IBPB-1-3/4510-76/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy dla celów zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód przeznaczony na cele statutowe może być faktycznie wydatkowany w 2014 r. na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz opłacenie kosztów dotyczących celów statutowych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w związku art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPB-1-3/4510-76/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. działalność statutowa
 3. szpital
 4. zadania statutowe
 5. zatory płatnicze
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 maja 2015 r.), uzupełnionym 11 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie:

 • ustalenia, czy dla celów zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód przeznaczony na cele statutowe może być faktycznie wydatkowany w 2014 r. na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz opłacenie kosztów dotyczących celów statutowych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w związku art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w/w wydatków, na podstawie art. 15b ust. 4, w związku z faktem, że zostały sfinansowane z dochodu zwolnionego

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie:

 • ustalenia, czy dla celów zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód przeznaczony na cele statutowe może być faktycznie wydatkowany w 2014 r. na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz opłacenie kosztów dotyczących celów statutowych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w związku art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w/w wydatków, na podstawie art. 15b ust. 4, w związku z faktem, że zostały sfinansowane z dochodu zwolnionego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 lipca 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-76/15/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 11 sierpnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny ostatecznie sformułowany w piśmie z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 sierpnia 2015 r.):

Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. W latach 2009-2012 generował straty bilansowe i podatkowe. Szpital ma prawo korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p. W 2013 r., po wprowadzeniu w ustawie o podatku dochodowym obowiązku korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur, zgodnie z art. 15b ustawy o p.d.o.p, Szpital wykazał w deklaracji CIT-8 dochód podatkowy. W każdym roku podatkowym Szpital ponosi wydatki, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (typu PFRON, kary umowne, odsetki budżetowe, itp.). W związku z tym, nie ma możliwości przekazania całego dochodu na cele statutowe. W CIT-8 za 2013 r. Szpital odliczył straty podatkowe z lat ubiegłych na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o p.d.o.p, a pozostałą część dochodu przeznaczył na cele statutowe. W roku 2014 uregulował zdecydowaną większość zobowiązań (m.in. zakupy leków i sprzętu medycznego) wyłączonych w poprzednim roku z kosztów zgodnie z art. 15b. Uwzględniając te wydatki w KUP w roku 2014 wygenerował dochód podatkowy w wysokości 3.917.851,40 zł. Jednakże w związku z tym, że poniósł wydatki sfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 2.319.809 zł, zostały one wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, a dochód z tego tytułu zwolniono, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i wykazano w deklaracji CIT8/O. Ponadto, w roku 2014 otrzymano również dotacje z Ministerstwa Zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego oraz w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne. Otrzymane środki z tego tytułu w wysokości 4.587.983 wykazano w przychodach podatkowych, a dochód z tego tytułu zwolniono na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 i wykazano w deklaracji CIT8/O. Łącznie dochód zwolniony wyniósł 6.907.792 zł. Po jego odliczeniu podstawa opodatkowania wyniosła - 2.989.941 zł. Szpital posiada do odliczenia straty podatkowe za poprzednie lata, które uprawniałyby go do odliczenia ich od dochodu, jednakże przy takiej podstawie nie może ich odliczyć. Równocześnie ma wątpliwości, czy prawidłowo rozlicza dochody na cele statutowe i czy w związku z tym nie ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku, w związku z art. 25 ust. 4.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 sierpnia 2015 r.):

Czy Szpital w celu wykazania, że dochód przeznaczony w roku 2013 na cele statutowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, został wydatkowany zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1b ma prawo uznać za prawidłowym rozliczenie go:

 1. wydatkami na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poniesionymi w 2013 i 2014 r. oraz
 2. wydatkami poniesionymi na cele statutowe w 2014 r., a związanymi z zapłatą po 30 dniach od upływu terminu płatności faktur za zakupy m.in. leków i sprzętu medycznego, które w roku 2013 zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ust. 1...

Ponadto, czy ww. wydatki mogą być wówczas zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w związku z faktem, że zostały sfinansowane z dochodu zwolnionego...

Pytanie dotyczy zatem łącznego ustalenia, czy dla celów zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód przeznaczony na cele statutowe może być faktycznie wydatkowany w 2014 r. na opłacenie kosztów (dotyczących celów statutowych np. wydatki na zakup leków, sprzętu jednorazowego), które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w związku art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Intencją Wnioskodawcy jest również uzyskanie interpretacji w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków, na podstawie art. 15b ust. 4, w związku z faktem, że zostały sfinansowane z dochodu zwolnionego... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 sierpnia 2015 r.)), zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Katalog dochodów zwolnionych od opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest (między innymi) działalność w zakresie ochrony zdrowia – w części przeznaczonej na te cele.

Na podstawie art. 17b w/w ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Jednocześnie w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa ściśle więc dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 17 ust. 4 ww. ustawy. Pierwszy z nich wymaga by statut jednostki zawierał wskazane w ustawie cele, drugi zaś by dochód przeznaczony był na cele statutowe.

Szpital ma prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ma prawo przeznaczyć część dochodów na cele statutowe i w tej części będzie to dochód wolny pod warunkiem, że zostanie wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 1b powołanej ustawy. Szpital jest zadłużony, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły ponad 46,3 mln zł. Straty bilansowe z lat ubiegłych wynoszą ponad 145,9 mln zł. Główne źródło przychodu stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadania inwestycyjne w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są sfinansowane głównie z dotacji podmiotu tworzącego, Ministerstwa Zdrowia, czy projektów realizowanych przy udziale środków europejskich. Zdecydowana większość wolnych środków przeznaczana jest w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia. Zgodnie z powołanym wyżej art. 17b ustawy, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest wydatkowany na cele określone w tym przepisie, między innymi na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów.

Zdaniem Wnioskodawcy, udokumentowane wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych pochodzące z własnych źródeł (nie sfinansowane dotacjami, darowiznami, środkami europejskimi itp.) poniesionymi w roku, w którym przeznaczono dochód na cele statutowe i w następnych latach, w sposób prawidłowy dokumentuje poniesienie wydatków na cele statutowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ ustawodawca nie ograniczył rozliczenia dochodu na cele statutowe wyłącznie poprzez wykazanie wydatkowania własnych środków na nabycie środków trwałych, czy wartości niematerialnych i prawnych i nie ograniczył tego czasowo, wydatek poniesiony w 2014 r., a związany z zapłatą po 30 dniach od upływu terminu płatności faktur za zakupy na zakup leków i sprzętu jednorazowego (cel statutowy), który w roku 2013 został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15b, również w sposób prawidłowy dokumentuje poniesienie wydatków na cele statutowe. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztu uzyskania przychodu w 2014 r., ponieważ obniżyłoby to podstawę opodatkowania podwójnie, raz poprzez obniżenie kosztów uzyskania przychodów, drugi raz poprzez rozliczenie dochodu zwolnionego. Tym samym, oznacza to rezygnację z przewidzianego w art. 17 ust. 4 (winno być 15b ust. 4) zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w 2014 r. kiedy zobowiązanie to zostało uregulowane, w celu rozliczenia dochodu przeznaczonego na cele statutowe w 2013 r. W konsekwencji wpłynie to na podstawę opodatkowania poprzez wykazanie niższych kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.