IBPBI/2/423-185/12/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy dochody jednostki OSP z tytułu wynagrodzenia za realizację obowiązków wynikających z zawartej umowy z Gminą są opodatkowane czy zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych przy założeniu, że będą one przeznaczone na cele statutowe?
2. Czy w związku z osiąganymi dochodami Jednostka OSP jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 17 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3. Czy Jednostka ma obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w okresach miesięcznych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni?
4. Czy jednostka OSP jest zwolniona ze składania zeznania rocznego CIT-8?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 02 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków podatkowych Jednostki OSP – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków podatkowych Jednostki OSP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny :

Ochotnicza Straż Pożarna zawarła z Gminą umowę o administrowanie. Przedmiotem tej umowy jest zlecenie przez Gminę, Jednostce OSP czynności administrowania nieruchomością będącej własnością Gminy. W ramach tej umowy do obowiązków OSP należy: prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach administrowanych, zgłaszanie potrzeb dokonywania napraw i remontów, usuwanie awarii urządzeń i instalacji, utrzymanie czystości i porządku wokół budynku, zapewnienie bieżącego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń, prowadzenie ewidencji imprez i uroczystości, przekazywanie i dokonywanie odbioru pomieszczeń od najmujących, dokonywanie odczytów zużycia mediów i przekazywanie ich do urzędu miejskiego. Za wykonywanie w/w obowiązków jednostce OSP przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie, płatne na podstawie przedłożonych przez jednostkę OSP rachunków w okresach miesięcznych. Jednostka OSP działa w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380 ze zm.), bowiem w myśl art. 15 tej ustawy ochotnicza straż pożarna stanowi jedną z form jednostek ochrony przeciwpożarowej i zgodnie z art. 19 ochotnicze straże pożarne funkcjonują jako stowarzyszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.), które posiadają osobowość prawną.

Szczegółowe zadania i organizację określa w statucie, który mówi że celami i zadaniami Jednostki OSP są:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechniania w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie działania jednostki.

Cele i zadania jednostka OSP realizuje poprzez:

 1. organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
 2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
 3. organizowanie spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
 4. prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z PSP w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 5. organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
 6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
 7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
 8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu.

Majątek i fundusze OSP powstają ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z majątku i imprez, ofiarności publicznej, wpływów z działalności gospodarczej, którą jednostka OSP może prowadzić według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

Dochody uzyskane z tytułu realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą, a Jednostką OSP będą wykorzystywane do realizacji celów i zadań jednostki OSP, o których mowa powyżej. Poza tym aby móc rzetelnie wywiązać się z zawartej umowy z Gminą i w celu realizacji wynikających z niej obowiązków (np. usuwanie awarii urządzeń i instalacji, utrzymanie czystości i porządku wokół budynku, zapewnienie bieżącego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń) Jednostka będzie wydatkować środki na zakupy np. materiałów do usuwania drobnych awarii czy też na środki czystości, zakupy te będą stanowiły koszty dla Jednostki i będą to koszty w celu osiągnięcia dochodów, które będą przeznaczone na realizację celów statutowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dochody jednostki OSP z tytułu wynagrodzenia za realizację obowiązków wynikających z zawartej umowy z Gminą są opodatkowane czy zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych przy założeniu, że będą one przeznaczone na cele statutowe...
 2. Czy w związku z osiąganymi dochodami Jednostka OSP jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 17 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy Jednostka ma obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w okresach miesięcznych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni...
 4. Czy jednostka OSP jest zwolniona ze składania zeznania rocznego CIT-8...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskane z tytułu zawartej umowy między Gminą, a jednostką OSP będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. l pkt 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na cele statutowe i w tym zakresie Jednostki te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej. Zwolnienie to jest zwolnieniem warunkowym, dla skorzystania z którego podatnik musi spełnić, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dwa warunki:

 • dochód jest przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów,
 • podatnicy mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1a, który mówi o tym, że nie są to dochody uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, dochody uzyskane z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k, dochody, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowane na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Tak więc w przypadku dochodów będących przedmiotem zapytania jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej spełnia wyżej wymienione warunki dlatego dochody te będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (stanowisko dot. pytania 1).

Natomiast zwolnienie z obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej w zakresie określonym z art. 17 ust. l pkt 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie dotyczy zwolnienia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych bowiem ochotnicze straże pożarne funkcjonujące jako stowarzyszenia są jednostkami posiadającymi osobowość prawną i są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). W przypadku, gdy jednostki te nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą stosować uproszczenia określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebedących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539, z późn. zm.). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody jednostek organizacyjnych ochotniczej straży pożarnej w części przeznaczonej na cele statutowe są wolne od podatku. W tym zakresie Jednostki te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej. Jednakże zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tymi odrębnymi przepisami są ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebedących spółkami handlowymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, dlatego Jednostka OSP na podstawie w/w przepisów obowiązana jest prowadzić księgi rachunkowe (stanowisko dot. pytania 2).

Zwolnienie z obowiązku naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy nie jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych określone wprost w ustawie jednak jednostki przeznaczające dochody na cele statutowe, w tym Ochotnicza Straż Pożarna, mogą być zwolnione z obowiązku rozliczania zaliczek na podatek, jeśli złożą stosowne oświadczenie. Zwolnienie obowiązuje od dnia złożenia w formie pisemnej oświadczenia. W oświadczeniu podatnik powinien stwierdzić, iż:

 1. dochody podatnika zostaną w całości przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe lub inne określone w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez względu na termin), w tym także na nabycie:
  1. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowlących kosztu uzyskania przychodów,
  2. wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.,
  3. papierów wartościowych lub niebedących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,
  4. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 2. podatnik nie uzyskuje dochodów z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego. Tak więc jeżeli Wnioskodawca spełni powyższe warunki to nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w okresach miesięcznych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (stanowisko dot. pytania 3).

W zakresie składania rocznych zeznań CIT-8 w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca przewiduje zwolnienie jedynie dla wyszczególnionych w tym przepisie grup podatników, tj. podatników podmiotowo zwolnionych z podatku (według art. 6 ust. 1), kościelnych osób prawnych prowadzących działalność wymienioną w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) oraz podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 85, poz. 390, z późn. zm.). Podatnicy przedmiotowo zwolnieni z podatku dochodowego, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4d ustawy, nie zostali tu wymienieni, dlatego Jednostka OSP obowiązana jest składać w urzędzie skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Na mocy w/w artykułu o podatku dochodowym od osób prawnych Jednostka OSP obowiązana jest do składania zeznania rocznego CIT-8 za dany rok podatkowy (stanowisko dot. pytania 4).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.