IBPB-1-3/4510-112/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy Szpital może uznać za prawidłowe, rozliczenie dochodu przeznaczonego na cele statutowe poprzez wykazanie wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za cały okres swojego funkcjonowania, czy tylko począwszy od roku, w którym podatnik skorzystał ze zwolnienia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
IBPB-1-3/4510-112/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. działalność statutowa
 3. szpital
 4. zadania statutowe
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może rozliczyć dochód przeznaczony na cele statutowe poprzez wykazanie wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za cały okres swojego funkcjonowania, czy tylko począwszy od roku, w którym podatnik skorzystał ze zwolnienia (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może rozliczyć dochód przeznaczony na cele statutowe poprzez wykazanie wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za cały okres swojego funkcjonowania, czy tylko począwszy od roku, w którym podatnik skorzystał ze zwolnienia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. W latach 2009-2012 generował straty bilansowe i podatkowe. Szpital ma prawo korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. W 2013 r., po wprowadzeniu w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązku korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur, zgodnie z art. 15b ustawy o pdop, Szpital wykazał w deklaracji CIT-8 dochód podatkowy. W każdym roku podatkowym Szpital ponosi wydatki, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (typu PFRON, kary umowne, odsetki budżetowe, itp.). W związku z tym, nie ma możliwości przekazania całego dochodu na cele statutowe. W CIT-8 za 2013 r. Szpital odliczył straty podatkowe z lat ubiegłych na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o pdop, a pozostałą część dochodu przeznaczył na cele statutowe. W roku 2014 uregulował zdecydowaną większość zobowiązań (m.in. zakupy leków i sprzętu medycznego) wyłączonych w poprzednim roku z kosztów zgodnie z art. 15b. Uwzględniając te wydatki w KUP w roku 2014 wygenerował dochód podatkowy w wysokości 3.917.851,40 zł. Jednakże w związku z tym, że poniósł wydatki sfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 2.319.809 zł, zostały one wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, a dochód z tego tytułu zwolniono na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdop i wykazano w deklaracji CIT8/O. Ponadto w roku 2014 r. otrzymano również dotacje z Ministerstwa Zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego oraz w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne. Otrzymane środki z tego tytułu w wysokości 4.587.983 zł wykazano w przychodach podatkowych, a dochód z tego tytułu zwolniono, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o pdop i wykazano w deklaracji CIT8/O. Łącznie dochód zwolniony wyniósł 6.907.792 zł. Po jego odliczeniu podstawa opodatkowania wyniosła -2.989.941 zł.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Szpital może uznać za prawidłowe, rozliczenie dochodu przeznaczonego na cele statutowe poprzez wykazanie wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za cały okres swojego funkcjonowania, czy tylko począwszy od roku, w którym podatnik skorzystał ze zwolnienia... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, z racji stwierdzenia w powołanym art. 17b (winno być art. 17 ust. 1b) ustawy o pdop, „bez względu na termin”, ustawodawca dopuścił uwzględnienie wydatków poniesionych zarówno przed jak i po roku podatkowym, w którym skorzystano ze zwolnienia. Zatem, rozliczając wydatki na cele statutowe Szpital ma prawo uwzględnić wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od początku swego istnienia, a nie tylko począwszy od roku, w którym zadeklarował przeznaczenie dochodu na cele statutowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena, czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „updop”). Okoliczność powyższa została uznana jako element stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 updop wynika z kolei, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Jednocześnie art. 17 ust. 1b updop wskazuje, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest zwolnieniem warunkowym, uzależnionym od spełnienia przez podatnika dwóch istotnych warunków:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone, a następnie wydatkowane wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.

Jak wynika z art. 17 ust. 1c updop, przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Należy jednak zastrzec, że omawiane w niniejszej sprawie zwolnienie - zgodnie z art. 17 ust. 1a updop - nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że poza ww. ograniczeniami, przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 updop nie uzależnia możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia od źródła pochodzenia dochodów. I tak, źródłem tym może być zarówno działalność statutowa, działalność gospodarcza, jak i inna.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolny od podatku będzie dochód podmiotów, prowadzących określoną w tym przepisie działalność, niezależnie od źródeł pochodzenia dochodów (oprócz dochodów określonych w art. 17 ust. 1a updop), który zostanie w myśl art. 17 ust. 1b tej ustawy, przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany wyłącznie na działalność statutową (tj. działalność określoną w statucie danego podmiotu).

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że, Wnioskodawcą jest Szpital, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Szpital korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy może rozliczyć dochód przeznaczony na cele statutowe poprzez wykazanie wydatków poniesionych na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za cały okres swojego funkcjonowania, czy tylko począwszy od roku, w którym podatnik skorzystał ze zwolnienia.

Jak zostało to już wskazane powyżej, jednym z dwóch warunków które muszą być spełnione łącznie, aby skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest w pierwszej kolejności osiągnięcie dochodu i przeznaczenie go na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowanie dochodu. Biorąc jednak pod uwagę, że przeznaczenie jest warunkiem koniecznym do zwolnienia dochodu z opodatkowania owe przeznaczenie musi poprzedzać osiągnięcie dochodu i wykazanie go w deklaracji jako korzystającego ze zwolnienia podatkowego. Tak przeznaczony dochód może być wydatkowany bez względu na termin w myśl art. 17 ust. 1b updop.

Biorąc powyższe pod uwagę, żeby spełnić pierwszy warunek ww. zwolnienia, należy w pierwszej kolejności osiągnąć dochód i przeznaczyć go na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie bez względu na termin go wydatkować.

Tym samym nie w sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że rozliczając wydatki na cele statutowe ma prawo uwzględnić wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od początku swego istnienia, czyli również w okresie w którym w ogóle nie uzyskał dochodu, a nie tylko począwszy od roku, w którym osiągnął dochód i zadeklarował przeznaczenie go na cele statutowe.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.