IBPBI/2/423-669/14/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Fundacja, której celem statutowym jest działalność kulturalna m.in. w zakresie wspierania wszystkich gatunków twórczości filmowej oraz rozwoju produkcji filmów, w związku z przeznaczeniem części swojego dochodu na nabycie obligacji wyemitowanych przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 maja 2014 r. (data wpływu do Organu 2 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Fundacja, której celem statutowym jest działalność kulturalna m.in. w zakresie wspierania wszystkich gatunków twórczości filmowej oraz rozwoju produkcji filmów, w związku z przeznaczeniem części swojego dochodu na nabycie obligacji wyemitowanych przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Fundacja, której celem statutowym jest działalność kulturalna m.in. w zakresie wspierania wszystkich gatunków twórczości filmowej oraz rozwoju produkcji filmów, w związku z przeznaczeniem części swojego dochodu na nabycie obligacji wyemitowanych przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest fundacją, której celem statutowym jest w szczególności działalność kulturalna m.in. w zakresie tworzenia warunków do rozwoju produkcji filmów, wspierania rozwoju wszystkich gatunków twórczości filmowej, wspierania rozwoju potencjału niezależnego przemysłu kinematograficznego oraz wspierania działalności innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

W ramach realizacji swoich celów statutowych Fundacja nabyła obligacje wyemitowane przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów. Nabyte przez Fundację obligacje stanowią dla emitenta źródło finansowania jego działalności, która to dotyczy w szczególności realizacji różnorodnych projektów filmowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja, której celem statutowym jest działalność kulturalna m.in. w zakresie wspierania wszystkich gatunków twórczości filmowej oraz rozwoju produkcji filmów, w związku z przeznaczeniem części swojego dochodu na nabycie obligacji wyemitowanych przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „updop”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego dochód wydatkowany na nabycie obligacji wyemitowanych przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Zgodnie bowiem z tym przepisem, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność kulturalna pod warunkiem przeznaczenia dochodów na ten cel. Jak wynika z przywołanego przepisu zwolnienie dochodu zależy od spełnienia dwóch przesłanek. Podatnik musi prowadzić działalność statutową, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop oraz dochody te muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienionej we wskazanym przepisie.

Wnioskodawca uważa, że prowadzona działalność statutowa związana ze sztuką filmową niewątpliwie zalicza się do działalności kulturalnej. Działalność kulturalną można bowiem rozpatrywać w aspekcie materialnej i umysłowej działalności społeczeństw oraz jej wytworów. Sztuka filmowa zatem stanowi jej istotną gałąź. W efekcie cel statutowy Wnioskodawcy pokrywa się z celami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Z drugiej strony Fundacja stoi na stanowisku, że udzielone emitentowi wsparcie finansowe poprzez nabycie obligacji jest wydatkiem na cele statutowe. Należy bowiem podkreślić, że emitent prowadzi działalność związaną z produkcją filmów. Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego, celami statutowymi Wnioskodawcy jest m.in. wspieranie rozwoju potencjału niezależnego przemysłu kinematograficznego oraz wspieranie działalności innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. Z tych zapisów wyraźnie wynika, że wspieranie w jakiejkolwiek formie w tym finansowej rozwoju potencjału niezależnego przemysłu kinematograficznego, które może się objawiać również poprzez wspieranie działalności podmiotów zajmujących się produkcją filmów, stanowi działalność statutową Fundacji. Wnioskodawca podkreśla również, że pojęcie wspierania należy rozumieć dość szeroko. Obejmuje swoim zakresem nie tylko przekazywanie darowizn pieniężnych i ogólnie pomocy bezzwrotnej, ale również udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia finansowego zwrotnego w tym pożyczek, czy zakupu wyemitowanych obligacji. Wsparcie bowiem działalności to również finansowanie czasowe. Nie przesądza o braku wsparcia uzyskanie finansowania zewnętrznego tylko dlatego, że takie finansowanie jest zwrotne i odpłatne. Sama możliwość uzyskania finansowania na pewien okres a przez to możliwość kontynuacji działalności i realizacji pewnych projektów jest wsparciem istotnym. Ważne jest jedynie to, aby podmiot otrzymujący takie wsparcie prowadził działalność pokrywającą się z działalnością Fundacji, tak jak to ma miejsce w przedstawionym przypadku. Z uwagi właśnie na fakt, że chodzi o finansowanie działalności, której przedmiot jest zbieżny z celami Fundacji, to takie działanie należy utożsamiać z przeznaczeniem swoich środków na cele statutowe.

W efekcie dochód w części przeznaczonej i przekazanej na cel statutowy, jakim jest wspieranie działalności innych podmiotów, w zakresie działalności zgodnej z działalnością statutową Fundacji, jest wolny od podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop zostały spełnione w przedmiotowym stanie faktycznym. Podobne wnioski płyną z innych interpretacji podatkowych. Tytułem przykładu warto wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 listopada 2012 r., Znak: IPPB5/423-757/12-2/MW.

W związku z przedstawioną argumentacją Fundacja stoi na stanowisku, że jej dochód wydatkowany na nabycie obligacji wyemitowanych przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, zwana dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 updop wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawodawca przewidział też pewne zwolnienia przedmiotowe. I tak, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Wnioskodawca uważa m.in., że dochód wydatkowany przez niego na nabycie obligacji wyemitowanych przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów, korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Zgodnie bowiem z tym przepisem, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność kulturalna pod warunkiem przeznaczenia dochodów na ten cel. Twierdzi, że z przywołanego przepisu wynika, że zwolnienie dochodu zależy od spełnienia dwóch przesłanek:

  • podatnik musi prowadzić działalność statutową, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop oraz
  • dochody te muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienionej we wskazanym przepisie.

Niewątpliwie działalność statutowa Wnioskodawcy związana ze sztuką filmową może być zaliczana do działalności kulturalnej. W tym miejscu należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 4 nie określa – poza ww. – innych istotnych warunków tego zwolnienia; czyni to po raz pierwszy – w zakresie przedmiotowym – art. 17 ust. 1a updop. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapis art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, z którego wynika, że zwolnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie (a więc w przepisie art. 17 ust. 1 updop) nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele, niż wymienione w tych przepisach. Zatem samo prowadzenie działalności statutowej oraz samo przeznaczenie dochodu na cel społecznie użyteczny nie jest wystarczające do skorzystania z tego zwolnienia, o ile dochód nie będzie wydatkowany na ten cel.

Kolejny warunek omawianego zwolnienia ustawodawca wprowadził w art. 17 ust. 1b updop, zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (...). Potwierdza to powyższe spostrzeżenie, że warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia podatkowego jest nie tylko przeznaczenie, ale i wydatkowanie dochodu (środków finansowych) na cele społecznie użyteczne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1e updop zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

  1. wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
  2. papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Lokowanie” w ujęciu słownikowym oznacza „umieszczać, rozmieszczać, sadowić, lokować pieniądze, kapitały, zabezpieczać pieniądze, kapitały, wpłacając je do banku na poczet lub wkładać je w jakiś interes, żeby osiągnąć zysk lub uniknąć straty” (Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa, 1979, t. II, s. 52; Słownik języka polskiego, Warszawa 1981, t. III, s. 792-793), albo „lokować kapitał, gotówkę w akcje (Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski; Warszawa 1976, s. 306).

Przedstawione wyżej rozumienie pojęcia „lokowanie” jest szersze, niż tylko przypadki enumeratywnie wskazane w art. 17 ust. 1e pkt 1-3 updop. To z kolei oznaczałoby, że - co do zasady - z wykładni językowej wynikałoby, że ustawodawca dopuszcza, że nabycie przez Wnioskodawcę obligacji wyemitowanych przez spółkę jest objęte pojęciem lokowania. Jednakże trzeba mieć na uwadze unormowania art. 17 ust. 1e pkt 1-3, które ograniczają językowy zakres pojęcia lokowanie.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach realizacji swoich celów statutowych Fundacja nabyła obligacje wyemitowane przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów. Nabyte przez Wnioskodawcę obligacje stanowią dla emitenta źródło finansowania jego działalności, która to dotyczy w szczególności realizacji różnorodnych projektów filmowych.

Wyjaśnić należy, że zwolnienia podatkowe są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też korzystanie z omawianego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.

Analiza art. 17 ust. 1e updop prowadzi do wniosku, że okolicznością decydującą o zastosowaniu powyższego zwolnienia jest zrealizowanie jednego z trzech postanowień zawartych w tym przepisie. Przy tym wyliczenie to ma charakter wyczerpujący, a nie przykładowy. Z uwagi na zamknięty charakter powyższego przepisu, w którym zostały wymienione papiery wartościowe mogące stanowić przedmiot nabycia w celu skorzystania przez podmiot ze zwolnienia podatkowego, zasadne jest stwierdzenie, że każda inna forma lokowania dochodu, w tym lokowanie dochodu poprzez nabycie obligacji (papierów wartościowych) innych niż wymienione w tym przepisie, nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Reasumując, należy stwierdzić, że wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy w odniesieniu do dochodu Fundacji, której celem statutowym nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, przeznaczonego i wydatkowanego na nabycie obligacji wyemitowanych przez spółkę, której podstawowym rodzajem działalności jest działalność związana z produkcją filmów – nie ma możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1e updop.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.