IBPB-1-2/4510-791/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy przychód (winno być dochód) z tytułu nieodpłatnego świadczenia z tytułu przygotowania przez eksperta indywidualnej, pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii bez wynagrodzenia jest zwolniony przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych?
IBPB-1-2/4510-791/15/APinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. ekspertyza
 3. opinia
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód (winno być dochód) z tytułu nieodpłatnego świadczenia z tytułu przygotowania przez eksperta indywidualnej, pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii bez wynagrodzenia jest zwolniony przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – stan faktyczny) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód (winno być dochód) z tytułu nieodpłatnego świadczenia z tytułu przygotowania przez eksperta indywidualnej, pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii bez wynagrodzenia jest zwolniony przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: „Centrum”) jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), posiadającą osobowość prawną, powołaną do wspierania działalności w zakresie badań podstawowych (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2011 r. o Narodowym Centrum Nauki, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 839).

Do głównych zadań Centrum należą:

 1. Finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie:
  1. projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  2. niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
  3. projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
  4. stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  5. projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 2. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
 3. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
 4. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
 5. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
 6. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

W ramach prowadzonej działalności Centrum organizuje konkursy na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wnioski złożone w tych konkursach podlegają ocenie ekspertów. Oceny przeprowadzane są w oparciu o zawierane z ekspertami umowy cywilnoprawne. Przedmiotem tych umów jest sporządzenie przez ekspertów pisemnych ocen wniosku o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Umowa, za sporządzenie indywidualnej, pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii przewiduje dla eksperta wynagrodzenie. Niektórzy eksperci rezygnują z wynagrodzenia za sporządzaną ocenę wniosku.

Należy jednak podkreślić, iż eksperci rezygnujący z wynagrodzenia nie działają wobec Centrum czysto charytatywnie czy też filantropijnie. Jest to pewnego rodzaju współpraca (wspólne przedsięwzięcie, kooperacja) pomiędzy Centrum i ekspertem, która przynosi korzyści dla obu stron. Przez niektórych ekspertów podjęcie współpracy i zdobycie doświadczenia jest często postrzegane jako cenniejsze niż wymierne kwoty.

Pozytywne efekty ze współpracy z Centrum dla eksperta to m.in.:

 • wyróżnienie i prestiż w środowisku naukowym,
 • uczestnictwo w międzynarodowym tworzeniu wartości naukowych,
 • bycie ekspertem Centrum przekłada się dla eksperta niekiedy na inne zlecenia i aktywności zawodowe, których może się on podjąć dzięki doświadczeniu we współpracy z Centrum,
 • eksperci zyskują istotną rolę decyzyjną co do priorytetów rozwoju naukowego w Polsce,
 • eksperci mają realny wpływ na kształtowanie rozwoju badań w kierunkach, w których się specjalizują,
 • Centrum umożliwia im bezpośrednie oraz pośrednie oddziaływanie na edukację i wspieranie nowych pokoleń specjalistów,
 • budowanie doświadczenia w zakresie zasad przyznawania grantów na badania naukowe w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki stosowane w tym zakresie przez Centrum.

Należy również zwrócić uwagę, że Współpraca pomiędzy ekspertem a Centrum, pozwalając na rozwój systemu grantowego w Polsce w dziedzinie badań podstawowych, pozwala z jednej strony na realizację zadań ustawowych Centrum, z drugiej zaś umożliwia rozwój naukowców i nauki w Polsce.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód (winno być dochód) z tytułu nieodpłatnego świadczenia z tytułu przygotowania przez eksperta indywidualnej, pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii bez wynagrodzenia jest zwolniony przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, może on korzystać ze zwolnienia przedmiotowego ewentualnego przychodu (winno być dochodu).

Wnioskodawca uważa, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie powstaje u niego przychód. Jednakże, z ostrożności, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że – w przypadku gdy Minister Finansów nie podzieli stanowiska Wnioskodawcy i wskaże konieczność rozpoznania przychodu - ewentualny przychód będzie zwolniony od opodatkowania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonych w odrębnych ustawach. Na mocy ustawy o CIT, otrzymane przez Centrum dotacje, o których mowa w art. 38 ustawy o Narodowym Centrum Nauki będą mogły skorzystać ze zwolnienia.

Ponadto, należy przytoczyć także art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, który wskazuje, iż wolne od podatku są dochody m.in. podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów - w części przeznaczonej na te cele.

Zdaniem Centrum, ewentualny przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z niewypłaconym wynagrodzeniem na rzecz ekspertów w wyniku rezygnacji przez nich z tego wynagrodzenia podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, bowiem działalność Centrum należy traktować jako działalność naukową.

Należy podkreślić bowiem, że ewentualne „przychody” z tytułu nieodpłatnych świadczeń Wnioskodawca w pełni przeznacza na swoje podstawowe cele statutowe, wynikające z ustawy. Rolą ekspertów jest bowiem opiniowanie wniosków o finansowanie badań naukowych, co stanowi podstawowy cel funkcjonowania Centrum. Wnioskodawca podkreśla również, że Centrum ma na celu realizację powierzonych mu przez ustawodawcę zadań z zakresu realizacji polityki naukowej państwa, do których należy w szczególności finansowanie badań podstawowych. Właściwa realizacja tych zadań wymaga pozyskania recenzji złożonych w konkursach wniosków o finansowanie projektów badawczych od specjalistów krajowych i zagranicznych będących wybitnej klasy naukowcami.

Analogiczne podejście przedstawiła Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 13 marca 2002 r. sygn. III ZP 21/01, która rozstrzygnęła czy dochód Fundacji, której cel statutowy stanowi wspieranie działalności naukowej, jest w części wykorzystanej na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych, wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1 a pkt 2 i art. 17 ust. 1b ustawy o CIT. Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych, wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce, zaś realizacja tych celów następuje przez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, a także przez udział w przedsięwzięciach zgodnych ze statutowymi celami Fundacji. Sąd podkreślił w uzasadnieniu uchwały, iż „analizowane przepisy należą do kategorii norm celu społecznego, nakierowanych na realizację określonej polityki wspierania nauki. Założeniem tej regulacji jest odstępstwo od celu fiskalnego, jak też zasad powszechności oraz równości podatkowej i finansowanie świadczeń na rzecz nauki poprzez publicznoprawny mechanizm zwolnienia podatkowego”. Sąd zauważył, iż „sposoby wspierania działalności naukowej określone w art. 17 ust. 1b ustawy mają jedynie przykładowy charakter, co wynika wprost ze zwrotu „w tym także”. Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośredniemu wspieraniu działalności naukowej jest więc tylko jednym ze sposobów prowadzenia tej działalności. Mówiąc inaczej, powołany przepis nie wykluczył wspierania działalności naukowej w inny sposób, choćby „tylko” pośredni. Z punktu widzenia celu analizowanych tu przepisów istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego wsparcia działalności naukowej, a nie to, aby wsparcie miało bezpośredni charakter. Dysponowanie dochodem ma też być racjonalne (...). Niedopuszczalne jest więc prowadzenie wykładni przepisów prawa o fundacjach i przepisów prawa o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób zawężający przedmiotowy zakres przysługującego fundacjom zwolnienia od tego podatku. Tym sposobem organy skarbowe starają się odebrać fundacjom prawo do nieograniczonego w czasie dystansu między przeznaczeniem i wydatkowaniem dochodu, względnie tolerują czekanie z wydatkami”.

Analogiczne tezy można znaleźć w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów NSA z 20 listopada 2000 r. (sygn. FPS 9/00), gdzie NSA stwierdził wprost „Dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm.)”. NSA wskazał, iż: „Użyto w powyższym przepisie dwóch sposobów definiowania działalności, a mianowicie określenia przymiotnikowe: „naukowa”, „naukowo-techniczna”, „oświatowa” czy „kulturalna” oraz określenia bardziej opisowe: „w zakresie kultury fizycznej i sportu”, „w zakresie wspierania inicjatyw społecznych (...)”, „w zakresie dobroczynności” itd. Jest oczywistym, że każdy z tych sposobów określenia celów działalności podatnika wynika z wymogów stylistycznych języka polskiego. Zróżnicowanie jest zatem pozorne, a wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 rodzaje działalności - równorzędne. Wniosek ten wynika też ze znaczenia słowa „działalność”. Jest to bowiem „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czymś, działanie, praca; działalność artystyczna, literacka, polityczna, działalność w dziedzinie albo w zakresie (...)” - (Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1978,1.1, str. 486). W tak definiowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie jak i pośrednie działania, podejmowanie w określonym celu lub zakresie. Ustosunkowania się wymaga jednak, podniesiona w uzasadnieniu postanowienia, kwestia użycia określenia: „działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę”. Zważywszy, że istotą inicjatyw społecznych jest podejmowanie ich we własnym zakresie przez określoną społeczność, zwykle z zaangażowaniem własnej pracy i własnych środków finansowych, wydaje się oczywistym, że inne podmioty - w ramach swych statutowych celów - mogą przewidzieć jedynie wspieranie takich inicjatyw, a nie ich bezpośrednie podejmowanie i realizację. To zawężenie możliwości partycypowania w inicjatywach społecznych na rzecz wsi do ich wspierania nie może jednak być generalizowane i nie może prowadzić do wniosku, że w pozostałych dziedzinach działań społecznie użytecznych wspieranie takich działań nie stanowi celu uprawniającego do zwolnienia podatkowego. Powyższe wnioski, wynikające z wykładni gramatycznej, znajdują poparcie w wykładni celowościowej omawianego przepisu. Nie ma bowiem podstaw do uznania, że ustawodawca nie zamierzał preferować czy też stymulować instrumentami podatkowymi takich działań, które mają na celu dofinansowywanie (a więc wspieranie) np. nauki, kultury, ochrony zdrowia, ograniczając zwolnienie podatkowe do podmiotów realizujących takie działania wyłącznie samodzielnie, wprost i bezpośrednio. Nie można przy tym tracić z pola widzenia, że działalność w wielu dziedzinach wymaga współdziałania różnych podmiotów oraz finansowania z różnych źródeł. Istotna rola przypada w tym właśnie zakresie podmiotom, które jako cel swej statutowej działalności przyjęły wspieranie działalności w różnych dziedzinach, nie podejmując się realizacji wprost takich działań. Z tych względów należy uznać, że dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Z cytowanych powyżej uchwał siedmiu sędziów NSA i SN, za działalność naukową, uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia, należy również uznać działalność polegającą na wspieraniu (finansowaniu) nauki. Jak o tym była mowa wyżej, do podstawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych w formie projektów badawczych stypendiów i staży. Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, Centrum jest agencją wykonawczą (...) powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno być wątpliwości, że również wspieranie działalności naukowej, co jest zadaniem Centrum, stanowi podstawę do zwolnienia. Centrum, podobnie do podmiotu, którego sytuacja była przedmiotem cytowanego orzeczenia, zajmuje się finansowaniem badań naukowych (przede wszystkim podstawowych).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w:

 • wyroku NSA z 18 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1369/10, w którym to sąd stwierdził, że: „Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, iż wolne od podatku są dochody przeznaczone przez podatników na realizacje preferowanych przez ustawodawcę celów. Spełnienie tego kryterium jest zatem niezbędnym i jednocześnie wystarczającym warunkiem zastosowania zwolnienia. Jeżeli zatem podatnik otrzymane w drodze darowizny środki trwałe i nieruchomości wykorzysta dla realizacji celów wskazanych w ustawie, a następnie środki te przeniesie na inny podmiot, nie utraci zwolnienia, o którym mowa. Do zastosowania tego zwolnienia wystarcza bowiem przeznaczenie uzyskanego dochodu na wskazane cele. Nie ma natomiast znaczenia to, co następnie stanie się z użytymi przez podatnika środkami, w szczególności w sytuacji, gdy cel statutowy zostanie już zrealizowany, czy też podatnik przestanie go już realizować”,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPB3/423-274/14/KK), w której Wnioskodawca - Fundacja (posiadająca osobowość prawną), zajmująca się m.in.: działalnością charytatywną poprzez organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, odczytów, współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, niepublicznymi, organizacjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, organizacjami o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym działającymi w zakresie objętym celem Fundacji, fundowanie stypendiów i nagród oraz odznaczanie i nagradzanie osób, które szczególnie pozytywnie wykazały się w działalności o podobnym lub tożsamym charakterze z celami Fundacji, zapytał czy dochód uzyskany przez Fundację i przeznaczony na realizację celów oświatowych Fundacji w sposób opisany we wniosku, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ podatkowy stwierdził, że „warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie” oraz „Odnosząc się zatem do celów statutowych wskazanych w treści przedmiotowego wniosku stwierdzić należy, że cele te mogą nosić znamiona celów wskazanych przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej, w szczególności w zakresie działalności oświatowej. Reasumując, dochody Fundacji przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na cele statutowe w zakresie realizacji celów oświatowych mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”,
 • wyroku NSA z 30 czerwca 2004 r. (sygn. FSK 188/04), gdzie sąd uznał, że „dochodem wolnym od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) może być także dochód z nieodpłatnego świadczenia, polegającego na bezpłatnym użytkowaniu nieruchomości, jeżeli została ona przeznaczona np. na cele dobroczynne”,
 • wyroku NSA z 3 marca 2009 r., (o sygn. II FSK 1728/07), gdzie sąd stwierdził „Analizując przytoczone unormowania należy mieć na uwadze, że ustawodawca posługuje się w nim pojęciem „celu statutowego”, nie zaś terminem tego rodzaju jak (na przykład) „cel zapisany w statucie”. Przywołane sformułowanie ustawy ma niewątpliwie istotne znaczenie, w szczególności w sytuacji, gdy cele statutowe danego podatnika powołującego się na możliwość zastosowania do jego dochodów art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., zostały unormowane w prawie określającym jego byt i działanie. W tym stanie rzeczy prawo to określa cele - zadania danego podmiotu”,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z 9 lipca 2014 r. (sygn. ITPB3/423-221 /14/AW), gdzie organ zgodził się w pełni z wnioskodawcą - Fundacją, której celem jest m.in. rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o komórkach macierzystych i możliwościach ich stosowania w leczeniu chorób układu nerwowego i kręgosłupa; wspieranie prac badawczych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych w leczeniu chorób układu nerwowego i kręgosłupa, że „zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku dochodowego są dochody Fundacji (rozumiane jako przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) z tytułu: (1) otrzymania nieodpłatnego świadczenia w postaci użyczenia jej przez Fundatora pomieszczenia na cele prowadzenia działalności statutowej (w tym na siedzibę) (2) otrzymanej w drodze darowizny strony internetowej, która wykorzystywana jest na realizację celów statutowych Fundacji”,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 grudnia 2007 r., (sygn. ITPB3/423-105/07/AM), gdzie organ uznał, iż „wartość otrzymanego nieodpłatnie świadczenia stanowi dla Stowarzyszenia przychód podatkowy, jednakże Wnioskodawca, jako podmiot, którego celem statutowym jest działalność w zakresie pomocy społecznej, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania osiągniętych dochodów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, w takiej części, w jakiej sfinansowano nimi cele statutowe”,
 • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 4 października 2002 r. sygn. akt I SA/Lu 16/02),
 • wyroku NSA w Łodzi z 24 sierpnia 2001 r., I SA/Łd 1154/99, gdzie sąd zauważył „W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność m.in. oświatowa, w części przeznaczonej na te cele. Oznacza to, że zwolnienie podatkowe dotyczy tylko tych podatników, których cele statutowe w całości lub w części pokrywają się z celami wskazanymi w ustawie oraz którzy osiągnięte dochody wydatkują na cele przewidziane w tym przepisie”,
 • w piśmie Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2008 r., ILPB3/423-391/08-4/KS, niepubl. (źródło LEX), czytamy na ten temat: „Jeżeli celem statutowym szpitala jest działalność naukowa i uzyskane z tego tytułu dochody zostaną przeznaczone na organizację konferencji naukowych i szkoleń, których tematyka jest ściśle związana z działalnością statutową, to dochody te będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych”,
 • w piśmie Izby Skarbowej w Warszawie z 20 stycznia 2009 r., IPPB5/423-144/08-4/AS, gdzie organ stwierdził „Dochody podatnika z nieodpłatnie otrzymanych świadczeń, którego celem statutowym jest działalność kulturalna, w części przeznaczonej na te cele, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, że w interpretacji indywidualnej z 27 listopada 2015 r. Znak IBPB-1-2/4510-565/15/AP tut. Organ stwierdził, że w przypadku przygotowania przez eksperta indywidualnej, pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii bez wynagrodzenia, po stronie Centrum powstaje przychód z tego tytułu. Kwestią niniejszej interpretacji jest ustalenie, czy dochód uzyskany w związku z osiągniętym przychodem zwolniony jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o pdop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku; innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych (a nie przychody jak wskazał Wnioskodawca w pytaniu przedstawionym we wniosku).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b ustawy o pdop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z art. 17 ust. 1a ustawy o pdop wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c ustawy o pdop, tj.:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o pdop. Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że do zadań Wnioskodawcy należy:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że do zadań Wnioskodawcy należy:

 1. Finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie:
  1. projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  2. niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
  3. projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
  4. stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  5. projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 2. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
 3. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
 4. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
 5. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
 6. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

Odnosząc powyższe do przedstawionego wcześniej stanu prawnego stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca dochód z tytułu otrzymania bezpłatnych ekspertyz, ocen i opinii od ekspertów w pełni przeznaczy na swoje podstawowe cele statutowe, wynikające z ustawy, to dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania nr 2 dotyczącego zdarzenia przyszłego oraz w zakresie pytania nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.