca 2015 r.):

Czy Ośrodek przeznaczając uzyskany przychód (zgodnie ze statutem oraz ustawą prawo o ruchu drogowym) na cele związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, katalog dochodów zwolnionych od opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). Zgodnie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Powyższe zwolnienie, zgodnie z art. 17 ust. 1c nie ma zastosowania w następujących podmiotach:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wnioskodawca jest samorządową wojewódzką osobą prawną, nie podlega też pod wyłączenie wynikające z art. 17 ust. 1c bowiem zgodnie ze statutem nadanym Wnioskodawcy przez Sejmik Województwa oraz art. 117 ustawy prawo o ruchu drogowym, do zadań Ośrodka należy:

 1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem w ośrodkach szkolenia kierowców w zakresie pomocy merytorycznej,
 3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
 4. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych kandydatów na egzaminatorów,
 5. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów,
 6. prowadzenie kursów:
  1. doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  2. dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
 7. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
 8. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów,
 9. inna niż wymieniona w pkt 4-7 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.

Poprzez inną niż wymieniona w pkt 4-7 działalność oświatową w zakresie ruchu i transportu drogowego rozumiemy narzucony przez ustawodawcę na Wnioskodawcę obowiązek szerzenia i propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Art. 117 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym mówi o tym, że ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a art. 119 ust. 3 wskazuje, że ośrodek ponosi koszty z tytułu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1-3.

Zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego opisane są w statucie ośrodka i należą do nich:

 1. organizowanie i przeprowadzanie szkolenia z zakresu prawa o ruchu drogowym,
 2. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z policją, strażą pożarną, placówkami służby zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, z samorządem gospodarczym i zawodowym, towarzystwami ubezpieczeniowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo badawczymi oraz innymi organizacjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. propagowanie zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez m.in. organizowanie kursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu dzieci i młodzieży, współpracę z mediami, współpracę z uczelniami wyższymi, w tym w organizowaniu studiów podyplomowych,
 4. inicjowanie i wspieranie inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Updop wskazuje na dwa warunki uprawniające do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych;

 • statut jednostki powinien zawierać cele wskazane w ustawie (w przypadku Wnioskodawcy jest to działalność oświatowa polegająca na szerzeniu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z policja, strażą pożarną, placówkami służby zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami wyższymi i jednostki naukowo badawczymi oraz innymi organizacjami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego) powołując się tutaj na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 czerwca 2009 r. Znak: ITPB3/423-171/09/DK organ ten uznał, że (...) w przypadku wątpliwości odnoszących się do kwestii, czy pod pojęciem których celem statutowym jest działalność należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. dobroczynną czy pomocy społecznej, czy też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez inne jednostki, oznacza to, że przez pojęcie których celem statutowym jest działalność należy rozumieć nie tylko bezpośrednie wydatkowanie tych środków przez fundację, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego przez jednostkę statutu. W konsekwencji zwolnienie z dochodu będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności statutowej realizowanej przez inny podmiot (...)
 • dochód powinien być przeznaczony na te cele - powołując się na art. 117 ustawy prawo o ruchu drogowym prowadzona przez ośrodek działalność związana z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowi działalność oświatową (Dyrektor Ośrodka przedstawia zarządowi województwa celem zatwierdzenia propozycję podziału zysku netto, określonego na podstawie sprawozdania finansowego, na części przeznaczone na inwestycje oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Równocześnie przedkłada celem zaopiniowania przez zarząd szczegółowy plan wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dyrektor zobowiązany jest również do przedłożenia zarządowi województwa do zatwierdzenia sprawozdanie z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego).

W wyroku z 18 stycznia 2012 r. Sygn. akt II FSK 1369/10 (orzeczenie prawomocne) NSA stwierdził, że przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, iż wolne od podatku są dochody przeznaczone przez podatników na realizację preferowanych przez ustawodawcę celów. Spełnienie tego kryterium jest zatem niezbędnym i jednocześnie wystarczającym warunkiem zastosowania zwolnienia.

Przeznaczanie i wydatkowanie przez Wnioskodawcę dochodu na wydatki dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego charakteryzuje tożsamość celu bowiem podatnik najpierw dochód przeznacza, a następnie wydatkuje na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oznacza to, że dochody Wnioskodawcy „w części przeznaczonej na te cele” winny być zwolnione z podatku bowiem cele statutowe Wnioskodawcy tożsame są z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, a dochody przeznaczone i wydatkowane są na działalność statutową. Ponieważ statut Ośrodka przewiduje również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia z opodatkowania.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) w art. 116-121 określa zasady działania ośrodka ruchu drogowego. I tak, art. 116 ust. 1-3 stanowi, że sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje Zarząd województwa.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ww. ustawy, do zadań ośrodka należy:

1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem,
3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
3a. organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska,
4. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych,
5. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów,
6. prowadzenie kursów: a. doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową, b. dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,c. reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, d. reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
7. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
8. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów,
9.inna niż wymieniona w pkt 4-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.

Treść ust. 2 i 3 ww. artykułu wskazuje, że ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jest uprawniony również do wykonywania działalności gospodarczej, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 15 dnia lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku; innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych (a nie przychody jak wskazał Wnioskodawca w pytaniu przedstawionym we wniosku).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z art. 17 ust. 1a updop wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c updop tj.:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wnioskodawca jest wojewódzką samorządową osobą prawną powołaną do realizacji zadań określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym, nie jest więc żadnym z podmiotów wymienionych w ww. wykazie. Zatem zasadne jest dalsze rozpatrywanie możliwości zastosowania omówionego wyżej zwolnienia przedmiotowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy należy zaznaczyć, że przepisy updop nie definiują pojęć zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4. Updop nie definiuje pojęcia oświata. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku innymi ustawami lub wykładnią gramatyczną. Powołując się na językowe znaczenie przez oświatę należy rozumieć proces kształcenia, upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/). Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych.

Współdziałania z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego polegające na przekazywaniu darowizn na zakup, bądź zakup i przekazanie sprzętu służącego do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla policji, inspekcji transportu drogowego, państwowej i ochotniczej straży pożarnej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek służby zdrowia na cele statutowe dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego nie są tożsame z preferowanymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop celami.

W związku z tym, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej. Zatem, wydatkowanie dochodu na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, nie może być objęte przedmiotowo tym zwolnieniem.

Natomiast podejmowanie innych zadań przez Wnioskodawcę z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - wskazanych we wniosku, stanowi działalność oświatową, uprawniającą Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy dochód przeznaczony na cele związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w sytuacji:

- organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa o ruchu drogowym,- współdziałania z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy dochód przeznaczony na cele związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w sytuacji:

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy dochód przeznaczony na cele związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w sytuacji:

 • propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez m.in. organizowanie kursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu dzieci i młodzieży, współpracę z mediami, współpracę z uczelniami wyższymi, w tym w organizowaniu studiów podyplomowych

-jest prawidłowe,

 • współdziałania z innymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przekazywanie darowizn na zakup, bądź zakup i przekazanie sprzętu służącego do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla policji, inspekcji transportu drogowego, państwowej i ochotniczej straży pożarnej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek służby zdrowia

-jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.