IBPBI/2/423-1340/14/SD | Interpretacja indywidualna

Czy biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczno-prawny, Wnioskodawca w zakresie opisanej działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-1340/14/SDinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochód
 3. statut
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji:

 • gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (działalność naukowa oraz oświatowa – prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy; prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza oraz współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą) – jest prawidłowe,
 • gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe niewymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (pozostała działalność statutowa Wnioskodawcy) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji:

 • gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (działalność naukowa oraz oświatowa – prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy; prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza oraz współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą),
 • gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe niewymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (pozostała działalność statutowa Wnioskodawcy).
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Okręgowa Izba Lekarska (dalej również jako: „Wnioskodawca„ lub „Izba”) jest posiadającą osobowość prawną jednostką organizacyjną samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o izbach lekarskich). Działalnością Wnioskodawcy co do zasady kieruje okręgowa rada lekarska (art. 25 ustawy o izbach lekarskich).

Katalog ustawowych zadań Wnioskodawcy obejmuje w szczególności (por. art. 5 ustawy o izbach lekarskich):

 1. ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
 2. sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;
 3. przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
 5. prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 6. prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
 7. prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
 8. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
 9. przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 10. opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 11. prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
 12. opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
 13. integrowanie środowiska lekarskiego;
 14. działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy;
 15. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 16. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;
 17. prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza;
 18. udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia;
 19. prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;
 20. współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
 21. współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 ze zm., winno być t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 277, poz. 1634 ze zm.);
 22. współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 23. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
 24. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

W ramach realizacji ustawowych zadań, okręgowa rada lekarska w szczególności wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej (art. 25 pkt 16 ustawy o izbach lekarskich).

Na jego łamach publikuje się treści środowiskowe i zawodowe. Publikowane są w nim akty prawa samorządowego, materiały informacyjne, sprawozdania władz, itp. W biuletynie okręgowa komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów oraz informację o uzyskaniu, zawieszeniu albo wygaśnięciu mandatu w formie obwieszczenia (art. 33 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich).

W biuletynie:

 • sąd lekarski może również zarządzić opublikowanie orzeczenia skazującego lekarza na określona karę zawodową (art. 84 ustawy o izbach lekarskich),
 • na wniosek obwinionego lekarza okręgowa izba lekarska musi opublikować prawomocne orzeczenie uniewinniające lekarza w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej (art. 109 ustawy o izbach lekarskich).

Dla realizacji całości ustawowych zadań, Wnioskodawca jest uprawniony do gromadzenia i zarządzania majątkiem na który składają się środki finansowe, ruchomości i nieruchomości.

Ww. majątek powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • z zapisów, darowizn i dotacji,
 • z wpływów z działalności gospodarczej,
 • z innych wpływów (art. 114 ust. 1-3 ustawy o izbach lekarskich).

Realizując ustawowe uprawnienie do gromadzenia majątku z wpływów z działalności gospodarczej, Wnioskodawca w 1999 r. zarejestrował w Urzędzie Skarbowym działalność gospodarczą, polegającą na odpłatnym zamieszczaniu ogłoszeń i reklam w biuletynie. Zakres działalności gospodarczej z powyższego tytułu jest marginalny. Przychody z tytułu usług reklamowych stanowią 2% udziału ogółem w przychodach, a ilość reklam nie przekracza 11% objętości numeru Biuletynu. Od sprzedaży usług reklamowych odprowadzany jest należny podatek VAT (23%). W księgach rachunkowych Izby działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej. W związku z odpłatną publikacją reklam, Izba ponosi dodatkowe koszty takie jak: koszty druku powierzchni reklamowej i wynagrodzenia osoby zajmującej się przygotowaniem reklamy, które są pokrywane z przychodów z reklam. Dochód uzyskany z ww. działalności reklamowej jest w całości przeznaczany na cele statutowe realizowane przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczno-prawny, Wnioskodawca w zakresie opisanej działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktyczno-prawnym, w zakresie powyżej opisanej prowadzonej działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle art. 17 ust. pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Dla zastosowania zwolnienia ukonstytuowanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, żadnego znaczenia nie ma to, z jakiej działalności został osiągnięty przychód podatkowy (statutowej czy gospodarczej).

Jeżeli chodzi o źródło przychodów, istotnym jest tylko to, by nie były one uzyskane:

 1. Z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego.
 2. Z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (leasing).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności w żadnym ze wskazanych powyżej przedmiotów.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. Celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie.
 2. Uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Zwolnieniu podlegają więc dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej, o ile zostaną przeznaczone na cele statutowe tożsame z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pod pojęciem „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w odniesieniu zarówno do tych jednostek organizacyjnych, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. w zakresie ochrony zdrowia, bądź też wspierają, czy przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia ochrony zdrowia. W takim przypadku należy odwołać się do ujęcia słownikowego. Encyklopedia Powszechna PWN ochronę zdrowia definiuje jako wszelką społeczną działalność, której celem jest zapobieganie chorobom i ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, przedłużanie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnych pokoleń; podstawowe metody współczesnej ochrony zdrowia to: umacnianie zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie zapobiegające ich rozwojowi oraz ograniczające ich skutki, rehabilitacja, opieka medyczno-społeczna nad ludźmi upośledzonymi fizycznie i psychicznie, opieka nad nieuleczalnie chorymi.

Należy podkreślić, ze biorąc pod uwagę szeroki katalog zadań ustawowych, których realizacja została nałożona na Wnioskodawcę, można stwierdzić, że cele statutowe działalności Izby praktycznie w pełnym zakresie pokrywają się z rodzajami działalności jakie dają podstawy do uznania, że przychody z działalności gospodarczej przez niego prowadzonej dają podstawy do zwolnienia od podatku w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W sferze ochrony zdrowia można wskazać zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie cele realizowane w tym zakresie przez Wnioskodawcę, w tym m.in.:

 • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zarówno w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów, jak i zasad etyki zawodowej, a w tym zakresie prowadzenia postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz zawieszanie, pozbawianie prawa wykonywania zawodu i ograniczanie w wykonywaniu zawodu (art. 5 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o izbach lekarskich),
 • prowadzenie postępowania w zakresie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu (art. 5 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich w zw. z art. 12 ust. 1 i 3-5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
 • przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia (art. 5 pkt 9 ustawy o izbach lekarskich),
 • opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje (art. 5 pkt 10 ustawy o izbach lekarskich m.in. w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 419 ze zm.),
 • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością ich wykonywania (art. 5 pkt 11 ustawy o izbach lekarskich w zw. z art. 52b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)),
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia (art. 5 pkt 15 ustawy o izbach lekarskich),
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie (art. 5 pkt 16 ustawy o izbach lekarskich),
 • prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza (art. 5 pkt 17 ustawy o izbach lekarskich),
 • udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia (art. 5 pkt 18 ustawy o izbach lekarskich),
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza (art. 5 pkt 20 ustawy o izbach lekarskich),
 • współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 5 pkt 21 ustawy o izbach lekarskich).

Powyżej przedstawiony katalog nie ma charakteru zamkniętego, a stanowi jedynie wyliczenie przykładowe.

Niezależnie od sfery działań w ochronie zdrowia do celów statutowych Wnioskodawcy zalicza się również realizację działań w zakresie sfery:

 • kulturalno-sportowej: w ramach integrowania środowiska lekarskiego (art. 5 pkt 13 ustawy o izbach lekarskich),
 • oświatowo-naukowej: poprzez prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonaleniu zawodowym lekarzy oraz współpracy z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą (art. 5 pkt 7 ustawy o izbach lekarskich).

Tym samym można przyjąć, że cele statutowe Wnioskodawcy obejmują zarówno ochronę zdrowia, jaki i działalność naukową i oświatową.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji gdy spełnione zostały przesłanki ustawowe, przysługuje mu zwolnienie z podatku określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z treści art. 17 ust. 1a updop wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c updop tj.:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym wskazać należy, że organ wydający interpretację indywidualną sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, uprawniony jest jedynie do badania treści wskazanych celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Zatem, sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły niebudzący wątpliwości tak by organ mógł rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organ nie jest bowiem uprawniony do dokonywania wykładni zapisów statutu. Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie jest do tego upoważniony. Organ, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między „celem działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby ich osiągnięcia.

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy dot. sfery ochrony zdrowia, wskazać należy, że updop nie definiuje pojęcia „ochrona zdrowia”. Uzasadnione jest zatem, sięgnięcie do reguł wykładni gramatycznej. Powołując się na językowe znaczenie wyrazów (Słownik Języka Polskiego PWN, ...) „zdrowie” to stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo; Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia. Definicja ta została uzupełniona o sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego. Natomiast „ochrona” to zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym.

Z przedstawionych we wniosku zadań nie wynika wprost, że Izba realizuje działania w zakresie ochrony zdrowia. Nie można zatem zgodzić się z jej stanowiskiem, że w sferze ochrony zdrowia realizuje cele zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Za nieprawidłowe należy również uznać stanowisko Wnioskodawcy, że do jego celów statutowych zalicza się działalność kulturalno-sportowa. Zadań związanych z integrowaniem środowiska lekarskiego nie można utożsamiać z działalnością kulturalno-sportową.

Podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej – toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Natomiast, niektóre z zadań Wnioskodawcy, wskazanych w przedstawionym stanie faktycznym, pokrywają się z celami statutowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (działalność naukowa i oświatowa). Wskazać tu należy takie zadania jak:

 • prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy,
 • prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
 • współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że jeżeli dochody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu prowadzonej we wskazanym we wniosku zakresie działalności gospodarczej (odpłatnej, dochodowej) zostaną w istocie wydatkowane na działania mieszczące się w ww. celach statutowych (działalność naukowa i oświatowa), to będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji:

 • gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (działalność naukowa oraz oświatowa – prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy; prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza oraz współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą) jest prawidłowe,
 • gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe niewymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (pozostała działalność statutowa Wnioskodawcy) jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.