IBPB-1-3/4510-292/15/JKT | Interpretacja indywidualna

Czy dla skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, istotna jest data przekazania dochodu na cele statutowe jedynego Udziałowca - Stowarzyszenia, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, jak i rozliczenia rocznego?
IBPB-1-3/4510-292/15/JKTinterpretacja indywidualna
  1. cele statutowe
  2. stowarzyszenia
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 1 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5 updop - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5 updop.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Stowarzyszenie, działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Celem statutowym Stowarzyszenia jest m.in. ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, niesienie pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, chorym i starszym, upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych. Spółka planuje przeznaczać swoje dochody poprzez przekazanie środków na rachunek bankowy na cele statutowe Stowarzyszenia (jedynego swojego udziałowca). Przekazanie środków odbywać się będzie w nieregularnych transzach (nie co miesiąc). Od udziałowca Wnioskodawca będzie żądał pisemnego potwierdzenia, że środki zostaną wydatkowane na cele statutowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dla skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, istotna jest data przekazania dochodu na cele statutowe jedynego Udziałowca - Stowarzyszenia, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, jak i rozliczenia rocznego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy nie jest istotna data przekazania dochodu na cele statutowe (określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pdop) jedynego udziałowca – Stowarzyszenia. Natomiast, przy zeznaniu CIT-8, ustalając podstawę opodatkowania, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że powinien wykazać wartość dochodu wolnego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. przeznaczonego i przekazanego na cele statutowe jedynego udziałowca, wobec powyższego powinien załączyć CIT-O i wykazać wartość dochodu przeznaczonego na cele statutowe w okresie od stycznia do 31 marca następnego roku. W sytuacji, gdy cały dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe, a takie jest założenie, podstawa opodatkowania wyniesie zero.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

  • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
  • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych innych celów”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Analiza cytowanych norm wskazuje na następujące przesłanki zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 updop:

  1. Ze zwolnienia skorzystać może spółka, której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 1393).
  2. Celem statutowym tych organizacji jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, czyli działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
  3. Spółka przeznaczyła część swojego dochodu na ww. cele statutowe i przekazała tym organizacjom.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką, której jedynym udziałowcem jest Stowarzyszenie, działające na podstawie Prawa o stowarzyszeniach, którego celem statutowym jest m.in.: ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, niesienie pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, chorym i starszym, upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych. Wnioskodawca planuje przeznaczyć swoje dochody na cele statutowe Stowarzyszenia (Udziałowca).

Z powołanych przepisów wynika, że podstawową przesłanką zastosowania zwolnienia, jest przeznaczenie dochodu na cele społecznie użyteczne określone w tym przepisie. Dlatego też osoba prawna musi posiadać wolne środki, które następnie może wydatkować. Koniecznym jest więc w pierwszej kolejności zadeklarowanie przeznaczenia dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4, który to warunek Spółka spełniła oraz przekazanie tych środków organizacji realizującej cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zatem dochód jest pojęciem prawnym, będącym elementem konstrukcji podatku dochodowego, niezbędnym dla określenia podstawy opodatkowania, nie może być wydatkowany; wydatkować można jedynie środki pieniężne znajdujące pokrycie w ustalonym dochodzie. Z samego celu przepisu, wskazującego na zamiar ustawodawcy stymulowania działalności wspierającej cele społecznie użyteczne wynika, że główny nacisk położony jest na fakt wydatkowania środków na określony cel, a nie na termin, w którym to wydatkowanie miało miejsce. „Oznacza to obowiązek uiszczenia podatku od dochodu, wprawdzie przeznaczonego w deklaracji na cel wymieniony w ustawie, ale wydatkowany na inny cel.

W myśl art. 25 ust. 1 updop, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Dochód ten, ustalany jest po zamknięciu ksiąg rachunkowych Spółki na ostatni dzień roku podatkowego. Jego wartość ujawniona zostaje w zeznaniu o wysokości uzyskanego dochodu/ poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Ustalając podstawę opodatkowania, ujawnioną w omawianym druku, Wnioskodawca musi wykazać wartość dochodu wolnego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 updop, tj. przeznaczonego i przekazanego na cele statutowe jedynego udziałowca. Równocześnie, Wnioskodawca ujawnia wartość dochodów wolnych, o którym mowa powyżej w Informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O). W konsekwencji, jeżeli Wnioskodawca w całości przekazuje osiągnięty w roku podatkowym dochód na cele statutowe jedynego udziałowca, to dochody wolne wykazane w zeznaniu CIT-8 są równe wartości wykazanego dochodu. Zatem, podstawa opodatkowania oraz podatek należny wynosi zero.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca ma obowiązek zadeklarować i przekazać na cele statutowe jedynego udziałowca, dochód osiągnięty w roku podatkowym w okresie od pierwszego dnia roku następnego po danym roku podatkowym do dnia złożenia CIT-8. Jeśli dochód będzie przekazany później, podatnik ma możliwość dokonania korekty złożonego zeznania.

Zatem, stanowisko Spółki, z którego wynika, że aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 updop, powinna wykazać wartość dochodu przeznaczonego na cele statutowe w okresie od stycznia do 31 marca następnego roku, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.