IBPB-2-2/4510-108/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy dochody uzyskane przez klub sportowy z tytułu usług reklamowych przeznaczone następnie na cele statutowe będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, czy też należy je opodatkować stawką 19%?
IBPB-2-2/4510-108/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. klub sportowy
 3. stowarzyszenia
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r. (data otrzymania 26 listopada 2015 r.), uzupełnionym 17 lutego 2016 r. i 3 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu usług reklamowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu usług reklamowych.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismami z 22 stycznia 2016 r. i 22 lutego 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4510-108/15/MM wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 17 lutego 2016 r. i 3 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od 2009 r. Wnioskodawca działa jako klub sportowy, który jest wpisany do rejestru stowarzyszeń przy Prezydencie Miasta. Stowarzyszenie świadczy usługi oznaczone symbolem PKWIU 9499Z. Stowarzyszenie realizuje zadania z zakresu promocji i upowszechniania sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych w tym meczy piłkarskich dla dzieci i młodzieży. Obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisanie do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. Stowarzyszenie uzyskuje przychody z tytułu: dotacji z Urzędu Miasta, przychody ze składek członkowskich, sprzedaży biletów na mecze piłkarskie, a także darowizny pieniężne od sponsorów.

Dochody wydatkowane są na cele statutowe. Takim celem statutowym jest np. zakup odpowiedniego obuwia i koszulek do gry dla dzieci i młodzieży, trener oraz transport dzieci i młodzieży na mecze, które odbywają się w różnych miejscowościach na terenie województwa.

Ww. dzieci i młodzież pochodzą w większości z biednych rodzin i nie stać by ich było na jakiekolwiek wydatki związane z takimi zajęciami pozalekcyjnymi. Działalność stowarzyszenia jest działalnością nie przynoszącą jakichkolwiek przychodów dla członków stowarzyszenia. Jest to działalność charytatywna, w którą włączają się członkowie stowarzyszenia. Wnioskodawca zaznacza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do końca 2015 r. Wnioskodawca ma możliwość podpisać umowę z jedną z firm, na mocy której będzie świadczyć usługę reklamową w zamian za wsparcie finansowe. Usługa będzie świadczona przez kilka miesięcy, w tym być może jeszcze w miesiącu grudniu 2015 r. W ramach umowy Wnioskodawca będzie zobowiązany do umieszczania reklamy tejże firmy na koszulkach swoich zawodników, banerach itp. W zamian Wnioskodawca będzie wystawiać fakturę ze stawką zwolnioną za usługę reklamową.

Przychody z tytułu reklamy nie są określone w statucie Wnioskodawcy jako źródła finansowania: ani jako statutowe ani też jako przychody z działalności gospodarczej. Zakładając klub sportowy nie brano pod uwagę takiej formy pozyskiwania środków, dlatego Stowarzyszanie nie wpisało się do Krajowego Rejestru Sądowego. Uzyskany dochód z tytułu usług reklamowych zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe. Do tej pory Wnioskodawca sporządzał sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej przeznaczonej dla jednostek mikro. W związku z planowanym świadczeniem usług reklamowych Wnioskodawca ma wątpliwość, czy takie usługi należy traktować jako działalność gospodarczą podlegającą już obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i sporządzania sprawozdania finansowego jak dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania.
 1. Czy świadczenie usług reklamowych na rzecz innego podmiotu gospodarczego można traktować jako prowadzenie działalności statutowej, czy będzie to już działalność gospodarcza...
 2. Czy dochody uzyskane z tytułu usług reklamowych przeznaczone następnie na cele statutowe będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, czy też należy je opodatkować stawką 19%...
 3. Czy świadczenie usług reklamowych spowoduje obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru przedsiębiorców...
 4. Czy w przypadku podpisania umowy na świadczenie usług reklamowych w 2015 r. i wystawienia takiej faktury za usługę będzie można sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2015 jak dla jednostek mikro, czy jak dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą...

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług reklamowych przez klub sportowy zarejestrowany tylko w rejestrze stowarzyszeń przy Prezydencie Miasta należy traktować jako działalność gospodarczą.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskane z różnych źródeł w tym także z usług reklamowych przeznaczone na cele statutowe będą korzystały ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, jeżeli zostaną przeznaczone na cele statutowe.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług reklamowych przez klub sportowy spowoduje obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru przedsiębiorców. Taki wpis należy dokonać przed uzyskaniem pierwszego przychodu z tego tytułu.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wystawienia faktury w 2015 r. za usługę reklamową klub sportowy musi sporządzić sprawozdanie za 2015 r. jak dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stowarzyszenie nie będzie mogło już korzystać z uproszczeń jak dla jednostek mikro.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytania oznaczonego we wniosku nr 2. Natomiast w zakresie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawy o rachunkowości, tj. pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 3 i 4, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stowarzyszenia funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393). Jak stanowi art. 2 ust. 1-3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

 • stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
 • stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności,
 • stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach – statut stowarzyszenia określa w szczególności cele i sposoby ich realizacji.

Jednocześnie z treści art. 33 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach wynika, że – majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Ponadto, w myśl art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach – stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ponadto, odnosząc się do opisanego we wniosku stanu faktycznego zauważyć należy, że w myśl uregulowań ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.) – działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna (art. 3 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy).

Zatem w świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawca – tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną – podlega ogólnym regułom podatkowym określonym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Oznacza to, że Wnioskodawca powinien ustalać dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zakres powyższego zwolnienia podlega jednak pewnym ograniczeniom. Ze zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a mianowicie:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 • samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wśród wyżej wymienionych podmiotów brak jest stowarzyszeń, w związku z powyższym ustawodawca nie wyłączył ich podmiotowo z możliwości skorzystania ze zwolnienia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zatem, w świetle cytowanych przepisów wskazać należy, że omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby z niego skorzystać konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej, wymienione w tym przepisie,
 • dochody muszą być – bez względu na termin – wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu,
 • podatnik nie został ujęty w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Należy wskazać, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, z zastrzeżeniem dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej, czy inne.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie – to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż muszą być stosowane w sposób ścisły.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu promocji i upowszechniania sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednakże obecnie Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę, na mocy której będzie świadczyć przez kilka miesięcy usługę reklamową. Uzyskany dochód z tytułu usług reklamowych zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe.

Mając na uwadze powyższe przepisy i przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług reklamowych w części w jakiej zostanie przeznaczony na cele statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu będzie mógł korzystać ze zwolnienia. Przy czym nie ma znaczenia czy źródłem pochodzenia tego dochodu będzie działalność statutowa, gospodarcza czy inna, ponieważ w kontekście zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ważny jest cel na jaki dochód jest przeznaczony a nie źródło jego pochodzenia. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie uznano za prawidłowe.

W kontekście powyższego stwierdzenia należy jednak zaznaczyć, że określenie celów statutowych jednostki musi być precyzyjne, jasne i niebudzące wątpliwości. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez Organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ Organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.