IBPBI/2/423-1305/11/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy od przychodów przeznaczonych na pokrycie kosztów wpłat na PFRON w sytuacji opisanej powyżej należy płacić podatek dochodowy w wysokości stawki 19% od wartości kosztów wpłat na PFRON?
2. Jeżeli od przychodów przeznaczonych na pokrycie kosztów wpłat na PFRON w sytuacji opisanej powyżej należy płacić podatek dochodowy w wysokości stawki 19% od wartości kosztów wpłat na PFRON, to w których pozycjach deklaracji rocznej C1T-8 należy wykazać wartość wpłat na PFRON oraz obliczony od nich podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2011r. (data wpływu do tut. BKIP 27 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na wpłaty na PFRON w sytuacji poniesienia straty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na wpłaty na PFRON w sytuacji poniesienia straty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (posiadającym osobowość prawną), wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody. Organem założycielskim (właścicielem) Szpitala jest Samorząd Województwa. Celem statutowym Szpitala jest prowadzenie działalności w zakresie udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w zakresie ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej w zakresie gruźlicy i chorób płuc, co kwalifikuje Szpital do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22 przedmiotowej ustawy, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Ponieważ Szpital nie spełnia warunku zwolnienia z dokonywania ww. wpłat wymienionego a art. 21 ust. 2, Szpital składa miesięczne deklaracje dot. PFRON oraz dokonuje wpłat na fundusz. Współczynnik zatrudnienia, o którym mowa powyżej, jest obliczany w oparciu o poziom zatrudnienia w całości dla potrzeb działalności statutowej. Szpital nie zatrudnia pracowników dla celów działalności niebędącej działalnością statutową.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 23 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Jako takie wpłaty na PFRON wpływają na zwiększenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W bieżącym roku podatkowym Szpital wykazuje stratę podatkową obliczaną narastająco na koniec każdego miesiąca roku podatkowego. Strata ta powstaje zarówno przed jak i po uwzględnieniu w podstawie opodatkowania wpłat na PFRON jako kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy od przychodów przeznaczonych na pokrycie kosztów wpłat na PFRON w sytuacji opisanej powyżej należy płacić podatek dochodowy w wysokości stawki 19% od wartości kosztów wpłat na PFRON...
  2. Jeżeli od przychodów przeznaczonych na pokrycie kosztów wpłat na PFRON w sytuacji opisanej powyżej należy płacić podatek dochodowy w wysokości stawki 19% od wartości kosztów wpłat na PFRON, to w których pozycjach deklaracji rocznej C1T-8 należy wykazać wartość wpłat na PFRON oraz obliczony od nich podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Z art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W sytuacji, gdy Szpital ponosi stratę podatkową - także po uwzględnieniu wpłat na PFRON jako kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów - nie powstaje obowiązek podatkowy, także z tytułu poniesienia kosztów wpłat na PFRON.

Wartości wpłat na PFRON nie wykazuje się w deklaracji podatkowej CIT-8, gdyż nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 54, poz. 397 ze zm., określanej dalej jako „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 updop wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Art. 17 ust. 1b ww. ustawy, stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio działalności statutowej oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu. Zatem, jeśli Wnioskodawca realizuje cele statutowe, jego dochody korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, o ile są wydatkowane na działalność statutową związaną z ochroną zdrowia.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, koszty należy rozpatrywać w sposób szczególny. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wszelkie wydatki poniesione przez Szpital winny być w pierwszej kolejności przeanalizowane pod kątem tego, czy łączą się bezpośrednio lub pośrednio z przychodem. Następnie, w przypadku kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu, należy rozważyć, czy wydatki te wiążą się z celami statutowymi. Jeżeli okaże się, że wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów poniesione zostały na cele statutowe (objęte zwolnieniem), ich równowartość będzie wolna od podatku. W przypadku wydatków nieuznanych za poniesione na cele statutowe Podatnika, ich równowartość nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop i wpływa na zwiększenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 36 updop, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.). Wynika z tego, że ponoszone przez Wnioskodawcę wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Reasumując wpłaty na PFRON, jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wpływają na zwiększenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Równowartość dochodu przeznaczonego na wpłatę na PFRON nie podlega również zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Odnosząc powyżej cytowane przepisy podatkowe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy Wnioskodawca w roku podatkowym ponosi stratę podatkową i strata ta powstaje zarówno przed jak i po uwzględnieniu wydatków na PFRON jako kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów to fakt wydatkowania bieżących przychodów na wpłaty na PFRON nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie nadmienia się, iż mając na uwadze, iż Wnioskodawca uzależnił odpowiedź na pytania oznaczone nr 2 od potwierdzenia prawidłowości jego stanowiska w zakresie pytania 1, odpowiedź w zakresie, o którym mowa w ww. pytaniu jest bezprzedmiotowa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.