IBPBI/2/423-1114//12/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dochód uzyskany za 2011 rok może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zakupem wcześniej wspomnianej maszyny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 20 czerwca 2012r.), uzupełnionym w dniu 05 września 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na zakup maszyny rolniczej służącej działalności statutowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2012r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na zakup maszyny rolniczej służącej działalności statutowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 22 sierpnia 2012 r. Znak IBPBI/2/423-748/12/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 05 września 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2011 r. reaktywowane zostało Kółko Rolnicze. Cel działalności organizacji to:

  1. ochrona własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych,
  2. równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi,
  3. ochrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin ,
  4. rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności,
  5. zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji,
  6. poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

W 2011 r. Kółko uzyskało przychody z wynajmu budynku będącego własnością Kółka w kwocie 5.200 zł, darowizny w wysokości 100 zł oraz odsetek z rachunku bankowego 1,95 zł (łącznie 5.301,95 zł). Jedyne koszty, które poniosło to: opłaty za energie elektryczną oraz opłaty bankowe na kwotę 195,92 zł. Uzyskany dochód Kółko Rolnicze ma zamiar w całości przeznaczyć na zakup maszyny rolniczej - rozdrabniacz do gałęzi. Ma ona służyć rolnikom do pielęgnacji ogrodów, zgodnie z działalnością statutową Kółka.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany za 2011 rok może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zakupem wcześniej wspomnianej maszyny... (zdarzenie przyszłe)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany głównie z wynajmu, ale przeznaczony na działalność statutową może korzystać ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z faktem, że zostanie on przeznaczony na zakup maszyny rolniczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Kółka rolnicze działają w oparciu o ustawę z dnia 8 października 1982r. o społeczno -zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 ze zm.) i na podstawie powołanej ustawy posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”), stanowi z kolei, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 ust. 2 updop).

Stosownie do art. 12 ust. 1 updop, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika.

Ustalony w ww. sposób dochód może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w ww. przepisie podlegają zatem dochody podatników działających m.in. na podstawie ustawy wymienionej na wstępie niniejszego uzasadnienia, jeżeli dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe podlega jednak pewnym ograniczeniom. Stosownie do art. 17 ust. 1a updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Kółko Rolnicze uzyskało przychody z wynajmu budynku oraz z tytułu darowizny i odsetek, a wypracowany dochód, ma zamiar w całości przeznaczyć na zakup maszyny rolniczej (rozdrabniacz do gałęzi). Ma ona służyć rolnikom do pielęgnacji ogrodów zgodnie z działalnością statutową Kółka.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w sytuacji gdy Kółko Rolnicze, osiągnięty dochód przeznaczy na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, dochód ten wolny będzie od podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 updop w związku z art. 17 ust. 1b updop.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (stan faktyczny) wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.