IBPB-1-2/4510-102/15/SD | Interpretacja indywidualna

Czy dochód osiągany przez Zakład będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na realizację celów określonych w art. 13 i 14 Prawa o szkolnictwie wyższym?
IBPB-1-2/4510-102/15/SDinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. szkoła wyższa
 3. uczelnie
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 maja 2015 r.), uzupełnionym 17 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dochód Uczelni osiągany przez Zakład będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na realizację celów określonych w:

 • art. 13 Prawa o szkolnictwie wyższym - jest prawidłowe,
 • art. 14 ww. ustawy - jest nieprawidłowe.

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dochód Uczelni osiągany przez Zakład będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na realizację celów określonych w art. 13 i 14 Prawa o szkolnictwie wyższym. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 lipca 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-102/15/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 17 lipca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca działając w oparciu o art. 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 73 Statutu Uczelni, uchwałą Senatu utworzył Zakład Produkcji Doświadczalnej, jako jednostkę pozawydziałową prowadzącą wydzieloną działalność gospodarczą (organizacyjnie i finansowo) działający na podstawie regulaminu uchwalonego przez Senat.

Zakład swoją działalność gospodarczą prowadzi na zasadach samofinansowania opartego na produkcji i sprzedaży swoich wyrobów, tj. urządzeń chłodniczych i maszyn prostych zgodnie z właściwymi klasyfikacjami PKD.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

 1. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - PKD 28.25.Z.
 2. Inne urządzenia nie sklasyfikowane - PKD 28.29.
 3. Prowadzenie badań i prac rozwojowych na potrzeby własne, na zlecenie w tym na zlecenie Wnioskodawcy.

Dochód z działalności gospodarczo wyodrębnionej jest składową wyniku Uczelni i jest przeznaczony na cele statutowe.

W uzupełnieniu wniosku z 10 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 lipca 2015 r.), Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony we wniosku stan faktyczny o informacje, że:

Podstawowym przedmiotem działalności Uczelni, wynikającym ze statutu (zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym) jest:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej o której mowa powyżej oraz prowadzić domy i stołówki studenckie, w zakresie i formach określonych w Statucie.

Zgodnie ze Statutem, Uczelnia wyodrębniła finansowo i organizacyjnie w formie jednostki pozawydziałowej Zakład Produkcji Doświadczalnej. Wyodrębniona jednostka działa w strukturach Uczelni i nie jest podmiotem niezależnym, nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód osiągany przez Zakład będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na realizację celów określonych w art. 13 i 14 Prawa o szkolnictwie wyższym... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód osiągany przez Zakład w części przeznaczonej na realizację celów statutowych Uczelni będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 572 ze zm.), ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie uczelnia oznacza szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ww. ustawy, podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie (art. 14 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z treści art. 17 ust. 1a updop wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c updop, tj.:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Ulgi podatkowe stanowią odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania i ustawodawca wprowadzając je jako rozwiązania wyjątkowe, wspomaga pożądane społecznie cele, wymienione m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

W związku z powyższym wskazać należy, że organ wydający interpretację indywidualną sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, uprawniony jest jedynie do badania treści wskazanych celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Zatem, sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły niebudzący wątpliwości tak by organ mógł rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organ nie jest bowiem uprawniony do dokonywania wykładni zapisów statutu. Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie jest do tego upoważniony. Organ, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między „celem działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby ich osiągnięcia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca działając w oparciu o art. 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 73 Statutu Uczelni, uchwałą Senatu utworzył Zakład Produkcji Doświadczalnej, jako jednostkę pozawydziałową prowadzącą wydzieloną działalność gospodarczą (organizacyjnie i finansowo) działający na podstawie regulaminu uchwalonego przez Senat. Dochód z działalności gospodarczo wyodrębnionej jest składową wyniku Uczelni i jest przeznaczony na cele statutowe. Zgodnie ze Statutem, Uczelnia wyodrębniła finansowo i organizacyjnie w formie jednostki pozawydziałowej Zakład Produkcji Doświadczalnej. Wyodrębniona jednostka działa w strukturach Uczelni i nie jest podmiotem niezależnym, nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje takich pojęć jak: oświata, nauka, kształcenie. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicją występującą w słowniku języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie ww. wyrazów przez:

 • oświatę należy rozumieć proces upowszechniania wykształcenia i kultury, który ma na celu podnoszenie poziomu umysłowego i wiedzy społeczeństwa,
 • naukę należy rozumieć ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnoszącą się do pewnej dziedziny rzeczywistości,
 • kształcenie należy rozumieć zarówno proces nauczania jak i uczenia się. Pojęcie kształcenie często utożsamia się z formalnym kształceniem w instytucjach systemu szkolnictwa.

Podkreślenia wymaga, że nie wszystkie cele statutowe Wnioskodawcy wskazane w przedstawionym stanie faktycznym, pokrywają się z celami statutowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów).

Wskazać tu należy prowadzenie domów i stołówek studenckich. Działalność ta jest co prawda wskazana w statucie Uczelni, jednak nie znajduje się w zakresie cytowanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że jeżeli dochody Uczelni osiągnięte przez Zakład Produkcji Doświadczalnej zostaną w istocie wydatkowane na działania mieszczące się w celach statutowych Wnioskodawcy, które pokrywają się z zadaniami jakie nakłada na Uczelnię art. 13 Prawa o szkolnictwie wyższym, to będą one mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Natomiast, dochody przeznaczone na prowadzenia domów i stołówek studenckich, nie mogą korzystać z ww. zwolnienia.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy zakresie ustalenia, czy dochód osiągany przez Zakład będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na realizację celów określonych w:

 • art. 13 Prawa o szkolnictwie wyższym jest prawidłowe.
 • art. 14 ww. ustawy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.